Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvaret för människor med missbruk samt människor med psykisk funktionsnedsättning Jonas Reinholdsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvaret för människor med missbruk samt människor med psykisk funktionsnedsättning Jonas Reinholdsson"— Presentationens avskrift:

1 Ansvaret för människor med missbruk samt människor med psykisk funktionsnedsättning Jonas Reinholdsson www.kommunlex.se1

2 Kursmaterial www.kommunlex.se2  Gå in på vår hemsida: www.kommunlex.sewww.kommunlex.se  Användarnamn: missbrukare  Lösenord: dokumentation

3 Några utgångspunkter i lagstiftningen www.kommunlex.se3  Ansvaret är fördelat mellan kommun och landsting samt förutsätter samverkan och samarbete  Frivillighet och respekt för den enskildes integritet  Tvångsmedel endast i undantagsfall

4 Allmänt om ansvarsfördelningen www.kommunlex.se4  Ansvaret för social behandling, boende, sysselsättning samt social omvårdnad och service åvilar kommunens socialtjänst  En begränsad grupp brukare har som komplement till socialtjänstlagen rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  Ansvaret för att utreda och undersöka samt förebygga och behandla sjukdomar och skador åvilar hälso- och sjukvården

5 Socialtjänstens ansvar www.kommunlex.se5  Definitionen av socialtjänst ”Med social tjänst bör avses varje social insats som socialnämnden svarar för och som direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgör medel för verksamhetens måluppfyllelse.” Prop. 1979/80:1 s. 152 – 153

6 Socialtjänstlagens bestämmelser (funktionshindrade) www.kommunlex.se6 5 kap. 7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

7 Socialtjänstlagens bestämmelser (funktionshindrade), fortsättning www.kommunlex.se7  5 kap. 8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

8 Socialtjänstlagens bestämmelser (missbruk) www.kommunlex.se8  Av 3 kap 7 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialtjänsten skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.  Av 5 kap 9 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden aktivt skall sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.

9 Socialtjänstlagens bestämmelser (missbruk), fortsättning www.kommunlex.se9  Bestämmelserna (ursprungligen 11 § socialtjänstlagen) infördes på initiativ av Riksdagens socialutskott. Av utskottets betänkande (SoU 1979/80:44 sidan 106 - 107) framgår att socialtjänsten bör utnyttja såväl strukturinriktade, allmänt inriktade insatser som individuellt inriktade insatser för att förebygga uppkomsten av missbruk. Om missbruk redan har uppkommit måste socialtjänsten försöka nedbringa detta samtidigt som man måste motverka att missbruket sprids till nya grupper.  Vad som avses med strukturella och allmänna insatser har uttryckligen angivits i 3 kap 7 § andra stycket socialtjänstlagen (information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns).

10 Socialtjänstlagens bestämmelser (missbruk), fortsättning www.kommunlex.se10  Att individuella insatser skall ges följer uttryckligen av 5 kap 9 § socialtjänstlagen. Med individuella insatser avses såväl öppna som slutna insatser.  I 6 kap 1 § socialtjänstlagen anges dessutom en uttrycklig skyldighet för socialtjänsten att sörja för att den som har behov av att vistas utanför sitt egna hem skall kunna få vård i hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Skyldighet gäller även för personer som till följd av sitt missbruk behöver sådana individuella insatser.

11 Omfattningen av socialtjänsten ansvar för insatser för missbrukare (RÅ 2005 ref 51) www.kommunlex.se11 ” Socialtjänstens traditionella ansvar när det gäller vuxna missbrukare har successivt utvidgats från att ursprungligen endast gälla alkohol till att omfatta även narkotika, flyktiga lösningsmedel och andra beroendeframkallande medel. Gemensamt för dessa typer av missbruk är att den enskilde utsätter sin hälsa och sociala situation för allvarlig fara till följd av de inslag av kemiskt beroende som finns när det gäller alkohol och andra droger. Socialtjänstens ansvar sträcker sig […] längre än till att ge bistånd till den som begär det. Socialnämnden är således skyldig att bedriva förebyggande verksamhet och att försöka förmå missbrukare som behöver vård eller behandling att acceptera detta även när de inte själva ansöker om det. Socialnämnden är även skyldig att se till att en missbrukare som behöver behandling också får detta. […] Ett så långtgående ansvar som nu sagts kan inte utan uttrycklig lagändring utsträckas till områden av annan karaktär, oavsett om den enskildes problem kan betecknas som "missbruk" av något slag. Bestämmelserna i […] SoL kan således inte anses ha fått en vidare innebörd än den […] i 1980 års SoL. Dessa bestämmelser tar alltså endast sikte på missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden har därför inte någon generell skyldighet att arbeta för att förebygga spelmissbruk eller att tillhandahålla behandling för spelmissbruk. Det nu anförda hindrar inte att rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i vissa fall kan komma i fråga även när det gäller behandling för spelmissbruk (jfr prop. 2000/01:80 s. 93). Rätten till bistånd är generell till sin karaktär och inte begränsad till vissa insatser eller ändamål. Till skillnad från vad som gäller vid behov av behandling för missbruk av alkohol etc. förutsätter dock bistånd till behandling för spelmissbruk att de allmänna förutsättningarna för rätt till bistånd är uppfyllda, främst att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.”

12 Hjälp till och vård av missbrukare  Insatser i form av hjälp till och vård av missbrukare regleras särskilt i 5 kap 9 § socialtjänstlagen och anses ingå i den enskildes biståndsrätt enligt 4 kap 1 § samma lag.  I lagen finns ingen uppräkning av vilka former av hjälp till och vård (öppna och slutna insatser) som socialtjänsten måste tillhandhålla.  Regeringsrättens praxis tar viss hänsyn till missbrukarens önskemål. www.kommunlex.se12

13 Regeringsrättens praxis  Av Regeringsrättens praxis framgår att den enskildes önskemål är avgörande under förutsättning att den önskade insatsen är lämplig och meningsfull samt leder till ett varaktigt resultat.  Den önskade insatsen får inte heller medföra orimliga kostnader för kommunen eller i övrigt vara svår att genomföra.  Naturligtvis måste vårdgivaren ha erforderliga tillstånd. Verksamheten skall inte heller vara behäftad med uppenbara brister.  Se t.ex. RÅ 1991 ref 97, 85 ref 2:67 och 1986 not 186. www.kommunlex.se13

14 Sammanfattning (bedömningskriterier)  Den enskildes önskemål är avgörande under följande förutsättningar.  Insatsen ska vara lämplig och meningsfull.  Insatsen ska kunna antas leda till ett varaktigt resultat.  Insatsen får inte medföra orimliga kostnader för kommunen eller i övrigt vara svår att genomföra.  Privata vårdgivare ska ha erforderliga tillstånd och verksamheten får inte ha uppenbara brister. www.kommunlex.se14

15 Ansvaret för missbrukare eller andra som avvisar erbjuden kontakt? www.kommunlex.se15  RÅ 2004 not 107 – Ansökan om bistånd till kostnader för behandling som kommit in till socialnämnden efter avslutad behandling. Det kan inte begäras att socialtjänsten inleder en utredning om den enskilde avvisar erbjuden kontakt, om inte omständigheterna är sådana att nämnden oberoende av den enskildes vilja är skyldig att handla.  Skyldigheten att agera föreligger dels när LVM är för handen och dels när anledning finns att vidta uppsökande åtgärder.

16 Det uppsökande ansvaret för socialtjänsten www.kommunlex.se16  Tydligt angivet i socialtjänstlagen  Ansvaret är mycket långtgående och omfattar också situationer när den enskilde är helt avvisande till kontakter med socialtjänsten (se exempelvis JO 1998/99:JO, Dnr 2452-1997) Kritik mot en socialnämnd för att den brustit i sin skyldighet att försöka motivera en man med psykiskt funktionshinder och missbruksproblematik att ta emot stöd och hjälp

17 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) www.kommunlex.se17  LSS är inte en exklusiv lag utan en ”pluslag”!  Bestämd krets av personer (en liten del av de funktionshindrade)  Insatserna definieras i lagen (endast 10 insatser, se 9 § LSS)  Den enskildes val av lag måste respekteras  Skydd (LVM) gör att LSS är otillämpbar!

18 Avgränsning mot hälso- och sjukvården www.kommunlex.se18  Det går att bestämma socialtjänstens ansvarsområde genom att avgöra vad som tydligt faller på annan huvudman att svara för (jfr. 2 kap 2 § socialtjänstlagen).  Definition av hälso- och sjukvårdsbegreppet  Åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador m.m. (1 § hälso- och sjukvårdslagen)  Hälso- och sjukvården (inbegripet psykiatrin samt habiliteringen och rehabiliteringen) bör koncentrera sig på sådana åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdspersonalens särskilda kompetens (prop. 1981/82:97 s. 44)

19 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (prop. 1996/97:60 s. 7 -8) www.kommunlex.se19 ”Hälso- och sjukvårdens ansvar bör så långt möjligt avgränsas till sådana åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens. Detta innebär inte någon strikt avgränsning av hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Inom vissa delar av vården har det exempelvis sedan länge varit naturligt att arbeta i team där bl.a. socionomer och psykologer ingår. Det vidgade sjukdomsbegreppet har medfört ett växande behov av att komplettera den traditionella medicinska kompetensen så att kombinerad medicinsk och psykosocial behandling kan erbjudas. I hälso- och sjukvårdens ansvar bör också ingå att se till att den som söker hälso- och sjukvårdens tjänster men som i realiteten bör få annat stöd, blir hänvisad till det eller de organ som har kompetens och resurser för uppgiften.”

20 Gränsdragning mot hälso- och sjukvården www.kommunlex.se20  Åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdspersonalens särskilda kompetens: - Legitimation - Delegation enligt HSL och LYHS - Mer omfattande instruktion eller handledning av hälso- och sjukvårdspersonal

21 Prop 1993/94:218 (psykiatrireformen), s. 91. www.kommunlex.se21 “För landstingens del medför förslagen att alltmer av de psykiatriska resurserna förs över från slutenvård till öppenvård. Psykiatrin måste också i ökad utsträckning kunna vara en hjälp och ett stöd för socialtjänstens insatser. Vi anser att även efter det att patienten bedömts vara medicinskt färdigbehandlad inom den psykiatriska slutna vården och har sitt boende ordnat i t ex kommunalt gruppboende bör sjukvårdshuvudmannens medicinska ansvar kvarstå beträffande viss sjukvårdande behandling i öppen vård. Det kan gälla t ex psykoterapi, psykiatrisk sjukgymnastik, medicinsk rehabilitering, medicinkontroller och läkarbesök. För att undvika nya sjukhusvistelser krävs i regel kontinuerliga insatser från den specialiserade psykiatriska öppenvården. Vi anser att det är viktigt att kvalificerade psykiatriska insatser från landstinget samordnas med olika sociala insatser och att denna samordning sker kontinuerligt. Ett stöd från den landstingskommunala sjukvårdens sida med akuta insatser vid tillfälliga försämringar kan många gånger undvika en akutinläggning. Mot denna bakgrund anser vi att även den psykiatriska öppenvården måste utveckla sina arbetsmetoder för att kunna ge erforderligt stöd till bl.a. de psykiskt långtidssjuka som finns inom kommunens boendeformer.”

22 Prop. 2000/01:80, s. 93 (ny socialtjänstlag) www.kommunlex.se22 “Den skiljelinje som måste dras är, enligt regeringens uppfattning, mot sådana insatser som är att hänföra till hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose. Det kan inte vara rimligt att t.ex. kostnader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser skall bekostas av socialtjänsten. Det är viktigt att markera att kommunernas yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver inte skall omfatta insatser som åligger annan huvudman. Att enskilda i vissa fall kan vara missnöjda med att de inte får den behandling de önskar inom hälso- och sjukvården får inte medföra att kommunerna tvingas ta över det ansvaret från landstingen. - Samtidigt måste vikten av att socialtjänsten och sjukvården utvecklar samverkan kring personer som har problem, vilka kräver insatser från båda huvudmännen, betonas.” Ännu tydligare avgränsning enligt LSS då lagen varken innehåller behandling eller något yttersta ansvar!

23 HVB och behandlingshem för viss annan heldygnsvård (SKL) www.kommunlex.se23

24 Vägledning i gränsdragningsfrågor www.kommunlex.se24 Tydliggörandena i nya socialtjänstlagen om skiljelinjen till hälso- och sjukvårdsinsatser, se prop. 2000/01:80 s. 91 och 93. Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder - ansvarsfördelning mellan kommun och landsting (PM om ansvarsfördelningen 2003-07- 03, SK dnr 2003/1495) Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt SoL, LSS m.m. (Cirkulär 2003:82)

25 Innehållet i den sociala utredningen www.kommunlex.se25  Hela behovsbilden skall finnas beskriven (sociala behov, behov av arbetslivsrehabilitering samt medicinska, psykiatriska och psykologiska behov)  Vid behov hänvisa till och hjälpa den enskilde till kontakt med annan huvudman samt i förekommande fall hjälp i kontakten  Dokumenterad samverkanskontakt (resultatet)  Underlag från andra myndigheter (om möjligt när det gäller behov som skall tillgodoses av annan huvudman)  Val av insats: anvisning 4 kap 4 §, bistånd 4 kap 1 §, hänvisning till annan huvudman eller hjälp i kontakten

26 Kommunens ansvar för personer som vårdas enligt LRV eller LPT www.kommunlex.se26  RÅ 2000 ref 39  En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för permissioner och senare upphörande av tvångsvården.  Noteras bör att Regeringsrätten också hänvisar till socialtjänstlagen (ober dictum). Slutsatsen är att också socialtjänstinsatser skall ges under permissioner.

27 Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1997:6 Tillämpning av LVM www.kommunlex.se27  “I förarbetena till LPT (prop. 1990/91:58, s. 92) behandlas frågan om ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och socialtjänsten vad gäller missbrukare med psykiska störningar. Föredragande statsråd konstaterar där att kombinationen en primär psykisk störning och ett till denna störning sekundärt missbruk är förhållandevis vanligt. Är den psykiska störningen tillräckligt svår bör behandlingsuppgiften falla inom psykiatrins ansvarsuppgifter, också om det finns en kombinationsproblematik med ett intensivt missbruk. Om däremot missbruket bedöms vara det primära och tvångsåtgärder nödvändiga, bör LVM i första hand tillämpas och psykiatrisk tvångsvård vara en sista utväg för att klara de allvarliga psykiska komplikationerna till missbruket (prop. 1990/91:58, s. 93 och Socialstyrelsens allmänna råd 1991:9 LPT. Tillämpning av lagen om psykiatrisk tvångsvård ). Eftersom både beslut om LVM och LPT kan överklagas kan det ytterst bli domstol som avgör vilken av lagarna som får anses tillämplig.”

28 Vem får ansöka och vem skall vi lyssna på? www.kommunlex.se28  Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, dvs. det är den enskilde som får ansöka och som vi skall föra dialog med när det gäller genomförandet  LSS är ännu tydligare (särskild lagreglering som anger vilken person som får ansöka och betonar den enskildes inflytande)  I princip samma på andra rätts- eller verksamhetsområden  Personer som kan företräda den enskilde: - Legala företrädare (god man, förvaltare vårdnadshavare) - Ombud (inom ramen för fullmakt och huvudmannens anvisningar) - Anhöriga har i sig ingen legal bestämmanderätt! - OBS! Ungas egen bestämmanderätt (jfr föräldrabalken om barns ålder och mognad)

29 Viktigt att tänka på www.kommunlex.se29  Anmäla antagligt behov av god man (gäller också landstinget eller regionen)  Utreda och avgöra brukarens kognitiva förmåga (kräver oftast medicinsk bedömning som grund)  I nödsituationer kan bistånd behöva ges utan att samtycke är möjligt – OBS! restriktivt och krav på dokumentation!

30 ”Nödlösningar i akuta fall” www.kommunlex.se30  Praktiska lösningar i akuta situationer: - Presumerat samtycke - Anhöriga överens - Nödhandling (straffrihetsgrund i brottsbalken som skall tillämpas i proportion till skyddsintresset) - OBS! Nödlösningarna går inte att använda för LSS!

31 Ansvaret att samarbeta och samverka www.kommunlex.se31  Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (6§ förvaltningslagen)  Kompletteras av särskilda bestämmelser i andra lagar.  OBS! Betalningsansvarslagen och dess bestämmelser om samordnad vårdplanering!

32 Ny bestämmelse i 2 kap 7 § socialtjänstlagen (motsvarande bestämmelse i 3 f § HSL) www.kommunlex.se32 ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981).

33 Samverkansprocessen www.kommunlex.se33  Samtal och samråd samt information  Samsyn och klargörande av prioriteringar  Samverkan genom samarbete mot gemensamma mål

34 Olika former av samarbete www.kommunlex.se34  Organisatorisk samverkan (gemensamma nämnder, samlokalisering m.m.)  Övergripande samverkan (rutiner för anmälningar och informationsöverföring, planering samt olika generella insatser)  Samverkan i individärenden

35 Sekretessen – hinder eller möjlighet? www.kommunlex.se35 I förhållande till vem gäller sekretess?  Mellan myndigheter  Mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet  Gentemot utomstående


Ladda ner ppt "Ansvaret för människor med missbruk samt människor med psykisk funktionsnedsättning Jonas Reinholdsson"

Liknande presentationer


Google-annonser