Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profession, kunskap och lärande Summering av vad som krävs för godkänd kurs Intervju i VFU - obligatoriskt Seminarium om yrket sjukgymnast Rapport om Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profession, kunskap och lärande Summering av vad som krävs för godkänd kurs Intervju i VFU - obligatoriskt Seminarium om yrket sjukgymnast Rapport om Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Profession, kunskap och lärande Summering av vad som krävs för godkänd kurs Intervju i VFU - obligatoriskt Seminarium om yrket sjukgymnast Rapport om Hälsa - obligatorisk Loggbok (individuellt lärandemål och lärstrategi) Biblioteksundervisning

2 Seminariet den 26 januari Vad behöver man kunna för att arbeta som sjukgymnast? Samman fatta resultatet av intervjuerna med sjukgymnasten i äldrevården den 24/1 -yrkets möjligheter - kunskapsformer -kunskapsinnehåll -egenskaper -utvecklingssätt och möjligheter

3 Skriftlig rapport in senast 27/1 Föreläsning om Hälsa Litteratur om Hälsoteorier Intervju under VFU med en patient om Hälsa Använd studiehandledningens förslag på rubriker Referera till litteratur Litt: Faresjö, Backman, Ekbrink, Vancouversystemet

4 Loggbok Skriv i egen mapp i studentportalen Förväntningar på utbildningen samt planer på yrket En strategi för att utveckla ditt eget lärande Individuellt lärandemål och reflektion Loggboken kommer att följa dig under utbildningen

5 Intervju Samla in data Observation Professionellt samtal Aktivt lyssnande Kroppsspråk Vilken sorts frågor Intervjuguide

6 Hur ställer man frågor Öppna frågor Undvik ledande frågor Följdfrågor kan behövas

7 Samtalet Inledning situation och miljö syfte tidsramar hur kommer informationen att användas Intervjuguide Avslutning

8 Studieteknik Hur lär jag mig bäst? lär känna dina vanor! Var lär jag mig bäst? När lär jag mig bäst? Hur ska jag planera? Vad är viktigt för att skapa goda förutsättningar?

9 Uppskjutandet Vad får mig att skjuta upp planerna? Vad får mig att hålla mig till planerna? Hur kopplar du av bäst? Hur får du balans mellan studierna och det övriga livet?

10 intensivläsning Översiktsläs Ställ frågor på texten Motivera dig Stryk under eller skriv upp viktiga ord – systematiskt Strukturera materialet Komplettera dina egna anteckningar Läs igenom igen Förhör dig själv eller varandra Sjöden

11 Översiktsläsning Struktur ger större motståndskraft mot glömska! Koncentration, motivation, aktivitet, engagemang Innehållsförteckningen Underrubriker Kursiverade ord Inledande meningar Illustrationer Buzan

12 Problemlösning Vilket är problemet? Vad vet jag redan? Vad behöver jag? Förenkling? Illustrationer? Rita figurer/bilder Vad är svårt? Dela upp? Kombinera? Skifta perspektiv?

13 Tankekarta Bild eller ord i mitten Nyckel ord runt bilden Linjer mellan orden Pilar symboler koder Associera L. Johansson

14 Koncentration Vanor Uppmärksamhetsbovar Hitta flow! Avgränsa dig! Belöna dig! Studera aktivt! Avslappning! Ta hand om dig själv!!!

15 Motivationsstrategier Positiv inre dialog! Målet Fokusera Skapa positiv attityd

16 Minnet Bilder Innebörd Organisering Gruppering Rytm Associationer Motivation Minnesteknik Nilsson, Buzan, Svantesson

17 Ramsor "Scared lovers try positions they can't handle" Proximala raden (Os scaphoideum /lunatum/triquetrum/pisiforme) Distala raden (Os trapezium /trapezoideum/capitatum/hamatum) Tre Trallande Kapitalister Hamstrar när Skafferiet Lutar Trillar Ärtan

18 Studiemetoder Ta tag Förtag, Intag, Omtag, Nytag PQ4R Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review

19 Tre viktiga saker Gör det du är bra på och var stolt över det! Arbeta tillsammans med andra! Avspänning minst en gång varje dag!

20 Koppla en positiv känsla till lärandet! Gör en plan Motivera dig att läsa efter planen Välj ut viktiga tankegångar - kunskap Bearbeta det du läser, gör frågor, tankekartor Läs under hela kurstiden Repetera!

21 Till Loggboken! Konkret strategi för att underlätta mitt eget lärande!

22 Lärandemål Högskoleförordningen Individuella lärandemål Lärandeprocessen patientens mål utvärdera sig själv

23 Individuella lärandemål i loggboken SMARTA Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Avgränsade

24 Hur tänker jag förbereda mig? Hur gjorde jag? Hur gick det? Vad har jag lärt mig? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad tar jag med mig till nästa gång

25 Individuellt lärandemål Genom att intervjua en person i en timme få fram dennes syn på hälsa

26 Självständigt lärande? Att sätta egna lärandemål Välja sätt att lära Planera och organisera studierna Bestämma lärandesätt Lära genom erfarenhet Identifiera och lösa problem Kreativt tänkande Kommunicera effektivt Utvärdera sina egna mål! Mm…

27 Lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv Sitt i basgrupperna Vilka var de tre viktigaste poängerna i texten? En ur varje grupp presentera för hela kursen.

28

29 Inför VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU)  Lagar och förordningar  Etiska principer  Hygienföreskrifter  Uppgifterna

30 ”Lika vård till alla på samma villkor utifrån evidens och beprövad erfarenhet” Respekt: -vad innebär respekt? - Situationer där ni känt respekt respektive inte känt respekt inom vården

31 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) §1 Definiera att hälso- och sjukvård innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdom och skada. § 2 Målet är god hälsa och vård på lika villkor.

32 § 2 Vården ska vara : Av god kvalité och tillgodose behov av trygghet Lättillgänglig Bygga på respekt och själv- bestämmande Främja goda kontakter mellan patient och personal

33 HSL... Så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa

34 Etiska principer Autonomi Integritet:  Materiell  Kroppsjag/livsrums  Psykisk

35 Fler etiska principer Lidandeminimering Godhetsmaximering Rättviseprincipen

36 Socialtjänstlagen (SoL) Helhetssyn på människan Normalisering Kontinuitet Flexibilitet Närhet Grundtanke inom äldreomsorgen: ….”Möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.

37 Sekretesslagen - tystnadsplikt Skyldighet att iakttaga sekretess är alla som deltagit i en myndighets verksamhet. Gäller alla uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men.

38 Patientsäkerhetslagen främja hög patientsäkerhet anmälan av verksamhet begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder Socialstyrelsens tillsyn Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

39 Hygien Läs bilagorna i artikelkompendiet som handlar om hygien!

40

41

42 Vilka vägar tar smittan? Kontaktsmitta Droppsmitta Luftburen smitta Tarmsmitta

43 Händerna är den viktigaste smittvägen

44 Hur förebygger jag kontaktsmitta i vården? ⇒ kortärmad arbetsdräkt skall användas i patientnära arbete ⇒ ringar, armband eller klocka skall inte användas. Dessa samlar mikroorganismer och hindrar en god handhygien.

45 MRSA* Kan överleva upp till 6 veckor på dina kläder från ärmen av sjukhuskläder… * MethicillinResistenta Staphylococcus Aureus

46 Ringar???? Armband????

47 Lite skit under naglarna har väl ingen dött av… Jo!!!!

48 Fem smutsiga små fingrar…

49 Efter handdesinfektion med sprit

50

51

52 Lönar det sig att förbättra hygienrutiner? Basala hygienrutiner följdes av 48% vid studiens början Hygienkampanj ökade följsamheten till 66% efter 4 år Variation mellan yrkeskategorier Pittet, Lancet 2000

53

54 Resultatet Infektionerna minskade från 17% till 10% Överföringen av MRSA minskade med hälften Pittet, Lancet 2000

55

56 Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas! Detta ger minskad användning av antibiotika minskad risk för resistensutveckling

57 Använd handsprit… före hantering av rent material före och efter kontakt med patienter före och efter användning av handskar efter orena arbetsuppgifter

58

59 ICF

60 WHO Världhälsoorganisationen/World Health Organization

61 ICF ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health Syftet? Skapa ett gemensamt språk Kunna jämföra mellan olika yrken/länder Använda i hälsostatistik Använda i forskning Redskap i utbildning

62 ICF De olika komponenterna/dimensionerna Hälsobetingelser (störning/sjukdom ) Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer AktiviteterDelaktighet Omgivnings -faktorer Personliga faktorer

63 Inför VFU imorgon Uppgift: hälsa - Formulera frågorna så att du får fram vårdtagarens perspektiv på hälsa Ta med ev inomhusskor och namnskylt Be att få gå med sjukgymnasten när hon/han arbetar För mer info, se studiehandledningen


Ladda ner ppt "Profession, kunskap och lärande Summering av vad som krävs för godkänd kurs Intervju i VFU - obligatoriskt Seminarium om yrket sjukgymnast Rapport om Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser