Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

198319982010 bostäder36203 elproduktion333 service36137 industri372823 fjärrvärme712824 transporter97 95 Andel fossilt av tillförd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "198319982010 bostäder36203 elproduktion333 service36137 industri372823 fjärrvärme712824 transporter97 95 Andel fossilt av tillförd."— Presentationens avskrift:

1 http://spbi.se/statistik

2 198319982010 bostäder36203 elproduktion333 service36137 industri372823 fjärrvärme712824 transporter97 95 Andel fossilt av tillförd energi Källa:Energimyndigheten

3

4 Drygt ¾ av all oljeimport går till transportsektorn In- och utrikestransporter svarar för 40 % av Sveriges klimatpåverkan

5

6 Begränsad klimatpåverkan Miljökvalitetsmål Sverige 2010 Skåne 2010 Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust.. Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God Bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

7 Nyregistreringar per bränsle 200601-201310

8

9 En fördubbling av kollektivtrafikens andel av trafikarbetet i relation till bil kan minska persontrafikens koldioxidutsläpp med minst 24 procent

10 Kollektivtrafiken ska ersätta både flyg och bil Statligt Regionalt Kommunalt Bort Långt Fort Ofta Nära Till

11

12

13

14 Ekonomiska styrmedel Koldioxidskatt Km-skatt för lastbilstransporter Trängselskatt och parkeringsavgifter Fordonsskatt, bonus-malus, registreringsskatt Flygskatt Subventioner Investeringar

15 Höghastighetståg i Japan

16

17

18 Juridiska styrmedel Pumplag och kvotplikt Vikt- längd-, tid- m fl restriktioner för lastbilstrafik Plan- och bygglag Miljözoner, lokala trafikföreskrifter

19

20 USA:s godstransporter sticker ut Järnvägstransport Frakt i ton-kilometer per invånare Grekland Irland Portugal Nederländerna Spanien Storbritannien Norge Danmark Belgien Frankrike Tyskland Luxemburg Schweiz Finland Österike Sverige USA 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Access 6 2009

21

22 Skanör i januari 2007 (drygt 1 m över medelnivån)

23

24 Dec 2013 - mindre än 15 cm från att Citytunneln översvämmas

25

26

27

28 Naturanpassad översvämningshantering enligt Kommissionen Naturanpassad översvämningshantering beaktar de hydrologiska processerna över hela avrinningsområdet för ett vattendrag eller längs en kuststräcka med syfte att identifiera var åtgärder bäst kan tillämpas, med fokus på att öka den vattenhållande kapaciteten. Exempel på sådana åtgärder är: Återställa naturliga flöden genom restaurering av kustområden, eller återkoppla vattendrag med sina svämplan. Restaurera utdikade våtmarker i syfte att lagra vatten och hjälpa till att "bromsa flödet" Skapa ”lagringskapacitet” i jordbruksområden som kan lagra översvämning vatten under översvämningarna, och i övrigt vara högt naturvärde områden Urban grön infrastruktur såsom grönområden, hållbar dränering och gröna tak. DG Environment, 2011: Towards Better Environmental Options in Flood Risk Management

29 Att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i städer Vid nybebyggelse: Undvik att bygga i områden som kommer att översvämmas Skapa vattenvägar Lämna plats för icke-hårdgjord yta mellan husen Se till att vattenflödet från de nya områdena inte översvämmar nedströms liggande bebyggelse I befintlig bebyggelse: Hårdgör så lite som möjligt Öppna upp hårdgjorda ytor Skapa vattenvägar och gröna korridorer Bevara träd

30

31

32

33

34

35 Sverige har ingen nationell klimatanpassningsstrategi Få svenska kommuner har en klimatanpassningsplan Frankrike har lagstiftning som kräver att alla större städer har en integrerad plan för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning 3 av 4 danska kommuner har beslutade klimatanpassningsplaner

36

37

38 Slutsats Valet står inte mellan byte till förnybara drivmedel, energieffektivare transporter, klimatklok samhällsplanering eller en ändrad livsstil. För att nå målet om en fossilfri trafik till 2030 måste alla dessa fyra aspekter vara med. Klimatomställning av transportsektorn har en potential att få positiva konsekvenser för miljömålen, jämställdheten, hälsan, handelsbalansen och statsfinanserna. Det enda som saknas är politiskt kurage.


Ladda ner ppt "198319982010 bostäder36203 elproduktion333 service36137 industri372823 fjärrvärme712824 transporter97 95 Andel fossilt av tillförd."

Liknande presentationer


Google-annonser