Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstfack Q2 2015 +Konstfack 2015-07-01 UNDERSÖKNINGEN: RAPPORT SKAPAD: ORG. ENHET: 69,9% (137 av 196) SVARSFREKVENS Agerus System UNDERSÖKNINGSRESULTAT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstfack Q2 2015 +Konstfack 2015-07-01 UNDERSÖKNINGEN: RAPPORT SKAPAD: ORG. ENHET: 69,9% (137 av 196) SVARSFREKVENS Agerus System UNDERSÖKNINGSRESULTAT."— Presentationens avskrift:

1 Konstfack Q2 2015 +Konstfack 2015-07-01 UNDERSÖKNINGEN: RAPPORT SKAPAD: ORG. ENHET: 69,9% (137 av 196) SVARSFREKVENS Agerus System UNDERSÖKNINGSRESULTAT

2 Här är resultatet av undersökningen. Nu ska gruppen gemensamt tolka resultatet och diskutera åtgärder som förbättrar arbetssituationen. 1. För en dialog om undersökningens resultat Samtala om varje område och kom fram till en gemensam bild av vad resultatet säger. Se till att alla i gruppen deltar i diskussionen. 2. Sammanfatta Notera de viktigaste positiva och negativa faktorerna i gruppens arbetssituation. Samtala om hur de positiva faktorerna kan bibehållas eller stärkas ytterligare och hur de negativa faktorerna kan åtgärdas. 3. Besluta om förbättringsaktiviteter Bestäm ett antal förbättringsaktiviteter. Kontakta andra grupper för aktiviteter som behöver koordinering. Kontakta chef/ledning om ni behöver stöd eller mandat för att genomföra en viss aktivitet. Börja med ett mindre antal aktiviteter. 4. Bestäm tid för nästa möte Bestäm en tid när vi följer upp arbetet med aktiviteterna. När aktiviteterna är genomförda, se över analysen på nytt och besluta om nya aktiviteter att genomföra. Lycka till! AGERUS INSTRUKTION GRUPPENS UTVECKLINGSPROCESS 2

3 Sammanfattning visas bara för resultat exklusive underavdelningar. SAMMANFATTNING 3

4 VÅRT UPPDRAGVÅRA MÅL Vi ska erbjuda särskilt lovande och motiverade studenter och forskare inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik, en internationell och multidisciplinär utbildnings- och forskningsmiljö. Våra utbildningar ska erbjuda ett brett utbud av konstnärliga gestaltningsmetoder samt kritisk dialog. Det har inte satts några mål på denna enhet kopplat till undersökningen. VÅRT UPPDRAG & VÅRA MÅL ÖVERSIKT 4

5 VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVERSIKT 5

6 AGERUS PRESTATIONSINDEX, APIPRESTATIONSPROFIL API-värde 77,0 (max 100) API visar i vilken utsträckning de fem villkoren för prestation är uppfyllda. API används för att enkelt se enhetens utveckling över tid. Ett API-värde på 77 tyder på att villkoren för prestation är uppfyllda i hög grad. Arbetssituationen kan dock alltid utvecklas. Människorna inom enheten bör utifrån resultatet besluta ett antal förbättringsaktiviteter som bibehåller eller ytterligare stärker villkoren för prestation. Alla fem villkor för prestation måste vara över 50 för att förutsättningar för prestation ska finnas, oavsett API-värde. Ett lågt skattat villkor vägs inte upp av andra högt skattade villkor. Är villkoren ojämna (>12,5 enheter) kan även detta hindra prestation. Bäst prestation får man med en hög och jämn profil. Ett utropstecken över en stapel innebär att det finns en stor spridning bland svaren. SAMMANFATTNING API OCH PRESTATIONSPROFIL 6

7 AGERUS IDENTIFIKATION INDEX, AIIAGERUS Identifikationsprofil AII-värde 75,6 (max 100) AII visar i vilken utsträckning de fyra mänskliga basbehoven är uppfyllda i arbetet. När basbehoven är uppfyllda kan man identifiera sig med företaget eller organisationen, dvs känna samhörighet, stolthet och lojalitet. Ett AII-värde på 75,6 tyder på att basbehoven är uppfyllda i hög grad. Arbetssituationen kan dock alltid utvecklas. Människorna inom enheten bör utifrån resultatet besluta ett antal förbättringsaktiviteter som bibehåller eller ytterligare stärker basbehoven. Alla fyra basbehov måste vara över 50 för att arbetssituationen ska leda till identifikation, oavsett AII-värde. Ett lågt skattat behov vägs inte upp av andra högt skattade behov. Är behoven ojämna (>12,5 enheter) kan även detta motverka identifikation. Bäst identifikation får man med en hög och jämn profil. SAMMANFATTNING AII OCH IDENTIFIKATIONSPROFIL 7

8 FRÅGOR MED HÖGST RESULTATFRÅGOR MED LÄGST RESULTAT 4,5 - Mina arbetsuppgifter är viktiga för Konstfack - VILL - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - Jag klarar av alla mina arbetsuppgifter - KAN - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - I mitt arbete kan jag ta egna initiativ för att lösa problem - FÅR - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - Min arbetsinsats bidrar till verksamheten - BIDRA - MÄNSKLIGA BASBEHOV 4,4 - Mitt arbete känns ansvarsfullt - BÖR - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,3 - Jag kan tillräckligt mycket för att kunna utföra mina uppgifter på ett bra sätt - KAN - VILLKOR FÖR PRESTATION 3,3 - Vår arbetsgrupp är effektiv i att driva förbättringsarbete tillsammans - GRUPPEFFEKTIVITET - PRESTATION 3,3 - Vår arbetsgrupp arbetar effektivt tillsammans - GRUPPEFFEKTIVITET - PRESTATION 3,4 - Vi har en god dialog i vardagen om vårt arbete - KOMMUNIKATIONSKLIMAT - KOMMUNIKATIONSKLIMAT 3,5 - Mitt arbete är organiserat på ett sådant sätt att jag har god överblick - VET - VILLKOR FÖR PRESTATION 3,6 - Jag kan själv påverka de viktigaste besluten som rör mitt arbete - FÅR - VILLKOR FÖR PRESTATION 3,7 - Jag är uppdaterad med den senaste informationen som berör mitt arbete - VET - VILLKOR FÖR PRESTATION HÖGSTA & LÄGSTA FRÅGOR ÖVERSIKT 8

9 Området visar upplevelsen av engagemang för arbetsuppgifterna och uppdraget. Tänk på att detta område inte nödvändigtvis är detsamma som motivation eller lust. Dessa kan snarare ses som konsekvenser av att ha klarat av prestationen. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni kan skapa en inspirerande arbetssituation. Vad engagerar oss i arbetet? Hur kan vi bidra till engagemang hos varandra? Vad skapar känslan av stolthet för vårt arbete? 1. Jag vill i hög grad arbeta med mina arbetsuppgifter 2. Mina arbetsuppgifter motiverar mig att gå till arbetet 3. Mina arbetsuppgifter är viktiga för Konstfack 4. Jag är stolt över mina arbetsuppgifter VILLKOR FÖR PRESTATION VILL 9

10 Området visar upplevelsen att vara informerad om arbetet. Det viktigaste är inte att veta allt, eller ha all information, utan uppleva sig veta det man behöver veta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni får ett öppet informationsflöde i arbetssituationen. Hur hittar vi rätt information? Hur informerar vi varandra? Hur värderar vi information? 1. Jag är oftast säker på vad som är min uppgift i arbetet 2. Jag hittar själv information ifall jag behöver veta något 3. Jag är uppdaterad med den senaste informationen som berör mitt arbete 4. Mitt arbete är organiserat på ett sådant sätt att jag har god överblick VILLKOR FÖR PRESTATION VET 10

11 Området visar upplevelsen av sin kompetens kopplat till arbetsuppgifterna. Flera aspekter är viktiga när det gäller upplevelsen att vara kunnig. Att man har tillräcklig kompetens, att man får användning för den kompetens man har, att man utvecklas och lär sig mer etc. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni får till stånd kompetensutveckling i arbetssituationen. Hur lär vi oss av varandra? Hur använder vi varandras kompetens? Hur ser vi till att vi inte får kompetensbrist i gruppen? 1. Jag kan tillräckligt mycket för att kunna utföra mina uppgifter på ett bra sätt 2. Jag klarar av alla mina arbetsuppgifter 3. Jag tycker att jag får användning av min kompetens i arbetet 4. I mitt arbete behöver jag ständigt lära mig nya saker VILLKOR FÖR PRESTATION KAN 11

12 Området visar upplevelsen av mandat och frihet i arbetet. Tänk på att det bästa inte nödvändigtvis är att ha alla mandat eller befogenheter, utan ha rätt befogenheter kopplat till ansvaret och uppdraget. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni skapar en tillåtande arbetssituation. Är det tydligt vilket mandat vi har? Behöver vi ofta fråga om lov och tillåtelse? Är jag ofta rädd att göra fel? 1. I mitt arbete kan jag ta egna initiativ för att lösa problem 2. I huvudsak bestämmer jag själv på vilket sätt jag utför mitt arbete 3. Jag kan själv påverka de viktigaste besluten som rör mitt arbete 4. Jag planerar själv hur mycket tid jag lägger ned på olika arbetsuppgifter VILLKOR FÖR PRESTATION FÅR 12

13 Området visar medarbetarnas upplevelse av ansvar och vilka krav som ställs på individerna. Ansvar bör vara både tydligt och tillräckligt stort. För lite ansvar är lika illa som för stort ansvar. Reflektionsfrågor Samtala om ert uppdrag och hur kraven blir tydliga och genomförbara. Tar jag mitt ansvar i gruppen? Hur delar vi på ansvaret i gruppen? Vet vi vad som förväntas av oss? 1. Mitt ansvar stämmer väl överens med de befogenheter jag har 2. Jag har tillräckligt med ansvar i mitt arbete 3. När det gäller mitt arbete vet jag vad som förväntas av mig 4. Mitt arbete känns ansvarsfullt VILLKOR FÖR PRESTATION BÖR 13

14 Området visar upplevelsen av gruppens gemensamma prestation. Reflektionsfrågor Samtala om gruppens effektivitet och samverkan. Vilket är gruppens gemensamma uppdrag? Klarar vi av vårt uppdrag? Samarbetar gruppen bra? 1. Vår arbetsgrupp arbetar effektivt tillsammans 2. Vår arbetsgrupp är effektiv i att driva förbättringsarbete tillsammans 3. Vår arbetsgrupp är duktig på att leverera kvalitativa tjänster/produkter PRESTATION GRUPPEFFEKTIVITET 14

15 Området visar upplevelsen av den egna individuella prestationen. Jämför gärna resultaten här med områdena Bidra, Bekräftas och Utvecklas. Reflektionsfrågor Samtala gärna om individernas prestation. I gruppdiskusssionen kan man be deltagarna ge exempel på när de upplevt sig prestera bra och hur det kändes. När gjorde jag en riktigt god prestation senast? Hur kändes det? Vad bidrog till att jag klarade det så bra? 1. Jag är effektiv i mitt arbete 2. När jag går hem från jobbet en vanlig dag känner jag mig oftast nöjd med vad jag har uträttat 3. På det hela taget gör jag ett utmärkt jobb PRESTATION INDIVIDPRESTATION 15

16 Att känna tillhörighet i ett socialt sammanhang är ett basbehov för att vilja ge sitt bidrag i arbetet. Det är inte ovanligt att individens primära sociala behov många gånger uppfylls på arbetet då arbetsgruppen i dag mer och mer får rollen som så kallad primärgrupp. (Traditionellt utgörs primärgruppen av ”familjen”.) Jämför gärna resultatet här med områdena Gruppens effektivitet och Identifikation. Reflektionsfrågor Samtala om vad som skapar tillhörighet i arbetet. Vad skapar känsla av tillhörighet i vår grupp? Känner vi varandra? Vet jag vad de andra i gruppen tänker om vårt arbete? Vad kan utveckla vår känsla av tillhörighet? 1. Jag känner att jag tillhör min arbetsgrupp 2. Det känns bra att gå till jobbet efter ledighet för att få träffa mina arbetskamrater MÄNSKLIGA BASBEHOV TILLHÖRA 16

17 Behovet av att få vara med och bidra i ett socialt sammanhang är basalt. Känner vi samhörighet och tillhörighet så vill vi vara med och bidra med det vi kan och förmår. Jämför detta med begreppet prestation som är att “klara av” sitt uppdrag vilket är lust- och hälsoskapande. Att prestera tillsammans med andra, att få bidra, gör de positiva effekterna ännu starkare. Att en människa inte upplevs vilja bidra kan bero på att han/hon inte känner samhörighet i gruppen. Se även basbehovet Bekräftas. Reflektionsfrågor Samtala om hur alla skall kunna få bidra på bästa sätt. Får alla bidra så mycket som man vill och kan? Kan/bör någon bidra med mer/annat? 1. Min arbetsinsats bidrar till verksamheten 2. Jag känner att jag bidrar med mitt kunnande i arbetet MÄNSKLIGA BASBEHOV BIDRA 17

18 Att få bli bekräftad är ett tredje grundläggande mänskligt behov. Att bli bekräftad för den man är och det man gör och klarar av, skapar både identitet och självkänsla. Bekräftelsen blir också en viktig ”kalibrering” av kvalitet och resultat i arbetet. Tänk på att bekräftelsen inte bara bör komma från chef och ledning utan skall lika väl ske medarbetarna emellan. Observera att bekräftelse inte bara är beröm. All form av god återkoppling i arbetssituationen kan vara bekräftande. Att samtala om det som skall göras och varför, samt stämma av det som uppnåtts i arbetet blir också en bekräftelse på om vi gjort bra ifrån oss eller inte. Bekräftelsen skapar lojalitet och samhörighet. Där en människa får sin bekräftelse - där kommer hennes lojalitet att vara. Jämför gärna resultatet med området Identifikation. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni bekräftar varandra och får bekräftelse i arbetet. Vad är bekräftelse? Hur bekräftar vi varandra? Hur kan detta utvecklas? 1. Jag känner mig bekräftad som person i arbetet 2. Jag känner mig bekräftad för det jag gör i jobbet MÄNSKLIGA BASBEHOV BEKRÄFTAS 18

19 Vad som är utvecklande är högst individuellt. Varje individ behöver dock känna att han/hon växer, lär sig mer och får nya utmaningar. Om man upplever stagnation i utvecklingen börjar individen inte sällan fundera på andra möjligheter för utveckling. Koppla utvecklingen till uppdrag och arbetsuppgifterna. Jämför resultatet med områdena Vill, Kan, Får och Bör samt Identifikation. Reflektionsfrågor Samtala om hur alla kan få utvecklas i arbetet. På vilket sätt kan vårt uppdrag vara utvecklande? Hur kan vi utveckla varandra? 1. Jag känner att jag utvecklas genom mina arbetsuppgifter 2. Mitt arbete bidrar till min personliga utveckling MÄNSKLIGA BASBEHOV UTVECKLAS 19

20 Området visar upplevelsen av relationen till arbetet, organisationen och varumärket. Identifikation är bl.a. en konsekvens av att mänskliga basbehov är uppfyllda. Ställ därför resultatet i relation till alla övriga resultat i mätningen, speciellt Villkoren för prestation och Tillhöra. Reflektionsfrågor Vad innebär det att vara stolt över sitt arbete? Vad innebär det att känna samhörighet med företaget/organisationen? 1. Jag är stolt över att arbeta på Konstfack 2. Jag känner en stor samhörighet med Konstfack IDENTIFIKATION 20

21 En god dialog i vardagen är en förutsättning för utveckling av arbetet. Om ADI (AGERUS Dialogue Index) är lågt försvåras utvecklingsarbetet och man bör hitta lämpliga åtgärder för att förbättra kommunikationsklimatet. För att förbättra dialogen kan man: - Träna på att tala, d.v.s. uttrycka sina tankar och åsikter på ett klart och ärligt sätt Träna på att lyssna, d.v.s. fråga efter andras tankar och åsikter och att se saker ur andras perspektiv - Träna på att ompröva, d.v.s. vara medveten om vad man själv säger, tycker och tänker och vara villig att ändra uppfattning om så krävs - Träna på att utmana, d.v.s. ifrågasätta andras åsikter på ett sätt som gör att samtalet går vidare och fördjupas 1. Vi har en god dialog i vardagen om vårt arbete KOMMUNIKATIONSKLIMAT 21

22 FRÅGOR MED HÖGST RESULTAT 3,9 - Jag känner till Konstfacks övergripande mål - ORGANISATIONENS UPPDRAG - UPPDRAGET 3,9 - Jag känner till arbetsgruppens viktigaste mål - ARBETSGRUPPENS UPPDRAG - UPPDRAGET 3,9 - Jag är oftast säker på vad som är min uppgift i arbetet - INDIVIDENS UPPDRAG - UPPDRAGET FRÅGOR MED LÄGST RESULTAT 3,5 - Konstfack når sina viktigaste mål - ORGANISATIONENS MÅLUPPFYLLELSE - MÅLUPPFYLLELSE 3,7 - Vår arbetsgrupp når våra viktigaste mål - ARBETSGRUPPENS MÅLUPPFYLLELSE - MÅLUPPFYLLELSE 3,7 - Arbetsgruppens uppdrag är tydligt för mig - ARBETSGRUPPENS UPPDRAG - UPPDRAGET UPPDRAGET ÖVERSIKT 22

23 Gruppens eller avdelningens uppdrag är en del av verksamhetens övergripande uppdrag som man måste utgå från för att förstå och ”kalibrera” gruppens bidrag i verksamheten. Reflektionsfrågor Är organisationens uppdrag tydligt för oss? Hur bidrar vårt arbete till detta uppdrag? 1. Konstfacks övergripande uppdrag är tydligt för mig 2. Jag känner till Konstfacks övergripande mål UPPDRAGET ORGANISATIONENS UPPDRAG 23

24 För att kunna göra ett bra arbete tillsammans måste gruppen eller avdelningen ha en tydlig bild av den uppgift man ska utföra, d.v.s. det gemensamma uppdraget. När man har en tydlig bild av uppdraget kan man ha en konstruktiv dialog om förutsättningarna att göra ett bra arbete. Reflektionsfrågor Är det klart och tydligt vad vi förväntas leverera och till vem? Vad är viktigast för dem vi levererar till? Får de vad de förväntar sig av oss? 1. Arbetsgruppens uppdrag är tydligt för mig 2. Jag känner till arbetsgruppens viktigaste mål UPPDRAGET ARBETSGRUPPENS UPPDRAG 24

25 För att kunna göra ett bra jobb måste man ha en tydlig bild av den uppgift man ska utföra, d.v.s sitt uppdrag. Eftersom vi lever i en värld som snabbt förändras måste vi regelbundet se över våra individuella uppdrag och förändra dem i takt med att krav, behov och situation förändras. Reflektionsfrågor Är det klart och tydligt vad jag förväntas leverera och till vem? Känner vi till våra kollegors uppdrag och har vi rätt förväntningar på varandra? 1. Jag är oftast säker på vad som är min uppgift i arbetet 2. När det gäller mitt arbete vet jag vad som förväntas av mig UPPDRAGET INDIVIDENS UPPDRAG 25

26 Mål är bland annat viktiga för att tydliggöra vad som är prioriterat och bidrar till att skapa engagemang och motivation. Målen bör vara tydligt kopplade till uppdraget och spegla hur väl det uppfylls. Målen ska vara möjliga att följa upp för att få feedback på hur väl organisationen lyckas utföra sitt uppdrag. Reflektionsfrågor Vilka är organisationens viktigaste mål? Är målen motiverande och stimulerar oss i vårt dagliga arbete? Hur följs målen upp? 1. Konstfack når sina viktigaste mål MÅLUPPFYLLELSE ORGANISATIONENS MÅLUPPFYLLELSE 26

27 Gruppens mål bör vara tydligt kopplade till uppdraget och spegla hur väl det uppfylls. Målen ska vara möjliga att följa upp så att ni får feedback på hur väl ni lyckas utföra ert uppdrag. Reflektionsfrågor Vilka är gruppens/avdelningens viktigaste mål? Är målen motiverande och stimulerar oss i vårt dagliga arbete? Hur följs målen upp? 1. Vår arbetsgrupp når våra viktigaste mål MÅLUPPFYLLELSE ARBETSGRUPPENS MÅLUPPFYLLELSE 27

28 De egna målen bör vara tydligt kopplade till uppdraget och spegla hur väl det uppfylls. Målen ska vara möjliga att följa upp så att du får feedback på hur väl du lyckas utföra ditt uppdrag. Reflektionsfrågor Vilka är dina viktigaste mål? Är målen motiverande och stimulerar dig i ditt dagliga arbete? Hur följs målen upp? 1. Jag når mina viktigaste mål i mitt arbete MÅLUPPFYLLELSE INDIVIDUELL MÅLUPPFYLLELSE 28

29 29 BESLUTA FÖRBÄTTRINGSAKTIVITETER Genom att föra en dialog kring resultatet från undersökningen kan ni tillsammans besluta om aktiviteter som stärker era förutsättningar. Börja med att titta på de högsta och lägsta frågorna. Därefter för ni en dialog om resultatet genom att besvara fråga ett till sex, nedan. Se till att alla kommer till tals under dialogen! Obs! Fokusera lika mycket på era styrkor och högt skattade frågor som på de lägre resultaten. Utveckling bygger lika mycket på att ytterligare stödja positiva förutsättningar som att rätta till svagheter och lösa problem 1. Vilket område/fråga är just nu mest angelägen att föra dialog kring? _________________________________________ 2. Låt var och en beskriva hur en optimal situation ser ut utifrån vald fråga _________________________________________ 3. Låt var och en beskriva vad de upplever som hinder i situationen för att detta ska kunna vara på plats. _________________________________________ 4. Låt var och en beskriva vad de upplever som främjar att detta är på plats i situationen. _________________________________________ 5. Sammanfatta och bestäm aktiviteter som stärker situationen med rätt förutsättningar _________________________________________ 6. Hur säkerställer vi att vi går från ord till handling och får aktiviteterna genomförda? _________________________________________


Ladda ner ppt "Konstfack Q2 2015 +Konstfack 2015-07-01 UNDERSÖKNINGEN: RAPPORT SKAPAD: ORG. ENHET: 69,9% (137 av 196) SVARSFREKVENS Agerus System UNDERSÖKNINGSRESULTAT."

Liknande presentationer


Google-annonser