Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställd vård och behandling Åsa Frodlund Statens institutionsstyrelse 160217 – JiM-träff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställd vård och behandling Åsa Frodlund Statens institutionsstyrelse 160217 – JiM-träff."— Presentationens avskrift:

1 Jämställd vård och behandling Åsa Frodlund Statens institutionsstyrelse 160217 – JiM-träff

2 Att starta upp  Viktigt att få gå i mål – genomsyra, alla beslut, alla nivåer, hela tiden  ”SiS ska fortsatt jämställdhetsintegrera”  Lockande att räkna utbildningar och deltagare  En större utmaning att sätta mål och mäta resultat som kan påverka de nationella målen

3 Jobba i de befintliga strukturerna  Vad gör ni idag och varför? - inventera verksamhetsidéer, strategiska mål, prioriterade områden och så vidare.  Kvalitetsledningssystemet kan vara en bra ingång  Saknar ni kompetens- ta hjälp  Mandat, uppdrag, reguljärt eller projekt?

4 Ta avstamp i egna exempel  Saknar ni kunskap – studera och kartlägg så att ni får ett nuläge  …och egna exempel – kan vara till god hjälp!

5

6 Kulturrådet – instruktion Verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder Integrera ett jämställdhets-, mångfalds och barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet Sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde Samlat ansvar för att inom verksamhetsområdet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

7 Jämställdhetsstrategi 2010 Kulturrådet ger förutsättningar för att kvinnor och män ska ha lika rätt och möjlighet till deltagande i, inflytande över och delaktighet i kulturlivet. Kulturrådet ger kvinnor och män lika möjligheter att ta del av ekonomiska resurser inom kultursektorn Mätbara mål

8 Jämställdhetspolitiska mål, delmål 1 & 2 En jämn fördelning av makt och inflytande Hur många män och kvinnor får makt och inflytande genom de pengar som Kulturrådet fördelar? Ekonomisk jämställdhet Hur många kvinnor och män får del av de pengar som Kulturrådet fördelar? Hur stor del av resurserna går till kvinnor och män? Hur påverkar Kulturrådets bidragsgivning kvinnor och män i relation till andra statliga medel till kultursektorn? Vart går de större delen av de medel som Kulturrådet fördelar? I vilken andel är kvinnor och män representerade inom dessa områden?

9 Undersökningar Uppföljning strategi Jämställdhetsperspektivet relativt integrerat Direkt bidragsgivning ca 700 mkr Årlig uppföljning av könsuppdelad data Kartläggning av myndighetens insamling av könsuppdelad data Uppföljning av kvantitativ jämställdhet inom musik och litteratur över tid Bidragsgivning genom kultursamverkansmodellen ca 1300 mkr Årlig uppföljning av bidragsgivningen där jämställdhetsperspektiv ingår Undersökning av behov hos regionala kulturadministrationer

10 Andra undersökningar För att få in data om konstnärers villkor och publiksiffror utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Konstnärsnämnden Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv - Kvinnliga och manliga konstnärers möjlighet i fråga om betalt arbete Myndigheten för Kulturanalys Kultur av vem? - könsbalansen inom kultursektorn - Kvinnors och mäns möjlighet i fråga om betalt arbete SOM-institutets rapport Kulturvanor i Sverige 1989–2012 Kulturvanor utövande och upplevelser - Rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare Vad kan Kulturrådet påverka?

11 Lösningar Utveckla jämförbara variabler - möjlighet att analysera bidragsgivningen som helhet, utifrån perspektiven makt och representation Gemensam strategi för lika rättigheter och möjligheter - mer kvalitativa analyser och effektivare insatser Fler svarsalternativ för kön (annat och vet ej) - mer kvalitativa data för fördelning av makt, inflytande och resurser till kvinnor och män på aggregerad nivå Verka för att få in fler ansökningar med representation inom ett underrepresenterat kön - Bättre utgångsläge för jämn fördelning av makt och resurser i beviljade bidrag

12 Inte förstärka ojämställdheten genom bidragsbeslut när ansökningarna ligger utanför ett intervall där ett kön är representerat med 60 procent eller mer Bidra till jämnare fördelning av makt och resurser utifrån förutsättningarna Särskilda insatser för att bild- och formkonstnärer ska ersättas Öka möjligheten för kvinnor verksamma som utövare att få betalt för utfört arbete Utbildning och diskussion Undvika dikotomin Kvalitet - Politisk styrning

13 Socialdepartementet Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering Maria Söderberg S/SF

14 Socialdepartementet Instruktion & Regleringsbrev Instruktion: FK ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet RB13: Plan för jämställdhetsintegrering RB14: Jämställdhetsintegrera verksamheten RB15: Uppdatera planen för jämställdhets- integrering RB16: Inget nytt uppdrag

15 Socialdepartementet Regleringsbrev forts. Mål för sjukförsäkringen –RB14: Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av att rätt person får rätt åtgärd i tid så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete. –RB15: Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt ersättning ska ges till rätt person. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. –RB16: FK ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska. Mål för föräldraförsäkringen –FK ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. –Återrapportering: Här ska särskilt framgå vilka informations- och kampanjinsatser som Försäkringskassan har genomfört i syfte att uppmuntra föräldrar till ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

16 Socialdepartementet Myndighetsdialog Jämställdhetsministerns möten med GD:ar Regelbundna möten med S/Jäm, Genussekretariatet och S/SF FK-besök av förra jämställdhetsministern Dialog med politiska ledningen

17 Socialdepartementet Resultat Vision: Ett samhälle där FK är en central aktör som tillsammans med andra driver utvecklingen framåt Mål: inga osakliga skillnader, jämställt nyttjande av socialförsäkringen, motverka mäns våld mot kvinnor Modell för jämställdhetsintegrering i styrningen av verksamheten

18 Socialdepartementet Resultat, forts. Uppdaterat styrdokument Skapat ny stödfunktion Analyserat ev. könsskillnader i handläggningen Nya handläggarstöd och metodstöd Nya internutbildningar Jämställdhetsintegrerad inköps- och upphandlingsprocess

19 Socialdepartementet Utmaningar Inte se jämställdhetsintegreringen som ett projekt som blir klart Inte kartlägga och analysera om och om igen, utan viktigt att vidta åtgärder Inte låta jämställdhet vara en fråga som är valbar Kunna urskilja effekterna på de jämställdhetspolitiska målen


Ladda ner ppt "Jämställd vård och behandling Åsa Frodlund Statens institutionsstyrelse 160217 – JiM-träff."

Liknande presentationer


Google-annonser