Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Giftfri förskola - stödmaterial till kommuner 2015-10-07 Anna Christiansson och Anette Svensson Upphandlingsmyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Giftfri förskola - stödmaterial till kommuner 2015-10-07 Anna Christiansson och Anette Svensson Upphandlingsmyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Giftfri förskola - stödmaterial till kommuner 2015-10-07 Anna Christiansson och Anette Svensson Upphandlingsmyndigheten

2 Film: Giftfri förskola  YouTube: Utbildning Giftfri förskola YouTube: Utbildning Giftfri förskola

3 Agenda  Introduktion  Om Upphandlingsmyndigheten  Vad är Giftfri förskola  Offentlig upphandling  Kriterier  Roller och möjligheter  Workshop 1  Hållbar upphandling  Kemikaliekrav  Webbutbildning  Workshop 2

4 Vi utvecklar den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar.

5 Vårt uppdrag 5 Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling och den strategiska betydelse för den offentliga verksamheten ska stärkas.

6 Vad är Giftfri förskola? Kriterier för förskolan  Leksaker och hobbymaterial  Köks- och serveringsutrustning  Textilier  Möbler Temasida Giftfri förskola  Webbutbildning för upphandlare/beslutsfattare  Webbutbildning för förskolepersonal Finns på upphandlingsmyndigheten.se/ omraden/giftfri-forskola Andra produktområden med kemikaliekrav  Kemisk-tekniska produkter  Livsmedel  Bygg och fastighet  Storkök  Belysning  Vitvaror

7 Offentlig upphandling  En offentlig aktör som köper en vara eller en tjänst  I Sverige ca 600 miljarder kr/år  Regelverket bygger på EG-direktiv  Regleras i Sverige genom Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)  Leverantör väljs med hänsyn enbart till det som köps  Syfte med regelverket:  Hantera skattemedel väl  Ge alla leverantörer lika möjlighet

8 Grundläggande upphandlingsprinciper  Principen om icke-diskriminering  Principen om likabehandling  Principen om ömsesidigt erkännande  Proportionalitetsprincipen  Principen om transparens Gäller inom hela EU

9 Ramavtal och avrop  Ramavtal innebär att kommunen inte behöver göra en ny upphandling vid varje inköp  Ramavtal tecknas med en eller flera leverantörer  Förskolans inköp sker genom avrop på kommunens upphandlade ramavtal enligt kommunens rutiner  Om avtal saknas kontaktas upphandlingsansvarig på kommunen

10 Upphandlingskriterier  Färdigformulerade krav ”klipp och klistra”  Drivande krav – mer långtgående än lagstiftningen  Framtagna i en kvalitetssäkrad process tillsammans med upphandlande organisationer bransch och andra intressenter

11 Kravnivåer kriterier  Baskrav  Snäppet över lagkravsnivå  Enkla att verifiera  Avancerade krav  Går längre än baskraven  Kan kräva större insats att verifiera och följa upp  Spjutspetskrav  Miljöteknikdrivande krav  Kan behövas specialistkompetens för verifieringsarbetet  Lämpligt med marknadsanalys före upphandling

12 Kravexempel Krav-ID och rubrik Kort argument Kravnivå Kravtyp Kravtext Förslag till verifikat Motivtext Information till upphandlaren En del produktområden har även: Vägledningar Svarsformulär LCC-kalkyler

13 Roller och möjligheter  Kommunstyrelse / kommunfullmäktige  Besluta om t. ex. handlingsprogram för en giftfri vardag, kemikalieplan, styrdokument för upphandling, samverkan mellan förvaltningar.  Kommunens bygg- och fastighetsenhet/tekniska kontor  Se över förskolornas lokaler inklusive byggmaterial och investeringsplaner.

14 Roller och möjligheter  Ansvarig för förvaltning av förskolornas inventarier  Kartlägga förskolornas inventarier och göra en plan för att ersätt äldre produkter som innehåller farliga ämnen.  Upphandlare  Ställa krav i upphandling.  Förskolepersonal  Göra produktval/materialval vid avrop, fråga upphandlingsansvarig och leverantörer om innehåll, medverka i upphandling.

15 Workshop 1  Vilka politiska mål och riktlinjer för en giftfri förskola har ni i er kommun?  Hur fördelas ansvaret för giftfri förskola inom kommunen då flera verksamheter är berörda?  Vet ni vilka möjligheter ni har att påverka inköpen?  Känner ni till vilka ramavtal kommunen har?  Känner ni till några miljömärkningar och har ni möjlighet att avropa miljömärkta produkter på kommunens ramavtal?

16 Potential hållbar upphandling  Offentliga inköp görs för ca. 600 miljarder kronor årligen i Sverige  Kemikaliekaliekrav i upphandling gör skillnad  Möbler, ex 88 kg flamskyddsmedel  Undersökningshandskar, ex 390 ton ftalater i vinylhandskar kontra nitrilhandskar

17 Offentlig upphandling för en giftfri vardag  Europeiska kemikalielagstiftningen Reach - en grund att stå på  GPP viktigt styrmedel enligt strategin för EU 2020  Miljömålet Giftfri miljö  Kemikalieproposition ”På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken 2013/14:39”  Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2017 Kemikalieinspektionen  Giftfri förskola  Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad användning” (SOU 2014:90)  Ftalater i sjukvården  Se mer info på vår webbplats www.upphandlingsmyndigheten.se

18 Utgångspunkter för kemikaliekraven inom Giftfri förskola  Försiktighetsprincipen  Substitutionsprincipen  CLP-förordningen (klassificering och märkning)  EU:s kemikalielagstiftning Reach  Stockholmskonventionen och POPS-förordningen  Miljömärkningar Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/kemikalier/

19 Hur ställer du kemikaliekrav? 1.Krav på leverantörens hantering av information kring kemikalier. Exempel: Rutiner för kvalitetssäkring 2.Krav på att ämnen med vissa egenskaper inte får finnas i upphandlat sortiment Exempel: Allergiframkallande, miljöfarliga, reproduktionsstörande, antimikrobiella ämnen. 3.Krav på att specifika (grupper av) ämnen, eller grupper av ämnen, inte får ingå i varan eller ha sänkt gränsvärde Exempel: Bisfenol A, ftalater, flamskyddsmedel

20 Kravexempel 1: Hantering av information kring kemikalier RUTINER FÖR KVALITETSSÄKRING  Leverantören ska redovisa sina rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt punkterna i kravet, inkl. hantering av dokumentation kring produkterna, spårbarhet, produktionsförändringar. Förslag till verifikat:  Certifikat från kvalitetsledningssystem eller  Eget dokumenterat system + revisionsprotokoll Uppföljning under kontraktstiden  Kontroll av giltiga certifikat

21 Kravexempel 2: Krav på ämnen med vissa egenskaper INNEHÅLL AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN (KANDIDATFÖRTECKNINGEN)  Baskrav: Informera om varornas innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning (lagkrav).  Avancerat krav: Varorna ska inte innehålla dessa ämnen. Förslag till verifikat:  Bas: Lista över de ämnen som förekommer och i vilken produkt  Avancerat: Leverantörsförsäkran Uppföljning under kontraktstiden  Möte med leverantören – beskrivning av sina rutiner.  Stickprov på teknisk dokumentation från leverantören, t.ex. säkerhetsdatablad, materialtester.

22 Kravexempel 3: Krav på specifika ämnen FLAMSKYDDSMEDEL (möbler)  Lista på 8 flamskyddsmedel som varan inte får innehålla Förslag till verifikat:  Miljömärkning eller  Möbelfaktaintyg eller  Annan teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls Uppföljning under kontraktstiden  Kontroll av giltiga certifikat (miljömärkning)

23 Material  Plast  Trä  Gummi  Textil  Metall  Papper  Lim, färg, lekleror

24 Webbutbildningarna 24 Webbutbildning för förskolepersonal Webbutbildning för upphandlare/beslutsfattare

25 Workshop 2  Ställs det kemikaliekrav i förskolans upphandlingar i er kommun?  Vad är viktigt för er när ni beställer produkter till verksamheten? Hur kan ni göra för att få med kemikalieaspekter när ni väljer?  Hur går det till när ni köper in produkter till verksamheten? Vet ni hur ni får information om vad produkterna innehåller?

26 Fler tillfällen att lära dig mer  Kemikalieinspektionens kommunnätverk  Nätverksträff 24 november  Håll Sverige Rent Grön Flagg  Konferens 19 november

27 Tack! Anna Christiansson, anna.christiansson@uhmynd.se Anette Svensson, anette.svensson@uhmynd.se


Ladda ner ppt "Giftfri förskola - stödmaterial till kommuner 2015-10-07 Anna Christiansson och Anette Svensson Upphandlingsmyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser