Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnrätt Docent Anna Singer Uppsala universitet. Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Barnrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnrätt Docent Anna Singer Uppsala universitet. Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Barnrätt."— Presentationens avskrift:

1 Barnrätt Docent Anna Singer Uppsala universitet

2 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Barnrätt i förvandling Förändrad familjestabilitet Förändrat föräldrabegrepp Ny syn på barn

3 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Vårdnadstvister Ca 50 000 barn berörs av föräldrarnas separation varje år. Nästan vart tionde barn är föremål för en vårdnadstvist.

4 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Vårdnadsansvar Barnets behov, FB 6:1 Ansvaret för tillgodoseendet av barnets behov, FB 6:2 Bestämmanderätten, FB 6:11, 6:13 Faktisk vård, ej reglerat

5 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Reformer av vårdnadsregler 1920 års lag om barn i äktenskap 1949 års föräldrabalk 1976 gemensam vårdnad efter separation om enighet 1983 gemensam vårdnad huvudregel efter separation 1990 gemensam vårdnad om tolerans 1998 gemensam vårdnad mot ena förälderns vilja

6 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 1998 års reform Gemensam vårdnad mot ena förälderns vilja Beslut om barnets boende Beslut om umgänge Beslut om även växelvis boende vid gemensam vårdnad

7 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Problem med beslutanderätten Boendefrågor Förskola och skola Hälso- och sjukvård

8 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 2006 års reform FB 6:2a Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

9 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 2006 års reform FB 6:5 Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

10 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Vårdnadstvister i domstol 2005 Gemensam vårdnad 298 Vårdnadstvister2 617 2009 Gemensam vårdnad185 Vårdnadstvister3 842

11 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Alternativ tvistelösning Samarbetssamtal Domstolsmedling RB 42:17 st. 1 Medling FB 6:18 a

12 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Vårdnadstvister i domstol Illa anpassad handläggningsordning Vårdnadsansvaret har fått förändrad innebörd Begränsad möjlighet att lösa konflikter Svårt att fastställa barnets bästa Begränsat kunnande om barn i domstolarna

13 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Vårdnadstvister i domstol Begränsade beslutsmöjligheter Barnet kan inte delta Föräldrar med komplicerade förhållanden

14 Barnets bästa och föräldraskap Vem är förälder och varför?

15 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Den moderna familjen

16 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Rättsligt föräldraskap Fastställande av familjerättslig status  Moderskap genom födandet  Faderskap genom äktenskap, bekräftelse eller dom  Föräldraskap genom bekräftelse eller dom  Adoption

17 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Rättsligt föräldraskap Föräldraskapets rättsverkningar följer automatiskt  Arvsrätt,  Underhållsskyldighet,  Vårdnadsansvar m.m.

18 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Barnets intressen vid fastställande av rättsligt föräldraskap Ge barnet rättslig familjetillhörighet Ge barnet två föräldrar Ge barnet någon som har ansvar för omsorgen och försörjningen Ge barnet rätt till kännedom om genetiskt ursprung

19 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Grund för föräldrastatus Genetisk släktskap + kännedom om ursprung - omvårdnad - förlust av familjerättslig status vid bristande överenstämmelse mellan socialt och genetiskt föräldraskap

20 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 En pluralistisk syn på föräldraskap? Genetiska, biologiska, sociala och rättslig föräldrar, sida vid sida?

21 Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Hur? Vårdnadsöverflyttning FB 6:8 Umgängesrätt för annan än förälder Adoption i fler fall Vårdnadsansvar för flera än föräldrar Fastställa ursprung utan att status påverkas


Ladda ner ppt "Barnrätt Docent Anna Singer Uppsala universitet. Doc. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, socionomutbildningen, mars 2011 Barnrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser