Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny sacorapport: Akademikers arbetsmarknad. Bakgrund och syfte Begränsad information om akademikernas arbetsmarknad Inte en målgrupp för arbetsmarknadspolitiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny sacorapport: Akademikers arbetsmarknad. Bakgrund och syfte Begränsad information om akademikernas arbetsmarknad Inte en målgrupp för arbetsmarknadspolitiken."— Presentationens avskrift:

1 Ny sacorapport: Akademikers arbetsmarknad

2 Bakgrund och syfte Begränsad information om akademikernas arbetsmarknad Inte en målgrupp för arbetsmarknadspolitiken Syften Mer precis och heltäckande bild Nuläge och historik (strukturella förändringar) ”Statistiskt meddelande” Identifiera problem och områden med förbättringspotential 2 |

3 Statistiska källor Arbetskraftsundersökningen (AKU) Offentlig statistik om arbetsmarknaden Urval , telefonintervju Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Kontrolluppgifter Inkomst november månad 3 |

4 Begrepp i AKU 4 |

5 Akademikerna har trefaldigats (Ak. i befolkningen ) 5 |

6 Arbetskraftsdeltagandet, utbildningsgrupper, år 6 |

7 Sysselsättningsgrad, utbildningsgrupper, år 7 | Akademiker har högst sysselsättning

8 Arbetsmarknaden för akademiker är inte ett nollsummespel! år, AKU 8 |

9 Totala arbetsmarknaden år, AKU 9 |

10 Arbetslöshet, utbildningsgrupper, år 10 |

11 Skillnader mellan kvinnor och män, år, procent Utbild- nings- grupp KönArbetskrafts- deltagande Syssel- sättnings- grad Arbets- löshet AkademikerKvinnor93903,2 Män95914,0 SamtligaKvinnor85805,7 Män91856,0 11 | ”Kvinnor med en akademisk utbildning har en betydligt bättre arbetsmarknadssituation än kvinnor totalt sett på arbetsmarknaden”

12 Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper, |

13 Arbetslöshet i olika åldersgrupper, 2013 procent av arbetskraften Ålder, årAkademikerSamtliga ,523, ,99, ,56, ,15, ,14, ,05, ,65,9 13 |

14 Inrikes och utrikes födda akademiker, 2013, år procent av befolkningen respektive arbetskraften FödelseregionSysselsättningsgradArbetslöshet Samtliga akademiker 823,8 Inrikes födda842,4 Utrikes födda769,3 Övriga Norden80- Övriga Europa796,2 Utanför Europa7213,5 14 |

15 Ju längre i Sverige, desto bättre arbetsmarknadssituation akademiker, år Senaste invandringsår SysselsättningsgradArbetslöshet Upp till 4 år sedan6716,0 5-9 år7212, år838,3 15 eller fler år sedan795,2 15 | Men det går för långsamt… Läs mer: saco.se/vara-fragor/integration/

16 Skillnader i sysselsättning mellan länen , år, procent av befolkningen 16 | Lägst: Kalmar 78 % Högst: Stockholm 84 %

17 Skillnader mellan olika utbildningsinriktningar , år, procent av befolkningen respektive arbetskraften InriktningSysselsättningsgradArbetslöshet Humaniora728,7 Samhälls- och beteendevetenskap 764,6 Konst och media789,6 … Material och tillverkning 89- Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 902,8 Data |

18 Antal sysselsatta akademiker kön, år, 2012 KönAkademikerProcentSamtligaProcent Kvinnor Män Totalt |

19 De sysselsatta akademikernas egenskaper 19 |

20 Andel kvinnliga chefer 2012 Ålder, årAkademikerSamtliga Totalt |

21 Den låga andelen kvinnor bland cheferna är särskilt tydlig på den högsta nivån VD/GD YrkesgruppAndel kvinnor bland akademiker inom denna yrkesgrupp Andel kvinnor bland samtliga sysselsatta inom denna yrkesgrupp Politiskt arbete m.m. 111 Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer 4239 Stora och medelstora organisationer 121 VD, GD m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer särskilda funk3632 Mindre organisationer 131 Chefer mindre företag och enheter 3828 Totalt |

22 Hur många akademiker är överkvalificerade?? Yrkesområd e Kval nivåProcent 2001Procent 2012 (1) Ledningsarbete -89 (2) Arbete som kräver teoretisk specialist- kompetens Lång högskole- utbildning 5852 (3) Arbete som kräver kortare högskole- utbildning Gymnasium med påbyggnad eller kort högskole- utbildning 1925 (4-9)Gymnasie- kompetens eller inga/små krav 812 (0) Militärt arbete -1,10,7 Kod saknas-62 Totalt |

23 Vem är överkvalificerad? Ingen skillnad mellan könen Unga Utrikes födda Utbildningsinriktningarna Konst och media samt Humaniora 23 |

24 Ett inträdesproblem? 24 |

25 Akademiker i bemanningsföretag 25 |

26 Akademiker i bemanningsföretag 19 procent av branschens anställda är akademiker (jmf 25 procent totalt på am) 1 procent ( personer) av akademikerna arbetar i branschen 57 procent yngre än 35 år Bland akademikerna i branschen är 23 procent utrikes födda (jmf 16 procent bland akademikerna totalt) 26 |

27 Bemanningsbranschen behöver utvecklas Stor andel tidsbegränsade anställningar Riskfyllda yrken och branscher Ökad risk för arbetsskador Många är nya på jobbet och får bristfällig introduktion Mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda Lägre lön generellt sett (lönegap knappt 20 procent) Ändå täcks de allra flesta av kollektivavtal med garantilön när de inte är uthyrda 27 |

28 Slutsatser Akademiker möter generellt en god arbetsmarknad men vissa grupper har det svårare Få kvinnliga chefer även bland akademikerna 12 procent av akademikerna har jobb på lägre kvalifikationsnivå Bemanningsbranschen behöver utvecklas 28 |


Ladda ner ppt "Ny sacorapport: Akademikers arbetsmarknad. Bakgrund och syfte Begränsad information om akademikernas arbetsmarknad Inte en målgrupp för arbetsmarknadspolitiken."

Liknande presentationer


Google-annonser