Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobelmötet 2015 Hasselbacken, Djurgården, 10-11 december.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobelmötet 2015 Hasselbacken, Djurgården, 10-11 december."— Presentationens avskrift:

1 Nobelmötet 2015 Hasselbacken, Djurgården, 10-11 december

2 Välkomna till Nobelmötet 2015! Hasselbacken, Djurgården, 10-11 december Nu kör vi! ”Känn mitt vilda ljus, din blommas RUS. Från vår himmelska brand når själen land, för att föda våran morgon. Vi är allt som är för evigt kär. Till vår stjärnklara natt vi ger vår skatt. Vi ska komma genom alla. Vi får vingar när vi älskar Vi får vingar när vi älskar med varann.” Thomas Di Leva

3 Att verka för ett hållbart samhälle.. Bejaka det komplexa! Men också KISS

4 Fördjupad utvärdering 2015 – fortsatt arbete PM/vägledning från RUS för länsstyrelsernas användning av förslag i FU 2015 Regionala seminarier: Gbg 27/1, Malmö 3/2, Stockholm 9/3, Umeå 16/3 Miljömålsdagarna 27-28 april Underlag till Miljömålsrådets åtgärdslistor

5 Länsstyrelsernas arbete i Miljömålsrådet Lena Sommestad länsstyrelsernas representant Beredning som stödjer Lena (G6 + RUS) – formerna för beredningen ska nu ses över Länsstyrelsernas förslag 30 nov. till MMR gemensamma åtgärdslista (fastställs 1 mars) – Genomförande av vattenförvaltningens åtgärdsprogram – Giftfri vardag på regional nivå – ett arbete för hållbar konsumtion – Genomförande av handlingsplaner för grön infrastruktur – Hållbar stadsutveckling – förbättrad tillämpning av regelverket för fysisk planering – Hållbara transporter Länsstyrelsernas egen lista – under utarbetande – Indelad efter verksamheter (samma som 21 oktober)? – Länsstyrelsegemensamma insatser (metodutveckling, vägledningsarbete, även genomförande)? – Såväl egeninitierat som uppdrag? – Också beakta myndighetsförslagen i FU 2015 och prioritera efter dessa? Inför 2017 års åtgärdslistor – större möjlighet att låta MMR arbete påverka länsstyrelsernas arbete/prioriteringar.

6 Extrabild: Myndigheter i Miljömålsrådet Boverket Folkhälsomyndigheten Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Konsumentverket Livsmedelsverket Länsstyrelsen i Hallands län (företräder länsstyrelserna) Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Skogsstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning Tillväxtverket Trafikverket Transportstyrelsen

7 Extrabild: Riktlinjer Miljömålsrådets gemensamma lista Förslag till 30 nov, inför mötet i rådet 9 dec. Fokus på åtgärder som innebär samverkan mellan två eller flera myndigheter. Genomförande ska kunna starta 2016, inom befintliga resursramar. Utgå från underlag som redan finns, t.ex. FU 2015. Redovisa varje åtgärdsförslag kortfattat (max. ½ A4-sida) med - rubrik för förslaget - vilka ska genomföra åtgärden? - vad ska göras? - hur ska åtgärden genomföras? - varför är åtgärden angelägen, vilket problem ska lösas? Rådet har redan beslutat att kraftsamla kring hållbara transporter. Samtliga myndigheter bör fundera över detta.

8 Extrabild: Ex. bef. planering i en verksamhet Miljösamverkan Sverige Projekt från 2015 som fortsätter 2016: Behovsutredning del 2: I projektets del 1 beskrevs syftet med behovsutredning för miljötillsyn, vad den bör innehålla samt hur den kan tas fram. I del 2 provar några länsstyrelser modellen. En ny förordning om avgifter för prövning och tillsyn beaktas. Hantering av massor: … Tillsyns- och informationskampanj Ål: … En säkrare Sevesotillsyn: … Nya projekt 2016: Stärkt grön tillsyn: Den gröna tillsynen är idag svag på länsstyrelserna. Syftet är att genomföra några tillsynskampanjer – förslagsvis biotopskydd och strandskydd. Länsstyrelserna ska lära sig metoder för grön tillsyn och få kunskap om tillsynsvägledning. MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet:… Tillsyn av industriutsläppsverksamheter i praktiken: … Förvaltning av verksamhetsstöd i samarbete: … Klimatanpassning i tillsyn …

9 Extrabild: FU 2015 – myndighetsförslag (kap. 8) Förslag för alla miljökvalitetsmål och för de tre fokusområdena Ex. Levande sjöar och vattendrag Genomförande av vattenförvaltningens åtgärdsprogram inom ramen för vattendirektivet (nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner med flera). Ex. Fokusområde Hållbar konsumtion Fortsatt genomförande av FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion, 10YFP (NV och andra berörda myndigheter).

10 Strategi för miljödatahantering Följande myndigheter har hittills signerat: Naturvårdsverket, generaldirektör Björn Risinger Havs- och vattenmyndigheten, vikarierande generaldirektör Ingemar Berglund Länsstyrelsen Blekinge län, landshövding Berit Andnor Bylund Länsstyrelsen Gotlands län, landshövding Cecilia Schelin Seidegård Länsstyrelsen Hallands län, landshövding Lena Sommestad Länsstyrelsen Jämtlands län, landshövding Jöran Hägglund Länsstyrelsen Kalmar län, landshövding Stefan Carlsson Länsstyrelsen Kronobergs län, landshövding Kristina Alsér Länsstyrelsen Norrbottens län, landshövding Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen Skånes län, landshövding Margareta Pålsson Länsstyrelsen Stockholms län, landshövding Chris Heister Länsstyrelsen Södermanlands län, landshövding Liselott Hagberg Länsstyrelsen Västernorrlands län, landshövding Gunnar Holmgren Länsstyrelsen Västra Götalands län, landshövding Lars Bäckström Länsstyrelsen Östergötlands län, landshövding Elisabeth Nilsson

11 Lst genomförande av strategi för miljödatahantering Beslutsförslag till G6 med konsekvenser (nov 2015): Länsråden föreslås besluta om följande inriktning: Tillämpa strategin för alla verksamhetsområden samt all slags data/information. Ta fram samordnad modell för metadatahantering och publicering av information. Gemensam hantering, klassning och tillgängliggörande. Etablera publik webbsida som hanterar öppna data (PSI-sida). Flerstegsmodellen för tillgängliggörande av information framtagen av e- delegationen ska tillämpas. Lst ska successivt förbättra förvaltning och publicering av data och information. Genomförandet påbörjas inom objektsfamiljen Miljö och natur. Konsekvenser: Lst kan uppfylla kraven på tillgängliggörande av offentlig information. Dokumentationen positiv effekt för informationssäkerheten. Krav på rutiner och former för metadatasättning och informationslagring i flertalet verksamhetsprocesser.

12 Åtgärdswebb för miljömålen

13 Varför en åtgärdswebb? Åtgärdsprogram viktig del i miljömålsuppdraget. Behöver följas upp! Åtgärdsuppföljningen ska ge underlag för miljömålsuppföljning och verksamhetstyrning/miljöledning Stor efterfrågan från Länsstyrelserna på gemensamt stöd för uppföljning Marknadsföra åtgärdsarbete och visa upp goda exempel Gör det möjligt att jämföra län och göra gemensamma uttag

14 Åtgärdswebbens innehåll Verktyg för uppföljning av: 1.Regionala åtgärdsprogram, (miljömålsprogram och energi/klimatprogram, klimatanpassning, grön infrastruktur) 2.Länsstyrelsegemensamma åtgärder som inte ingår i regionala åtgärdsprogram 3.Kommunala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen och regionala offentliga organisationer Miljömålsrådets åtgärdslista? Åtgärdsbank med goda exempel som är gemensam för alla län

15 Vad vi gjort och ska göra Sept. 2013. RUS beslut om projekt Arbetsgrupp Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Gävleborg. Projektledning RUS, LEKS och Lst IT. Upplägg formades och konsulten Altran anlitades 28 april 2014 WS i Göteborg Vår/höst 2014: arbete med kravspecifikation 10 dec: Presentation/diskussion Nobelmötet. Okt 2015: Krav. spec. klar (187 sidor). Dec 2015 Lösningsspecifikation klar? (8 månaders försening). Vår 2016: Åtgärdswebb byggs, färdigställs och börjar användas av några län (finansiering?)

16

17

18 Västernorrlands län

19 Bakgrund och Nytta 1.Länsstyrelsen och samverkande aktörer behöver ha koll på om arbetet genomförs och vad det gör för nytta! 2.Länsstyrelsen behöver driva en process som skapar effektiva åtgärder och motiverade aktörer. Åtgärdsuppföljning!

20 Rapport  Kartläggning metoder  Verktyg för uppföljning  Fortsatt arbete Miljökonsult AC Andersson AB 20

21 Kartlägg metoder Fanns inte samlad bild......mycket text.... Rapportering till Energimyndighet Miljömålsuppföljning Skåne: Uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. Rapport RUS. Halland: GAP-analys Några exempel i rapporten

22 Olika statliga verk Energimyndigheten: Utvärdera med effekt Trafikverket: MaxSumo Ekonomistyrningsverket: Verksamhetslogik Naturvårdsverket och RUS: Samhällsekonomiska analyser  Styra och följa upp

23 2012 2013 2014 Regionala åtgärdsprogram

24 RB 2015 Återrapportering inom miljömålssystemet: 51. Länsstyrelserna ska i årsredovisningarna för 2015 och 2016 redovisa hur de a) integrerar arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen i den övergripande verksamhetsplaneringen, b) stödjer och stimulerar åtgärder i kommuner och näringsliv i länet, samt använder de regionala åtgärdsprogrammen för att åstadkomma a) respektive b). Återrapporteringskravet är en fördjupning inom ramen för den bredare redovisningen av länsstyrelsernas uppdrag inom miljömålssystemet enligt instruktionen.

25 RUS insatser för att stödja åtgärdsarbetet Pågående metodutveckling åtgärdsprogram/åtgärder 1.Generell vägledning Åtgärdsprogram 2.Goda exempel på webben 3.Vägledning samhällsekonomisk analys 4.Vägledning miljömålsprocessen 5.Vägledning miljömålskommunikation 6.Vägledning utvärdering (verktygslådan) – med LEKS 7.Vägledning hur finansiera åtgärdsarbetet 8.IT-system för åtgärdsuppföljning med åtgärdsbank (igång 2016?!) 9.Åtgärdsarbetet gentemot sektorer och uppdrag 10.Utvecklad åtgärdsuppföljning (samarbete bl.a. IED och vattenförv.) Mycket under färdigställande. 2016 mer fokus på implementering och förvaltning av dessa verksamhetsstöd.

26 RUS insatser för att stödja åtgärdsarbetet Pågående metodutveckling viktigare åtgärdsområden/verksamheter 1.Kulturmiljö och miljömål – vägledning precis klar 2.Samhällsplanering - ÖP-resan (med Forum, Boverket)… 3.Ekosystemtjänster – pågående projekt 4.Transporter – vägledning, uppföljning regional transportplanering 5.Regional tillväxt, insats 2016? 6.Konsumtion – förstudie 2015 om Lst roll och uppdrag, FN 10 YFP… 7.Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling – vägledning klar vintern 2016 (samrådsmöte 18 nov) 8.Stöd till kommuner – Guide till lokalt arbete med miljömål ht 2014 Även här 2016 mer fokus på implementering och förvaltning av dessa verksamhetsstöd.

27 RUS verksamhetsplan 2016 Insatser uppföljning, utvärdering, miljöinformationsförsörjning Medverka i olika löpande och utvecklingsinsatser. Målmanualer och indikatoröversyn – fortsätter och det behöver landa bra. Diskutera utveckling av Årlig uppföljning. Medverkan i MIT och objektet Vatten och Miljömål. Utvecklad åtgärdsuppföljning & Miljöinformationsförsörjning (inkl. IED)

28 RUS verksamhetsplan 2016 Insatser stöd i åtgärdsarbetet för att nå miljömålen Metodutveckling åtgärdsprogram och åtgärder: Avsluta sprida och kommunicera. Konstruera och sjösätta Åtgärdswebb för miljömålen hög prioritet. Miljömålsintegrering viktigare sakområden: Fortsätta, sprida…. Ny prio. regional tillväxt? Giftfri vardag? Stöd i arbetet med Miljömålsrådet. Kommunicera FU 2015 förslag.

29 RUS verksamhetsplan 2016 Insatser RUS organisation & kommunikation/ förankring med andra Förvaltning, spridning av det som producerats i RUS de senaste åren. Genomföra regionala konferenser och miljömålsdagar och Nobelmöte. Fortsätta kurser i miljökommunikation och processledning.

30 Nätverk för IT/telefoni Styrningsforum Chefsjurister Personalchefer Informationsansvariga Landshövdingemötet Länsrådsmötet Forum för hållbart samhällsbyggande Försvarsdirektörsnätverk Kulturmiljöforum Chefsforum social hållbarhet Nätverket för hållbar tillväxt Nätverk för lantbruk/landsbygd Nätverk för djurskydd- och veterinär Miljönätverket G1 G2 G3 G4 G5 G6 21 Läns- styrelser G7

31 Miljönätverket


Ladda ner ppt "Nobelmötet 2015 Hasselbacken, Djurgården, 10-11 december."

Liknande presentationer


Google-annonser