Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara."— Presentationens avskrift:

1 Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade eller outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta. Reserver är naturresurser som är kända och så åtkomliga att de kan utnyttjas ekonomiskt med känd teknologi. Naturresurser kan klassificeras i flödes-, fond- och lagerresurser. Flödesresurser är ständigt flödande resurser som i princip är outtömliga, t.ex. solinstrålning, atmosfären och vattnet i det hydrologiska kretsloppet. Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- och djurliv. Lagerresurser är icke reproducerbara naturresurser som minskar i omfattning vid varje uttag. Dessa kan vara återvinnbara, t.ex. sand, grus och mineral, eller icke återvinnbara, t.ex. fossila bränslen som olja och kol; de senare förstörs vanligen vid användning. En annan grund för indelning är graden av förnybarhet. Förnybara naturresurser ingår i ett kretslopp med en i det mänskliga perspektivet överblickbar omloppstid. Fossila bränslen är exempel på icke förnybara naturresurser eftersom de bildas för långsamt.

2 De fyra sfärerna Livet utgör biosfären, den tunna kontaktzonen (Ca 20 km) mellan litosfär (stenklotet), hydrosfär (vattenklotet) och atmosfär (gasklotet). Det är livet som aktivt stuvar om energi och materia mellan sfärerna.

3 Ekosystemtjänster : de funktioner hos ekosystem som gynnar människor Supporting (understödjande) handlar om de ekosystemfunktioner som stöder och är nödvändiga för att de andra ska fungera. Det kan vara närings- och vattencykler. Regulating (reglerande) är funktioner som t ex pollinering, luft- och vattenrening. Cultural (kulturtjänster) t ex estetiska och rekreationella värden. Dessa utgör en viktig del av människors kultur och har visat sig ha positiva effekter på hälsan. Providing (tillgodoseende) t ex mat, material etc som vi kan plocka och använda mer eller mindre direkt, helt enkelt varor (goods). Preserving (bevarande), vilket är biologisk mångfald vi kan komma att behöva, ett slags försiktighetsprincip som tjänst

4 6 H 2 O + 6 CO 2 + ljusenergi→ C 6 H 12 O 6 (druvsocker) + 6 O 2 Den viktigaste kemiska formeln ! Den går emot Termodynamikens andra huvudsats, som säger att den totala entropin, oordningen, i universum ökar, vilket gör att naturliga processer bara kan ske spontant i en riktning.Termodynamikens andra huvudsats entropin (Allting sprider sig !) Kloroplaster i växternas celler

5 Linjära flöden eller kretslopp ? Flöden mellan stad och land

6 Natural Resources on Tellus Thermodynamic laws : 1.No matter is created or distroyed (We have what we have) 2. Everything is spreading (Entropy)

7 The inner green shading represents the proposed safe operating space for nine planetary systems. The red wedges represent an estimate of the current position for each variable. The boundaries in three systems (rate of biodiversity loss, climate change and human interference with the nitrogen cycle), is already exceeded. Planetary Boundaries : To avoid catastrophic environmental change humanity must stay within defined 'planetary boundaries' for a range of essential Earth-system processes, argue Johan Rockström and his co-authors in a Nature Feature.

8 Coal formation, Stenkol (Antracit), Brunkol Fossila bränslen : Kol

9 Fossila bränslen: Olja och Naturgas

10

11 Fossila Bränslen: Oil Shales and Tar Sand - Oljeskiffer och Tjärsand, Bitumen Smutsiga och kritiserade energikällor – USA och Kanada hoppas bli självförsörjande på olja med hjälp av dessa

12 Hydraulisk spräckning, på engelska Hydraulic fracturing eller populärt fracking, är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas. Processen går ut på att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier. Detta i syfte att skapa sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigöra naturgas, som leds upp till ytan och leds bort för konsumtion. naturgas

13 400 000 years of climate record from the Vostok ice core, Antarctica. En nästan 4000 m lång ispropp uppborrad ur inlandsisen har gett information om växthusgaser och temperatur under nästa en halv milj. år April 2013: 398,4 ppm April 2014 400,6 ppm

14 Animal dung Organic household waste ANAEROBIC BIOGAS FERMENTATION ORGANIC FERTILIZER FUEL METHANE CH 4 Biobränslen

15 Biobränslen Biomassa Ved, Pellets, Flis, Halm, Energiskog Är sopor biobränsle? Torv – fossilt bränsle eller biobränsle?

16 Sopor och biobränslen Sopförbränning (Incineration) med rökgasrening Ett kraftvärmeverk som tillverkar både elektricitet och fjärrvärme – mer än 90 % av energiinnehållet i bränslet blir till nyttig energi.

17 Vattenkraftverk: A - damm, B - kraftstation, C - turbin, D - generator, E - intagsgrind/intagslucka, F - tilloppstub, G - transformator, H - sugrör/avlopp Vattenkraft – Hydroelectric power

18 Kärnkraft : Klyvning av Uran – Fission Ingen uranbrytning i Sverige. Import från Uzbekistan, Kanada, Ryssland, Australien, Namibia

19 Kraftverket Nesjavellir på Island Geotermisk energi

20 Bergvärme i Sverige : En värmepump koncentrerar den lilla värme som finns i Berggrunden (lagrad solvärme) till användbara temperaturer (Ett omvänt kylskåp)

21 Solceller - producerar el Solfångare (Solpaneler) - varmvatten, lagras i ackumulatortank Direkt Solenergi

22 Vindenergi gammalt och nytt

23 Biomassa Trä som byggmaterial, bränsle eller pappersmassa Avverkning av regnskog på Borneo

24 Skog som kolsänka Träd (A) och markvegetation (B) tar upp koldioxid genom fotosyntesen (grön pil) samtidigt som de avger koldioxid vid respirationen (röd pil). Ju snabbare och bättre träden växer desto mer kol tar de upp.

25 Matjord – Topsoil, den tunna hinna av jord som ska förse oss med mat. Miljarder ton med jord förloras årligen och hamnar på havsbotten genom vatten och vinderosion. Ett annat hot : Försaltning Några metoder som syftar till att minska jordförluster och upprätthålla jordens produktionsförmåga: Plöjningsfritt jordbruk (No till farming) Bio-kol (Bio char) Terra preta Organisk odling – Biodynamiskt Permakultur Konturplöjning

26

27 Koldioxid från jordbruket – nedhuggning av skogar och CO 2 - läckage från oxiderad matjord (Ruddiman 2003)

28 En hotande strid om konstgödsel Allt levande behöver fosfor – en avgörande beståndsdel i konstgödsel. Men nu börjar tillgången att minska. Marocko kontrollerar ensamt över tre fjärdedelar av världens brytbara reserver. Det bäddar för bråk. Fosforbrytning utanför Casablanca, i Marocko. Bild: Yann Arthus-Bertrand / Scanpix Mineraler : Fosfor, i form av fosfater PO 4 3-

29 Järnmalm : Hematit (Blodstensmalm), Magnetit Jordskorpans kemiska sammansättning Banded Iron Ore Bildads när syrehalten steg pg av fotosyntesen för ca 2,5 mdr år sedan Metaller

30 Mineraljakten Samer kräver stopp för gruvplanerna i Kallak Publicerat: lördag 3 augusti kl 12:45, EkotEkot

31 Sällsynta jordartsmetaller (REE) t.ex.cerium, lantan, europium, neodym och dysprosium används bland annat i datorchips, LCD-skärmar, batterier och mobiltelefoner Sällsynta jordartsmetaller gör att Kina har en strategisk hållhake på resten av världen då landet står för 95 procent av all den globala produktionen av Rare Earth Metals

32


Ladda ner ppt "Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara."

Liknande presentationer


Google-annonser