Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Augusti 2013 Ekerö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Augusti 2013 Ekerö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Augusti 2013 Ekerö kommun

2 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning2 Fakta om undersökningen3 Resultat5 Fakta om respondenterna6 Helhetsattityd7 Kulturaktiviteter8 Friluftsaktiviteter9 Idrottsaktiviteter10 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun11 Attityder till fritidsverksamheter12 Fritidsaktiviteter som saknas13 Fritidsaktiviteter på annan ort14 Det bästa med fritidsaktiviteter15 Bilaga 1 – Jämförelser mellan grupper16 Helhetsattittyd17 Kulturaktiviteter – utövande18 Friluftsaktiviteter – utövande19 Idrottsaktiviteter – utövande20 Nyttjande av anläggningar/lokaler21 Attityder till fritidsverksamheter23 Fritidsaktiviteter som saknas24 Fritidsaktiviteter på annan ort25 Bilaga 2 – Fördelning mellan kön26 Aktiviteter totalt27 Anläggningar totalt28 Friluftsaktiviteter29 Kulturaktiviteter30 Idrottsaktiviteter31 Idrottsanläggningar32 Kulturanläggningar33 Bilaga 3 – Öppna svar (separat dokument) Bilaga 4 – Enkät (separat dokument)

3 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 2 Sammanfattning Hälften nöjda med fritidsutbudet i Ekerö kommun Hälften av barn och ungdomar i Ekerö kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för dem i kommunen. Barn i åldern 10-12 år ger något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med övriga åldersgrupper. Samtidigt anger denna grupp i något högre grad än övriga att man saknar ett visst utbud i kommunen. Detta indikerar att många barn i åldersgruppen har intresse av att utöva flera olika typer av aktiviteter där alla inte erbjuds inom kommunen. Det förekommer överlag små attitydskillnader mellan kön samt mellan personer i olika bostadsområden i kommunen. …men relativt många saknar simhall/badhus Totalt är det omkring var femte barn/ungdom som har kommenterat att man saknar simhall/badhus. Nyttjande av anläggningar Ekebyhovsbacken, Bibliotek Ekerö centrum och motionsspår är de anläggningar/lokaler som högst andel barn/ungdomar använder minst någon gång om året. Delade åsikter om fritidsverksamheter i kommunen En hög andel av barnen/ungdomarna i kommunen är nöjda med de bibliotek och idrottsföreningar som de har erfarenhet av. De som har erfarenhet av fritidsgårdar respektive Fabriken ger relativt låga betyg till dessa verksamheter. Vanliga typer av förbättringsförslag för dessa verksamheter är bättre underhåll samt bättre anpassning till barnens/ungdomarnas behov och intressen.

4 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Ekerö kommun vill utveckla ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar och skapa goda förutsättningar för eget utövande. CMA Research har fått uppdraget att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning för Ekerö kommun. Undersökningen syftar bland annat till att identifiera hur ofta barn och ungdomar i kommunen utövar olika fritidsaktiviteter och använder kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Även vilka attityder det finns till utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen och nöjdhet med olika fritidsverksamheter. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Kultur & Fritids utvecklingsarbete de kommande åren. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-augusti 2013 av CMA Research AB. På CMA har Anders Johansson varit uppdragsansvarig och Kristoffer Ribbencrantz ansvarat för analys och resultatsammanställning. Kontaktperson på Ekerö kommun: Annika Magnusson. Metod Pappersenkät utskickad till 1 000 slumpmässigt utvalda personer i Ekerö kommun i åldrarna 10-20 år. Deltagarna har även haft möjlighet att besvara enkäten via webben med hjälp av inloggnings- uppgifter på pappersenkäten. Efter två skriftliga påminnelser gjordes även en telefonuppföljning bland de som inte besvarat enkäten. Insamlat material har bearbetats och analyserats med statistiska metoder.

5 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 4 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens 501 personer har besvarat enkäten varav 418 svar har inkommit via pappersenkät och 79 svar via webbenkät. Fyra personer i målgruppen har klassats som ej giltiga*. Svarsfrekvensen uppgår till 50 procent, vilket får ses som en acceptabel nivå för att bedöma målgruppens kultur- och fritidsvanor samt attityder till fritidsutbud och fritidsverksamheter. Representativitet och felmarginal De barn och unga som svarat i undersökningen speglar i hög grad den totala populationen vad gäller köns- och åldersfördelning samt geografisk tillhörighet i kommun. Om bortfallet betraktas som slumpmässigt blir den statistiska felmarginalen i resultaten cirka 3-4 procent. * Personer som flyttat från kommunen

6 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 5 Resultat

7 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 6 Fakta om respondenterna

8 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 7 Helhetsattityd Hälften av barn och ungdomar i Ekerö kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för dem. Barn i åldern 10-12 år ger något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med övriga åldersgrupper. Notera att 18 procent inte har tagit ställning i denna fråga och dessa är främst ungdomar i åldern 19-20 år. Detta kan exempelvis vara personer som för tillfället studerar på annan ort. De som har gett ett lågt betyg har fått motivera varför och det allra vanligaste är att respondenterna saknar simhall/badhus. För redovisning av samtliga motiveringar, se bilaga 2. Utbud av fritidsaktiviteter

9 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 8 Kulturaktiviteter Gällande kulturaktiviteter så är det högst andel som minst någon gång i månaden läser böcker/tidskrifter och spelar dataspel. För män/pojkar är det 92 procent som spelar dataspel minst en gång i månaden medan motsvarande siffra för kvinnor/flickor är 48 procent. Kvinnor/flickor utövar i större utsträckning hantverk, skriver/diktar, dansar, sjunger i kör/solo samt spelar teater i jämförelse med män/pojkar. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Utövande

10 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 9 Friluftsaktiviteter När det kommer till friluftsaktiviteter är det vanligaste att man utövar utomhusvintersporter samt ägnar sig åt natur- och friluftsliv. Drygt två av fem sköter, tränar eller tävlar med husdjur veckovis. Män/pojkar åker i större utsträckning skateboard, longboard, in-lines, BMX, free-ride i jämförelse med kvinnor/flickor. Kvinnor/flickor sköter, tränar, tävlar husdjur i större utsträckning än män/pojkar. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Utövande

11 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 10 Idrottsaktiviteter Motion i form av promenader, joggning, cykling och motionssim är den klart vanligaste idrottsaktiviteten som utövas bland barn/ungdomar i Ekerö kommun. Kvinnor/flickor rider i högre utsträckning än män/pojkar medan män/pojkar i högre utsträckning ägnar sig åt lagsporter och individuella sporter som golf, pingis, tennis och badminton. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Utövande

12 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 11 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Användande Ekebyhovsbacken, Bibliotek Ekerö centrum och motionsspår är de anläggningar/lokaler som högst andel respondenter använder minst någon gång om året.

13 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 12 Attityder till fritidsverksamheter Nästan sju av tio är nöjda med bibliotekens och idrottsföreningarnas fritidsverksamheter i Ekerö kommun. De som inte har någon erfarenhet av aktuell fritidsverksamhet har fått markera svarsalternativet ”Ingen åsikt”. De respondenter som har satt ett lågt betyg har fått motivera varför, se bilaga 2 för redovisning av dessa svar.

14 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 13 Fritidsaktiviteter som saknas Drygt hälften anser att fritidsutbudet i Ekerö kommun för eget utövande är tillräckligt. De som svarat att de saknar ett fritidsutbud i Ekerö kommun har fått kommentera vad som saknas. Bland dessa är det drygt hälften som har angivit att de saknar simhall/badhus. Sett till samtliga svarande i undersökningen är det därmed omkring var femte barn/ungdom som har kommenterat att man saknar simhall/badhus. Barn i åldern 10-12 år är den åldersgrupp som i störst utsträckning saknar ett visst fritidsutbud i Ekerö kommun, och här är simhall/badhus det klart vanligaste angivna utbudet. För sammanställning av samtliga svar, se bilaga 2.

15 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 14 Fritidsaktiviteter på annan ort Drygt tre av fem utövar regelbundet fritidsaktiviteter på annan ort än Ekerö kommun. Några av de vanligaste aktiviteterna som utövas på annan ort innefattar simning, handboll, gym, dans samt ishockey. Den huvudsakliga anledningen till att man utövar en fritidsaktivitet på annan ort än Ekerö kommun beror på att det inte finns tillgänglighet i Ekerö kommun. Se bilaga 2 för fullständig redovisning av aktiviteter som utövas på annan ort samt anledningarna till detta.

16 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 15 Det bästa med fritidsaktiviteter ”Ordmoln” Respondenterna fick med egna ord beskriva vad som är det bästa med deras fritidsaktiviteter. Nedan presenteras de vanligaste orden i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar. För redovisning av samtliga öppna svar, se bilaga 2.

17 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 16 Bilaga 1 – Jämförelser mellan grupper

18 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 17 Jämförelser mellan grupper Helhetsattityd

19 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 18 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Kulturaktiviteter - utövande

20 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 19 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Friluftsaktiviteter – utövande

21 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 20 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Idrottsaktiviteter - utövande

22 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 21 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Nyttjande av anläggningar/lokaler

23 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 22 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Nyttjande av anläggningar/lokaler

24 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 23 Jämförelser mellan grupper Attityder till fritidsverksamheter

25 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 24 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter som saknas

26 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 25 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter på annan ort

27 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 26 Bilaga 2 – Fördelning mellan kön

28 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 27 Fördelning mellan kön Aktiviteter totalt

29 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 28 Fördelning mellan kön Anläggningar totalt

30 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 29 Fördelning mellan kön Kulturaktiviteter

31 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 30 Fördelning mellan kön Friluftsaktiviteter

32 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 31 Fördelning mellan kön Idrottsaktiviteter

33 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 32 Fördelning mellan kön Idrott- och friluftsanläggningar

34 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 33 Fördelning mellan kön Kulturanläggningar


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Augusti 2013 Ekerö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser