Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Uppdrag (saxat ur gruppens ”VP”) Ett prioriterat område på KB är att arbeta med en nationell teknisk infrastruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Uppdrag (saxat ur gruppens ”VP”) Ett prioriterat område på KB är att arbeta med en nationell teknisk infrastruktur."— Presentationens avskrift:

1 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Uppdrag (saxat ur gruppens ”VP”) Ett prioriterat område på KB är att arbeta med en nationell teknisk infrastruktur för de offentligt finansierade biblioteken. I sina nationella utvecklingsinsatser förespråkar KB öppenhet och delandekultur i tjänster och teknik. Den tekniska infrastruktur som KB utvecklar bygger på öppen data för långsiktig hållbarhet. I denna grupp ska frågor kring t.ex. Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden diskuteras. Målet är att tillsammans arbeta för gemensamma och flexibla lösningar som ger användarna fri tillgång till information, oavsett medieform och distributionsform. Gruppen kommer att behöva arbeta nära expertgrupperna för informationsförsörjning och resursdelning samt metadata. Denna grupp ersätter delvis Expertgrupp för Libris nationella system.

2 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Prioriterade frågor 2012: Utforma en arbetsmodell som innebär att styrgruppen kan föreslå/rekommendera strategiska inriktningsbeslut i frågor som gäller nationell infrastruktur. Styrgruppen har insyn i ekonomiska prioriteringar vad gäller nationella utvecklingsprojekt. Ta del av en samlad bild av Libris projekt i form av en övergripande strategi och en roadmap (som innehåller prioritering och tidsplan för 2013-2015 ca). Länkserver Databrunn – innehåll Belysa folk- och specialbiblioteksaspekter på medlemskap i Libris-kooperativet. Diskussion och information med fokus på att göra folkbibliotek och specialbibliotek delaktiga på en strategisk nivå (t.ex. vad det innebär att katalogisera i Libris, följden av att delta i fjärrlånesamarbete, samarbete folk- och forskningsbibliotek kring utvecklingsprojekt, öppenhet m.m ) Ett fungerande system för import av katalogposter som stöd i katalogiseringsarbetet (Metaproxy) Nya samarbetsformer; samarbetsprojekt kring utveckling, hantering av e-resurser nationellt/internationellt. Hur vi beaktar barn-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet

3 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Prioriterade frågor 2012: Utforma en arbetsmodell som innebär att styrgruppen kan föreslå/rekommendera strategiska inriktningsbeslut i frågor som gäller nationell infrastruktur. Styrgruppen har insyn i ekonomiska prioriteringar vad gäller nationella utvecklingsprojekt. Ta del av en samlad bild av Libris projekt i form av en övergripande strategi och en roadmap (som innehåller prioritering och tidsplan för 2013-2015 ca). Länkserver Databrunn – innehåll Belysa folk- och specialbiblioteksaspekter på medlemskap i Libris-kooperativet. Diskussion och information med fokus på att göra folkbibliotek och specialbibliotek delaktiga på en strategisk nivå (t.ex. vad det innebär att katalogisera i Libris, följden av att delta i fjärrlånesamarbete, samarbete folk- och forskningsbibliotek kring utvecklingsprojekt, öppenhet m.m ) Ett fungerande system för import av katalogposter som stöd i katalogiseringsarbetet (Metaproxy) Nya samarbetsformer; samarbetsprojekt kring utveckling, hantering av e-resurser nationellt/internationellt. Hur vi beaktar barn-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet

4 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Prioriterade frågor 2012: Utforma en arbetsmodell som innebär att styrgruppen kan föreslå/rekommendera strategiska inriktningsbeslut i frågor som gäller nationell infrastruktur. Styrgruppen har insyn i ekonomiska prioriteringar vad gäller nationella utvecklingsprojekt. Ta del av en samlad bild av Libris projekt i form av en övergripande strategi och en roadmap (som innehåller prioritering och tidsplan för 2013-2015 ca). Länkserver Databrunn – innehåll Belysa folk- och specialbiblioteksaspekter på medlemskap i Libris-kooperativet. Diskussion och information med fokus på att göra folkbibliotek och specialbibliotek delaktiga på en strategisk nivå (t.ex. vad det innebär att katalogisera i Libris, följden av att delta i fjärrlånesamarbete, samarbete folk- och forskningsbibliotek kring utvecklingsprojekt, öppenhet m.m ) Ett fungerande system för import av katalogposter som stöd i katalogiseringsarbetet (Metaproxy) Nya samarbetsformer; samarbetsprojekt kring utveckling, hantering av e-resurser nationellt/internationellt. Hur vi beaktar barn-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet

5 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Vad vill styrgruppen uppnå under 2012 Att bilden av vad som ska ingå i Libris nationella infrastruktur och vad som inte ska ingå blir tydlig Styrgruppen ska stå bakom den långsiktiga strategin och den årliga aktivitetsplan som Libris ska arbeta utifrån Libris aktiviteter ska vara prioriterade och tidsatta. Alla olika typer av Librisbibliotek ska ha testat webbkatalogiseringsklienten Strategi/roadmap ska ha kommit till förslagsnivå. Identifiera och beskriv delarna i en strategi (2013-2015) En tydlig bild av den pågående och framtida utvecklingen av bibliotekssystem Librisbiblioteken ska känna sig väl informerade och delaktiga i utvecklingen En början till ett fungerande arbetssätt tillsammans med Libris-avdelningen så att styrgruppen kan stå bakom den roadmap/strategi Libris-avdelningen arbetar utifrån. Bidra med information och kunskap som stödjer strategiska val vid utvecklingen av den nationella infrastrukturen.

6 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Vad vill styrgruppen uppnå under 2012 Att bilden av vad som ska ingå i Libris nationella infrastruktur och vad som inte ska ingå blir tydlig Styrgruppen ska stå bakom den långsiktiga strategin och den årliga aktivitetsplan som Libris ska arbeta utifrån Libris aktiviteter ska vara prioriterade och tidsatta. Alla olika typer av Librisbibliotek ska ha testat webbkatalogiseringsklienten Strategi/roadmap ska ha kommit till förslagsnivå. Identifiera och beskriv delarna i en strategi (2013-2015) En tydlig bild av den pågående och framtida utvecklingen av bibliotekssystem Librisbiblioteken ska känna sig väl informerade och delaktiga i utvecklingen En början till ett fungerande arbetssätt tillsammans med Libris-avdelningen så att styrgruppen kan stå bakom den roadmap/strategi Libris-avdelningen arbetar utifrån. Bidra med information och kunskap som stödjer strategiska val vid utvecklingen av den nationella infrastrukturen.

7 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Aktiviteter för styrgruppen under 2012 Tillsätta arbetsgrupper (tekniska frågor, t.ex. beredskap för kommande bibliotekssystem, arbetsflöden/dataflöden lokalt och nationellt Följa upp arbetet i arbetsgruppen för certifiering av länkserver Initiera samarbetsprojekt Bereda insatsområden för KB:s projektbidragsutlysning och ge förslag till beviljande av projektmedel. Kartlägga och ta ställning till vilka system och applikationer som ska ses som intressanta i en nationell infrastruktur för gemensam utveckling/drift inom Libriskooperativet och vilka som bör ses som lokala Avstämning av styrgruppens verksamhetsplan med Libris verksamhetsplan där frågan om resursanvändning är central. Vilka resurser kan Libris avsätta för att aktiviteterna ska kunna genomföras? Fattas det kompetens? Finns den kompetensen hos Librisbiblioteken och kan tid avsättas från dem om det skulle behövas? Ta beslut om ev. samarbetsprojekt för utveckling och genomförande av aktiviteterna i verksamhetsplanen. Ta fram en strategi och förslag till aktiviteter som gör att barn- och mångfaldsperspektiven i utvecklingen av den nationella infrastrukturen blir tydliga.

8 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Aktiviteter för styrgruppen under 2012 Tillsätta arbetsgrupper (tekniska frågor, t.ex. beredskap för kommande bibliotekssystem, arbetsflöden/dataflöden lokalt och nationellt Följa upp arbetet i arbetsgruppen för certifiering av länkserver Initiera samarbetsprojekt Bereda insatsområden för KB:s projektbidragsutlysning och ge förslag till beviljande av projektmedel. Kartlägga och ta ställning till vilka system och applikationer som ska ses som intressanta i en nationell infrastruktur för gemensam utveckling/drift inom Libriskooperativet och vilka som bör ses som lokala Avstämning av styrgruppens verksamhetsplan med Libris verksamhetsplan där frågan om resursanvändning är central. Vilka resurser kan Libris avsätta för att aktiviteterna ska kunna genomföras? Fattas det kompetens? Finns den kompetensen hos Librisbiblioteken och kan tid avsättas från dem om det skulle behövas? Ta beslut om ev. samarbetsprojekt för utveckling och genomförande av aktiviteterna i verksamhetsplanen. Ta fram en strategi och förslag till aktiviteter som gör att barn- och mångfaldsperspektiven i utvecklingen av den nationella infrastrukturen blir tydliga.

9 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Kommunikationsplan Gruppen ska kommunicera resultaten av sina diskussioner/arbete med KB, med andra styr- och expertgrupper, med Nationella referensgruppen, med ledamöternas moderorganisationer och den organisation som utser medlemmarna och med omvärlden. Målet är att Librisbiblioteken ska känna sig väl informerade och delaktiga i utvecklingen av Libris nationella infrastruktur. Inför styrgruppsmötet kommuniceras material kring verksamheten, t.ex. projektplaner. Detta ger möjlighet till förankring i respektive moderorganisation. Varje styrgruppsmöte avslutas med att det bestäms vad ifrån dagens möte som ska kommuniceras till vilka och på vilket sätt. Gruppen kommunicerar med varandra via mejl. En sändlista för gruppen har satts upp.

10 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Kommunikationsplan Gruppen ska kommunicera resultaten av sina diskussioner/arbete med KB, med andra styr- och expertgrupper, med Nationella referensgruppen, med ledamöternas moderorganisationer och den organisation som utser medlemmarna och med omvärlden. Målet är att Librisbiblioteken ska känna sig väl informerade och delaktiga i utvecklingen av Libris nationella infrastruktur. Inför styrgruppsmötet kommuniceras material kring verksamheten, t.ex. projektplaner. Detta ger möjlighet till förankring i respektive moderorganisation. Varje styrgruppsmöte avslutas med att det bestäms vad ifrån dagens möte som ska kommuniceras till vilka och på vilket sätt. Gruppen kommunicerar med varandra via mejl. En sändlista för gruppen har satts upp.

11 Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Omvärldsbevakning Kartläggning och analys av viktiga aktörer som påverkar utvecklingen av framtidens bibliotekssystem, länkservrar, samsöknings- och discoverylösningar m fl applikationer som är intressanta för Librisbibliotekens gemensamma teknikutveckling Organisera arbetet - vem bevakar vad och hur förs informationen vidare för analys och kopplas till aktuella aktiviteter så kunskaperna kommer till praktisk nytta?

12 ”GTI-gruppen anordnar” Seminarium om kollaborativt samarbete i Göteborg 27 september: (utkast till program riktat mot utvecklare i samarbete mellan KB och SUHF) 09.30 - 10.00 Registrering, fika 10.00 -10.15 Inledning (Styrgruppen för Bibliotekschefer alt repr för GTI) 10.15 - 11.15 Introduktion till Libris API:er : vilka de är, hur de är konstruerade, vad som krävs för användning. (Martin Malmsten, KB) 11.15 - 11.45 Uppföljning frågor 11.45 - 12.45 Lunch 12.45 - 13.15 Kungliga bibliotekets användning av API:erna (Christian Zeising, KB) 13.15 - 13.45 Att integrera Libris i digitaliseringsarbetsflödet (Anders Söderbäck, SUB) 13.45 - 14.15 Att integrera Libris i publiceringsarbetsflödet (Rolf Johansson, CTHB) 14.15 - 14.45 Paus, fika 14.45 - 15.15 Chalmers och GU:s erfarenheter av att driva ett gemensamt öppet källkodsprojekt, Scigloo (Peter Hansson, CTHB + någon från GUB) 15.15 - 16.00 Vad skulle du vilja använda Libris API:er till? En öppen diskussion (moderator: Martin Malmsten, KB) 16.00 - 16.10 Avslutning


Ladda ner ppt "Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur Uppdrag (saxat ur gruppens ”VP”) Ett prioriterat område på KB är att arbeta med en nationell teknisk infrastruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser