Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plaskdammar i parkmiljö - Stockholms stad Def: en grund damm där barn kan bada och plaska (svenska akademins ordlista)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plaskdammar i parkmiljö - Stockholms stad Def: en grund damm där barn kan bada och plaska (svenska akademins ordlista)"— Presentationens avskrift:

1 Plaskdammar i parkmiljö - Stockholms stad Def: en grund damm där barn kan bada och plaska (svenska akademins ordlista)

2 2009- tillsyn på 25 plaskdammar i de norra stadsdelarna (examensarbete) 2010- tillsyn på 29 plaskdammar i i de södra stadsdelarna (rapport till MHN)

3 Frågeställningar Examensarbete 2009 Vilka är de faktorer som har störst påverkan av vattenkvalitén i den aktuella undersökta plaskdammen? Hur kan man förbättra vattenkvalitén i plaskdammar?

4 Faktorer vi tittat närmare på Omgivningen och läget Belastning av badande och föroreningar Teknikens utformning och kapacitet Informationsflödet och egenkontrollen Badvattenkvalitén

5 Parkförvaltaren- spindeln i nätet Eurofins- Provtar bakthalter varannan vecka Driftentreprenör – Skå Driftar tekniken, tömmer Håvar,provtar klor- och ph-halter dagligen Stadsdelsnämnden verksamhetsutövare Miljöförvaltningen Utövar tillsyn Entreprenör-Parkskötsel

6 Vattenkvalité i plaskdammar  Bakteriehalter  Klorvärden  pH  Visuell kvalité

7 Badvattenkvalité i Plaskdammar och faktorer som påverkar den. Klorhalt Halt aktiv fri klor Totalhalt klor Visuell kvalité Grumlighet Stora partiklar och skräp Biofilm på hårda ytor Bakteriehalt Antal heterotrofa bakterier Förekomst av Pseudonomas = påverkan Organiskt material bilder klor, ger ökat bundet klor och minskat fritt klor pH Omgivning såsom växtlighet, närliggande aktiviteter Teknik Klorering Reningsfilter Cirkulation Användaren Drift, Tillsyn och kvalitetskontroll Miljö- och hälsoskyddsnämnd Bristfällig parkskötsel kan bidra till mer belastning av skräp och smuts i dammen. Tillsyns minst 2 ggr /dag. Håvning, rensning av filter, rengöring av ytor Tillsyn 2 gr per dag: Provtagning av klorhalt och pH. Rengöring av filter. Dålig cirkulation över givaren kan ge hög halt klor. Problem med autoklorering kan ge låga halter fritt klor. Dålig cirkulation i dammen kan ge problem med klorhalterna. Grumlighet och skräp i dammen orsakad av mänsklig aktivitet i och runt dammen. Smutsiga leksaker, grumlighet och skräp i dammen från omgivning Pseudonomas aeruginosa från öppna jordytor. Låg fritt klor kan orsaka hög bakteriehalt Bra klorhalter ger låga bakteriehalter. Mycket grumlighet kan kapsla in bakterier så att desinfektionsmedlet inte når dem Biofilm kan bidra till ökad mängd bakterier Smuts från badande binder klor - ger minskat fritt klor. Hög totalhalt klor kan ge rodnader och ögonirritationer Natriumhypoklorit höjer pH. pH påverkar klors desinficerande förmåga. Tillförsel av bakterier vid bad från den badande. Stora partiklar/Skräp kan sätta igen filter och pump. Tillsyn av egenkontroll.

8 Vattnet recirkulerar 1 vecka Rening via filter- grovsil och i vissa fall sandfilter Desinficering- Natriumhypoklorit Plaskdamm i parkmiljö= Bassängbad

9 Bassäng Utlopp med grovsil Inloppsdysa Från breddavlopp till dagvattenledning Tömning till dagvattenledning Givare/ Autodosskåp För- filter Natrium- Hypoklorit kärl Inkommande vattenledning med återsugning- skydd Doser- pump Cirkulations pump Filter = Vattenflöde = Elektrisk impuls Sugsida Trycksida Backspolningsledning Sandfilter Princip för rening av plaskdamm

10 Teknisk kapacitet för att kunna klara förändringar i belastning. Bra cirkulation bassängens alla delar Omsättning på minst 100 % av volymen/H

11 Teknisk kapacitet för att kunna klara förändringar i belastning. Driftsäkerheten främst gällande desinficeringen. Sandfilter Automatiserad nivåreglering

12 Minska belastning av föroreningar Se över utformning och topografiskt läge på dammen, Omgivande växtlighet i gott skick Omgivande ytor städade och i bra skick Minskad påverkan av omgivande verksamheter Påverka användarna - informationsskylt Tillgång till dusch och (helst) toalett

13 Lilla Blecktornsparken, Södermalm

14 Kröningens utformning

15 Växtlighetens påverkan

16 Löpande skötseln av parkmiljön

17 Omgivande verksamheter påverkan Lekplats med grusat underlag Grillplats intill dammen

18 Duschmöjligheter

19 Toalett för de badande

20 Förbättringar egenkontrollen Helhetssyn på verksamheten Kvalitetssäkra journalföring och provtagningar Bättre samråd  Brister i kunskap Långsiktig planering av både park och teknik Bättre återkoppling till tillsynsmyndighet

21 Helhetssyn - ett måste!

22 Slutsats av inventeringen De flesta plaskdammar har förbättringspotential utan alltför stora kostnader. De anläggningar med stor belastning och brister i teknik bör prioriteras. Om ej god vattenkvalitet kan uppnås till rimlig kostnad bör VU överväga att inte ha anläggningen igång.

23 Bakterieöverskridanden 2009-2011

24 Fortsatt tillsyn efter projektets slut 10 Stickprovsinspektioner– för dessa begärs också journalföringen in Fortsatt övervakning av analysprotokoll- dialog vid överskridande Årlig konferens med representanter från VU

25 Vilka förbättringar har skett efter projektet slut? Förbättrad teknik Fler anläggningar har dusch Förbättrade rutiner vid provtagning Ökad medvetenhet vid planering och skötsel av park

26 Tack för att ni lyssnade!

27 OSÄKERHETER OLIKA PH OCH KLORVÄRDEN MELLAN EUROFINS OCH SKÅ? MARKANT SKILLNAD PH-VÄRDEN I INNERSTAN OCH VÄSTERLED? NÄR, VAR OCH HUR TAS BAKTERIEPROVERNA? INGA DRIFTKOMMENTARER I INNERSTAN

28 FREDHÄLLSPARKENS PLASKDAMM 2009-06-15 Plaskdammen är till för barn att bada och plaska i sommartid. Tänk på att: - det inte är tillåtet för hundar att bada i plaskdammen! - endast bada i badkläder! - ej slänga saker (ex. pinnar) i vattnet! Plaskdammen är vattenfylld under veckorna 23 – 36. Normalt varannan fredagsförmiddag är plaskdammen avstängd för grovrengöring och vattenbyte. Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Mätning av klorhalten och borttagning av skräp i vattnet görs två gånger dagligen. Prover på vattenkvaliteten utförs regelbundet. Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för plaskdammarna. Skötseln utförs av den upphandlade entreprenören Skå Entreprenad AB. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör enstaka stickprov. Felanmälan: Kan göras till stadens driftcentral tel. 651 00 00 e-post: driftcentralen@tk.stockholm.se eller till parkmiljögruppen tel. 508 09 245driftcentralen@tk.stockholm.se Vid frågor kontakta gärna: parkmiljögruppen norra innerstaden, tel. 508 09 245 Kungsholmens stadsdelsförvaltning parkmiljögruppen norra innerstaden

29 Tegnérlunden Huvudsakliga problem: dålig cirkulation, dålig kröning, saknas dusch Har sandfilter


Ladda ner ppt "Plaskdammar i parkmiljö - Stockholms stad Def: en grund damm där barn kan bada och plaska (svenska akademins ordlista)"

Liknande presentationer


Google-annonser