Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERSÄTTNING FÖR MARKINTRÅNG I SKOGEN. Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se KONSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTINGAR ₋ Regeringsformen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERSÄTTNING FÖR MARKINTRÅNG I SKOGEN. Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se KONSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTINGAR ₋ Regeringsformen."— Presentationens avskrift:

1 ERSÄTTNING FÖR MARKINTRÅNG I SKOGEN

2 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se KONSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTINGAR ₋ Regeringsformen 2:15 ” Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna”…. ” utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”. ”Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten.” ”pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag.”

3 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se SKYDDAD NATUR NATIONALPARKER HAR STARKAST SKYDD En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. NATUR- OCH KULTURRESERVAT HAR MÅNGA SYFTEN Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

4 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se SKYDDAD NATUR NATURA 2000 FINNS I HELA EU Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU- länderna. NATUREN HAR FLER SKYDDSFORMER Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde. SKYDDADE OMRÅDEN FÖRVALTAS PÅ OLIKA SÄTT Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

5 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se Fastighetsägaren har rätt till ersättning pga av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att markanvändning avsevärt försvåra. Detta gäller bl.a. vid bildande av biotopsskyddsområde eller naturreservat. Skada består då i att rätten eller möjligheten till viss användning av marken minskar eller försvinner. Restriktionernas påverkan på marknadsvärdet skall ersättas 20 september 2016© LRF KONSULT RESERVAT OCH OMRÅDESSKYDD

6 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se NATURRESERVAT –Länsstyrelsen bildar reservatet och tar fram föreskrifter och skötselplan. –Naturvårdsverket låter värderare värdera intrånget ( ofta genom tex Svefa) och förhandlar ersättning alternativt förvärv med markägaren genom en av Naturvårdsverket utsedd partsförhandlare. –På samma sätt tar Skogsstyrelsen fram nyckelbiotoper som utgör underlag för fortsatt arbete.

7 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se NATURRESERVAT – INSKRÄNKNING I MARKANVÄNDNING 7 kap 5 § Miljöbalken – Reservatsbeslutet ska ange de inskränkningar i markägarens rätt att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet – Exempel på inskränkningar som en markägare ska tåla är förbud mot bebyggelse, plantering, avverkning, jakt och fiske. – Ett beslut om inskränkningar i markanvändningen enligt paragrafen kan medföra rätt till ersättning för markägare eller innehavare av särskild rätt till fastigheten, eller en möjlighet att få fastigheten inlöst. 20 september 2016© LRF KONSULT

8 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se NATURRESERVAT – TÅLA VISSA INTRÅNG 7 kap 6 § Miljöbalken – Reservatsbeslutet ska ange de olika typer av intrång markägaren ska tåla på sin mark. – Exempel på intrång som en markägare ska tåla enligt ett reservatsbeslut är anläggning av vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor m.m. – Ett beslut om intrång i markäganderätten enligt paragrafen kan medföra rätt till ersättning för markägaren och innehavaren av särskild rätt till fastigheten, eller en möjlighet att få fastigheten inlöst. 20 september 2016© LRF KONSULT

9 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se VAD ÄR VIKTIGT VID BILDANDE AV NATURRESERVAT ? –Vanligtvis förhandlas ersättning och områdets omfattning med markägaren innan man bildar reservatet/det skyddade biotopområdet –När beslut fattas om att bilda reservat/biotopskyddsområde av Länsstyrelsen har markägaren 1 år på sig att stämma på ersättning om man inte nått en frivillig överenskommelse –Markägaren har i de flesta fall rätt till ombud som skall hjälpa dem. Med en påskriven fullmakt kan ombudet kontakta Naturvårdverket och få godkänt en kostnadsram att arbeta inom

10 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 7 kap 11 § Miljöbalken – Biotopsskyddsområde är små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. – Inom ett biotopsskyddsområde är det förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. – Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 20 september 2016© LRF KONSULT

11 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se BIOTOPSKYDDSOMRÅDE Länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen tar upp frågan om biotopskydd. I samband med detta har myndigheten rätt att få tillträde till aktuella markområden för undersökningar. Kontakt brukar då tas med markägarna för information om biotopskyddet och dess innebörd. Därefter beställs en värdering av marken från en oberoende värderingsfirma som kommer ligga till grund för förhandling om ersättning. Myndigheten är skyldig att försöka nå frivilliga uppgörelser med de fastighetsägare och andra sakägare som gör anspråk på ersättning.

12 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se BIOTOPSKYDDSOMRÅDE – Vid avgränsning av ett biotopskyddsområde ska en avvägning ske mellan det allmänna intresset av att skydda området och fastighetsägarens/brukarens intresse av att använda sin mark. – Inskränkningen i fastighetsägarens/brukarens rätt att använda mark och vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med biotopskyddsområdet ska tillgodoses. – Ett beslut om inskränkningar i markäganderätten kan medföra rätt till ersättning för markägare eller innehavare av särskild rätt till fastigheten eller möjlighet att få fastigheten inlöst.

13 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se ERSÄTTNING EXPROPRIATIONSLAGEN OFÖRÄNDRAD FÖRMÖGENHETSSTÄLLNING –Marknadsvärde/marknadsvärdeminskning –Annan ekonomiska skada –Affektionsvärde ersätts ej –Utgångspunkt är pågående markanvändning INDIVIDUELLT VÄRDE –25 % påslag på intrångsersättningen BEGRÄNSNINGSREGLER –Företagsskada

14 Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se SKADEVÄRDERING MARKNADSVÄRDEPRINCIPEN – Löseskilling hel fastighet – Intrångsersättning del av fastighet (marknadsvärdeminskningen) ÖVRIG SKADA – Annan ersättning. Total ekonomisk skada minus intrångsersättning/löseskilling – Orsakssamband – Differensprincipen (verkligt/tänkt förlopp) – Personliga skador tex flyttningskostnader – Rörelseskador, förändrade intäkter/kostnader


Ladda ner ppt "ERSÄTTNING FÖR MARKINTRÅNG I SKOGEN. Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se KONSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTINGAR ₋ Regeringsformen."

Liknande presentationer


Google-annonser