Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011"— Presentationens avskrift:

1 EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 gerd.kummel-kunnas@arcada.fi http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi gerd.kummel-kunnas@arcada.fi http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi

2 NATIONELLT KOORDINERINGSPROJEKT/JAMK ESF-utvecklingsprogram 2007-2013 (TEM, UVM) ETT LANDSOMFATTANDE PROGRAM FÖR ÖKAD TRÄFFSÄKERHET OCH EFTERFRÅGEORIENTERING INOM KUNSKAPS-, RÅDGIVNINGS- OCH VÄGLEDNINGSTJÄNSTER INOM VUXENSTUDIER NUOVE - Utbildningsrådgivning/ karriärhandledning på webben (Delprogram 1) - Handledningens strategiska ställning och Forskning (Delprogram 3) VUXENHANDLEDNING SOM RESURS I ARBETSLIVET. (Delprogram 2) OPIN OVI Regionala projekt, t.ex. EDU-vuxen http://www.opinovi.fi STUDIO utveckla vuxenpedagogiken/ behörighetsutbildningen för yrkeslärare ERKKERI utveckla/erbjuda utbildning för studiehandledare

3 21.9.20163 Utvecklingsprogrammet baserar sig på rapporten ”Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen”,Työhallinnon julkaisu 365/2006. med målen att alla medborgare har tillgång till heltäckande, kundorienterad, mångsidig information, rådgivning och handledning. Alla läroanstalter och högskolor med vuxenutbildning på programmet erbjuder rådgivning och handledning enligt en för vuxenstudier anpassad modell Utvecklingsåtgärderna skall stöda Synliggörande och erkännande av kunnande Arbetet att övervinna inlärningssvårigheter Underrepresenterade målgruppers delaktighet i vuxenutbildningen ESF-utvecklingsprogram 2007-2013 (TEM, UVM) ETT LANDSOMFATTANDE PROGRAM FÖR ÖKAD TRÄFFSÄKERHET OCH EFTERFRÅGEORIENTERING INOM KUNSKAPS-, RÅDGIVNINGS- OCH VÄGLEDNINGSTJÄNSTER INOM VUXENSTUDIER

4 Koordineringsprojekt/ JAMK Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer ERKKERI Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer Regionala projektfamiljer AH/2008 NUOVE STUDIO OPIN OVI ESF-utvecklingsprogram 2007-2013 (TEM, UVM) ETT LANDSOMFATTANDE PROGRAM FÖR ÖKAD TRÄFFSÄKERHET OCH EFTERFRÅGEORIENTERING INOM KUNSKAPS-, RÅDGIVNINGS- OCH VÄGLEDNINGSTJÄNSTER INOM VUXENSTUDIER

5 Vuxenutbildningsservice – en mångdimensionerad helhet 1.Tjänster, metoder, material, personalens utbildning och kunnande Synlig för kunden 2.Organisering, arbets- och ansvarsfördelning mellan parter Gränsöverskridande, mångprofessionell 3.Beslutsfattande, strategiska helhetsplaner Osynlig för kunden

6 SYFTET med EDU-vuxen : att öka de svenska vuxenutbildningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet EDU- vuxen Vuxenutbildnings- service på svenska Vuxenutbildning Individ Arbetsliv KundorienteringTräffsäkerhet

7 Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och utbildningsorganisationer (regionnivå) Nya servicepunkter och samarbetsmodeller som främjar kundanpassade och träffsäkra informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska (regionnivå) Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas med den finska lärarbehörighetsutbildningen ifråga om handledning och samarbete med arbetslivet. EDU-vuxen/ MÅL

8 NATIONELLT KOORDINERINGSPROJEKT/JAMK ESF-utvecklingsprogram 2007-2013 (TEM, UVM) ETT LANDSOMFATTANDE PROGRAM FÖR ÖKAD TRÄFFSÄKERHET OCH EFTERFRÅGEORIENTERING INOM KUNSKAPS-, RÅDGIVNINGS- OCH VÄGLEDNINGSTJÄNSTER INOM VUXENSTUDIER NUOVE - Utbildningsrådgivning/ karriärhandledning på webben (Delprogram 1) - Handledningens strategiska ställning och Forskning (Delprogram 3) VUXENHANDLEDNING SOM RESURS I ARBETSLIVET. (Delprogram 2) OPIN OVI Regionala projekt, t.ex. EDU-vuxen http://www.opinovi.fi STUDIO utveckla vuxenpedagogiken/ behörighetsutbildningen för yrkeslärare ERKKERI utveckla/erbjuda utbildning för studiehandledare

9 STUDIO Riksomfattande projekt Koordinator HAMK/AOKK Delgenomförare Arcada (2009  Haaga-Helia/AOKK, JAMK/AOKK OAMK/AOKK Öka det pedagogiska kunnandet hos vuxenutbildare (alla former och nivåer)

10 STUDIO-utbildning Riksomfattande helheter, och sådana som skräddarsys för regionala Opin-ovi projekt 2009 startar utbildningar på finska, 5-10-15 sp helheter Vuxenutbildarens grundfärdigheter Specialteman (t.ex. mångkulturalitet, inlärningssvårigheter, internationalisering, nätpedagogik, framtidens inlärningsmiljöer mm) Skräddarsydda utbildningar

11 STUDIO-utbildning EDU-vuxen med i den arbetsgrupp som planerar och utvecklar innehållet i utbildningarna EDU-vuxen genomför 2009 en kartläggning av fortbildningsbehov bland lärare Kvalitativ utvärdering av behörighetsutbildningen för yrkeslärare (DaKo2) 2010 inleds utbildningar på svenska MÅL: Den svenska behörighetsutbildning utvecklas i samma takt och riktning som den finska

12 EDU-vuxen/ MÅL En gemensam modell/strategi för utvecklandet av vuxenutbildningens rådgivnings- och handledningstjänster i Svenskfinland (livslång handledning) Ett bestående, heltäckande, flersektoriellt nätverk som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och rådgivnings- och handledningstjänster på svenska (i hela Svenskfinland) ⃕ Arbetets mål är att bygga upp en modell, som flexibelt och framgångsrikt kan svara på vuxenutbildningens utmaningar i Svenskfinland, med fokus på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska.

13 EDU-vuxens direkta målgrupper Personal i de svenskspråkiga vuxenutbildningsorganisationerna som har ansvar för planering av vuxenutbildning, handledning, rådgivning eller kontakter till arbetslivet som en del av sitt arbete. Representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer och arbetskraftsbyråernas personal

14 Indirekta målgrupper är vuxna i behov av grundutbildning, allmän fortbildning, yrkes- eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska, och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft eller arbetskraft med speciell kompetens. Speciellt fokus läggs vid vuxenutbildningsservice som riktar sig till underrepresenterade målgrupper i vuxenutbildning, ss lågutbildade, invandrare och vuxna med inlärningssvårigheter.

15 Samarbetsparter Projektets egentliga målgrupp En del har representant i styrgruppen Deltar i finansiering via sina arbetsinsatser (kalkylmässiga kostnader) Bidrar inte med egenfinansiering (A-) Tillgång till ersättning för resor och övriga tjänster samt övriga budgetmedel enligt verksamhetsplan

16 Samarbetsparter (avtal klara ht 2008) Borgå handelsläroverk Esbo stads social- och hälsovårdssektor Helsingfors aftongymnasium Korsholms vuxeninstitut Kårkulla samkommun Optima Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Yrkesakademin i Österbotten (Svenska yrkesinstitutet KKC - Korsnäs Kurscenter – Vocana) Palmenia vid Helsingfors universitet Yrkesinstitutet Prakticum Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Axxell Novia Läroavtalsbyrån i Vasa

17 EDU-vuxen - ett nätverksprojekt Ge innehållsstöd till andra projekt och nätverk Underlätta interaktion, sammanföra Skapa kunskapsplattformer, kunskapsutveckling som utgår från olika geografiska, kulturella och sakkunniga perspektiv Skall inte återuppfinna hjulet eller starta aktiviteter från scratch

18 På gång 2009 Projektkoordinator i Vasa anställs. Fokus på Koordinering av läroavtalsutbildningen i Sv Finland (ej fastslaget) Modeller för uppsökande verksamhet (ej fastslaget) Samarbete med Opinpolku, det tvåspråkiga Opin-ovi projektet i Vasa Regional ansökan i Jstadsnejden Invandrare som målgrupp Samarbete med andra regioner via kopplingen till EDU-vuxen Regional ansökan i Åboland Vuxenutbildning på svenska – ökad koordinering/samarbete/synlighet Alliansen i Helsingfors (svenska högskolor) Samarbete med Itä-Uudenmaan Opin-ovi

19 På gång 2009 Förändringslaboratorium våren 09 För samarbetsparternas kontaktpersoner 5 sitzar Startseminarier 7.4. Österbotten 16.4. Helsingfors 23.4. Åboland Kartläggning av vilka behov av behörighetsutbildning och fortbildning det finns bland svenska vuxenutbildningsaktörer?

20 Kontaktuppgifter Gerd Kummel-Kunnas, projektchef Arcada 0207 699 530, 040 522 6587 gerd.kummel-kunnas@arcada.fi http://edu-vuxen.arcada.fihttp://edu-vuxen.arcada.fi (under uppbyggnad) http://www.opinovi.fihttp://www.opinovi.fi (under uppbyggnad)


Ladda ner ppt "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011"

Liknande presentationer


Google-annonser