Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence.” - Relationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence.” - Relationen."— Presentationens avskrift:

1 ”Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence.” - Relationen mellan hälsokunskap och kulturell kompetens i omvårdnad. - Kulturell kompetens beskrivs som förståelse för värderingar, tro och traditioner inom skilda grupper - Hälsokunskap beskrivs som vilken grad individer kan erhålla, bearbeta och förstå hälsoinformation för att fatta sjukvårdsbeslut Campinha-Bacotes modell kan hjälpa sjuksköterskor att ta itu med kulturella problem associerade med en persons låga hälsokunskap.

2 Omvårdnadsvetenskaplig koppling Författarna menar att kulturell kompetens och hälsokunskap är direkt relaterat till sjukvård. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor återfinns flera punkter direkt relaterade till relationen Kulturell kompetens-hälsokunskap, bl.a.: - Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. - Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. - Med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.

3 - Kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt - I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling -Förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information - Uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov. - I dialog motivera patienten till följsamhet och behandlingar. - Identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Omvårdnadsvetenskaplig koppling

4 Litteraturstudie med sökningar av CINAHL, ERIC, Academic Search Premier, Health Source Nursing, MasterFILE Premier and Academic OneFile. Alla artiklar som använts har blivit ”peer reviewed” och var relevanta till ämnena hälsokunskap och kulturell kompetens inom omvårdnad.

5 ”Professional and cultural conflicts for intensive care nurses.” -Undersöker IVA-sjuksköterskors erfarenheter av konflikter relaterade till praktiska situationer där de påträffat kulturellt skilda familjer till kritiskt sjuka patienter -Sjuksköterskor möter familjer med annorlunda kulturell bakgrund som tar med värderingar och traditioner i vårdsituationen, och som kan påverka förloppet -Kan innebära konflikter då familjerna blir utmanade i deras ansträngning att upprätthålla dessa traditioner, medan somliga sjuksköterskor inte är tillräckligt kulturellt kompetenta

6 Omvårdnadsvetenskaplig koppling -Författarna undersöker konflikter i transkulturella möten som kan uppstå, och möjligtvis hade kunnat undvikas om kulturell kompetens hos sjuksköterskor uppmärksammas -Studien fokuserar på en specifik grupp av sjuksköterskor (IVA) medan kompetensbeskrivningen redogör för sjuksköterskor i allmänhet.

7 Omvårdnadsvetenskaplig koppling Förutom tidigare nämnda kompetensbeskrivningar kan även dessa kopplas: - Utifrån patientens behov systematisk leda prioritera fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens - Leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap - Verka för adekvat informationsöverföring och samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet. - Undervisa och stödja patienter och närstående individuellt eller i grupp i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.

8 Sexton IVA-sjuksköterskor deltog i ”multistage” fokusgrupp intervjuer under 7 månader. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

9 ”Transcultural nursing: its importance in nursing practice” -Litteraturstudie som framhåller transkulturell omvårdnad som en idag fundamental aspekt i vårdrelationen -Fokus ligger på den växande multikulturella populationen i USA, och kraven det ställer på sjuksköterskors förmåga att känna igen och uppskatta vårdrelaterade kulturella skillnader i yttringar, värderingar och seder

10 Omvårdnadsvetenskaplig koppling -Författarna utgår ifrån att kulturell kompetens är en grundsten och krav för att sjuksköterskor ska kunna utföra sitt arbete i dagens samhälle. Därför är studien i sin helhet kopplad till omvårdnadsvetenskap -Ett intressant fokus i denna studie är kulturellt betingade skillnader i sjukdomsyttringar.

11 Omvårdnadsvetenskaplig koppling - Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga - Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder - Tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin, habilitering, rehabilitering samt samhälls- och beteendevetenskaper

12 Litteraturstudie där databasen Cinahl användes

13 ”Cultural challenges and barriers through the voices of nurses” -Studiens syfte är att upptäcka och beskriva utmaningar och barriärer som sjuksköterskor upplever när de tillhandahåller kulturellt kompetent vård i vardagliga interkulturella möten med patienter

14 Omvårdnadsvetenskaplig koppling -Studiens syfte går djupare än kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor, då den istället genom intervjuer undersöker kulturellt kompetenta sjuksköterskors upplevelser och beskrivningar av situationer där de upplevt barriärer, trots sin kompetens - Kopplingen till omvårdnadsvetenskap är tydlig, då det är individer som är verksamma sjuksköterskor och beskriver just denna vetenskap och problem som kan uppstå- trots sin kompetens.

15 Kvalitativ beskrivning med tematisk analys användes i analysen av sjuksköterskornas upplevelser. Den kvalitativa komponenten av studien var en del av en större forskningsstudie som använde sig av en prospektivt, beskrivande tvärsnittsstudie. Medverkande svarade på två öppna frågor om potentiella utmaningar och barriärer för kulturellt kompetent vård. 2000 sjuksköterskor i sydöstra USA kontaktades per post.

16 Olika discipliner Läkare -Forskar om alternativa behandlingar vid kulturella motsägningar av medicinsk eller kirurgisk standardbehandling -Anatomin är samma för alla människor oberoende av kulturell bakgrund -I bemötande och kommunikation gäller samma utmaningar och konflikter som för en sjuksköterska

17 Olika discipliner Dietist -Fokus på olika kulturers matvanor -I bemötande och kommunikation gäller samma utmaningar och konflikter som för en sjuksköterska

18 Olika discipliner Fysioterapeut -Fokus på olika fysiska aktiviteter inom olika kulturer -I bemötande och kommunikation gäller samma utmaningar och konflikter som för en sjuksköterska

19 Referenser - Richardson Ingram, R. (2012). Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence. Journal of advanced nursing. 68(3), 695-704. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05822.x - Severinson, E., Höye, S. (2010). Professional and cultural conflicts for intensive care nurses. Journal of advanced nursing. 66(4), 858-867. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05247.x -Maier-Lorentz, M. M. (2008). Transcultural nursing: its importance in nursing practice. Journal of cultural diversity. 15(1), 37-43. -Hart, P. L., Mareno, N. (2014). Cultural challenges and barriers through the voices of nurses. Journal of clinical nursing. 23(15-16), 2223-2233. DOI: 10.1111/jocn.12500 - Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.


Ladda ner ppt "”Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence.” - Relationen."

Liknande presentationer


Google-annonser