Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BN§ 172 2011-09-07. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BN§ 172 2011-09-07. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland."— Presentationens avskrift:

1 BN§ 172 2011-09-07

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Aktiviteter på nämndnivå Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytandeUtveckla kreativa samråd/samhällsmöten även där lagen inte kräver, med nya former: t ex gemensamma seminarier (TN, MHN, BN) med allmänhet, näringslivet, skolor, högskola och föreningar. Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund och ytvatten Se över bygglovtaxan och lägga in miljöstyrning enlig RF beslut. Gemensam (BN, MHN, TN) enkel, inspirerande information, råd och tips om energi och vatten till hushållen. Energirådgivning ; utställningar, samråd mm. Skapa förutsättningar för vindkraft och fjärrvärme (bevaka vid byggnation). Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Främja trygghet och säkerhet Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Antalet folkbokförda, flyttningsnetto, födelsenetto 2. Medborgarupplevelse (nöjd region- medborgar- inflytande index) 3. Kvinnors inkomster i förhållande till männens, mäns procent av föräldrapenningdagarna 4. Andelen sysselsatta, andelen arbetslösa, andel unga vuxna med försörjningsstöd, andelen långtidssjukskrivna 5. Företagsklimat/-service mätt genom SKL, Svenskt näringsliv med flera 6. Antal nystartade företag 7. BRP/capita 8. Disponibel inkomst 9. Antal färjepassagerare/flygpassagerare och pris färjetrafik (gotlänningar, besökare – nationellt, internationellt) Antalet destinationer (nationellt, internationellt) Kapacitet och turtäthet - färjetrafik 10. Utbildningsnivå, andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9, slutbetyg efter gymnasiet, andelen avhopp, andelen som gått vidare till högre studier 11. Andel boende på landsbygden + åldersstruktur 12. Allmänna kommunikationer på ön 13. Företagande på landsbygden 14. Tillgång till fiberförbindelse till hemmet (FTTH) 15. Antal bostäder utifrån lagakraftvunna detaljplaner Antal beslutade exploateringsavtal som möjliggör bostadsbyggande 16. Upplevelse av trygghet (HPLV, NTU-BRÅ, medborgarundersökning), krishanteringsförmåga (årlig MSB-enkät) 17. Vattenkvalitet (N -utsläpp från avlopp till Ö - sjön, tillgång till bra dricksvatten, skyddet för grundvattentillgångarna) 18. CO2 utsläpp, energitillförsel, förnybar energi (tillförda fossila bränslen, eltillförsel), omfattning - cykling 19. Miljö och klimatarbete - ranking placering 20. Självupplevd hälsa 21. Psykiskt välbefinnande 22. Rökning 23. Riskabel alkoholkonsumtion 24. Övervikt och fetma 25. Klamydiaförekomst 26. Tonårsaborter 27. Antal gästnätter, antal stora möten, antal mötesdeltagare, antal gästnätter koppade till möten (nationellt och internationellt perspektiv) 28. Internationalisering – antal projekt, förfrågningar, samverkanspartners 29. Innovationsindex Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Samhällsutveckling

4 Brukare/kunder Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Processer Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Målnivå Hålla löften om handläggningstiderUppföljning servicegarantierna (5st) Uppföljning av nya PBLs krav på handläggningstid i ärende om lov och förhandsbesked Specificerad i garantierna Inom 10 veckor från det att ansökan är komplett (PBL 9:27) Ge begriplig och tydlig informationKundundersökning: brukare, förtroendevalda90 % upplever att protokoll, beslut, skrivelser, information, planhandlingar mm är begripliga och tydliga Vara tillgängliga och ge gott bemötandeKundundersökning: brukare, förtroendevalda Telefonmätning Målen i servicepolicyn uppnås Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelseMålnivå Ha kartlagda, transparanta processer med rutiner som kontinuerligt förbättras Avstämning och rapportering 2 ggr per år/delår, årsredovisning Kartlagda, transparanta processer och rutiner finns och kontinuerligt förbättringsarbete pågår Kraven i nya PBL är inarbetade i bygglovshanteringsprocessen Tydligt vägleda förvaltningarna genom policies och riktlinjer Avstämning 1 ggr per år/årsredovisningMinst 2 ggr per år har nämnden initierat, diskuterat och tolkat program, policies och riktlinjer Nämndens verksamheter

5 Medarbetare /ledare Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Mål Utveckla finansieringsmodell/fördelningsnyckel där 75 % betalas av sökande och 25 % är bidrag från regionen Avstämning75 % kostnadstäckningsgrad Följa upp ekonomin genom månatliga rapporter/varje sammanträde AvstämningÖversiktliga ekonomiska underlag. En punkt i varje dagordningen Ekonomi Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’ Byggnadsnämnden har ingen förvaltningsorganisation och perspektivet gäller ej 2011. Under förutsättning av RF beslut under hösten får Byggnadsnämnden en förvaltningsorganisation 2012 och nedanstående perspektiv ska då gälla. Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Målnivå Skapa förutsättningar för medarbetare/ledare att arbeta i bred samverkan med god kommunikation i alla relationer Medarbetar/ledaruppföljning (medarbetarsamtal)Alla medarbetare/ledare upplever att det finns förutsättningar att arbeta i bred samverkan med god kommunikation i alla relationer En tydlig och stabil ledningsstruktur på alla nivåer med ledare som ger stöd. Medarbetar/ledaruppföljning/enkätAlla medarbetare/ledare upplever att det finns en tydlig och stabil ledningsstruktur och att de får stöd från sina respektive ledare Rekrytera och kompetensutveckla medarbetare och ledare för att säkra verksamhetens behov av kompetens Kompetensbrist som hindrar måluppfyllelse 100 % av medarbetarna har kompetensutvecklingsplaner Kompetensförsörjningen är säkrad


Ladda ner ppt "BN§ 172 2011-09-07. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser