Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål i Södertälje Miljökontorets mål för människors hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål i Södertälje Miljökontorets mål för människors hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Mål i Södertälje Miljökontorets mål för människors hälsa

2 Planeringsmodell Gemensam modell i kommunen Årlig verksamhetsplan för nämnden och kontoret För Mk dessutom: Årlig tillsyns- och aktivitetsplan med planerad tidsåtgång för arbetsuppgifterna

3 Processen, görs av handläggargrupper Ser på behov av tillsyn/resultat Möjliga mål och möjliga aktiviteter Räknar på tidsbehov och tillgänglig tid: Bastid (inkommande ärenden etc) Tillgänglig tid för riktad tillsyn Tidsbehov för målaktiviteterna

4 Vilka mål? Agenda 21-programmet Södertälje Andra behov utifrån miljötillståndet, omvärldsfaktorer mm Mål på alla arbetsområden, så alla har minst ett mål att jobba för

5 Hur är målen utformade? Huvudmål oftast på flera års sikt Delmål för året Uppföljningen visar om årets mål uppnåtts samt trenden för det långsiktiga målet

6 Målavsnitt/rubriker Miljökvalitetsmålen är målområden/avsnitt Koppling till folkhälsomålen där relevant Lagt till djurskydd Lagt till ”metodik”-mål

7 Målinriktad tillsyn och effektivt nyttjande av resurser mål 1 Vid slutet av 2010 har webbplatsen ett upplägg och innehåll som väsentligt minskar behovet att ha direkt kontakt med handläggare Aktiviteter Anpassa till kundens perspektiv och behov utförligare innehåll och bättre layout Idéer för utveckling undersöks

8 Egenkontroll för verksamheter mål 2 Verksamheter vara Informerade om egenkontroll Finnas dokumenterad egenkontroll till 2013 Aktiviteter Informera vid ordinarie tillsyn Informera grupper (möten) Skicka ut information till anmälningspliktiga verksamheter Material på webben

9 God bebyggd miljö (nationellt miljömål, fokusområde i Agenda 21) Sunda och säkra miljöer (nationellt folkhälsomålområde) mål 18 Skolor och förskolor ska ha en innemiljö som uppfyller grundkraven i miljöbalken till år 2010 mål 19 Skolor och förskolor ska klara riktvärdet för radon till år 2010 Åtgärder Informera nämnder, friskolor och fastighetsägare Förelägga Telge Fastigheter egenkontroll Inspektera ¼ av förskolorna Följa upp mätresultat Begära åtgärder och mätningar efter dessa

10 Livsmedelskontroll Säkra livsmedel (nationellt folkhälsomålområde) mål 3 År 2008 ha uppfyllt det kontrollbehov som framkom vid riskklassificeringen 2006 Åtgärder Mer personal, finansierat genom tillsynsavgifter

11 Naturvård Ett rikt växt- och djurliv (nationellt miljömål, fokusområde Agenda 21) Ökad fysisk aktivitet (nationellt folkhälsomålområde) mål 15 Kommunens skyddade natur ska få bättre tillgänglighet och information under 2007- 2009 Åtgärder Projekt med många delar, enligt plan

12 God bebyggd miljö (nationellt miljömål, fokusområde i Agenda 21) Sunda och säkra miljöer (nationellt folkhälsomålområde) mål 20 Handlingsplan för tysta områden mål 21 Bullerkartläggning i kommunen Föreslå tillägg i ÖP om tysta områden Föreslå SBN att skapa skydd för tysta områden Lägga ut inventeringen i gemensam GIS-miljö Samråd med Sbk om behov Presentera förstudien för MN och SBN Föreslå att kommunen avsätter medel att genomföra bullerkarteringen i budget för 2008 eller 2009

13 Säker strålmiljö (nationellt miljömål) Mål 22 har tillkommit på initiativ från nämnden mål 22 Verka för att bibehålla områden med låg elektromagnetisk strålning mål 23 Följa utvecklingen av högfrekvent elektromagnetisk strålning inom kommunen Åtgärder Beaktas i samband med planer Fortsatt prövning enligt Miljöbalken när nya master föreslås Kartläggning vart tredje år enligt fastställt program


Ladda ner ppt "Mål i Södertälje Miljökontorets mål för människors hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser