Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10-22."— Presentationens avskrift:

1 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10-22

2 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN Fastighetsbranschen står inför en omfattande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar, men också på ny teknik och en ökad professionalisering vilket medför krav på ny och mer kompetens. För att belysa hur behoven och utmaningarna ser ut i branschen gällande rekryteringsfrågor har Fastighetsägarna genomfört en enkätundersökning riktad till de egna medlemmarna.

3 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen genomfördes som en e-postenkät under våren 2012 Urvalet var slumpmässigt draget bland fastighetsföretagare som är medlemmar i Fastighetsägarna GFR* Totalt sett svarade 560 fastighetsföretagare på enkäten * Fastighetsägarna GFR är en av fyra regioner inom Fastighetsägarna. Fastighetsägarna GFR sträcker sig över Västra Götalands-, Hallands, Kalmar, Värmlands-, Jönköpings- och västra Östergötlands län. Vi har cirka 5 000 medlemmar som äger och förvaltar omkring 16 400 fastigheter.

4 Rekryteringsbehov Tillgång till kompetens Kontakt med utbildningsväsendet Bilden av fastighetsbranschen UNDERSÖKNINGENS FOKUS

5 1. PENSIONSAVGÅNGAR DE NÄRMASTE FEM ÅREN (PROCENT) Fråga: Hur ser rekryteringsbehovet ut i ditt fastighetsföretag de närmaste fem åren? Antal svarande = 560 företag De närmaste fem åren sker betydande pensionsavgångar inom var tredje fastighetsföretag. Bland företag med minst 10 fastigheter är det betydande pensionsavgångar hos 42 procent.

6 2. BEHÖVER REKRYTERA DE NÄRMASTE FEM ÅREN (PROCENT) Fråga: Hur ser rekryteringsbehovet ut i ditt fastighetsföretag de närmaste fem åren? Antal svarande = 560 företag 29 procent av samtliga fastighetsföretag behöver rekrytera. Bland företag med minst 10 fastigheter är det 50 procent som behöver rekrytera.

7 REKRYTERINGSANALYS De företag som i enkäten svarar att de behöver rekrytera uppger i genomsnitt att behovet ligger på 2,3 tjänster per företag. Överfört på hela branschen skulle detta innebära att sektorn behöver tillsätta omkring 10 000 tjänster de närmaste fem åren* * Resultatet bekräftas även av andra undersökningar. Enligt en studie från Fastighetsbranschens utvecklingsnämnd från år 2009 kommer pensionsavgångarna fram till år 2021 uppgå till 10 115 personer. Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation beräknar under samma period behovet till 16 000 nyanställningar.

8 3. KOMPETENSBEHOV (PROCENT) Fråga: Vilka typer av tjänster ska tillsättas i företaget under de kommande fem åren? Kommentar: Flera svarsalternativ möjliga vilket förklarar att de olika områdena summerar till mer än 100 procent. Antal svarande = 162 företag (utgörs av de som svarat att de behöver rekrytera) Bland större företag är rekryteringsbehovet mindre inom drift och underhåll. Där är behoven istället större inom förvaltning, ekonomi och administration.

9 4. LÄTT ELLER SVÅRT ATT HITTA RÄTT KOMPETENS? (PROCENT) Fråga: Anser du att det i allmänhet är svårt eller lätt att hitta rätt kompetens inom fastighetsbranschen idag? Antal svarande = 560 företag 64 procent gör bedömningen att det i allmänhet är svårt att hitta rätt kompetens inom fastighetsbranschen idag.

10 5. KONTAKTER MED UTBILDNINGSVÄSENDET (PROCENT) Fråga: Anser Har ditt företag de senaste åren haft någon kontakt med någon skola/lärosäte där man utbildar relevant personal för fastighetsbranschen? Antal svarande = 560 företag 88 procent har inte haft kontakt med någon skola som utbildar personal till fastighetsbranschen. Endast 9 procent har blivit uppsökta.

11 6. UPPFATTNING OM UNGAS KÄNNEDOM OM FASTIGHETSBRANSCHEN (PROCENT) Fråga: Tror du att dagens unga har god kännedom om fastighetsbranschen? Antal svarande = 560 företag Branschen uppfattar sig själv som okänd bland dagens unga. 91 procent tror att de har liten eller ingen kännedom alls.

12 SAMMANFATTNING Undersökningen bekräftar att fastighetssektorn står inför stora pensionsavgångar och rekryteringsbehov de närmaste åren. Omkring 10 000 jobb behöver tillsättas för att täcka behovet. Flest jobb finns inom drift och underhåll, men behoven är även stora inom förvaltning, administration och ekonomi. 64 procent av fastighetsföretagen gör bedömningen att det i allmänhet är svårt att hitta rätt kompetens inom fastighetsbranschen idag. Trots detta är det bara 12 procent av företagen som har haft någon kontakt med en skola som utbildar relevant personal för branschen. Branschen uppfattar sig själv som okänd bland dagens unga. 91 procent tror att de har liten eller ingen kännedom alls om fastighetsbranschen.

13 SLUTSATS Fastighetsbranschen måste bli bättre på att synliggöra sig själv för unga människor som ska välja yrkesbana. Att dagens unga inte känner till fastighetsbranschen är ett stort problem. Ny kompetens behövs och då måste fler få upp ögonen för hela skalan av möjligheter inom fastighetssektorn. Fastighetsbranschens rekryteringsbehov är stora inom drift och underhåll. Det finns goda möjligheter att matcha ihop dessa jobb med unga och utlandsfödda vilket är grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Att fastighetsbranschen har så liten kontakt med de utbildningar som riktar sig till branschen är ett stort bekymmer. I ett läge där kompetensbehovet är stort behövs fler och mer offensiva lärosäten inriktade på fastighetssektorn, tätare kontakter mellan näringslivet och skolan, samt fler företag som erbjuder praktikplatser.

14 VAD GÖR FASTIGHETSÄGARNA IDAG? Fastighetsägarna är en av huvudfinansiärerna bakom Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, vilket är en ideell förening vars huvuduppgift är att säkerställa framtida tillgång på kunnig personal inom fastighetsbranschen. I uppdraget ligger bland annat informations- och marknadsföringsinsatser, samt att initiera och upprätthålla nära kontakt och samarbete med kommuner, utbildningsföretag och skolor. Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Därför erbjuder vi själva ett brett utbud av utbildningar och branschnätverk. Fastighetsägarna har dessutom en rad lokala samarbeten med universitet, högskolor och yrkesutbildningar. Från och med 2011 har Fastighetsägarna GFR instiftat ett pris för årets bästa uppsats som rör fastighetsbranschen. Syftet är att stimulera till nya idéer och innovativ forskning inom områden som är viktiga för fastighetsföretagandet, öka den samlade kunskapen samt locka duktiga unga människor till branschen. Vinnaren får ta emot ett diplom, en prissumma på 10 000 kr samt får sin uppsats publicerad i Fastighetsägarnas rapportserie.

15 KONTAKT Rudolf Antoni Utredare och biträdande näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR Tel: 031 755 33 13 rudolf.antoni@fastighetsagarna.se FASTIGHETSÄGARNA - WWW.FASTIGHETSAGARNA.SE Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighets- marknad. Våra drygt 17 000 medlemmar är ägare av bostads- och lokalhyreshus, industrifastigheter och bostadsrättsföreningar. De privata fastighetsägarna äger totalt omkring 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter. De äger också cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.


Ladda ner ppt "FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10-22."

Liknande presentationer


Google-annonser