Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex 1001 intervjuer med fastighetsägare Oktober 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex 1001 intervjuer med fastighetsägare Oktober 2007."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex 1001 intervjuer med fastighetsägare Oktober 2007

2 21 Bakgrund  Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Organisationen är indelad i åtta regioner, varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen är en.  I avsikt att kontinuerligt mäta förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet lät Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen under 2006 genomföra en undersökning. Den har nu upprepats och resultaten jämförs över tiden.  Liknande undersökningar har genomförts inom Region Stockholm sedan 2003.  Mellan den 13 september och den 11 oktober genomfördes totalt 1 001 telefonintervjuer med fastighetsägare.  Ansvariga för projektet inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen var Andreas Jarud. Demoskops projektledare var Anders Lindholm.

3 31 Innehåll  Sammanfattning4  Slutsatser11  Fastighetsbeståndet12  Planerade förändringar13  Orsaker till försäljning14  Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet15  Fastighetsägarindex 16  Per kommun16  Per ägarkategori16  Lönsamhetsindex18  Per kommun18  Per ägarkategori19  Verksamhetens avkastning i förhållande till föregående år20  Påverkar företagets möjligheter till tillväxt22  Annat som hämmar tillväxten23  Svårare eller lättare att vara fastighetsägare26  Varför svårare vara fastighetsägare?28  Varför lättare vara fastighetsägare?30  Viktigaste fråga för utveckling av fastighetsbranschen32  Bilaga I – Hur undersökningen genomfördes  Bilaga II – Kommunjämförelser per delfråga  Bilaga III – Resultat per kommun – förutsättningar…  Bilaga IV – Resultat per kommun – faktorer som påverkar…  Bilaga V – Sverigeindex  Bilaga VI - Storstadsjämförelse  Bilaga VII – Öppna svar  Bilaga VIII – Tabeller

4 41 Sammanfattning  Hälften av fastighetsägarna äger endast en fastighet. Bostadsfastigheter dominerar.  Två av tre fastighetsägare planerar inga förändringar i beståndet under det närmaste året. Bland dem som planerar förändringar är köp- ungefär lika vanligt förekommande som säljplaner.  Ålderskäl är det vanligaste skälet till försäljning.

5 51 Sammanfattning (forts)  Nio av tio fastighetsägare anser att de allmänna kommunikationerna i stort fungerar bra.  Det är också tre av fyra som i huvudsak är positiva till:  Kommunens krav på sophantering  Fastigheter som investering inom kommunen  Näringslivsklimatet  Förutsättningarna att bedriva lönsam fastighetsverksamhet  En majoritet är positiva till:  Kommunens engagemang i utveckling av centrum  De kommunala avgifternas nivå  Kontakterna med tjänstemän  Kommunens information  Det är dock också en av fyra som är kritiska till de kommunala avgifterna och kommunens information.

6 61 Sammanfattning (forts)  Kritiken är relativt omfattande när det gäller:  Byggärenden i kommunen  Handläggningstider  Planärenden  Hälften av fastighetsägarna saknar uppfattning om kontakter med politikerna. Bland dem som har erfarenhet är relativt många kritiska.  Konkurrens p å lika villkor inom kommunen ä r den enskilda aspekt som kritiseras i st ö rst utstr ä ckning. H ä r ä r en av tre negativa. M å nga saknar dock uppfattning.

7 71  Förändringarna i förhållande till förra året är generellt sett små.  Förbättringar kan konstateras avseende:  Fastigheter som investering  De kommunala avgifterna  Tydliga försämringar har skett när det gäller:  Byggärenden  Handläggningstiderna  Planärenden  Kontakterna med politiker  Vissa försämringar kan också konstateras avseende:  Kommunens engagemang i centrumutveckling  Kontakterna med tjänstemän  Kommunens information om viktiga händelser Sammanfattning (forts)

8 81  Fastighetsägarindex är ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.  Fastighetsägarindex är i stort oförändrat i förhållande till förra året. Förbättringar har skett i:  Borås  Alingsås  Västervik  Karlstad  Uddevalla  Försämringar har skett i:  Arvika  Göteborg  Mölndal

9 91 Sammanfattning (forts)  Fastighetsägarindex sjunker primärt för större fastighetsägare.  Fastighetsägarindex är högst inom:  Alingsås  Västervik  Karlstad  Skövde  Lägst är nivåerna inom:  Göteborg  Motala

10 101  Lönsamhetsindex, är ett mått för att sammanfatta förutsättningarna för lönsam fastighetsverksamhet (inkluderar förutsättningarna för lönsam fastighetsverksamhet, fastighetsköp som investering, avkastning i förhållande till föregående år)  Även lönsamhetsindex är i stort oförändrat. Förbättringar har skett i Västervik, Göteborg, Borås och Karlstad  Försämringar har skett i Arvika, Kalmar och Halmstad  Lönsamhetsindex är högst i Värnamo, följt av Västervik, Borås och Alingsås.  Lägst är nivån i Motala, Linköping och Arvika. Sammanfattning (forts)

11 111  Avkastningen bedöms totalt sett i stort ungefär som under föregående år.  Det är dock fler som anser att den blivit bättre snarare än sämre.  Mest positiva till utvecklingen är man inom Västervik, Uddevalla och Värnamo.  Möjligheterna till tillväxt handlar primärt om efterfrågan.  Faktorer som nu i klart större utsträckning än tidigare anses påverka möjligheterna är regeringens politik och skattenivån på bostäder och lokaler.  Det finns ingen enskild faktor som i någon utsträckning anses hämma möjligheterna till tillväxt. Sammanfattning (forts)

12 121  Tre av tio fastighetsägare anser att det blivit svårare att vara fastighetsägare under de senaste tio åren.  Det är något färre än under förra året  Högre krav på fastighetsägare, fler lagar, förordningar och regler är, liksom tidigare, det som i första hand gör det svårare att vara fastighetsägare.  Konjunkturläget är, å andra sidan, den faktor som i störst utsträckning gjort det lättare att vara fastighetsägare.  Marknadshyror ses som den viktigaste aspekten för att utveckla fastighetsbranschen. Sammanfattning (forts)

13 131 Slutsatser

14 141 Fastighetsbeståndet Bas: Samtliga (1001)

15 151 Planerade förändringar Bas: Samtliga (1001) Planerar du att under det närmaste året köpa eller sälja fastigheter?

16 161 Orsaker till försäljning Bas: Om sälja (163) Varför planerar du att sälja? %

17 171 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (1001)

18 181 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl... %

19 191 Fastighetsägarindex per kommun Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (1001) 2006=Index 100

20 201 Fastighetsindex per kategori Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (1001) 2006=Index 100

21 211 Lönsamhetsindex per kommun Bas: Samtliga (1001) 2006=Index 100

22 221 Lönsamhetsindex per kategori Bas: Samtliga (1001) 2006=Index 100

23 231 Verksamhetens avkastning i förhållande till föregående år Bas: Samtliga (1001)

24 241 Verksamhetens avkastning i förhållande till föregående år Bas: Samtliga (1001)

25 251 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl... %

26 261 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt Bas: Samtliga (1001)

27 271 Annat som hämmar tillväxten Bas: Samtliga (1001) % Finns det någonting annat som i någon utsträckning hämmar möjligheterna till tillväxt för ditt företag?

28 281 Ytterligare exempel på faktorer som hämmar möjligheterna till tillväxt  ”Dålig tillgång på tomter.”  ”Att hyressättningen inte är fri.”  "Allt som har med myndigheter att göra är som att köra huvudet i väggen. För långa handläggningstider.”  ”Alla skatter är en stor kostnad för oss småföretagare. Hade de varit lägre skulle vi anställa mer.”  ”Att man inte fick höja hyran när man installerat balkonger.”  ”Att man inte får bygga till en tredje våning utan att bygga in hiss.”

29 291 Ytterligare exempel på faktorer som hämmar möjligheterna till tillväxt  ”Att privatpersoner överklagar så fort ett bygglov söks.”  ”Avgiften för fjärrvärme.”  ”Det är svårt att få tag på hantverkare.”  ”Att Hyresgästföreningen är bakåtsträvande och gynnar inte fastighetsägare.”  ”Man börjar bli lite äldre så man har inte så ljus framtid, man är nöjd med det man har.”  ”Är inte konkurrens på lika villkor i förhållande till de kommunala bolagen.”

30 301 Svårare eller lättare att vara fastighetsägare Bas: Samtliga (1001) Tycker du att det blivit svårare eller lättare att vara fastighetsägare under de senaste tio åren?

31 311 Svårare eller lättare att vara fastighetsägare Bas: Samtliga (1001) Tycker du att det blivit svårare eller lättare att vara fastighetsägare under de senaste tio åren?

32 321 Varför svårare att vara fastighetsägare? Bas: Om svårare (283) %

33 331 På vilket sätt svårare – ytterligare exempel  ”Allmänna klimatet. Det kommer nya krav och bestämmelser.”  ”Det har blivit mycket regleringar från regering och riksdag. Senast var det det här med postboxarna.”  ”Det har blivit mer byråkratiskt.”  ”Det är idag svårare att få lönsamhet på grund av vi får anpassa oss efter de kommunala bolagens hyressättning.”  ”Det beror inte på kommunen utan det beror på struliga hyresgäster.”  ”Man har ögonen på sig hela tiden.”

34 341 Varför lättare att vara fastighetsägare? Bas: Om lättare (158) %

35 351 På vilket sätt lättare – ytterligare exempel  ”Framför allt kommunens sätt vara litet mer tillgängliga, mer serviceminded.”  ”De informerar mer och man vet vad som ska hända.”  ”Efterfrågan på lägenheter gör att folk sköter sina lägenheter mycket väl numera.”  ”Avkastningen har blivit bättre samt att jag inte har så mycket lån på fastigheterna.”  ”Större social accept för fastighetsägarnas villkor.”  ”Man lär sig med tiden, bland annat vilka hyresgäster man vill ha.”

36 361 Viktigaste fråga för utveckling av fastighetsbranschen Bas: Samtliga (1001) %

37 371 Den enskilt viktigaste frågan – ytterligare exempel Vilken tycker du är den enskilt viktigaste frågan för utveckling av fastighetsbranschen i din kommun idag?  ”Att de inte bygger mer köpcentra utanför staden, för det förstör verksamheten inne i staden. Till slut blir det tomt i stadskärnorna.”  ”Att det finns tillgång till attraktiv mark att bygga på.”  ”Att man inte bara ska stirra sig blind på tätorten, utan även se på kringbebyggelsen, se till att varje del kan ha en utveckling.”  ”Att kommunen skulle kunna hjälpa till med uppvärmningen. Småhus har fått bidrag till det, men inte flerfamiljshus. Ekonomiskt bra för hela samhället.”  ”Att det borde vara friare hyressättning.”

38 381 Den enskilt viktigaste frågan – ytterligare exempel Vilken tycker du är den enskilt viktigaste frågan för utveckling av fastighetsbranschen i din kommun idag?  ”Att man får parkeringsplatser till de fastigheter där man har lokaler.”  ”Man bygger på varenda grön fläck. Bygger tätare och tätare på bekostnad av trivseln. Jag tror inte att människor vill bo så i framtiden. Vi behöver gröna lungor.”  ”Offensiva satsningar i kommunen, där ingår t ex inflyttningar.”  ”Vi är mycket besvikna i Tvååker. Det satsas väldigt hårt på Varberg nord, men inte syd. Tycks vara bortglömt.”  ”Bättre morötter för miljötänkande.”

39 391 Bilaga I – Hur undersökningen genomfördes Tid för fältarbetet Undersökningen genomfördes under perioden 13 september – 11 oktober 2007. Målgrupp, urval och antal intervjuer Undersökningspopulation var fastighetsägare av kommersiella fastigheter inom nedanstående kommuner inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (För varje kommun anges även antalet genomförda intervjuer). Registret levererades av uppdragsgivaren. Borås75 Alingsås49 Göteborg82 Kungsbacka33 Mölndal24 Halmstad64 Varberg57 Jönköping65 Kalmar61 Västervik48 Karlstad64 Arvika38 Linköping66 Skövde48 Skara38 Uddevalla58 Trollhättan47 Motala42 Värnamo42 Total1001

40 401 Bilaga I – Hur undersökningen genomfördes (forts) Vägning Resultatet har vägts med avseende på den verkliga fördelningen av antal fastighetsägare per kommun. Frågeformulär Frågorna utarbetades av Demoskop AB i samarbete med Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Telefonintervjuer Undersökningen genomfördes per telefon från Anthills intervjuarcentral i Stockholm. Kontroller Institutet följer brittiska marknadsföreningens regler för fältkontroller — IQCS, Interviewer Quality Control Scheme. Intervjuare och övrig personal arbetar under tystnadsplikt. Demoskop följer ESOMARs etiska regler.

41 411 Bilaga II – Kommunjämförelser per delfråga

42 421 De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverksamhet fungerar bra Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

43 431 De kommunala avgifterna är rimliga Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

44 441 Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

45 451 Kommunens krav på sophantering är rimliga Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

46 461 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

47 471 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

48 481 Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

49 491 Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

50 501 Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

51 511 Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

52 521 Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

53 531 Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

54 541 Kommunen är engagerad i utvecklingen av centrum Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

55 551 Kommunen informerar om viktiga förändringar i rimlig utsträckning Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

56 561 Bilaga III – Resultat per kommun Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet

57 571 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Borås Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

58 581 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Alingsås Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

59 591 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Göteborg Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... % %

60 601 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Kungsbacka Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

61 611 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Mölndal Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

62 621 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Halmstad Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

63 631 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Varberg Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

64 641 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Jönköping Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

65 651 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Kalmar Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

66 661 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Västervik Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

67 671 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Karlstad Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

68 681 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Arvika Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

69 691 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Linköping Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

70 701 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Skövde Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

71 711 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Skara Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

72 721 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Uddevalla Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

73 731 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Trollhättan Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

74 741 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Motala Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

75 751 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet – Värnamo Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

76 761 Bilaga IV – Resultat per kommun Faktorer som påverkar tillväxten

77 771 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Borås Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

78 781 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Alingsås Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

79 791 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Göteborg Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

80 801 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Kungsbacka Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

81 811 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Mölndal Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

82 821 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Halmstad Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

83 831 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Varberg Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

84 841 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Jönköping Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

85 851 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Kalmar Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

86 861 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Västervik Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

87 871 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Karlstad Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

88 881 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Arvika Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

89 891 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Linköping Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

90 901 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Skövde Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

91 911 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Skara Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

92 921 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Uddevalla Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

93 931 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Trollhättan Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

94 941 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Motala Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

95 951 Påverkar företagets möjlighet till tillväxt – Värnamo Bas: Samtliga (1001) Stämmer mycket/ganska väl in... %

96 961 Bilaga V – Sverigeindex  Fastighetsägarna Stockholm har parallellt med Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen låtit genomföra en mätningar av det kommunala fastighetsklimatet.  Resultaten från de båda undersökningarna har sammanvägts i avsikt att ta fram ett Sverigeindex.  I nedanstående diagram görs jämförelser på regionnivå och med avseende på storlek och inriktning i verksamheten.

97 971 Fastighetsägarindex – Sverigeindex – per kategori Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Samtliga (2001) 2006 Göteborg och Stockholm =Index 100

98 981 2006 Göteborg och Stockholm =Index 100 Lönsamhetsindex – Sverigeindex – per kategori Bas: Samtliga (2001)

99 991 Bilaga VI – Storstadsjämförelse

100 1001 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet Bas: Stockholm (361), Göteborg (82) Stämmer mycket/ganska väl... %

101 1011 Bilaga VII – Öppna svar

102 1021 Bilaga VIII – Tabeller


Ladda ner ppt "Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex 1001 intervjuer med fastighetsägare Oktober 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser