Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Metoddag TRIS önskar Arbetsförmedlingen och TRIS Länsstyrgrupp!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Metoddag TRIS önskar Arbetsförmedlingen och TRIS Länsstyrgrupp!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Metoddag TRIS önskar Arbetsförmedlingen och TRIS Länsstyrgrupp!

2 Dagens program 09.00Välkomna – inledning och syfte 09.20 – 11.00 (Kaffe 10.00 – 10.15) TRIS – Information och tips, bl a Vad innebär det att vi har en länsgemensam modell? En dag på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen och Läkarutlåtanden 11.05 – 14.30 12.00 – 13.00 Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner Fokus på det interna – rutiner och metod. Sprida goda exempel och arbeta för ett länsgemensamt arbetssätt. Lunch 14.30 – 14.50Eftermiddagsfika 14.50 - 15.30Övriga frågor och hur går vi vidare?

3 Finns några övriga frågor?

4 Återblick från dec 2013 Tre diskussionsfrågor: 1.Hur har Arbetsförmedlingen ha nytta av TRIS? 2.Vad anser vi behöver utvecklas? 3.Hur kan TRIS effektiviseras och hur kan jag påverka?

5 Vad har vi för nytta av TRIS? Medicinska råd - lämpligt med upptrappning? Uppföljning när hinder i rehabprocessen Förståelse för varandras verksamheter Samordning kring individer med multipla problem Bygga relationer, snabba kontaktvägar Störst effekt i egna ärenden Förbereda vården och informera om Afs genomförda insatser

6 Vad behöver utvecklas? Frågeställningar och blankett anmäla ärenden Alla väl förberedda inför mötet Alla mötesdeltagare har lika mandat Bättre struktur på TRIS-mötet, ej vårdplanering på TRIS-mötet Våga lyfta utvecklingsområden till teamet och styrgruppen vid behov

7 Vad behöver utvecklas? Hur hantera EKI? Bättre intern information om TRIS på AF Anmäla fler ärenden från AF Hur hantera dokumentation från mötet? Allt inte TRIS - ge oss riktade frågor till läkare åter Säkrare i vår profession

8 Arbetsförmedlingen fick ett uppdrag Ta fram interna rutiner. Vi återkommer till det…….

9

10 Vi har olika uppdrag Sjukvården Arbetsförmedlingen Socialtjänsten Försäkringskassan

11 Vad är syftet med TRIS? ”Ge individen rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans vid rätt tidpunkt”

12 Syfte Skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Individen

13

14 Personer som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla sitt arbete, återgå i arbete eller söka arbete

15 Om vi inte hade TRIS

16 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Individer faller mellan stolar

17 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Eller slussas runt

18 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Samverkar istället runt individen

19 Om det är ok för dig så stämmer jag av med din läkare och så tar jag kontakt med Arbetsförmedlingen. Vad finns det för möjligheter på Arbetsförmedlingen? Kan jag få stöd från sjukvården när jag arbetstränar? Individ Försäkringskassan

20 Personen du söker är upptagen. Tala in ett meddelande efter tonen.

21 TRIS ger: Snabba kontaktvägar Kortare handläggningstider Smidiga flöden Bättre kunskap om varandra uppdrag och roller som ger ökat förtroende i samarbetet.

22 TRIS-team Vårdens rehabiliteringsteam (vanligtvis) Sjukskrivande läkare, sakkunnig läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykoterapeut Rehabkoordinator = teamledare och spindeln i nätet Arbetsförmedling Försäkringskassa Socialtjänst Förstärks med

23 Så här kan det se ut Sakkunnig läkare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Psykoterapeut Arbetsterapeut Socialtjänsten Rehabkoordinator Sjukgymnast

24 Skiftinge och Fredrik finns nu på webben……..

25 Vad innebär det att vi har en länsgemensam modell?

26 Överenskommelse TRIS

27 Överenskommelsen TRIS Fungerande TRIS-team på alla VC (även tillkommande VC)samt aktuella kliniker ”Närvaro från samtliga aktörer” Representanter som arbetar enligt uppdragsbeskrivning och enligt TRIS- processen Uppsägningstid = 1 år

28 I det länsgemensamma ingår: Uppdragsbeskrivningarna TRIS-processen Organisation och styrning Webbplats – information och metodstöd Foldrar och trycksaker Riktlinjer och beslut ex. Personer med skyddad identitet, Besök i TRIS-teamen

29 Hur ser organisationen ut? Processägare TRIS Länsstyrgrupp Lokala styrgrupper 8 st Lokala styrgrupper 8 st Processledare TRIS-team 40 team TRIS-team 40 team Överenskommelsen följs, budgeterar utvecklingsmedel – äskar från RAR Länsövergripande styrning gällande den länsgemensamma modellen Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Lokal styrning och uppföljning Stödjer individens rehabiliteringsprocess. Arbetar utifrån TRIS- processen.

30 TRIS-processen - Från individmöte till avslut via samordnade insatser

31 TRIS-PROCESSEN

32

33 Innan –interna processer och strukturer TRIS känt som arbetssätt i den egna organisationen Former för individ/patientmöten Struktur för vårdplanering (sjukvården) Bedöma samordningsbehov Informera om TRIS som möjlighet Göra individen delaktig i sin rehabprocess Inhämta samtycke Formulera frågeställning till TRIS-mötet Anmälan av ärende till rehabkoordinator Förberedelse inför mötet

34 TRIS-PROCESSEN

35 Under = TRIS-mötet Kartläggning av alternativa insatser utifrån individens förutsättningar och mål Finns behov av uppföljning på TRIS-möte längre fram? Beslut om vem som återkopplar till individen TRIS-mötet är också ett forum för informationsutbyte mellan organisationerna

36 TRIS-PROCESSEN

37 Efter – återkoppling och vidare planering Återkoppling och vidare planering med individen Genomförande av samordnade insatser Avstämningsmöte/annat flerpartsmöte vid behov

38 TRIS-PROCESSEN

39 Avslut –planering Ärendet avslutas i TRIS när det finns en planering i ärendet. Vanligaste avslutsorsakerna i TRIS är: Förberedande träning ex TUNA Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbete Studier Sjuk- eller aktivitetsersättning

40 TRIS-PROCESSEN

41 Utveckling och styrning Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till den lokala styrgruppen. Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen samt delta vid interna TRIS-dagar på Försäkringskassan. Vid behov medverka i arbetsgrupper inom TRIS. Verka för goda relationer med de samverkande parterna.

42 TRIS-PROCESSEN ”Samverkansandan” eller ”TRIS- andan”…………

43 TRIS-PROCESSEN Vad lägger vi i begreppet samverkan?

44 TRIS-PROCESSEN Dela information Dela goda erfarenheter Hitta nya möjligheter Ta hjälp av varandra för att påverka Lösa problem åt varandra och tillsammans Samordna insatser

45 Utvecklingsområden Det interna - innan Det lokala styrgruppsarbetet Introduktion till nya TRIS-representanter En jämnare utveckling av TRIS i länet Utbildning Metodstöd – TRIS Webbplats www.trissormland.se www.trissormland.se

46 Möjliga hinder framöver Resurser Brist på rehabiliteringsinsatser kan minska förtroendet för TRIS – mycket positivt med TUNA i Strängnäs och Katrineholm/Flen/Vingåker! Glömmer bort ”TRIS-andan” när arbetet ska ledas och fördelas

47 Fasta tider för avstämningsmöten? Antal svar: 29 ”Ja”:12 ”Nej”:17 Fördelning ”ja” i länet Södra:3 ja Norra och västra:9 ja

48 TRIS aktiviteter i länet Kontinuerligt med TRIS-dagar i norra och västra. Glest i södra. Utvecklingsdagar för teamen Dialogdagar mellan styrgrupp och team

49 Gruppdiskussioner Fokusera på ”hur”, det interna, ge tips och idéer.


Ladda ner ppt "Välkomna till Metoddag TRIS önskar Arbetsförmedlingen och TRIS Länsstyrgrupp!"

Liknande presentationer


Google-annonser