Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till medlemskväll om arbetstid Thomas Norberg Regionombudsman, Lärarförbundet Carina Bergqvist Regionombudsman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till medlemskväll om arbetstid Thomas Norberg Regionombudsman, Lärarförbundet Carina Bergqvist Regionombudsman,"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till medlemskväll om arbetstid Thomas Norberg Regionombudsman, Lärarförbundet thomas.norberg@lararforbundet.se Carina Bergqvist Regionombudsman, Lärarförbundet carina.bergqvist@lararforbundet.se

2 Innehåll  Arbetstid, lag och avtal  När har jag rätt till komp-tid? När kan jag ta ut min flex?  Har arbetsgivaren rätt att ge mig ännu en arbetsuppgift utan att ta bort något annat?  Vad är det för skillnad på rast och paus?  Vad ingår i förtroendearbetstid respektive reglerad arbetstid?  Praktiska exempel från vardagen

3 Regler ArbetsmiljölagenArbetstidslagen  HÖK 12 - Centralt kollektivavtal - Lokalt kollektivavtal - flextidsavtal

4 HÖK 12 Slutits mellan SKL och Lärarnas samverkansråd  Bilaga 1 Löneavtal  Bilaga 2 Allmänna bestämmelser (AB) - Bilaga L Lägerverksamhet –Bilaga M Arbetstid för lärare  Bilaga 5 Individuell lönesättning  Bilaga 6 Verksamhetsutv. och måluppfyllelse

5 Semestertjänst  Arbetstid AB § 13  40 timmar i veckan vid heltid /helgfri vecka  1751-1807 timmar/år  Läggs in i ett arbetstidsschema med starttid, sluttid och rast.

6 1. Tillämpningsområde Gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan. Lärares arbetstid – bilaga M

7 Arbetstid - 1767 timmar (1751-1807) - 194 dagar - Reglerad arbetstid 1360 timmar (snitt 7 timmar/dag) - Förtroendearbetstid 407 timmar (ca 20 %) (Genomsnittlig arbetsvecka på 45,5 timmar) Ferietjänst (Bilaga M)

8 6 b. Reglerad arbetstid - 1360 timmar per läsår (7 timmar/dag) - En tidsmässig ram inom vilka arbetsuppgifterna ska rymmas. - Normalt förläggs tiden på arbetsplatsen - Tvådelad eller tredelad dag - Schema, start- och sluttid, lunch. - Minst tre avräkningsperioder - 104 timmars kompetensutveckling Lärares arbetstid – bilaga M

9 6 d. Förtroendearbetstid - 407 timmar per läsår (totalt 1767) - Läraren förfogar själv; var, när, hur. Innehåll: - I huvudsak för- och efterarbete - Spontana elev- och föräldrakontakter - Egen utveckling Lärares arbetstid – bilaga M

10 Förtroendearbetstid Ditt eget ansvar att ha koll på tiden att fullgöra tiden att inte överskrida tiden att ägna den åt ”rätt” saker Hur handskas ni med förtroendearbetstiden?

11 Deltid ferietjänst Ex. tjänstgöring på 80% Reglerad tid: 0,8 x 1360 timmar = 1088 Oreglerad tid: 0,8 x 407 timmar = 325

12 Kompetensutveckling, Föräldramöten, Utvecklingssamtal Utvecklingsarbete, Arbetslag, Samarbete, Samverkan, Vikariat Rättning nationella prov, Planering, Administration, Reflektion, Dokumentation, Särskilda ansvarsområden, Konferenser, Elevvård, Elevkontakter, Ställtid, Paus ____________________ Reglerad 1360 tim <80% 7 tim/d 35 tim/v Förtroende 407 tim >20% 10,5 tim/v ARBETSTID 1767 tim 194 dag Undervisning  Spontana elev- och föräldra- kontakter Egen utveckling För- och efterarbete I II 

13 Förläggning av arbetstid En anställd har i sitt arbetstidsschema endast 4 timmars arbetstid på fredagar. Det här året ligger många röda dagar på fredagar.  Vad gäller om man är anställd på ferietjänst?

14 Skolinspektionen inspekterar en skola under oktober månad och ålägger då skolan att revidera sin likabehandlingsplan. Rektorn ger en lärare i skolans mobbningsteam i uppdrag att revidera planen, vilket är ett tidskrävande arbete. Rektor menar att om läraren inte hinner med arbetsuppgiften inom sin reglerade arbetstid så får läraren använda sig av sin förtroendearbetstid.  Vad gäller? 14 Förtroendearbetstid

15 Skolledningen ska tillsammans med läraren planera vilka uppgifter som för en tid kan läggas åt sidan för att skapa utrymme för revideringsarbetet av likabehandlingsplanen inom ramen för den reglerade arbetstiden 15 Förtroendearbetstid

16 Under diskussionen om hur årets arbetsuppgifter ska förläggas kommer hanteringen av utvecklingssamtal upp. Några lärare vill förlägga dessa till kvällstid och menar samtidigt att den reglerade arbetstiden inte räcker till. Rektor menar att de utvecklingssamtal som inte ryms inom den reglerade arbetstiden får förläggas till förtroendearbetstiden.  Vad gäller? 16 Utvecklingssamtal

17 Samtliga utvecklingssamtal ska genomföras inom lärares reglerade arbetstid om 1 360 timmar. Det är rektor som beslutar när den reglerade arbetstiden ska förläggas. Om rektor förlägger den reglerade arbetstiden till kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid 17 Utvecklingssamtal

18 Avräkningsperiod  Bilaga 3 Övriga anteckningar – lärares arbetstid p. 2. ”Arbetstiden bör fördelas med jämn utläggning över verksamhetsåret. Planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna ska omfatta minst tre perioder över verksamhetsåret.”  Bilaga M 6 b) 1. Avräkning för övertid ska ske vid tre tillfällen under verksamhetsåret Vilka avräkningsperioder gäller i Vindeln? Vad är det som avräknas?

19 Avräkningsperiod – bilaga M

20 Arbetstidsschema

21 ”Normalschema” 6:30 7:30 7:30 5:00 7:30 34:00 Start och sluttid Rast Paus

22 Schema avräkningsperiod 1

23 En lärare har två årskurs 9 i svenska och ska därför hantera nationella prov för båda grupperna. I lärarens arbetstid är 35 timmar i veckan över hela året utlagd som reglerad arbetstid. Nu gör läraren gällande att arbetstiden inte räcker till under den period läraren ska hantera de nationella proven.  Hur kan situationen hanteras? 23 Nationella prov

24 Nationella prov är ett uppdrag som skolan ska genomföra. Rektor beslutar inför verksamhetsåret vilken tidsomfattning av en lärartjänst de nationella proven tar i anspråk och under vilka perioder av läsåret som dessa prov genomförs. Eftersom lärares arbetstid kan variera under ett verksamhetsår ska lärarens arbetstidsförläggning planeras så att det finns tid kvar för de perioder då nationella prov genomförs. Om lärarens arbetstid har använts till annat i stället för de nationella proven måste ansvarig chef besluta vilka omprioriteringar som ska göras och fatta beslut så att de nationella proven kan genomföras. Om situationen uppstår att arbetsuppgifterna inte ryms inom lärarens reglerade arbetstid kan övertidsarbete bli en akut lösning. Övertidsersättning utges enligt bestämmelserna i avtalet. 24 Nationella prov

25 Arbetstid Lotta, fritidspedagog, och John, lågstadielärare, blir beordrade av rektor att om tre dagar delta i en elevvårdskonferens som ligger utanför bådas reglerade arbetstid. Vad gäller?

26 AB § 23 - Tillsägelse senast dagen före ändring. - Tillägg till lönen utges per förskjuten timme. - Två första kalenderdagarna 36,10 x 1,5. Övriga dagar 36,10. - Ersättning utges för förändringar inom två veckor enligt ATL § 12 - Hänsyn ska tas till möjlighet att göra omprioriteringar Förskjuten arbetstid - Sem

27 - Förskjuten arbetstid gäller inte (bilaga M punkt 21) - Gäller inte förtroendearbetstid - Gäller förändringar av schema inom två veckor - Ska vara beordrad - Utges när arbete utförs utanför reglerad arbetstid - Hänsyn ska tas till möjlighet att göra omprioriteringar Övertid – Ferie

28 En lärare har slutat för dagen och är på väg ut från skolan när en elev stoppar läraren och säger att en kamrat har ramlat och slagit i huvudet. Den skadade är groggy och har uppenbarligen ont. Läraren larmar 112, kontaktar elevens föräldrar, följer med i ambulansen in till sjukhuset och väntar där till elevens föräldrar ansluter. När läraren kommer tillbaka till skolan där bilen finns har det gått tre timmar sedan lärarens reglerade arbetstid slutade.  Har läraren rätt till övertidsersättning? 28 Övertid?

29 Övertid ska i normalfallet vara beordrad i förväg av rektor men kan också godkännas i efterhand, till exempel vid händelser som i exemplet. 29 Övertid

30 AB 20 § Mom. 4 Fyllnadslön 120 % Enkel övertid 180% Kvalificerad övertid 240% Baserat på månadslönen/165 Ex. lön: 25000 kr. 2 tim kval ö-tid = 727 kr. Ersättning övertid

31 ”Vid behov av övertidsarbete gäller precis som tidigare att arbetet ska vara beordrat av närmaste chef (eller undantagsvis godkänt i efterhand vid akuta situationer). Övertidsarbete ersätts enligt avtal.” Flextidsavtal i Vindeln

32 Får man övertidsersättning när man vikarierar för någon annan?

33 ” Övertidsersättning utges inte då en lärare åläggs en extra arbetsuppgift, t.ex. undervisning, arbetslagsträff eller samtal med en elev, inom ramen för den reglerade arbetstiden. För det fall en sådan situation leder till behov av omprioriteringar är det viktigt att lärare och skolledning resonerar om möjligheten till detta alternativt diskuterar behovet av beordring av att vissa arbetsuppgifter utförs utanför den reglerade arbetstiden. Det är dock viktigt att påpeka att hänsyn bör tas till den enskilda lärarens möjligheter att göra omprioriteringar samt den totala arbetssituationen för lärare/arbetslag.” Kommentar Sid 16 Lärares arbetstid

34 ”Lägerverksamhet, utvecklingssamtal, föräldramöten mm ska planeras på ett sådant sätt att de ryms inom årsarbetstiden. Det är viktigt att personal som arbetar under läger ges möjlighet till motsvarande ledighet i anslutning till lägret. Om ledighet inte har varit möjlig att förlägga under tid i direkt anslutning till lägret, kan rektor och berörd personal överenskomma att viss del av tiden kan föras från flex till kompbank, med kompensation timme mot timme.” Flextidsavtal i Vindeln

35 Inför det kommande läsåret vill rektor dels öka den gemensamma konferenstiden från två till tre timmar, dels öka tiden för rast- och måltidsvakt från 40 minuter till 60 minuter. Lärarna menar att detta inte ryms inom den reglerade arbetstiden och att arbetsbelastningen riskerar att bli för hög.  Vad ska rektor beakta? 35 Rast och måltidsvakt

36 Rektor har ansvaret för arbetsmiljön samt för verksamhetens kvalitet. Rektor ska vidare säkerställa att den reglerade arbetstiden rymmer dessa arbetsuppgifter för var och en av lärarna. Arbetsgivaren har ansvar för att ingen lärare utsätts för risk för ohälsa med anledning av förändringen. 36 Rast- och måltidsvakt

37 Rast och paus  Vad gäller?  Tar ni ut rast och paus?  Hur ska man göra om man inte kan ta ut varken rast eller paus?

38 Arbetstidslagen Paus 17 § –Arbetstagaren ska kunna ta de pauser som behövs –Räknas in i arbetstiden Rast 15 § –Räknas ej in i arbetstiden –Möjlighet att lämna arbetsstället –Efter fem timmars arbete –Anpassas efter arbetsförhållandena

39 En lärare arbetar i årskurs 7-9. Två dagar i veckan har läraren lektion till klockan 12:00 och nästa lektion börjar klockan 12:30. I schemat markeras detta uppehåll som lärarens rast på 30 minuter.  Har läraren fått ut sin rast? 39 Rast

40 Det finns inget reellt utrymme om minst 30 minuter mellan två lektioner som slutar och börjar som i exemplet ovan, alltså finns ingen möjlighet att få ut en rast. Lektionerna ska läggas så att det avsätts rimlig tid för läraren att avsluta och starta lektioner, utan att detta kommer att inkräkta på lärarens möjlighet att verkligen få minst 30 minuters rast och utan att utlägget inkräktar på elevernas undervisningstid. Enligt Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast och rasten ska förläggas så att arbetet inte sker under längre sammanhängande tid än fem timmar. Syftet med rasten är att arbetstagaren ska kunna återhämta sig och sedan orka slutföra arbetsdagen med god kvalitet på arbetet. Tid för rast är inte arbetstid och räknas därmed inte in i den reglerade arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur lång denna rast ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum således är 30 minuter. Arbetsgivaren ska planera verksamheten utifrån dessa förutsättningar med tanke på arbetstagarens hälsa och säkerhet, liksom verksamhetens kvalitet. 40 Rast

41 ”All arbetstid som utförs på arbetsplatsen registreras genom att den anställde ”stämplar in” när arbetet påbörjas och ”stämplar ut” när arbetet avslutas. Om reglerad arbetstid utförs på annan plats än arbetsplatsen (efter överenskommelse med närmaste chef), ska arbetstiden registreras i systemet. Om den anställde tar längre rast än vad som anges i schemat, ska stämpling ske även då. (”Rast ut” och ”Rast in”)” Flextidsavtal i Vindeln

42 ”I respektive verksamhet har man gjort upp regler för vilka avvikelser från den schemalagda tiden som är tillåten, men grundinställningen är att den schemalagda arbetstiden är utgångspunkten, och att den enskilde medarbetaren kan avvika från planerad tid (flexa) i den utsträckning verksamheten tillåter.” Fungerar det bra att flexa ut om man gjort för mycket tid? Hur mycket tid har ni på flexen?

43 Skolledningen är inne i planeringsfasen av nästkommande verksamhetsår och lärarnas reglerade arbetstid är utlagd måndag – fredag dagtid med 35 timmar per vecka under hela verksamhetsåret. Parallellt med detta planeras ett kalendarium med arbets- platsträffar på kvällstid vid fyra tillfällen under året; tre timmar vid varje tillfälle.  Hur kan den reglerade arbetstiden förläggas för att rymma dessa arbetsplatsträffar inom lärarnas reglerade arbetstid om 1 360 timmar?  Hur gör ni? 43 Arbetsplatsträff

44 Vid planeringen av verksamhetsåret ska lärarnas reglerade arbetstid förläggas så att arbetsplatsträffarna ryms inom de 1 360 timmarna. Om all reglerad arbetstid förläggs på dagtid i lärarnas veckoschema ryms inte de aktuella arbetsplatsträffarna i den reglerade tiden. Övertidsarbete ska bara förekomma vid oplanerade, oförutsedda händelser eller tillfälliga arbetstoppar. De arbetsplatsträffar som ligger på kvällstid i det planerade kalendariet är varken oplanerade eller oförutsedda händelser. Vid arbete på kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid. 44 Arbetsplatsträff

45 ”All manuell registrering av tid ska kommenteras i fältet för anteckningar i systemet. Detsamma gäller större avvikelser mot schemalagd tid. Vid förläggning av reglerad arbetstid kvällstid (föräldramöten, vissa utvecklingssamtal mm) registreras ”Plusflex med OB”.” Hur ser ni till att den totala reglerade arbetstiden bara blir 1360 timmar? När lägger ni ut mindre tid i schemat?

46 ”Vid verksamhetsårets slut görs en slutlig avstämning av arbetstiden. All plustid som finns vid verksamhetsårets slut är förtroendearbetstid som utförts på arbetsplatsen.” Vad händer med plustid som kommit till när man utfört arbetsuppgifter som ska göras inom den reglerade arbetstiden? ”Ett minussaldo innebär att medarbetaren inte fullgjort sin reglerade tid och saldot justeras genom löneavdrag. Ett plussaldo upp till 20 timmar får överföras till kommande verksamhetsår. Plussaldo vid avslut av anställning stryks utan ekonomisk ersättning.”

47  Fördelar för den enskilde läraren  Nackdelar för den enskilde läraren  Fördelar för arbetsgivaren  Nackdelar för arbetsgivaren Flextidsavtalet i Vindeln

48 Behov / Arbets- uppgifter Arbetstid

49 HÖK 12 Bilaga 3 Övriga anteckningar p. 2 ”Lärares arbetstid” ” Parterna pekar på vikten av att arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden. Arbete som beordras att utföras utöver den fastställda arbetstiden ersätts enligt AB § 20”

50 Dilemma  Hur hanterar ni situationer när arbetstiden inte räcker för de arbetsuppgifter som ni anser behöver utföras?

51 Ny föreskrift 31 mars 2016

52 Arbetsbelastning 9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

53 10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till 1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra, 2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet, 3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, 4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och 5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

54 Goda råd  Var ditt eget skyddsombud  Sätt gränser  Ta kontakt med ditt skyddsombud eller arbetsplatsombud om du behöver stöd  Prata med chefen  Ta stöd av lag och avtal  Efterlys utbildning på arbetsplatsen  Agera tillsammans


Ladda ner ppt "Välkomna till medlemskväll om arbetstid Thomas Norberg Regionombudsman, Lärarförbundet Carina Bergqvist Regionombudsman,"

Liknande presentationer


Google-annonser