Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idén om basinkomst Anna Wiksten. Klubbhusmedlem i klubbhuset Pelaren Styrelsemedlem i Ålands Fountainhouse r.f. Politiskt aktiv i Ålands Socialdemokrater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idén om basinkomst Anna Wiksten. Klubbhusmedlem i klubbhuset Pelaren Styrelsemedlem i Ålands Fountainhouse r.f. Politiskt aktiv i Ålands Socialdemokrater."— Presentationens avskrift:

1 Idén om basinkomst Anna Wiksten

2 Klubbhusmedlem i klubbhuset Pelaren Styrelsemedlem i Ålands Fountainhouse r.f. Politiskt aktiv i Ålands Socialdemokrater med uppdrag i kommun och styrelser Förespråkare för basinkomst både politiskt och privat Feminist, antirasist och socialist www.annawiksten.com Instagram: amwiksten Facebook: annawiksten2015 Vem är jag?

3 Översikt Inledning ◦ Vad är basinkomst och hur är den tänkt att fungera? Fördjupning i ämnet ◦ Historiskt perspektiv, tidigare tester och kritik mot basinkomst

4 Översikt Basinkomstförsöket i Finland ◦ Regeringsprogrammet och FPA:s utredning Basinkomst och psykisk hälsa ◦ Hur påverkas den psykiska hälsan av ekonomisk trygghet? Sammanfattning och avslutande diskussion

5 Inledning Vad är basinkomst? Hur ska basinkomst fungera? Hur ska basinkomst finansieras? Vilka fördelar finns med basinkomst jämfört med dagens system?

6 Vad är basinkomst? Basinkomst tillfaller alla medborgare o Jämförbart med dagens barnbidrag Vilka bidrag borde ersättas av basinkomst? o Minimisjukdagpenning o Arbetslöshetsunderstöd, grunddelen o Arbetsmarknadsstöd o Studiestöd o Utkomststöd o Militärunderstöd

7 Hur ska basinkomst fungera? Vilka bidrag bör finnas kvar? ◦ Inkomstrelaterade bidrag som sjukdagpenning, arbetslöshetsdagpenning, föräldrapenningar och pension ◦ Läkemedelsersättning, sjukvårds- och tandvårdsersättningar ◦ Bostadsbidrag ◦ Andra specialersättningar, till exempel handikappbidrag och vårdbidrag

8 Hur ska basinkomst finansieras? Bidragen som ersätts av basinkomsten finansierar den delvis Minskad byråkrati sparar pengar ◦ FPA ◦ Socialförvaltning ◦ Skatteförvaltning Skatteavdrag är också bidrag

9 Hur ska basinkomst finansieras? Beskattningsreform? ◦ Inkomstskatt infördes först år 1920 i Finland ◦ Trots progressiv skatt blir slutresultatet ofta regressivt för låginkomsttagare ◦ Ofta höga skattesatser på bidrag ◦ Skatteavdrag kostar staten stora pengar

10 Vilka fördelar finns jämfört med dagens system? Minskad byråkrati Så kallade flitfällor försvinner Mindre bidragspusslande Kanske viktigast: ekonomisk trygghet

11 Fördjupning i ämnet Historiskt perspektiv Tidigare basinkomsttester Kritik mot basinkomst

12 Historiskt perspektiv När dök tanken om basinkomst upp? ◦ Aristoteles, Thomas More, Juan Luis Vives ◦ Första konkreta förslaget av Thomas Paine i skriften Agrarian Justice 1796

13 Historiskt perspektiv Under 1900-talet ◦ C.H. Douglas Social Credit-teori ◦ På 1960-talet omfattande debatt i USA. Flera experiment med negativ inkomstskatt genomfördes. ◦ Sedan 1980-talet BIEN, Basic Income Earth Network

14 Historiskt perspektiv Under 2000-talet ◦ Debatten har breddats ◦ Folkomröstning om basinkomst i Schweiz den 5 juni 2016 ◦ I Finland utreds pilotförsök ◦ Lokala pilotförsök på by-/stadsnivå i Namibia, Indien och Nederländerna

15 Har basinkomst prövats tidigare? USA Kanada Indien Pågående test i Utrecht i Nederländerna

16 Tidigare basinkomsttester Ökad ekonomisk aktivitet Ökade investeringar, människor vågar spendera pengar Fler startar egna företag Fler unga börjar studera Minskad kriminalitet Minskade alkoholproblem

17 Tidigare basinkomsttester Bättre hälsa i hela familjen Barnen får bättre mat Barnen får gå längre i skolan I USA orsakade en ökad skilsmässofrekvens att man inte ville gå vidare med försöken

18 Kritik mot basinkomst Basinkomst kräver hög skatt Incitamentet att arbeta försvinner Omoraliskt Kan förstärka ojämlikhet mellan könen Bryter mot arbetslinjen

19 Basinkomsttester i Finland Regeringsprogrammet FPA:s utredning Testområden Basinkomstens belopp i testet Hur går man vidare efter testet?

20 Basinkomsttester i Finland Regeringsprogrammet ◦ ”Ett försök med basinkomst ska genomföras.”

21 Basinkomsttester i Finland FPA:s utredning ◦ I FPA:s enkät hösten 2015 var ca 70% av finländarna för basinkomst ◦ En majoritet ansåg att basinkomsten borde vara 1000 euro i månaden ◦ Flera modeller föreslås i utredningen och regeringen väljer ut en ◦ Förstudien överlämnades till social- och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä i mars i år

22 Basinkomsttester i Finland FPA:s utredning ◦ Mellanrapporten föreslår en partiell basinkomst på 550-750 euro ◦ Den partiella basinkomsten ska ersätta bland annat arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsdagpenning och utkomststöd ◦ 25-63-åringar med liten inkomst föreslås som försöksgrupp ◦ Slutrapporten ska vara klar i november 2016 ◦ Försöket ska genomföras under 2017-2018 och utvärderas 2019

23 Basinkomsttester i Finland Testområden ◦ Försök med basinkomst bör göras i flera testområden ◦ Testområdena och försökspersonerna borde motsvara ett genomsnitt av Finlands demografi ◦ Det mest relevanta resultatet skulle uppnås med en diversifierad grupp försökspersoner

24 Basinkomsttester i Finland Storleken på dagens bidrag: ◦ Arbetslöshetsersättningens grunddagpenning samt arbetsmarknadsstöd: 980,40 euro/månad ◦ Minimisjukdagpenning: ~480 euro/månad ◦ Garantipension: 766,85 euro/månad ◦ Studiepenning (Åland): 192-329 euro/månad ◦ Utkomststöd, grunddelen (2015): 485,50 euro/månad

25 Basinkomsttester i Finland Storleken på testsumman ◦ Bör motsvara minst det STÖRSTA av dagens bidrag ◦ Dyrortstillägg? ◦ Bostadsbidraget ska finnas kvar då boendekostnader skiljer stort mellan olika regioner ◦ Den föreslagna summan 550-750 euro motsvarar lite mer än utkomststödets grunddel, men betydligt mindre än dagens arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd

26 Basinkomsttester i Finland Hur går man vidare efter testet? ◦ Situationsprövad basinkomst? ◦ Stegvis införande?

27 Vad har basinkomst med psykisk ohälsa att göra? Ekonomisk trygghet ◦ Ekonomisk trygghet kan förebygga insjuknande, främjar tillfrisknande och kan förhindra återinsjuknande Större valmöjligheter ◦ Möjligheten att jobba mindre ◦ Möjlighet till en meningsfull fritid

28 Vad har basinkomst med psykisk ohälsa att göra? Minskad stigmatisering ◦ Komma bort från bidragsberoende Fullvärdig medlem av samhället ◦ Ett liv på samma villkor som andra Förenklar livet med färre myndighetskontakter och bidragspussel ◦ Mer ork över till annat ◦ Bevarad personlig integritet

29 Sammanfattning Basinkomst tillfaller alla medborgare utan krav på motprestation Det finns många olika åsikter och tankar om basinkomstens belopp och genomförande Basinkomst är en idé som funnits länge Basinkomst har testats i flera länder med goda resultat I Finland utreds basinkomst och ett pilotförsök ska genomföras 2017-2018 Basinkomst har både anhängare och kritiker inom alla politiska läger

30 Avslutande diskussion: Hur skulle du och jag påverkas av basinkomst? Hur skulle ditt liv ha sett ut om basinkomst hade funnits de senaste tjugo åren? Hur kan din framtid se ut om basinkomst införs inom fem år?

31 Här kan du lära dig mer om basinkomst ◦ https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst ◦ https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustulo https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustulo ◦ https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income ◦ Basic Income Earth Network, http://www.basicincome.org/http://www.basicincome.org/ ◦ Unconditional Basic Income Europe, http://basicincome-europe.org/ubie/http://basicincome-europe.org/ubie/ ◦ The U.S. Basic Income Guarantee Network, http://www.usbig.net/index.phphttp://www.usbig.net/index.php ◦ Svenska debattören Hannah Lemoines blogg One-way Communication, http://www.onewaycommunication.co/varfor-vi-borde-ge-villkorslosa-pengar-till-alla/ http://www.onewaycommunication.co/varfor-vi-borde-ge-villkorslosa-pengar-till-alla/

32 Referenser http://www.ams.ax/arbetssokande/arbetsloshetsersattning/arbetsloshetsersattning http://www.ams.ax/studiestod/studiepenning http://www.kela.fi/web/sv/forsok-med-basinkomst http://www.kela.fi/web/sv/garantipension http://www.kela.fi/web/sv/sjukdagpenning_belopp http://www.onewaycommunication.co/varfor-vi-borde-ge-villkorslosa-pengar-till-alla/ http://stm.fi/sv/forsok-med-basinkomst http://stm.fi/sv/utkomststod http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/basinkomsten-tar-ett-steg-framat-i-dag http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/forskargrupp-foreslar-partiell-basinkomst-upp-till-750-euro-manad http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/02/har-testar-man-medborgarlon http://valtioneuvosto.fi/sv/sipila/regeringsprogrammet https://en.wikipedia.org/wiki/Agrarian_Justice https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetslinjen https://sv.wikipedia.org/wiki/Aristoteles https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst https://sv.wikipedia.org/wiki/Clifford_Hugh_Douglas#Social_Credit-teorin https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_basinkomst_i_Schweiz https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine https://sv.wikipedia.org/wiki/Utopiahttp://www.kela.fi/web/sv/forsok-med-basinkomst http://www.kela.fi/web/sv/garantipension http://www.kela.fi/web/sv/sjukdagpenning_belopp http://www.onewaycommunication.co/varfor-vi-borde-ge-villkorslosa-pengar-till-alla/ http://stm.fi/sv/forsok-med-basinkomst http://stm.fi/sv/utkomststod http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/basinkomsten-tar-ett-steg-framat-i-dag http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/forskargrupp-foreslar-partiell-basinkomst-upp-till-750-euro-manad http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/02/har-testar-man-medborgarlon http://valtioneuvosto.fi/sv/sipila/regeringsprogrammet https://en.wikipedia.org/wiki/Agrarian_Justice https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetslinjen https://sv.wikipedia.org/wiki/Aristoteles https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst https://sv.wikipedia.org/wiki/Clifford_Hugh_Douglas#Social_Credit-teorin https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_basinkomst_i_Schweiz https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine https://sv.wikipedia.org/wiki/Utopia


Ladda ner ppt "Idén om basinkomst Anna Wiksten. Klubbhusmedlem i klubbhuset Pelaren Styrelsemedlem i Ålands Fountainhouse r.f. Politiskt aktiv i Ålands Socialdemokrater."

Liknande presentationer


Google-annonser