Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För kunskap och bildning NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD 2010 AKTUELLT INOM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN 2010 Heidi Peltonen, undervisningsråd,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För kunskap och bildning NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD 2010 AKTUELLT INOM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN 2010 Heidi Peltonen, undervisningsråd,"— Presentationens avskrift:

1 För kunskap och bildning NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD 2010 AKTUELLT INOM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN 2010 Heidi Peltonen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen Arcada 3.-4.11.2010, Helsingfors Heidi Peltonen YL/KE Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271

2 Definieras i grunderna för läroplanen och i de lokala läroplanerna - välmåendet i vardagen, skolans verksamhetskultur, allmänt stöd och särskilt stöd För alla gemensamma skyldigheter:  att verka för att utveckla en sund och trygg skola  att avtala om arbets-och ansvarsfördelningen med olika samarbetsparter  att avtala om tillvägagångs- och verksamhetssätt för att förhindra, upptäcka och åtgärda problem-, olycks- och krissituationer:  uppföljning av frånvaro  mobbning, våld och trakasserier  mentalvårdsfrågor  användning av tobak, alkohol och droger  olyckshändelser, olycksfall och dödsfall ” Elevvård enligt en läroplan som godkänts av utbildningsordnaren” 2 4.11.2010 Heidi Peltonen NU

3 642/2010 Lag om ändring om lagen om grundläggande utbildning träder i kraft 1.1.2011; 31 a §, 40 §, 41 § tillämpas fr.o.m. 1.8.2010 - Revidering av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen, Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna november 2010 Utbildningsanordnaren kan ta läroplanen enligt de reviderade läroplansgrunderna i bruk 1.1.2011 eller senast 1.8.2011.

4 Strukturen i de förändrade grunderna ärendet, dess syfte och målsättning principer för genomförande och praktiska arrangemang Genomförande på olika nivåer  inom det allmänna stödet  inom det intensifierade stödet  inom det särskilda stödet anvisningar för uppgörande av den lokala läroplanen hänvisning till lagstiftning

5 Grunderna för förskolundervisningen och grunderna för den grundläggande utbildningen förenhetligas dispositionen och textens struktur är lika förskolans särprägel beaktas samarbetet med småbarnsfostran beaktas i grunderna för förskolans läroplan talar man om barnet (i den grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen talar man om eleven)

6 Samarbetet mellan hem och skola Uppgörandet av den lokala läroplanen Vårdnadshavaren ska informeras om läroplanen, om ordnandet av undervisningen, om elevbedömningen i anslutning till studierna, om elevens behov av stöd och om möjligheter att få stöd och elevvård. om på vilket sätt det finns möjlighet att delta i samarbetet mellan hem och skola och i att främja välbefinnandet och tryggheten i skolsamfundet. om verksamheten inom elevvården, samt om verksamhetsmodeller och förfaringssätt för information i olika problem-, olycksfalls-, och krissituationer. Inom ramen för samarbetet mellan hem och skola ska elevens frånvaro följas upp. Skolan ska informera vårdnadshavaren om elevens frånvaro. 4.11.2010 Heidi Peltonen6

7 Samarbetet mellan hem och skola Uppgörandet av den lokala läroplanen I den lokala läroplanen ska mål, verksamhetsmodeller, ansvar och arbetsfördelning mellan olika aktörer för samarbetet mellan hem och skola definieras. Då verksamhetsmodellerna definieras ska man beakta samarbetet med hemmet på hela skolsamfundets nivå, på klassnivå och på individnivå. I den lokala läroplanen ska också principerna i anslutning vårdnadshavarnas delaktighet och informationen till dem, elevernas andel i samarbetet samt förfaringssätt vid uppföljning och information om frånvaro beskrivas. Läroplanen ska också innehålla en beskrivning av förfaringssätt för uppföljning och utvärdering av samarbetet, samt av förfaringssätt vid problemsituationer i samarbetet och i anslutning till disciplinära ärenden. 4.11.2010 Heidi Peltonen7

8 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 5.4. Elevvård och främjandet av säkerhet 5.4.1 Elevvård 5.4.2. Främjandet av säkerhet 5.4.3. Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 5.4.4. Elevvården och säkerheten i den lokala läroplanen 1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller 2. Förfaringssätt vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer 3. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri 4.11.2010 Heidi Peltonen8

9 Vad avses med elevvård? I elevvården ingår Elevvården/studerandevården avser att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välfärd och understödjande verksamheter. (477, 478, 479/ 2003) elevvårds- samarbete 477,478,479/2003 och 3. stöd vid fostran enligt barnskyddslagen (417/2007, 88/2010) (-kurators-psykologarbete) 1. elevvård enligt en läroplan som godkänts av Utbildningsanordnaren 628/1998, 477/2003 642/2010 samt elevvårdstjänster 2. d.v.s skolhälsovård enligt folkhälsolagen (66/1972, 626/2007 380/2009) -skolhälsovårdare och skolläkare, mun- och tandvård 9 28.9.2010 Heidi Peltonen

10 Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 380/2009 http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/kommuninfo/kommuninfo/view/1435543 http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/kommuninfo/kommuninfo/view/1435543  Hälsoundersökningar, undersökningar av munnen för alla som hör till en på förhand fastslagen ålders- eller årsklass samt hälsoundersökningar som utgår från individuella behov - hälsoundersökning i varje årskurs;  - i årskurs ett, fem och åtta ska undersökningen vara omfattande,  Specialundersökningar i skolhälsovården: specialläkare, psykiater, psykolog  En sund och trygg skola och studiemiljö: vart tredje år ska göras en undersökning av om skolan och studiemiljön är sund och trygg i samarbete med läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovården, hälsovårdsinspektören, personalens företagshälsovård och arbetarskyddspersonalen samt vid behov med andra sakkunniga (polis, räddningsväsen)  Identifiering av behov av särskilt stöd och tillhandahållande av stöd  Tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster för studerande 10 från och med den 1 januari 2011. Trädde i kraft 1.7.200 Obs begreppet special stöd här Samarbetet elevvårdgrup pernas roll

11 7 §7 § De omfattande hälsoundersökningarnas innehåll Den omfattande hälsoundersökning som riktar sig till barn under skolåldern och elever innehåller en intervju med vårdnadshavarna och en utredning av hela familjens välbefinnande till den del det är nödvändigt för att vård och stöd ska kunna ordnas. Med vårdnadshavarens skriftliga samtycke kan den omfattande hälsoundersökningen inbegripa dagvårds- och Förskoleundervisningspersonalens bedömning av hur ett barn under skolåldern klarar sig i dagvården och lärarens bedömning av hur en elev klarar sig i skolan till den del det är nödvändigt för att vård och stöd ska kunna ordnas. En sammanfattning av de omfattande hälsoundersökningarna ska användas då elevvården gemensamt bedömer det rådande läget i klassen och skolsamfundet samt behovet av eventuella extra åtgärder. Sammanfattningen får inte innehålla personuppgifter.

12 13 § Identifiering av behov av särskilt stöd och tillhandahållande av stöd 380/2009 ohälsorådgivningen och hälsoundersökningarna ska ordnas så att behovet av särskilt stöd hos ett barn under skolåldern, en elev, en studerande eller en familj identifieras i ett så tidigt skede som möjligt, och att det stöd som behövs tillhandahålls utan dröjsmål o behovet av särskilt stöd ska utredas, om det hos ett barn i skolåldern, en elev, en studerande eller en familj eller i miljön finns faktorer som kan äventyra en sund uppväxt och utveckling oi syfte att bedöma och tillgodose behovet av särskilt stöd ska det vid behov ordnas extra besök och hembesök odessutom ska det utarbetas en plan i samarbete med den som behöver stöd och, beroende på personens ålder, med hans eller hennes familj. Utfallet av planen ska följas och bedömas oi syfte att bedöma och tillgodose behovet av särskilt stöd ska samarbete vid behov också bedrivas mellan olika kommunala aktörer, såsom dagvården, hemservicen, barnskyddet, elev- och studerandevården samt den specialiserade sjukvården och andra aktörer. 642/2010, barnskyddslaget, läroplans grunder..... 4.11.2010 Heidi Peltonen12 Elevvårdsgruppernas roll och samarbete

13 11 §11 § Specialundersökningar i skolhälsovården Kommunen ska i enlighet med elevens behov ordna följande specialundersökningar för att konstatera elevens hälsotillstånd: 1)syn- eller hörselundersökning som utförs av en specialist samt laboratorie- och röntgenundersökningar och andra motsvarande undersökningar som specialisten ordinerar, 3)undersökning av den mentala hälsan som utförs av en psykiater, och 4)undersökning som utförs av en psykolog. Heidi Peltonen 200913

14 12 §12 § En sund och trygg skola och studiemiljö I syfte att främja elevernas och de studerandes hälsa ska det vart tredje år göras en undersökning av om skolan och studiemiljön är sund och trygg. Undersökningen ska göras i samarbete med läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovården, hälsovårdsinspektören, personalens företagshälsovård och arbetarskyddspersonalen samt vid behov med andra sakkunniga. Arbetet för att avhjälpa de brister som konstaterats vid undersökningen ska följas upp årligen. Heidi Peltonen 2009 Elevvårdsgruppernas roll och samarbete Anvisningarna gällande främjande av säkerheten och krisberedskap ska utarbetas i multiprofessionellt samarbete inom elevvården samt i samverkan med polisen och räddningsväsendet. Läroplans gr. utkast 2009

15 17 §17 § Hälso- och sjukvårdstjänster Studerandehälsovården omfattar förutom hälsoundersökningar och hälsorådgivning såsom 1)tidigt konstaterande, vård och hänvisning till fortsatt vård vid eventuella mentala störningar, 2) tidigt konstaterande, vård och hänvisning till fortsatt vård vid eventuella missbruksproblem, 3) tjänster som främjar sexuell hälsa, 4) mun- och tandvårdstjänster, som omfattar hälsorådgivning, undersökning och vård av mun och tänder enligt individuella behov samt en vårdplan inkluderande egenvård som uppgjorts av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvård på basis av en hälsoundersökning. 4.11.2010 Heidi Peltonen15

16 5.4.2 Främjandet av trygghet och säkerhet 1/2  Eleven har rätt till en trygg studiemiljö.  Till en trygg studiemiljö hör både fysisk, psykisk och social trygghet och säkerhet.  Utgångspunkten i att ordna undervisningen är att garantera elevernas och skolpersonalens trygghet och säkerhet i alla situationer.  Att främja tryggheten och säkerheten i inlärningsmiljön är en del av verksamhetskulturen i skolan. Tryggheten och säkerheten ska beaktas i all verksamhet i skolan.  Målet för elevvården är att stödja upprätthållandet av funktionsförmågan även i situationer som hotar den fysiska och psykiska tryggheten och säkerheten. Detta görs genom att sörja för det psykosociala stöd som behövs för den enskilda eleven eller för hela skolgemenskapen i olika problem-, olycksfalls-, och krissituationer och i efterbehandlingen av situationerna. 4.11.2010 Heidi Peltonen16

17 5.4.2 Främjandet av trygghet och säkerhet 2/2 Då man främjar tryggheten och säkerheten och förebygger uppkomsten av situationer som kan äventyra den ska:  lagstiftningen som styr tryggheten och säkerheten och de olika säkerhetsanvisningarna som gjorts upp för de olika läroämnena följas  andra riktlinjer som gjorts upp för att trygga den lokala säkerheten beaktas  regler arbetsskyddslagen och av det verksamhetsprogram för arbetarskyddet som nämns i laget beaktas  räddningsplan som förutsätts i räddningslagen hållas uppdaterad Skolans hela personal ska informeras om planen på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningsanordnaren ansvarar för att alla skolor har anvisningar i anslutning till trygghet och säkerhet. I samarbetet med skolhälsovården och andra behövliga myndigheter ska man följa upp och utvärdera att anvisningarna genomförs och att skolsamfundet är sunt och tryggt. 4.11.2010 Heidi Peltonen17

18 5.4.1. Elevvård 1/2 Elevvård hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänster. Elevvården genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Elevvård innebär både kollektivt och individuellt stöd. Uppgiften för elevvården är att som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer välbefinnandet och verksamhetssätten i skolgemenskapen. Gemenskapen stöds genom att främja elevens och vårdnadshavarens delaktighet i att utveckla välbefinnandet i skolgemenskap. Genom elevvård främjas en positiv interaktion och en atmosfär av inbördes omsorg och vid behov ingripande i problem. Målet är att skapa en sund och trygg inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan samt förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskap. 4.11.2010 Heidi Peltonen18

19 5.4.1. Elevvård 2/2 Då elevvårdsarbetet planeras kommer man skilt överens om principer och förfaringssätt både för främjandet av hälsa och välbefinnande inom skolgemenskapen och för stödjandet av en enskild elev och hantering av hans eller hennes ärenden. Skolgemenskapens allmänna verksamhetskultur för att främja hälsa och välbefinnande kan utvecklas inom ett yrkesövergripande samarbete. Då kan olika aktörer delta i samarbetet inom elevvården utan hinder av tystnadsplikten. Då ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet, får endast de som deltar i elevens undervisning och anordnar elevvård och till vars uppgifter behandlingen av elevärenden omedelbart hör delta i behandlingen. 4.11.2010 Heidi Peltonen19

20 Förändringarna i elevgruppernas arbete 20 Elevvårdsgruppen -främjandet av tryggheten, säkerheten och välbefinnandet i uppväxt- och inlärningsmiljön och främjandet av en sund uppväxt- och inlärningsmiljö, samt uppföljning och utvärdering -elevvårdens betydelse och stöd för skolgemenskapen och för att stärka delaktigheten -Samarbetet osv. - Behandlingen i den enskilda elevens ärende i samarbe

21 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 1/8  Utgångspunkten för elevvårdsarbetet är ett förtroendefullt samarbete med eleven och hans eller hennes vårdnadshavare.  När ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet, får endast de som deltar i elevens undervisning och anordnar elevvård och till vars uppgifter behandlingen av elevens ärenden omedelbart hör delta i behandlingen.  Sådana personer kan vara rektor eller skolföreståndare, klassföreståndare eller elevens lärare, skolhälsovårdare, speciallärare, ett skolgångsbiträde som arbetar med eleven, en skolpsykolog, skolkurator och i årskurserna 7-9 också studiehandledare och vid behov skolläkare och socialarbetare inom barnskyddet.  Beslutet om vilka som deltar vid behandlingen av ett ärende ska fattas separat för varje enskilt ärende och beroende på vad saken gäller.  Med skriftligt samtycke av elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare eller så som särskilt bestäms i lag får också andra delta som behövs för behandlingen av elevens ärenden. 4.11.2010 Heidi Peltonen )21 Läroplans grunder enligt 642/2010

22 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 2/8  När ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet görs en anteckning om  vem som inlett ärendet,  vad frågan gäller,  beslut om fortsatta åtgärder med motivering, vem som deltagit i behandlingen av ärendet och  vilka uppgifter om eleven som lämnats och till vem de lämnats. Utbildningsanordnaren ansvarar i egenskap av registeransvarig för behandlingen av personuppgifterna. 4.11.2010 Heidi Peltonen22

23 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 3/8  Inom elevvårdsarbetet behandlas många uppgifter som gäller eleven och hans eller hennes familj och som enligt lagstiftningen är sekretessbelagda.  Med sekretess avses att en handling ska hållas hemlig och att en uppgift inte får röjas muntligen, det vill säga tystnadsplikt,  och att en sekretessbelagd uppgift inte får användas till egen fördel eller till skada för andra. 4.11.2010 Heidi Peltonen23

24 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 4/8 Uppgifter som är sekretessbelagda är bland andra  uppgifter som gäller elevernas och deras familjemedlemmars personliga förhållanden, till exempel levnadssätt, fritidssysselsättningar, familjeliv, politisk övertygelse, inom privatlivet uttalade åsikter och deltagande i föreningsverksamhet,  samt uppgifter om den ekonomiska situationen, hälsotillståndet och handikapp. Sekretessbelagda är också uppgifter om att  en elev fått intensifierat eller särskilt stöd, befriats från undervisning och handlingar som gäller elevvård och de uppgifter som ingår i dem.  Även resultat i psykologiska test av eleven eller lämplighetsprov samt elevens provprestationer är sekretessbelagda.  De betyg som ges eleven är offentliga, med undantag av verbal bedömning av elevens personliga egenskaper som undantagsvis kan ingå och som är sekretessbelagda. 4.11.2010 Heidi Peltonen24

25 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 5/8 Skyldiga att iaktta sekretess är skolans rektor, lärare, personer som genomgår undervisningspraktik, skolgångsbiträden, representanter för skolhälsovården, skolkuratorer, skolpsykologer och ledamöterna i de organ som svarar för anordnandet av utbildning. Inte heller andra personer som är anställda av utbildningsanordnaren får röja för utomstående sekretessbelagda uppgifter som kommit till deras kännedom eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. De som deltar i elevvårdsarbetet har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av varandra få och till varandra samt till elevens lärare och den myndighet som enligt lagen om grundläggande utbildning ansvarar för undervisningen och verksamheten ge ut information som är nödvändig för att ändamålsenligt anordna undervisningen för eleven. 642/2010 40 § 4.11.2010 Heidi Peltonen25

26 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 6/8 Den som överlämnar en uppgift är tvungen att överväga om det är fråga om till exempel sådan information som är nödvändig för att trygga elevens eller de övriga elevernas trygghet och säkerhet. Den uppgift som lämnas ut kan gälla bland annat en sådan sjukdom hos eleven som ska beaktas i undervisningssituationen. Även om det för utlämnandet av en uppgift finns en sådan i lagen nämnd grund som avses ovan, är det alltid i första hand skäl att sträva efter att få vårdnadshavarens samtycke till att lämna ut en uppgift som är sekretessbelagd för att bygga upp och försäkra sig om ett gott samarbete och förtroende. Med specifikt skriftligt samtycke av vårdnadshavaren kan sekretessbelagda uppgifter även begäras från andra håll då det är nödvändigt för att ordna undervisningen. 4.11.2010 Heidi Peltonen26

27 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 7/8 Inom elevvårdsarbetet behandlas många uppgifter som gäller eleven och hans eller hennes familj och som enligt lagstiftningen är sekretessbelagda. Med sekretess avses att en handling ska hållas hemlig och att en uppgift inte får röjas muntligen, det vill säga tystnadsplikt, och att en sekretessbelagd uppgift inte får användas till egen fördel eller till skada för andra. Uppgifter som är sekretessbelagda är bland andra uppgifter som gäller elevernas och deras familjemedlemmars personliga förhållanden, till exempel levnadssätt, fritidssysselsättningar, familjeliv, politisk övertygelse, inom privatlivet uttalade åsikter och deltagande i föreningsverksamhet, samt uppgifter om den ekonomiska situationen, hälsotillståndet och handikapp. 4.11..2010 Heidi Peltonen27

28 5.4.3 Behandling av uppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 8/8 För att kunna ordna undervisningen för en elev, har en utbildningsanordnare utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av social- och hälsovårdsmyndigheten, andra tjänsteproducenter inom socialservice och hälsovård samt av yrkesutbildade personer inom hälsovården. Om en elev övergår till utbildning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet som en annan utbildningsanordnare ordnar, ska den tidigare utbildningsanordnarenutan hinder av bestämmelserna om sekretess till den nya utbildningsanordnaren utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen. Motsvarande uppgifter kan också ges på begäran av den nya utbildningsanordnaren. Sekretessbelagda uppgifter kan inte utan vårdnadshavarens samtycke ges ut då eleven övergår till annan undervisningen än undervisning enligt lagen om grundläggande utbildningen till exempel gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. 4.11.2010 Heidi Peltonen28

29 5.4.4. Elevvården och säkerheten i den lokala läroplanen

30 1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller. 1/4  ordnandet av elevvårdstjänster i kommunen, samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen mellan olika aktörer. (oavsett var föreskolundervisningen tar plats)  organiseringen av elevvården  elevvårdens betydelse och stöd för skolgemenskapen och för att stärka delaktigheten  samarbete med hemmet, skolan, sakkunniga inom elevvårdstjänster, övriga sakkunniga och lokala stödnätverk 4.11..2010 Heidi Peltonen30

31 1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller 2/4  elevvårdsstöd samt vid behov samarbete med barnskyddsmyndigheterna eller polisen i situationer där barnets eller den ungas växande och utveckling kan äventyras på grund av omständigheter i uppväxtmiljön  främjandet av tryggheten, säkerheten och välbefinnandet i uppväxt- och inlärningsmiljön och främjandet av en sund uppväxt- och inlärningsmiljö, samt uppföljning och utvärdering  de allmänna principerna för dokumentation inom elevvårdsarbetet, inledandet och behandlingen av ett enskilt elevärende.  elevvårdsstöd för skolgången och för att stödja barnets och den ungas fysiska, psykiska och sociala växande och utveckling 4.11..2010 Heidi Peltonen31 samarbetet promotion rättskyddet

32 1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller 3/4  elevvårdsstöd  som ges i syfte att stödja en elev i behov av intensifierat eller särskilt stöd och en elev inom flexibel grundläggande utbildning  vid svårigheter i anslutning till elevens utveckling och mentala hälsa  vid olika svårigheter i anslutning till elevens livssituation, t.ex. familjvåld, rusproblem eller mentala problem i familjen  agerande i disciplinära situationer och elevvårdsstöd i samband med disciplinärt straff eller då en elev förvägras undervisning  samarbetet inom elevvården vid olika övergångsskeden i utbildningen  samarbetet vid handledning av elev och vid planering för elevens fortsatta studier 4.11..2010 Heidi Peltonen32 prevention intervention

33 1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller 4/4  ordnandet av nödvändigt stöd och uppföljning för vård av elevens hälsa eller sjukdom  förhindrande av olyckor, första hjälpen, hänvisande till vård och uppföljning  förebyggande och uppföljning av frånvaro samt meddelande om frånvaro  förebyggande av rökning och användning av rusmedel samt ingripande när sådant förekommer  ordnandet av skolbespisningen och eventuella mellanmål  anvisningar som gäller säkerheten under väntan på skoltransport och under transporten  handledning för personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna om innehållet i planen för hur elevvårdsarbete ska ordnas  uppdatering, uppföljning och utvärdering av anvisningarna 4.11..2010 Heidi Peltonen33

34 Säkerhetsplaner och direktiv Skolan skall ha planer och direktiv som gäller skolans säkerhet, nödsituationer och arbetarskyddet Upprätthållande av säkerheten Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri Skolans ordningsregler Räddningsplan Arbetarskyddets verksamhetsplan Plan för förverkligande av elev- och studerandevården som en del av läroplanen 1.Direktiv för verksamheten vid våldsdåd 2.Direktiv för lärarnas övervakningsskyldighet. 3.Skolan och läroanstalten skall genom information, utbildning och introduktion se till att personalen, eleverna och vårdnadshavarna känner till innehållet i planerna och direktiven. Elevvårdsgruppernas roll och samarbete

35 2. Förfaringssätt vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer I anslutning till läroplanen definieras förfaringssätt vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer. Denna del kan kallas till exempel krisplan. I planen ska följande beskrivas:  förebyggande av krissituationer och beredskap inför sådana  samarbetet och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen i beredskapen inför krissituationer och i krissituationer  samordning av räddningsplan, skolans ordningsregler och övriga säkerhetsanvisningar  anvisningar vid olika plötsliga krissituationer  principer för ledning, intern och extern informationsgång och informationsgången mellan skolorna och utbildningsanordnaren vid plötsliga kriser och olika hotfulla eller farliga situationer  ordnandet av psykosocialt stöd och psykosocial eftervård  information om krisplanen, handledning om innehållet i planen, samt övningar i beredskapen 4.11..2010 Heidi Peltonen35

36 3. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri Både de inbördes interaktionsförhållandena mellan eleverna och mellan eleverna och de vuxna ska beaktas. I planen ska följande beskrivas:  förebyggande av mobbning och ingripande när sådant förekommer  förebyggande av våldsamt och aggressivt beteende samt ingripande när sådant förekommer  förebyggande av trakasseri och ingripande när sådant förekommer  hur ärendet behandlas på individens, klassens och hela skolgemenskapens nivå, det individuella stödet och den behövliga vården både för den som varit föremål för handlingen och för den som utfört handlingen  förfaringssätt för kontakt till hemmet och samarbetet med vårdnadshavare  samarbetet med myndigheter  information om planen och hur personalen i skolgemenskapen, eleverna och vårdnadshavarna samt samarbetsparters ska göras förtrogna med planen  uppdatering av planen, uppföljning av genomförandet av planen, och den dokumentation som ska göras vid uppföljningen av planen. 4.11.2010 Heidi Peltonen36

37 Elevvården- aktuellt inom elevvården på de olika skolstadierna -Förändringarna i lagen om grundläggande utbildning RP 109/2009 -Åtgärdsförslag av arbetsgruppen för elev- och studentvård Opiskeluhuoltolaki -Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 380/2009 -Inrikesministeriets arbetsgrupp för säkerhet i läroanstalter Heidi Peltonen 200937

38 Att lära vid samarbete  Kunskap om de skyldigheter, det ansvar och de rättigheter som styr den egna verksamheten  Kunskap om samarbetsparternas skyldigheter och ansvar  Kunskap om de begrepp som används i verksamheten och sammanjämkning av dem  Att tillsammans komma överens om verksamhetsmodeller, arbets- och ansvarsfördelning  Att introducera i verksamhetsmodeller, upprätthålla färdigheter och förbinda sig vid dem  Att uppdatera och utvärdera verksamhetsmodellerna Heidi Peltonen 200938

39 Övervakning Huvudmannen skall försäkra sig om att skolorna och läroanstalterna har uppdaterade planer och direktiv i anslutning skolans säkerhet Säkerheten skall utgöra en del av skolårets verksamhetsplan I samband med skolans årliga utvärdering bör också säkerheten utvärderas. Undervisningsmiljöns trygghet bör granskas i samband med besök på skolan. Elevvårdsgruppernas samarbete vid främjandet och bedömning av hälsa och trygghet 380/2009.... Elevvårdsgruppernas roll och samarbete

40 Lagstiftning och normer Skolan eller läroanstalten skall regelbundet granska och uppdatera information som gäller säkerheten. Säkerhetsplan och direktiv Upprätthållande av säkerheten Övervakning Personalen och eleverna skall göras förtrogna med säkerhetsplanerna, anvisningarna och verksamhetsprinciperna 1 Skolan bör känna till de direktiv som gäller säkerheten: lagstiftning, grunderna för läroplanen, kommunala bestämmelser och direktiv. 2 Skolan skall ha planer och anvisningar som gäller skolans säkerhet, nödsituationer och arbetarskydd, 3 Huvudmannen skall försäkra sig om att skolorna och läroanstalterna har uppdaterade planer och direktiv som gäller skolans säkerhet. Planernas funktion skall övas i praktiken..

41 Pågående I november 2010 Samordning av lagstiftningen om elev- och studentvård omed tanke på samordning av lagstiftningen om elev- och studentvård föreslår arbetsgruppen att oberedning av en enhetlig lag om elev- och studentvård, i vilken relevanta förordningar sammanslås och kompletteras, ska inledas som tjänstemannaarbete vid undervisningsministeriet i samarbete med social och hälsovårdsministeriet oden nya lagen om elev- och studentvård ska enligt arbetsgruppens åsikt också inkludera bestämmelser om elev- och studenthälsovård samt skolkurators- och skolpsykologtjänster som en del av elev- och studentvården oi den föreslagna nya lagen om elev- och studentvård ska också ingå bestämmelser om dataskyddet i samband med elev- och studentvården så att de ska omfatta utbildningen på andra stadiet 4.11.2010 Heidi Peltonen 41

42 Räddningsplanen Förordning om räddningsväsendet 787/2003 F 10§ Räddningsplanens innehåll 1) förutsägbara farliga situationer och deras verkningar, 2) åtgärder för förebyggande av farliga situationer, 3) utrymningsmöjligheterna och möjligheterna att söka skydd samt släcknings- och räddningsarrangemang, 4) säkerhetspersonalen, hur denna reserveras och utbildas samt hur den övriga personalen eller invånarna görs förtrogna med planen, 5) den materiel som behövs, såsom primärsläcknings-, räddnings- och röjningsredskap, personligt skydd och förstahjälputrustning enligt de förutsedda farosituationerna, 6) anvisningar för olika olycks-, faro- och skadesituationer som förutsetts enligt 1 punkten, 7) hur berörda personer skall informeras om de uppgifter som ingår i planen hur den nedsatta funktionsförmågan hos dem som befinner sig i byggnaden eller lokalen skall beaktas i förberedelserna inför en farosituation. I räddningsplanen skall också enligt behov beaktas sådan användning av ett objekt som avviker från det normala.

43 Sammanjämkning av överlappande delar  räddningsplanen  läroplanen  gemensamma mål, kontinuiteten i säkerhetsfrämjandet SKOLANS SÄKERHETSPÄRM  uppbyggnad  innehåll  innehåll som är öppet för alla  avgränsat innehåll: särskilda ansvarspersoner Heidi Peltonen 200943

44 Lastensuojelun käsikirja http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunkasikirja/ Ehkäisevä lastensuojelu Hanna Heinonen http://info.stakes.fi/pdf/KTpaivat2009/ti_HEINONEN.pdf

45 Hur förverkligas skolans säkerhet? Tryggheten och de faktorer som påverkar den ses i ett brett perspektiv och man agerar på alla arenor. Verksamheten för att främja trygghet och välbefinnande är förebyggande, inte reaktivt. Den egna verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen är bekant och förändringar i den följs upp. De allmänna utvecklingstrenderna för olika fenomen och förändringskrafter följs upp, megatrender bedöms, trender och svaga signaler uppmärksammas. Förekomsten av ”vilda kort” uppmärksammas och man har beredskap för dem. Man samarbetar och skapar gemensamma mål och verksamhetsmallar. Kuvion lähde: Niemelä P., 2002, Inhimillinen turvallisuus 28.9.2010 Heidi Peltonen

46 Lagstiftning och normer Skolan eller läroanstalten skall regelbundet granska och uppdatera information som gäller säkerheten. Säkerhetsplan och direktiv Upprätthållande av säkerheten Övervakning Personalen och eleverna skall göras förtrogna med säkerhetsplanerna, anvisningarna och verksamhetsprinciperna 1 Skolan bör känna till de direktiv som gäller säkerheten: lagstiftning, grunderna för läroplanen, kommunala bestämmelser och direktiv. 2 Skolan skall ha planer och anvisningar som gäller skolans säkerhet, nödsituationer och arbetarskydd, 3 Huvudmannen skall försäkra sig om att skolorna och läroanstalterna har uppdaterade planer och direktiv som gäller skolans säkerhet. Planernas funktion skall övas i praktiken. www.oph.fi/ajankohtaista/turvallisuuskoulutus

47 Lagstiftning och normer 1 § Lag om grundläggande utbildning(628/98) 29 § § Gymnasielag (629/98) 21 § § Lag om yrkesutbildning (630/98) 28 § § Räddningslag (468/03) § Arbetarskyddslag (738/02) Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Grunderna för gymnasiets läroplan N o r m er: L a g s t i f t n i n g: Upprätthållande av säkerheten Läroplansgrunderna för yrkesinriktade examina www.oph.fi/ajankohtaista/turvallisuuskoulutus

48 Övervakning 3 Huvudmannen skall försäkra sig om att skolorna och läroanstalterna har uppdaterade planer och direktiv i anslutning skolans säkerhet Säkerheten skall utgöra en del av skolårets verksamhetsplan I samband med skolans årliga utvärdering bör också säkerheten utvärderas. Undervisningsmiljöns trygghet bör granskas i samband med besök på skolan. Elevvårdsgruppernas samarbete vid främjandet och bedömning av hälsa och trygghet 380/2009.... www.oph.fi/ajankohtaista/turvallisuuskoulut us www.oph.fi/ajankohtaista/turvallisuuskoulut us + 28.9.2010 Heidi Peltonen Elevvårdsgruppernas samarbete vid främjandet och bedömning av hälsa och trygghet 380/2009....

49 Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 380/2009 12 § En sund och trygg skola och studiemiljö I syfte att främja elevernas och de studerandes hälsa ska det vart tredje år göras en undersökning av om skolan och studiemiljön är sund och trygg. Undersökningen ska göras i samarbete med läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovården, hälsovårdsinspektören, personalens företagshälsovård och arbetarskyddspersonalen samt vid behov med andra sakkunniga. Arbetet för att avhjälpa de brister som konstaterats vid undersökningen ska följas upp årligen. 28.9.2010 Heidi Peltonen

50 Räddningsplanen Förordning om räddningsväsendet 787/2003 F 10§ Räddningsplanens innehåll 1) förutsägbara farliga situationer och deras verkningar, 2) åtgärder för förebyggande av farliga situationer, 3) utrymningsmöjligheterna och möjligheterna att söka skydd samt släcknings- och räddningsarrangemang, 4) säkerhetspersonalen, hur denna reserveras och utbildas samt hur den övriga personalen eller invånarna görs förtrogna med planen, 5) den materiel som behövs, såsom primärsläcknings-, räddnings- och röjningsredskap, personligt skydd och förstahjälputrustning enligt de förutsedda farosituationerna, 6) anvisningar för olika olycks-, faro- och skadesituationer som förutsetts enligt 1 punkten, 7) hur berörda personer skall informeras om de uppgifter som ingår i planen hur den nedsatta funktionsförmågan hos dem som befinner sig i byggnaden eller lokalen skall beaktas i förberedelserna inför en farosituation. I räddningsplanen skall också enligt behov beaktas sådan användning av ett objekt som avviker från det normala. 28.9.2010 Heidi Peltonen50

51 Sammanjämkning av överlappande delar  räddningsplanen  läroplanen  gemensamma mål, kontinuiteten i säkerhetsfrämjandet SKOLANS SÄKERHETSPÄRM  uppbyggnad  innehåll  innehåll som är öppet för alla  avgränsat innehåll: särskilda ansvarspersoner 28.9.2010 Heidi Peltonen51

52 SÄKERHETSFRÄMJANDET SOM KONTINUUM 28.9.2010 Heidi Peltonen52 Främjandet av hälsa och säkerhet Verksamhetskulturen i skolan Förebyggande arbetet och stöd Kartläggning av risker Anvisningar om beredskap Ledarskapet inom skolan, delegering av ledningsansvaret vid behov Internt och externt samarbete, arbets- och ansvarsfördelning Samarbetsnätverk: ielevvård Samarbetet mellan hem och skola Skyddsnätverk i skolan och kommunen: polis, räddningsväsendet Gemensamma handlingsmodeller och upprätthållande av handlingsfärdigheter- utbildning Orientering i krisberedskap Övning i färdigheter och uppdatering av färdigheter Årlig genomgång, uppdatering Verksamheten i olika krissituationerna Primärt verksamhetsansvar: Förstahjälpsåtgärder, räddningsåtgärder, att tillkalla hjälp Kontakt med skolans ledning, ledningsansvar i olika situationer Extern och intern information Sammankallning av krisgruppen /krisberedskapsgruppen information, beslut om stödåtgärder, organisering av stödåtgärder, avtal om fortsatta åtgärder, nytt möte Uppföljning av det första skedet och utvärdering av verksamheten Verksamheten efter krissituationen Upprätthållande av stödåtgärder Uppbygga tryggheten i skolan Psykosociala stöd åt alla Formulering av behovet av eftervård eller avveckling av stödåtgärderna Respons, uppföljning, utvärdering, justering av beredskapen, ändringar SÄKERHETSFRÄMJANDET SOM KONTINUUM

53 temaområdena att växa som människa, trygghet och trafikkunskap, hållbar utveckling, välfärd… undervisning arbetssätt läroämnen inlärning I arbetet hälsokunskap, arbetssäkerhet gymnastik, huslig ekonomi, samhällslära, …. elevvård stöd till individen och skolgemenskapen samarbete skolbespisning, skolresor elevvårdstjänster skolhälsovård, stöd för fostran kurators-psykologarbete lärmiljön fysisk, psykisk, social, pedagogisk samarbete hem och skola elevvård myndigheter, arbetsgivare organisationer, församlingen, företag medier. delaktighet eleverna, de studerande lärarna, Den övriga personalen växelverkan att främja hälsa och trygghet i skolan som del av skolans verksamhetskultur lagstiftningen, läroaplansgrunderna, läroplanen, värdena, synen på lärande, synen på människan medierna, omg. samhället tidsandan förtroende, rättvisa, omsorg, delaktighet, behovsmötande, hörande, ansvar lärarnas arbetshälsa arbetsskydd arbetshälsovården världen stadd i förändring handlandet i situationer som hotar individen eller skol- gemenskapen, kriser olycksfall, svårigheter Heidi Peltonen 2009 53


Ladda ner ppt "För kunskap och bildning NATIONELLA DAGAR FÖR ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD 2010 AKTUELLT INOM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN 2010 Heidi Peltonen, undervisningsråd,"

Liknande presentationer


Google-annonser