Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om högspecialiserad vård Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om högspecialiserad vård Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om högspecialiserad vård Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa

2 Utredningen om högspecialiserad vård Uppdraget Precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård Ta fram kriterier som grund för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården Ta fram en modell för bedömning, urval, beslut, genomförande, uppföljning och utvärdering av den högspecialiserade vården (nya processer - ökad koncentration) Brett samråd med berörda intressenter Slutredovisning 25 november 2015

3 Utredningen om högspecialiserad vård Hur har utredningen arbetat? Öppen dialog Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner Dialog med andra intressenter (patientföreträdare, professionen, akademin m.fl.) Internationell utblick (bl.a. DK, NO) Sammanlagt lyssnat och diskuterat förslag med cirka 1000 personer inom hälso- och sjukvårdssektorn

4 Utredningen om högspecialiserad vård Underlag Expert-/sakkunniggrupp Volym och kvalitet (SBU) Ackreditering (SBU) Ersättningssystemen Sjukhusstorlek och kvalitet/effektivitet (Karolinska Institutet) Effekter av träning och simulering Statistik – Ger högre volymer bättre resultat? (Socialstyrelsen)

5 Utredningen om högspecialiserad vård Kirurgerna vill koncentrera vården ”Svenska kirurger alltför otränade”. Ihse, Haglund, Hamberger, Sjödahl, DN debatt 2003 ”Räcker operationerna till för att utbilda nya kirurger?” P-O Nyström, Sv Kirurgi, 2011. ”Framtidens kolorektalkirurgi i Sverige”. P Nilsson, Sv Kirurgi 2013, anser att man bör mer än halvera antalet sjukhus som gör kolon-rektumoperationer

6 Utredningen om högspecialiserad vård Marginell koncentration av hög- specialiserad vård sedan år 2000 Andelen komplicerade operationer som gjordes på sjukhus med låg volym (färre än 50 operationer per år av respektive typ) har minskat från 30 till 29 procent mellan år 2000 och 2013. Många sjukhus gör få operationer av olika typer, t ex 10 sjukhus i Sverige gjorde mindre än 3 njurcanceroperationer per år och 25 sjukhus gjorde mindre än 10 per år

7 Utredningen om högspecialiserad vård Vad kännetecknar verksamhet med bra resultat? Tydlig fokuserad verksamhetsidé och klara mål Ledarens förmåga att stimulera personalen Strukturerad sammanhållen patientfokuserad verksamhet Kontinuerlig mätning av patientutfall i databas/register Öppen, kontinuerlig lärandeprocess och forskningsaktiv verksamhet Samverkan med andra specialiteter Stabil personal/team som trivs Förutsättningar att få träna, dvs volym

8 Utredningen om högspecialiserad vård Sjukhusets volym spelar roll Lägst dödlighet/komplikationsfrekvenser hade sjukhus som varje år gjorde/tog hand om –mer än 849 bypassoperationer per år –mer än 164 operationer i halspulsådern –mer än 124 tjocktarmsoperationer –mer än 400 PCI –mer än 610 hjärtinfarkter –mer än 244 gallblåseoperationer –mer än 222 fetmakirurgiska operationer per år –hundratals neonatala barn (mer än 15 barn per dag)

9 Utredningen om högspecialiserad vård Kirurgens/teamets volym spelar roll Lägst risk för komplikationer efter operationer på binjurar, pankreas och sköldkörtel hade kirurger som gjorde fler än 100 operationer per år Minst risk för komplikationer bland ortopeder som gjort minst 35 höftledsoperationer per år På Martinikliniken i Tyskland gör urologerna ca 200 prostatacanceroperationer per år och har hälften så mycket komplikationer (impotens, inkontinens) som svenska sjukhus

10 Utredningen om högspecialiserad vård Dos-responssamband: Ju mer kirurgen opererar desto bättre

11 Utredningen om högspecialiserad vård Samband volym och resultat Studierna har metodologiska begränsningar, men… Samtliga systematiska översikter visar entydigt att volym ger bättre resultat Effekterna är relativt stora De flesta studierna visar dos- responssamband, dvs ju mer desto bättre

12 Utredningen om högspecialiserad vård Gäller sambanden mellan volym och resultat även i Sverige? Svensk studie av matstrupsoperationer visade att överlevnaden var 22 % högre hos patienter som opererats av kirurger med högre volym Svensk studie: Kirurg som gjorde mer än 1000 kataraktoperationer hade lägre komplikationsfrekvens än de som gjorde färre Utredningen har också tillsammans med Socialstyrelsen gjort en studie av samband mellan volym och 30-dagars dödlighet på svenska sjukhus

13 Utredningen om högspecialiserad vård Analys av samband mellan volym och operationsdödlighet i Sverige Död inom 30 dagar vid olika operationsvolymer vid kirurgiska åtgärder i slutenvård Logistisk regression med kontroll för ålder, kön, sjukhusvårdad under de senaste 12 månaderna, planerad/ ej planerad vård och operationens svårighetsgrad. Volymer: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100 -299, 300+ operationer per år

14 Utredningen om högspecialiserad vård Tydligt samband mellan volym och dödlighet inom 30 dagar i Sverige Alla op som till minst 90 % vårdats i sluten vård, 1 162 400 operationer, 35 365 dödsfall, 2010-13 Sjukhusvolym (antal op per år)Oddskvot 1 - 91,23 10 -191,12 20 – 491,08 50 -991,01 100 +1 (referens)

15 Utredningen om högspecialiserad vård Vad innebär det om volymen höjs? Om volymen höjdes till 100 operationer per år så skulle …. …drygt 370 dödsfall inom 30 dagar undvikas varje år Eftersom risken vid lägre volymer är större även efter 30 dagar och det även gäller annat än kirurgi kan vi undvika åtminstone 500 dödsfall och ett stort antal komplikationer.

16 Utredningen om högspecialiserad vård Riktmärke för volym 50-100 behandlingar/åtgärder per vårdenhet/år Varje behandlare/team ska göra som minst 30 åtgärder/år För sällsynta sjukdomar, med tanke på akutuppdraget och särskilda behov kan avsteg från riktmärket motiveras

17 Utredningen om högspecialiserad vård Förslag till definition av högspecialiserad vård Högspecialiserad vård är komplex eller sällan förekommande hälso- och sjukvård som kräver: en viss volym och multidisciplinär kompetens, samt i förekommande fall stora investeringar eller kostnader Nationell högspecialiserad vård är hälso- och sjukvård som erbjuds nationellt men inte i varje sjukvårdsregion. Regional högspecialiserad vård är hälso- och sjukvård som erbjuds i varje sjukvårdsregion, men hos ett begränsat antal vårdenheter

18 Utredningen om högspecialiserad vård Underlag/Beslut om högspecialiserad vård Vad bör vara högspecialiserad vård på nationell och regional nivå? => Sakkunnigbeslut Var bör högspecialiserad vård bedrivas? => Politiskt beslut –Nationell nivå: Nämnden för högspecialiserad vård –Regional nivå: Rekommendation till sjukvårdsregionerna

19 Utredningen om högspecialiserad vård Hur ska underlag tas fram om vad som ska vara högspecialiserad vård? Socialstyrelsen tillsätter sakkunniggrupper för 15 – 20 sjukdomsgrupper. Sakkunniggruper ska bestå av experter/professionella och patienter. Lämnar förslag på vad som ska vara nationell och regional högspecialiserad vård och antal enheter. Bindande förslag på nationell nivå. Rekommendation på regional nivå till sjukvårdsregionerna.

20 Utredningen om högspecialiserad vård Krav på utförare och uppföljning Följsamhet till kravspecar – nationell högspec. vård –Generella krav –Specifika krav Årliga rapporter till ansvarig myndighet –Från respektive enhet som har uppgift/tillstånd –Från regionerna om hur rekommendationerna omsätts Öppen redovisning på gemensam webbplats

21 Utredningen om högspecialiserad vård Genomförande Förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) En ny förordning om hög­specialiserad vård Ändringar i förordningen (2015:284) med in­struktion för Socialstyrelsen med ikraftträdande den 1 januari 2018

22 Utredningen om högspecialiserad vård Övriga förslag som kan underlätta koncentration Storregioner istället för många landsting Öppen redovisning av volymer och medicinsk kvalitetsdata Nationella prisöverenskommelser Utredning om nivåstrukturering av akutsjukvården

23 Utredningen om högspecialiserad vård Övriga förslag som kan underlätta koncentration (forts) Möjligheter att kommunicera mellan landsting och mellan vårdenheter genomföras skyndsamt (telemedicin) Träning via s.k. simulering Ökad profilering vid läns- resp länsdelssjukhus

24 Utredningen om högspecialiserad vård ” Patientföreträdare anser vårdsäkerhet är allra viktigast” ” Våra medlemmar anser det nödvändigt att utredningens förslag genomförs. Att koncentrera den högspecialiserade vården kommer att bidra till höjd vårdsäkerhet…” Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden (HSO)

25 Utredningen om högspecialiserad vård Utredningen återfinns här www.sou.gov.se/hogspecialiseradvard/ Vi som jobbat med utredningen har varit: Måns Rosén, särskild utredare Marie Lawrence och Maria Nilsson, utredningssekreterare, Ulrika Ternby, jurist

26 Utredningen om högspecialiserad vård

27

28 Högspecutredningen Är relationen volym-kvalitet sann? Finns andra faktorer – confounders? Regionutredningen? Akutsjukvården? Vad innebär förslaget för USÖ och regionen?

29 McKinsey-rapporten

30 Volym – är det sant? - QUIP https://www.hed.nhs.uk/EACTS/Login.aspx? ReturnUrl=%2feacts%2f

31 Vad är sambandet volym-kvalitet? Volym är en surrogatmarkör för kvalitet Hög volym ger inte hög kvalitet Låg volym utesluter inte hög kvalitet Vill man styra efter kvalitet ska man studera kvalitet

32 Vilka är confounders? Det starka ledarskapet ”Trygg hierarkisk struktur” Kvalitetsmått – kvalitetsstyrning ”Vertrauen ist gut – kontroll ist besser” Låg variation – ”konstant bra” Arbetsmiljö – arbetsglädje Äkta självkänsla

33 Vilka är confounders? Tydliga processer - indikationer - vårdprogram – multidisciplinära beslut - uppföljning Funktion i motsats till person Evidensbaserad medicin

34 Krav på utförare Kapacitet och hållbarhet Volym Kompetens och tillräcklig personalstyrka Samarbete och resurser Kvalitet och dokumentation Sammanhängande patientflöden Forskning, utveckling och utbildning VARIATION!

35 Akutsjukvården ”Berör regional högspecialiserad vård” Nationellt system för ambulanshelikopter Lite för enkel analys!

36 Regionutredningen 6-8 regioner i Sverige Delbetänkande augusti 2016 Klart 1 jan 2019 Kommunerna utgör gränserna ”Kartan är ritad”

37 Vad händer nu? Socialstyrelsens funktion - Rikssjukvården Program högspecvården RÖL ”Vi skriver ansökan” Regionutredningen!

38 ”Regionstyrelsen ger i uppdrag till Nämnden för vård, hälsa och klinisk forskning att upprätta ett långsiktigt program för att stärka den högspecialiserade vårdens utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av nya verksamheter”

39 Direktiv, Högspecvård, Nämnden - rev 2015-04-22.pdfDirektiv, Högspecvård, Nämnden - rev 2015-04-22.pdf

40 Tills vidare gäller förberedelse och optimism! ”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning” ”Den nyttigaste läxan jag lärt mig är att idioterna många gånger har rätt”


Ladda ner ppt "Utredningen om högspecialiserad vård Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa."

Liknande presentationer


Google-annonser