Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våld mellan unga i nära relationer Högskolan i Dalarna, 22 okt. 2015 Carolina Överlien, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våld mellan unga i nära relationer Högskolan i Dalarna, 22 okt. 2015 Carolina Överlien, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet,"— Presentationens avskrift:

1 Våld mellan unga i nära relationer Högskolan i Dalarna, 22 okt. 2015 Carolina Överlien, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

2 Tidigare studier om barn, unga och utsatthet Begrepp Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) Resultat –Prevalens –‘Coercive control’ Konklusioner

3 Tidigare studier – generell brottsutsatthet, ungas psykiska hälsa och mobbing Skolundersökningen om brott (Brå) Nationell undersökning sedan 1995 om brott mot ungdomar, åk 9. Brottsutsatthet ink. mobbing. Kartläggning om psykisk hälsa bland barn och unga (Folkhälsoinstitutet, 2011) Olweus (1992, 2002, 2012). Årlig nationell undersökning om ‘traditionell’ och digital mobbing, alla årskurser

4 Tidigare studier – våld i nära relationer Thoresen & Hjemdal (red.)(2014) Vold og voldtekt i Norge. En nationell forekomststudie om vold i ett livslöpsperspektiv NCK (2014). Våld och hälsa - en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet. Helweg-Larsen, K & Fredriksen, ML (2007) Mænds vold mod kvinder. Omfang, karakter og indsats mod vold

5 Tidigare studier – våld mot barn och unga Mossige & Stefansen (2007) Vold mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. Informanter 18-19 år. Janson, Jernbro & Långberg (2011) Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en nationell kartläggning. Informanter 15-16 år. Andershed, Andershed & Källström Cater. RESUMË-studien. Unga vuxna om utsatthet och stöd i unga år och dess konsekvenser i vuxen ålder – en retrospektiv epidemiologisk intervju-/registerstudie.

6 Tidigare studier- våld mellan ungdom i nära relationer Statens Institut for Folkesundhed, DK (2008) Unge og kærestevold i Danmark Mål: studera förekomst och karaktär Enkäten besvarade av 2125 unga, 16-24 år, 5 fokusgrupper med ‘normalpopulation’ genomfördes Begreppdefinition: att vara utsatt för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld från en pojk/flickvän (kæreste) 10% flickor, 4% pojkar utsatt för fysiskt eller sexuellt våld, 5% flickor och 2% pojkar utsatt för psykiskt våld (senaste året) Destå yngre destå vanligare Ytterst få har anmält eller talat med vuxen

7 Tidigare studier- våld mellan ungdom i nära relationer Blom, H. (2015) Violence exposure among Swedish youth –3247 ungdomar i gymasieskolan (15-22 år) och 3170 ungdomar/unga vuxna i ålder 15-23 som besökt nio ungdomsmottagningar besvarat en enkät om generell våldsutsatthet och hälsa. Av ungdomarna från ungdomsmottagningarna uppger 6 procent av flickorna att de utsatts för allvarligt sexuellt våld de senaste 12 månaderna, och av dem uppger 28 procent att förövaren är en tidigare partner, och 13 procent att förövaren är en nuvarande partner. –Pojkar/unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld än flickor/unga kvinnor, och flickor/unga kvinnor blir oftare utsatta för emotionellt och/eller sexuellt våld än pojkar/unga män. –Polyviktimisering är vanligt. Mönster är tydligast bland våldsutsatta flickor. –Konklusion: Våld mot ungdomar är mycket vanligt och har starkt samband med sexuell och psykisk ohälsa.

8 Tidigare studier – våld mellan ungdom i nära relationer CDC (2013) Youth Risk Behavior Survey 2013 (YRBS) –13% av flickorna och 7,4% av pojkarna har varit utsatta för fysiskt våld från pojkvän/flickvän det sista året –14,4% av flickorna och 6,2% av pojkarna har varit utsatta för sexuellt våld från pojkvän/flickvän det sista året Barter et al (2009) Partner exploitation and violence in teenage intimate relationships –- 25% av flickorna och 18% av pojkarna hade varit utsatta för fysiskt våld från pojkvän/flickvän någon gång under sin livstid –1 av 3 flickor och 16% av pojkarna har varit utsatta för sexuellt våld från pojkvän/flickvän under sin livstid

9 Begrepp Våld mellan ungdom i nära relationer Våld i ungas nära relationer Killars våld mot tjejer i nära relationer Kærestevold (Teenage) intimate partner violence and abuse (IPVA) (in young people’s relationships) (Teen) Dating violence (TDV)

10 Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) Samarbetsprojekt mellan 5 universitet/forskningsinstitutioner i Norge, England, Italien, Bulgarien och Cypern.  Bulgaria: Applied Research and Communications Fund; Georgi Apostolov, Louisa Shahbazyan.  Cyprus: Mediterranean Institute of Gender Studies; Stalo Lesta, Susana Pavlou  England: University of Bristol, Christine Barter, Nadia Agahtie, Marsha Wood. University of Central Lancashire, Nicky Stanley and Cath Larkins  Italy: CESIE, Noemi De Luca. University of Palermo, Gianna Cappello  Norway: Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS), Per Hellevik, Carolina Överlien Finansierat av Daphne/EU (JUST/2011/DAP/AG/3330 ). Den norska delstudien finansieras även av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

11 Urval av land – EU kids online

12 Studiens mål är att undersöka; Prevalens av fysiskt, emotionellt/digitalt och sexuellt våld i ungas nära relationer i fem olika länder i Europa. De ungas upplevelser av våldet och deras syn på förebyggning och intervention Vilka risker och skyddande faktorer som påverkar upplevelsen Om man sökt hjälp, från vem man söker hjälp, och upplevelser/barriärerna till att söka hjälp

13 Studiens uppbyggnad Steg 1: Expert workshops: kartlägga policy och praktik i de fem olika länderna Steg 2: Enkät till skolor (n= 4,564, 13-17 år). Steg 3: Intervjuer med utsatta ungdomar 14-18 år (n=100) Steg 4: Utveckla en app Ungdomsråd (Samarbete med Reform)

14 Fysiskt våld Sexuellt våld Emotionellt våld –Face-to-face –Digitalt Vad önskar vi mäta med enkäten?

15 Fysiskt våld Använt fysisk makt, örfilar, slag eller fasthållande Använt kraftigare fysisk makt, knytnävslag, stryptag, slagen med ett tillhygge

16 Sexuellt våld Blivit pressad att kyssas, intim beröring eller annat Fysiskt tvingad till att kyssas, intim beröring eller annat Blivit pressad till samlag Fysiskt tvingad till samlag

17 Psykiskt/emotionellt våld, ‘face-to- face’ Blivit kallad skällsord (‘stygge ting’) eller ropad efter Sagt nedvärderande saker om dig, din familj, dina vänner Hotat med att skada dig fysiskt

18 Psykiskt/emotionellt våld, digitalt Skällt ut dig eller skickat elaka meddelandet via SMS eller Internet. Lagt ut elaka meddelanden på Internet så att alla kan se Skickat hotfulla meddelanden via SMS eller Internet Använt mobiltelefon och/eller sociala medier för att kontrollera vem du är vän med, vart du kan gå, vem du är med, vart du är. Hålla konstant uppsikt/övervaka vad du gjort, vem du är med etc. genom att t.ex. skicka dig SMS eller kontrollera/redigera/blockera dina nätsidor på sociala medier. Använda mobiltelefon eller sociala medier för att låtsas vara någon annan (falsk användare) och på så sätt vända andra mot dig genom att t.ex. sprida falska rykten, utge sig för att vara du och skicka elaka meddelanden till andra, skapa slutna grupper på FB etc.

19 Resultat från enkäter Data från alla 5 deltagarländer

20 Prevalens: Pojkar (%)

21 Prevalens: Flickor (%)

22 Skicka och få sexuella meddelanden

23 Berättade för någon om fysiskt våld (%)

24 Resultat enkät (alla länder) De flesta som rapporterade utsatthet rapporterade utsatthet för flera typer av våld Digitalt/online våld rapporterades mycket sällan utan annan våldsutsatthet En stor majoritet av utsatta flickor rapporterade endast negativa reaktioner, medan två tredjedelar av pojkarna rapporterade positiva eller neutrala reaktioner En tredjedel av norska flickor och pojkar skickar och tar emot intima bilder. Fler flickor än pojkar upplever att de delas mot deras vilja och rapporterar negativa reaktioner i samband med att skicka och dela. De flesta som rapporterade om sexuella övergrepp rapporterar om press snarare än fysisk makt Tvång, press och kontroll genomsyrar alla resultat

25 Kvalitativa data – ungdomsintervjuer (Norge) 22 ungdomar 14-18 år 19 flickor, 3 pojkar ungdomsinstitutioner,ungdomsläger, temadagar(kommun), fältarbetare, kvinnojour, skolor, ungdomsgrupper

26 Evan Stark’s teori om ’coercive control’ (2007) Coercive control may be defined as an ongoing pattern of domination by which male abusive partners primarily interweave repeated physical and sexual violence with intimidation, sexual degradation, isolation and control. The primary outcome of coercive control is a condition of entrapment that can be hostage-like in the harms it inflicts on dignity, liberty, autonomy and personhood as well as to physical and psychological integrity.

27 Två huvudsakliga tekniker Coercion/tvång - att skada och skrämma Control - att övervaka och isolera

28 Hur utövas ’coercive control’ genom digitala medier? Hur beskriver flickorna att detta påverkar deras liv?

29 Nina, 18 år Jämnårig pojkvän (sedan hon var 13) vill veta vart hon är alla dygnets timmar. Detta kontrolleras huvudsakligen genom mobiltelefonen. Bestraffas med hjälp av hotfulla och förnedrande meddelanden på mobilen, om hon inte svarar. Bestraffas också genom sex. Förbjuden att ha kontakt med det motsatta könet. Detta regleras genom meddelanden till manliga vänner, upprättande av falsk identitet på FB.

30 För ett par månader sen sa jag att nu går det inte längre, jag sa jag lägger bort mobilen och jag kommer inte svara dig, så ringer han alla jag känner, han skriver på alla mina bilder på Facebook, jag kan ha upp till 70 obesvarade samtal och 20 smser med bara massa svärord alla möjliga fula förfärliga saker som kan sägas

31 Intervjuare: Har det gått ut över något, ditt sätt att vara, din vardag Nina: Jag är ofta rädd, jag drog mig ofta undan för jag skulle prata med honom [i telefonen] eller lugna honom, en del sånna sociala grejer som jag inte var med på för han ville att jag skulle prata med honom i telefonen, [jag är] väldigt dålig att knyta mig till människor, och väldigt rädd

32 Petra, 17 år Första relation vid 13-års ålder, sedan många pojkvänner (“Jag hoppar till första person som visar att han bryr sig, även om jag inte känner han så väl så kan jag hoppa över till han för jag vill inte vara ensam”) Utsatt för grovt fysiskt, emotionellt, digitalt, sexuellt våld i 75% av relationerna Före detta pojkvänner som är mycket våldsamma hittar henne genom –Mobilen (lånar andras mobiler, utger sig för att vara någon annan) –Facebook (blir ‘vän’ med hennes ‘vänner’ och hittar information om henne genom andras bilder och meddelanden) –Instagram (följer andra som följer henne)

33 Sommaren 2011 var jag i hop med en kille som hette Thomas, jag bodde mer eller mindre med honom, men det gick en månad innan han visade sina riktiga sidor, sin identitet, han hade tydligen rykte om att vara en kvinnomisshandlare, det visste ju inte jag, jag var 14 blev 15 det året, och han var 21… Om jag sa ett ord, så var det ständiga slag, här under (visar mot magen och underlivet), så jag antingen tappade andan eller blev allvarligt skadad, men det syntes inte [för andra], på kroppen, att han hade gjort mig illa… sen gjorde jag slut med honom...då blev han arg…det var flera gånger när jag gick i centrum, och så fick jag plötsligt ett meddelande, ‘jag ser dig, jag kommer snart och tar dig’

34 Han är ett kapitel i mitt liv som jag vill få bort, men det är väldigt svårt, han på något sätt följer efter mig, det är det han gör, så jag försöker undvika honom på alla möjliga sätt, jag har blockerat hans samtal, jag har blockerat hans meddelanden, facebook, jag har blockert instagram… Jag går konstant och är rädd för att [han] ska komma och skada mig

35 Lisa, 15 år Haft 1 jämnårig pojkvän Utsatt for omfattande övervakning genom sociala medier och mobil (Instagram, Facebook, Twitter). Pojkvän hotade med att sprida privata meddelanden från Snapchat till klasskamrater om hon inte gjorde som han önskade Hotade att ta sitt liv genom att skicka meddelanden på mobilen om hur detta skulle gå till Ryktesspriding genom sociala medier

36 Intervjuare: [du berättade att] sedan när han övervakade dig, du nämnde att han använde, han tog sig in på ditt Instagram-konto och sedan blockerade han dina vänner, var det andra saker han också gjorde? Lisa: Ja, han raderade foton som han inte gillade att jag hade lagt ut och... bara typ av tog över hela mitt liv, och han gjorde samma sak på Twitter... för han fick veta att jag hade samma lösenord. Och efter ett tag så tog han bort även mitt Instagram. Intervjuare: Så när du loggade in…... Lisa: Så det fanns ingenting där.

37 Han tog en skärmdump av meddelandena vi skickade varandra och så sparade han dem i ett privat album på sin mobiltelefon som han använde mot mig om jag inte ville göra saker, om jag inte ville följa med honom hem eller...som att gå på födelsedagsfest i stället för att vara med honom, och han sände det till andra, sände det flera gånger, till andra i klassen

38 Jag hade det jobbigt med självkänslan och kroppsbilden, när han kallade mig hora så tänkte jag att det kanske är flera som tänker att jag är det, jag höll avstånd till killar om någon kanske skulle tro att jag var det. Jag höll mig för mig själv, tackade nej när mina tjejkompisar skulle träffas, för jag tänkte att de tyckte jag var dum och billig.

39 Coercive control Skada –Sprida rykten på Facebook –Dela meddelanden/bilder via Snapchat Skrämma –Skicka hotfulla meddelanden via mobil Övervaka –Installera ‘Find my friends’ –Ringa och bestraffa om hon inte svarar Isolera –Radera konton –Radera och hota ‘vänner’ och ‘följare’

40 Konklusioner Våld mellan ungdom i nära relationer är ett fenomen som vi sedan tidigare har lite kunskap om. Detta gäller i synnerhet hur ungdomar använder digitala medier för att utöva våld. Digitala medier är plattformar som erbjuder verktyg som effektiviserar våldsutövandet Den vanligaste formen för våld mellan ungdom är det som sker digitalt, men det digitala överlappar med fysiskt och sexuellt våld ‘face-to-face’ Våld mellan ungdom i nära relationer visar samma mönster och fenomenologi som våld mellan vuxna i nära relationer, och måste därför tas på lika stort allvar. Gamla frågor finner nya arenor…


Ladda ner ppt "Våld mellan unga i nära relationer Högskolan i Dalarna, 22 okt. 2015 Carolina Överlien, docent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser