Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsområde folkhälsa Matvanor hos föräldrar till minderåriga barn och vissa utvalda övervikts- och/eller diabetespatienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsområde folkhälsa Matvanor hos föräldrar till minderåriga barn och vissa utvalda övervikts- och/eller diabetespatienter."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsområde folkhälsa Matvanor hos föräldrar till minderåriga barn och vissa utvalda övervikts- och/eller diabetespatienter.

2 Bakgrund Bra matvanor har en stor betydelse för hälsan. Ohälsosamma matvanor kan leda till en kraftigt förhöjd risk för död, sjukdom och försämrad livskvalitet (Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder). Råslätts vårdcentral har ett CNI på 2,84. Det är känt att det finns en association till låg socioekonomi och ohälsosamma matvanor. Genom patientkontakter och signaler från lokala samarbetspartners bedömer vi att det finns behov av insatser för att främja hälsosamma matvanor. Vi vill vi genom att fokusera på några utvalda grupper, med nuvarande resurser i samarbete med andra aktörer, utvärdera en metod med mål att nå många i befolkningen i området. Mål Vi vill hjälpa människor till bättre matvanor för en bättre hälsa. Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv) och Folkhälsa

3 Nuläge Beskriv nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag? Det är känt att ohälsosamma matvanor är mer vanligt förekommande bland individer med låg socioekonomisk status. Andelen individer med ohälsosamma matvanor på Råslätt är inte känt, men bland dem som genomförde hälsosamtal/hälsokurva 2014 hamnar 22% på ”orange” nivå i den totala hälsokurvan när det gäller matvanor. Personalens erfarenhet i det dagliga arbetet och hälsosamtalen på vårdcentralen bekräftar att det finns behov av förbättrade matvanor hos befolkningen. Det finns därför ett välgrundat behov av riktade preventiva insatser. Att inte fler nåddes vid förra interventionen kan bero på vilka vägar vi använde för inbjudan. För att på ett så effektivt sätt nå så många som möjligt vill vi i samarbete med andra aktörer fokusera på grupper som i sin tur har stor möjlighet att påverka andra.

4 Analys av nuläget a) beskriv orsaker till att nuläget ser ut som det gör utifrån fakta och inhämtade synpunkter från personal och patienter, b) Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet a)Vi nådde relativt få personer med interventionen som gjordes förra året med föreläsning och butiksvandring. Samarbete med Smålandsidrotten. Vi gjorde också förra året väldigt få hälsosamtal på grund av sjukdom hos personal. Personal: Vi gör fler hälsokurvor – kan då hitta fler som kan behöva hjälp i den gruppen. Diabetiker som är dåligt reglerade – fråga dem. Överviktspatienter som vill ha hjälp – fråga dem. Höra med BVC/familjecentral om de är intresserade av samarbete eftersom de gör hälsokurvor på förstagångsföräldrar till ettåringar. Då når man hela familjer och kanske kan förbättra matvanor från tidig ålder Patienter/personer: En hel del överviktiga patienter önskat möjlighet till dietistkontakt

5 Analys av nuläget forts b) Ideer: Fortsätta att bjuda in till föreläsning/butiksvandring på liknande sätt som förra året Maria N Tell göra nåt ihop med familjecentralen. Inbjuda till en bredare föreläsning om matvanor – kanske av Maria Norburg Tell som är diplomerad matrådgivare?? Information om förbättringsområdet ska ske på vårdcentralens utvecklingsdag den 2016-05- 25. Då ska även Maria NT ha matföreläsning för alla medarbetarna.

6 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplat till det ni vill uppnå med detta förbättringsområde 2015 påbörjade vi förbättringsarbete angående matvanor. Bjöd in utvalda patienter från diabetessköterskor, astma/KOL-sköterskor, tobaksavvänjare och överviktspatienter till föreläsning och butiksvandring i samarbete med dietist från Smålandsidrotten. 18 bjöds in, 7 deltog. Få deltagare, men de som deltog tyckte butiksvandringen varit till nytta och fler åt mer regelbundet än innan. Planerar: Samarbetspartners: BVC/familjecentral, Smålandsidrotten, Willys på Råslätt 2016-05-17 planeras butiksvandring – Eva Hjalmarsson från vårdcentralen tillsammans med dietist från Smålandsidrotten till några tillfrågade, intresserade patienter. 2016-05-19 planeras föreläsning och butiksvandring med Maria Norbug Tell för intresserade föräldrar från familjecentralen. Alla som är med får fylla i ”20 frågor om matvanor” före och sedan igen efter viss tid. Under hösten planera för fler butiksvandringar tillsammans med föreläsningar.

7 Forts planering Ska informera om arbetet på utvecklingsdag för vårdcentralen 25/5. Då fånga upp ev idéer.

8 Göra 2016-05-17 butiksvandring för 7-8 inbjudna patienter från diabetessköterskor m fl. Dessa personer får fylla i ”20 frågor…”. 2016-05-19 föreläsning och butiksvandring från inbjudna från familjecentralen. Får fylla i enkät ”20 frågor…”

9 Studera Vid tillfället den 17/5 kom 4 personer, dvs ca hälften av de inbjudna som tackat ja innan. Alltså nådde vi vid det tillfället mycket få personer där det krävts mycket planering och arbetsinsats, även utanför vårdcentralens ordinarie öppettider/arbetstider.

10 Agera


Ladda ner ppt "Förbättringsområde folkhälsa Matvanor hos föräldrar till minderåriga barn och vissa utvalda övervikts- och/eller diabetespatienter."

Liknande presentationer


Google-annonser