Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En översikt Jan-Åke Sandell ARBETSTVISTER 1. Arbetsdomstolen (AD) 2 Arbetsdomstolens uppgifter. Vad är en arbetstvist? Vid vilka tillfällen är tingsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En översikt Jan-Åke Sandell ARBETSTVISTER 1. Arbetsdomstolen (AD) 2 Arbetsdomstolens uppgifter. Vad är en arbetstvist? Vid vilka tillfällen är tingsrätt."— Presentationens avskrift:

1 En översikt Jan-Åke Sandell ARBETSTVISTER 1

2 Arbetsdomstolen (AD) 2 Arbetsdomstolens uppgifter. Vad är en arbetstvist? Vid vilka tillfällen är tingsrätt första instans och när är AD första och enda instans? AD är första och enda instans när talan väcks av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Andra arbetstvister ska upptas och avgöras i tingsrätt. AD är alltid behörig att som första domstol ta upp och avgöra en tvist om stridsåtgärder. En tingsrättsdom kan överklagas till AD. Det krävs prövningstillstånd för att AD ska pröva målet. Prövningstillstånd ska meddelas i fyra olika fall: - Granskningsfall - Ändringsfall - Prejudikatsfall - Extraordinära fall.

3 Arbetsdomstolen (AD), forts. 3 Arbetsdomstolens sammansättning. Normalt består domstolen av sju ledamöter vid huvudförhandling. Ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarkompetens, arbetsmarknadsexperten ska ha särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden (denne är ofta jurist men behöver inte vara det). Vidare finns det två ledamöter som företräder arbetsgivarsidan och två ledamöter som företräder arbetstagarsidan. I diskrimineringsmål är det normalt fem ledamöter i huvudförhandling. Partsföreträdarna är två istället för fyra i dessa fall. Fullgörelsetalan – fastställelsetalan

4 Arbetsdomstolen, forts. 4 Rättegångshinder – tvisteförhandling måste ha ägt rum och det får inte föreligga preskription. Skiljedomsförfarande. Ett avtal om skiljeförfarande kan vara ett rättegångshinder. Det bör påpekas att domstolen endast beaktar rättegångshinder om någon av parterna yrkar att ett sådant föreligger. Om rättegångshinder föreligger ska domstolen avvisa målet.

5 Om svenska domstolars behörighet och om lagval 5 Det är vanligt att arbetsrättsliga tvister har internationell anknytning.  Bryssel I-förordningen. Fråga kan uppstå om svensk domstol är behörig att avgöra en tvist. Enligt Bryssel I-förordningen ska en arbetstvist avgöras i det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete.  Rom I-förordningen. Det måste också avgöras vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten. Enligt Rom I-förordningen kan arbetsgivare och arbetstagare avtala om tillämplig lag. Om sådant avtal inte föreligger ska lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete tillämpas.

6 Arbetsrättsliga skadestånd 6 Syftet med skadestånd i arbetsrättsliga sammanhang - Prevention - Reparation  Ekonomiskt skadestånd – allmänt skadestånd  Skadeståndens storlek  Skadeståndsskyldighet vid brott mot fredspliktsregler  Diskrimineringsersättning. Syftet med denna ersättning.


Ladda ner ppt "En översikt Jan-Åke Sandell ARBETSTVISTER 1. Arbetsdomstolen (AD) 2 Arbetsdomstolens uppgifter. Vad är en arbetstvist? Vid vilka tillfällen är tingsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser