Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt från SKL 2015 års MEX-dagar i Norrköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt från SKL 2015 års MEX-dagar i Norrköping"— Presentationens avskrift:

1 Nytt från SKL 2015 års MEX-dagar i Norrköping olof.moberg@skl.se

2 Ändringar i PBL och ny lag om kommunala markanvisningar Legaldefinitioner av exploateringsavtal och markanvisningar  Exploateringsavtal (1 kap. 4 § PBL) - Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen - Dock ej avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur  Markanvisning (1 § lag om kommunal markanvisning) - En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande - Markanvisningsavtal definieras inte 2

3 Ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar Med markanvisning avses i denna lag ….(se föregående bild) 2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar Riktlinjerna ska innehålla - kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande - handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, samt - principer för markprissättning En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer 3

4 Ändringar i PBL - Riktlinjer för exploateringsavtal  Skyldighet för kommuner som avser att ingå exploateringsavtal att i riktlinjer ange utgångspunkter och mål för sådana avtal (6:39 PBL) - Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner - Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal  Ej bindande; inte heller förutsättning för att få ingå exploateringsavtal  Kommunens beslut att anta riktlinjer för exploateringsavtal kan överklagas genom laglighetsprövning (13:1 PBL) 4

5 Förfaranderegler när exploateringsavtal ska ingås  Under planarbete ska berörda parter informeras om kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, - Även avtalens huvudsakliga innehåll, och - Konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av sådana avtal - Informationen ska lämnas - i detaljplanens planbeskrivning, och - i en redovisning under samrådet 5

6 Exploateringsavtalens materiella innehåll regleras I  Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder  Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras  De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen (6 kap. 40 §) 6

7 Exploateringsavtalens materiella innehåll regleras II  Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla (6 kap 41 §)  Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad (6 kap. 42 §) 7

8 Ändringar i PBL - Kommunala särkrav Förbud mot s.k. kommunala särkrav (8 kap. 4 a §)  En kommun får inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid - Planläggning - Andra ärenden enligt PBL - I samband med genomförandet av detaljplaner  Om kommunen ändå ställer sådana krav ska de vara utan verkan  Innebörd av ”egna krav”? - Både nya krav vid sidan av gällande reglering och längre gående krav än enligt annars gällande reglering (i PBL, PBF, BBR m.m.) 8

9 Cirkulär från SKL i anledning av ändringarna i PBL och lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar  Cirkulär 14:36 - Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet  Cirkulär 14:46 - Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Cirkulären finns under rubriken cirkulär på. www.skl.sewww.skl.se

10 Mark- och miljödomstolar ersätter Statens va-nämnd 1 januari 2016  Den 1 januari 2016 förändras instansordningen för Va-målen  Målen ska hanteras av mark och miljödomstolarna  Målen hanteras av den domstol inom vars område den allmänna vattenanläggningen är belägen  Mål som inletts vid Kfm ska överlämnas till Behörig MMD -Ansökan får göras som stämningsansökan till MMD

11 Lagrådsremiss – En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser  Från den 1 juni 2016 föreslås en förändring av instansordningen för överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser  Överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser ska hanteras av mark och miljödomstolarna som första instans  Målen hanteras av den domstol inom vars område kommunen ligger  Mål som inletts före den 1 juni 2016 prövas enligt gällande regler

12 Förordning om buller  Ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) - Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader

13 Utbyggnadsdirektivet (f.d. grävdirektivet)  Direktiv från EU som ska implementeras i svensk rätt senast våren 2016  Syfte – att underlätta och skapa incitament för utbyggnad av höghastighetsnät

14 Systemet med riksintressen  Riksintresseutredningen (M 2014:01)ska avlämna sitt slutbetänkande i december 2015 - Utredningen har haft till uppgift att analysera och föreslå förbättringar som är ändamålsenliga och hållbara över tiden och som inte leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden. Utredningens förslag ska leda till rättssäkerhet, vara enkelt och överskådligt samt leda till enhetlig tillämpning

15 Förslag till normaltaxa för gatuavgifter  Lagrådsremiss den 7 november 2013 – Nya bestämmelser om gatukostnader  Regeringsuppdrag den 13 februari 2015 till Lantmäteriet att utforma ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter  Rapport från Lantmäteriet med förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Rapporten är föremål för remissbehandling med svar senast den 25 november 2015

16 En ny regional planering – ökad sam- ordning och bättre bostadsförsörjning  Bostadsplaneringskommittén har avlämnat sitt betänkande, En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostads- försörjning (SOU 2015:59)  Kommittén lämnar tre huvudförslag - Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag - En regional fysisk planering - En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning

17 EU och kommunernas bostadspolitik  Utredningen om EU och kommunernas bostadspolitik har avlämnat sitt betänkande, EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58) - Utredningen ger förslag till hur kommuner ska kunna avveckla bostadsföretag på svaga bostadsmarknader, men också hur kommuner ska kunna främja bostadsförsörjning och skapa bostadsbestånd även när förutsättningarna inte medger ett utbud som möter efterfrågan.

18 Ökad planläggning för bostäder  Planprocessutredningen kommer att lämna sitt betänkande i slutet av december 2015 - Utredaren har givits det övergripande uppdraget att utreda och föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostäder och markanvisningar - Genom tilläggsdirektiv ska utredningen också utreda frågor avseende kommunernas möjligheter att ställa detaljerade krav i en detaljplan, möjligheten till bättre planberedskap och behovet av effektivisering i de statliga myndigheternas, i synnerhet länsstyrelsernas, medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna

19 Sverigeförhandlingen  Förhandlar om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande  sverigeforhandlingen.se

20 Övrigt på gång  Utredning om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper  Dricksvattenutredningen, bl.a. frågor som rör de kommunala va- näten samt inrättandet av vattenskyddsområden  Förslag om förenklingar av byggreglerna för Migrationsverkets anläggningsboenden  Boverkets rapport om åtgärder som kan bygglovbefrias


Ladda ner ppt "Nytt från SKL 2015 års MEX-dagar i Norrköping"

Liknande presentationer


Google-annonser