Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halmstads Energi och Miljö AB, HEM VÄLKOMNA till Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ändringstillstånd, optisk sorteringsanläggning för avfall samt avpaketeringsanläggning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halmstads Energi och Miljö AB, HEM VÄLKOMNA till Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ändringstillstånd, optisk sorteringsanläggning för avfall samt avpaketeringsanläggning,"— Presentationens avskrift:

1 Halmstads Energi och Miljö AB, HEM VÄLKOMNA till Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ändringstillstånd, optisk sorteringsanläggning för avfall samt avpaketeringsanläggning, Kristinehedsverket

2 Halmstads Energi och Miljö AB, HEM Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ändringstillstånd, optisk sorteringsanläggning för avfall samt avpaketeringsanläggning, Kristinehedsverket

3  Befintligt insamlingssystem kommer att användas.  Hushållen kommer att sortera matavfall och förpackningar i särskilda färgade påsar som samlas in tillsammans med restavfallet i samma kärl som används idag.  Utsortering av matavfallspåsarna kommer att ske genom optisk sortering  Utsorterat brännbart avfall förbränns i Kristinehedsverket. Halmstad kommun har beslutat att hushållens matavfall skall sorteras ut och användas för biogasproduktion. Bakgrund

4 Ändringstillstånd enligt miljöbalken kommer att sökas hos mark- och miljödomstolen. Tillstånd söks för:  Uppförande och drift av en optisk sorteringsanläggning för sortering av maximalt 60 000 ton hushålls- och förpackningsavfall per år  Avpaketeringsanläggning, dimensionerad för en kapacitet på ca 25 000 ton/år.  Mottagning av fettavskiljarslam som inkorporeras i avpaketeringsanläggningen, dimensioneras för 2 000 ton per år. Ansökan enligt miljöbalken

5 Nuvarande system, insamling av hushållsavfall, förpackningsavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustri/storhushåll

6 Ansökt verksamhet, insamling och optisk sortering av brännbar fraktion, matavfall och förpackningsavfall samt insamling av organiskt avfall från livsmedelsbranschen

7 Optisk sortering, principiell skiss över en anläggning med sex fraktioner

8 Optisk sortering, bilder

9

10 Flödesschema, principskiss avpaketeringsanläggning och hantering av fettavskiljarslam

11 Sorterings- och avpaketeringsanläggnigen planeras att uppföras vid Kristinehedsverket som är HEMs befintliga anläggning på fastigheten Värmekällan 1. Lokalisering

12 Fotomontage  Närmsta bostäder ligger ca 600 meter i sydöstlig riktning från den planerade sorteringsanläggningen.

13 Alternativa lokaliseringar  Stålverksgatan  Turbingatan  Kistinge

14  Transporterna till Kristinehedsverket bedöms öka med ca 14 transporter per dag. Utsläpp från transporter i form av bl.a. NO x och CO 2.  Sorterings- och avpaketeringsanläggningarna kommer att bidra till utsortering av matavfall och organiskt avfall som rötas till biobränsle vilket kan ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av NO x och CO 2.  Rötningen av matavfallet ger en rötrest i form av biogödsel som kan ersätta konstgödsel.  Genom att samlokalisera optisk sortering och avpaketering till förbränningsanläggningen på Kristinehed kommer det totala transportarbetet att minska jämfört med i dag. Översiktlig beskrivning av miljöpåverkan, utsläpp till luft

15  Buller uppkommer från lastbilstransporter till och från anläggningen.  Buller från anläggningen kommer att begränsas så att Naturvårdsverkets riktvärden inte överskrids. - Vardagar dagtid 50 dB(A) kl (07.00-18.00) - Natt 40 dB(A) kl (22.00-07.00) - Övrig tid 45 dB(A) Miljöpåverkan, buller

16  Även om hushållsavfall kommer att hanteras, sorteras och avpaketeras i anläggningen bedöms lukt inte medföra någon störning.  All hantering och sortering av avfallet kommer att ske inomhus. Utgående ventilation kommer att behandlas t.ex. i kolfilter. Alternativt kan frånluften från anläggningen användas som förbränningsluft i förbränningsanläggningen.  Uttransport av slurry från avpaketeringsanläggningen till biogasanläggningen kommer att ske löpande vilket gör att lagringstiden minimeras.  Vid eventuella driftstörningar kan mottaget avfall skickas direkt till förbränning eller balas. Miljöpåverkan, lukt

17  Eftersom all hantering/sortering av avfallet kommer att ske inomhus bedöms inga problem uppstå med skadedjur.  Vatten kommer bl.a. att användas i avpaketeringsanläggningen för spädning av slurryn. Tvättvatten från rengöring och överskott av vatten från separering av fett från fettavskiljarslam, avleds till det kommunala spillvattennätet.  Avskilt restavfall kommer att ledas direkt in till förbränningsanläggningen via ett inbyggt transportband eller med containerbilar.  Tankbilen kopplar in sig med slang till en rörledning som går till en sluten tank. Slammet pumpas in i tanken och frånluft behandlas för att undvika lukt Miljöpåverkan skadedjur och hantering av vatten

18  HEM kommer att utreda riskerna för anläggningen ur miljö- och brandsynpunkt. Brandriskutredningen kommer att göras i samråd med Räddningstjänsten. Miljöpåverkan, risker

19 Samråd -Allmänheten -Myndigheter Samrådsredogörelse -Sammanställning av synpunkter från samrådet Upprättande av ansökan -Miljökonsekvensbeskrivning -Teknisk beskrivning och Huvudansökan Inlämnande av ansökan -Ansökan lämnas till Mark- och Miljödomstolen Remiss -Ansökan sänds ut på remiss till berörda myndigheter Komplettering -Ansökan kompletteras av sökanden Kungörelse -Kungörelse i HP. Möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter Bemötande -Sökanden har möjlighet att bemöta inkomna synpunkter Huvudförhandling -Förhandling i Mark- och Miljödomstolen -Myndigheter och allmänheten lämnar synpunkter Beslut -Mark- och Miljödomstolen lämnar sitt beslut Kungörelse -Kungörelse i HP att beslut har lämnats Möjlighet till överklagan -Allmänheten, myndigheter och sökanden har möjlighet att överklaga Mark- och miljö- domstolens beslut till Miljööverdomstolen Här ligger ärendet idag Möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter Tillståndsansökan enligt Miljöbalken

20 Synpunkter på miljötillståndet/ planerade verksamhet skall senast fredag den 23 augusti 2013 skriftligen ha inkommit till Halmstads Energi och Miljö AB Box 31 301 02 Halmstad eller per mail till andreas.winkler@hem.se Vill du veta mer om miljötillståndsansökan/planerad verksamhet? Hör gärna av dig till: Andreas Winkler, 035 191 548 andreas.winkler@hem.se Synpunkter / Frågor


Ladda ner ppt "Halmstads Energi och Miljö AB, HEM VÄLKOMNA till Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ändringstillstånd, optisk sorteringsanläggning för avfall samt avpaketeringsanläggning,"

Liknande presentationer


Google-annonser