Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolagsstyrelse och företagsledning Aktiemarknadsrätt HT 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolagsstyrelse och företagsledning Aktiemarknadsrätt HT 2012."— Presentationens avskrift:

1 Bolagsstyrelse och företagsledning Aktiemarknadsrätt HT 2012

2 Grundläggande frågeställningar  Styrelsens och företagsledningens funktion utgår för en fördelning av  Makt  Uppgifter  Ansvar  Varför och i vilka hänseenden har det ansetts behövas regler som avviker från vad som gäller för aktiebolag i allmänhet?  Berör själva kärnan i det som benämns bolagsstyrning (”corporate governance”)  I Sverige inleddes utvecklingen med den s.k. Leoaffären på 80- talet 1 W/1613719/1

3 Men låt oss börja med terminologin…  Rubriken till 8 kap aktiebolagslagen (ABL) talar om ”[B]olagets ledning”  Är ”bolagets ledning” samma sak som ”bolagsledningen”?  Är ”bolagsledningen” samma sak som ”företagsledningen”?  Utgörs företagsledningen av ”ledande befattningshavare”?  Är styrelsens ledamöter ”ledande befattningshavare”? 2 W/1613719/1

4 Terminologin är inte konsekvent…  Uttrycket ”[B]olagets ledning” i 8 kap ABL syftar till att beskriva hur och av vilka bolaget ”leds” – d v s det avser styrelseledamöter och verkställande direktören och deras förvaltning av bolagets angelägenheter  I ABL avses därför med ”bolagsledningen” styrelsen och verkställande direktören  I aktiemarknadsrätten avses med ”bolagets ledning” eller ”bolagsledningen” verkställande direktören samt de personer som i ABL (och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AIF)) kallas ledande befattningshavare  I årsredovisningslagen (ÅRL) däremot avses med ledande befattningshavare styrelsens ledamöter och de personer som i ABL benämns ledande befattningshavare 3 W/1613719/1

5 En ”företagsledning” utgörs således av…  De personer som i 9:51 ABL benämns ”ledande befattningshavare” och ”innehavare av annan ledande befattning” i 3 § 5p AIF (som ej är alla de ”ledande befattningshavare” vilkas löner särredovisas enligt 5:20 ÅRL)  Närmare bestämt ”…verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning”  D v s typiskt sett de chefer och befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören – avdelningschefer, medlemmar av ledningsgruppen etc, som i större börsbolag ej omfattas av anställningskyddslagen (LAS)  Dessa personer har typiskt sett insynsställning  Dessa personer bistår verkställande direktören med handhavandet av bolagets löpande förvaltning (d v s åtgärder som ej med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller av osedvanlig beskaffenhet) 4 W/1613719/1

6 Regler avseende aktiemarknadsbolagets styrelse och företagsledning i ABL  Minst 3 ledamöter och verkställande direktör (den senare får ej vara ordförande), en majoritet utsedd av stämman  Information till stämman om styrelseledamöternas uppdrag innan styrelseval  Obligatoriskt med antingen revisionsutskott med redovisnings- och revisionskompetens eller redovisnings- och revisionskompetens i styrelsen  2 års karantän för f d revisorer att ta plats i styrelsen  Vissa riktade emissioner (Leo-lagen)  Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare skall antas av bolagsstämma 5 W/1613719/1

7 Regler om styrelse och företagsledning i lagen om AIF  Styrelseledamöter, verkställande direktör och annan ledande befattningshavare skall anmäla eget samt närståendes innehav och förändring av sådana innehav av finansiella instrument till ”insiderregistret”  Bolaget skall anmäla vilka som är ”insiders” till Fi  För ”insiders” finns förbjudna perioder där handel ej får ske (30 dagar före ordinarie rapporttillfälle) 6 W/1613719/1

8 Regler avseende styrelse och företagsledning i regelverk för emittenter  Kompetenskrav på styrelse och företagsledning  ”körkort” eller börserfarenhet  Skall kunna leda, kontrollera/driva noterat bolag samt uppfylla krav/efterleva skyldigheter för sådant bolag  Information om förslag och förändringar i styrelse, VD och betydelsefulla förändringar av bolagets ledning (se även ”genomgripande förändringar”)  Information om närståendetransaktioner  Information om aktierelaterade incitamentsprogram 7 W/1613719/1

9 Regler avseende styrelse och företagsledning i svensk kod för bolagsstyrning  Regler om valberedning för val och arvodering av styrelseledamöter  Styrelseledamöter får ej vara i majoritet eller ha ordförandeposten – högst en beroende av storägare  Regler om styrelsens storlek och sammansättning  Mångsidighet och bredd, jämn könsfördelning, inga suppleanter för stämmoutsedda ledamöter  Krav på oberoende i förhållandet till storägare, bolag och bolagsledning (gäller stämmovalda)  Majoriteten skall vara oberoende i förhållande till bolag och bolagsledning – samlad bedömning  Minst två skall vara oberoende i förhållande till såväl bolagsledning som storägare – såväl direkta som indirekta relationer beaktas 8 W/1613719/1

10 Regler avseende styrelse och företagsledning i svensk kod för bolagsstyrning  Regler om ersättning till ledande befattningshavare  Ersättningsutskott skall utforma ersättningar som skapar bolagsnyttiga (långsiktiga) incitament – särskilt i fråga om rörliga ersättningar  Stämmobeslut om aktierelaterade incitamentsprogram  Fallskärmsgränser  Regelbunden utvärdering av styrelse och verkställande direktör 9 W/1613719/1

11 Regler om styrelse och företagsledning i takeoverreglerna  Särskilda regler om s k Management Buy-Outs  Avsikten är att motverka typisk informationsassymetri till företagsledningens fördel  4 veckors acceptfrist  Obligatoriskt värderingsutlåtande  Tilläggsinformation i pressmeddelandet om deltagande styrelseledamöter och ledande befattningshavare 10 W/1613719/1

12 Särskilt om god sed på aktiemarknaden i fråga om styrelse och företagsledning  Incitamentsprogram  2002:1 initiativuttalande kräver stämmobehandling, eftertänksamhet i fråga om utspädning, prissättning och tilldelning  Undantar syntetiska program såvida de ej är av väsentlig betydelse för bolaget  Närståendetransaktioner  2012:5 Initiativuttalande kräver stämmobehandling och värderingsutlåtande vid överlåtelse av tillgångar  Change of controlbestämmelser i anställningsavtal  Möjligt att koppla uppsägningsrätt med fallskärm till ändring av ägarförhållandena i bolaget  Aktieinnehav i andra bolag  Inte oförenligt med god sed att äga aktier i andra konkurrerande bolag såvida inte detta innehav är av avgörande betydelse för privatekonomin 11 W/1613719/1

13 Vilka ändamål uppbär aktiemarknadsrättens regler om företagsledning?  Analyserar man de nyss beskrivna reglerna finner man att de tillämpade i klara fall, genom att uppställa krav på erfarenhet hos befattningshavare, transparens, information och beslutsformer  främjar duglighet och kompetens hos ledande befattningshavare  motverkar intressekonflikter mellan bolaget och ledande befattningshavare  utjämnar informationsassymetri i förhållande till aktieägarna samt  stärker ägarnas praktiska möjligheter att utöva inflytande  Ägnade att skapa förutsättningar för ökat ”aktieägarvärde”  Ägnade att främja förtroendet hos marknadens aktörer för de noterade bolagens förmåga att hantera riskvilligt kapital på ett sätt som tillgodoser bolagens kapitalförsörjning 12 W/1613719/1

14 Oberoendekrav, intressekonflikter och ägarinflytande  Splittrad ägarbild i aktiemarknadsbolag tenderar att ge ledningen större makt än i andra företag  Aktieköpande allmänhetens förtroende för aktiemarknadsbolagen kräver större transparens och högre krav på självständighet än vad som gäller för aktiebolag i allmänhet  ABLs jävsregler är inte tillräckliga  Dessa innebär att styrelsen kan/skall behandla frågor om avtal mellan en styrelseledamot/ledande befattningshavare och bolaget  Lätt hänt att styrelsen och bolagsledningen beviljar varandra förmåner  När en styrelseledamot, VD eller ledande befattningshavare är motpart till bolaget ställs högre krav på dokumentation och beslutsformer större än enligt ABL 13 W/1613719/1

15 Andra syften?  Tendenser att även inkludera etiska, sociala och politiska målsättningar i corporate governance debatten  Innebär det att man kompromissar med aktieägarvärdet? 14 W/1613719/1

16 Sanktioner  Ogiltighet av beslut i strid med ABL  Skadestånd för skada vid brott mot ABL, bolagsordning och ÅRL  Sanktionsavgift för brott mot lagen om anmälningsskyldighet för vissa finansiella instrument  Brott mot regelverkför emittenter  Bolaget kan tilldelas varning  Bolaget kan åläggas vite om upp till 15 årsavgifter  Bolaget kan placeras på observationslistan  Bolaget kan avnoteras  Brott mot takeoverreglerna kan resultera i vite om upp till 100 mkr  Brott mot god sed kan resultera i sanktioner från börsen enligt ovan samt marknadens ringaktning 15 W/1613719/1

17 Thank you! Ola Åhman Capital Markets and Public M&A Tel. 08-553 190 07 Fax 08-553190 01 ola.ahman@roschier.com Blasieholmsgatan 4 A 103 90 Stockholm Sverige 16 W/1613719/1


Ladda ner ppt "Bolagsstyrelse och företagsledning Aktiemarknadsrätt HT 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser