Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Till detta bildspel finns ett pratmanus som du får fram om du ställer dig i visningsläge ”anteckningssidor”. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Till detta bildspel finns ett pratmanus som du får fram om du ställer dig i visningsläge ”anteckningssidor”. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben,"— Presentationens avskrift:

1 Till detta bildspel finns ett pratmanus som du får fram om du ställer dig i visningsläge ”anteckningssidor”. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

2 Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansavtalet Bygger på FAS 05 som är ett centralt avtal som genom samverkan skall stödja utvecklingen av väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

3 Samverkansavtalet Samverkansavtalet ger alla medarbetare direktinflytande på arbetsplatsen. För att detta skall fungera krävs att både chef och medarbetare är väl insatta i avtalet. Båda parter har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om Verksamhetens utveckling Arbetsmiljö Hälsa Jämställdhet och mångfald Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

4 Förändringar mot tidigare Bygger på det centrala avtalet FAS 05 Strukturen av samverkansgrupper anpassas efter divisionernas behov Samverkansgrupper är tillika skyddskommittéer APT kan, efter behandling i Landstings- samrådet, hantera § 11 frågor som berör den egna arbetsplatsen Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

5 Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Utgångspunkter Så många frågor som möjligt skall behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Delaktighet Samverkan

6 Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Förutsättningar för väl fungerande samverkan Tydliga mål för verksamheten Klargjord arbetsfördelning Tydlig delegering av uppdrag och befogenheter Ledarskap med helhetssyn En vilja att fatta beslut i samverkan Samverkanssystem som följer organisationen och beslutsnivåerna

7 Förutsättningar för väl fungerande samverkan Det är viktigt att samverkansavtalet är anpassat till den praktiska verkligheten. Det innebär att vi årligen skall göra en uppföljning av hur vill tillämpar samverkansavtalet. Det sker inom ramen för verksamhetens ordinarie uppföljning. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

8 Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Beslut Både APT och samverkansgrupper skall präglas av en ömsesidig respekt att genom samråd nå enighet före beslut. Även om man inte nått enighet kan ett beslut fattas.

9 Beslut i samverkansgrupp Samråd i samverkansgrupp ersätter MBL 11, 19, 38 §§ Arbetsgivaren är ansvarig för besluten och därmed också för att frågorna väcks i samverkansgruppen i rätt tid i besluts- processen. Individärenden, tvister och kollektivavtalsfrågor hanteras aldrig inom ramen för samverkan. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

10 Beslut på APT På APT fattas beslut som rör den egna arbetsplatsen. Landstingssamrådet kan ge APT ett större mandat att fatta beslut i frågor som rör arbetsplatsen och innebär ”en viktigare förändring”. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

11 Former för samverkan Var frågorna skall behandlas styrs av ansvars- och beslutsnivåer i organisationen. Om fler än en arbetsplats berörs lyfts frågan till nästa övergripande samverkansnivå. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

12 Forum för samverkan Individnivå –Medarbetarsamtal –Lönesamtal –APT –LOM Arbetsplatsnivå, APT Representativ nivå, samverkansgrupp Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

13 Samverkan på individnivå Medarbetarsamtalet mellan medarbetare och närmaste chef skall vara: Planerat och återkommande minst 1 g/ år Strukturerat och väl genomtänkt Båda parter skall vara förberedda och se till att innehåll och resultat blir meningsfullt Skall dokumenteras (minnesant eller individuell utvecklingsplan) Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

14 Samverkan på individnivå Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Medarbetarsamtal Verksamhetens mål och utveckling Kompetensutveckling Samspel Arbetssituationen och arbetsgruppen Arbetsplatsen Källa: Klokboken Att prata om på ett medarbetarsamtal

15 Samverkan på individnivå Lönesamtalet Strukturerat samtal om arbetsinnehåll och arbetsprestationer Utgångspunkt är verksamhetens mål och lönekriterierna Underlag till chefen när den nya lönen skall bestämmas Samtalet skall helst resultera i samsyn om medarbetarens arbetsprestation Lönesamtalet skall dokumenteras Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Mer information finns på Livlinan

16 Samverkan på individnivå Ledar- och medarbetardeklaration (LOM) skall göras när en ny chef tillträder eller vid större organisatoriska förändringar. Syftet med LOM är att klargöra förväntningar mellan ledare och medarbetare Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Mer information finns på Livlinan

17 Samverkan på arbetsplatsnivå Arbetsplatsträffar (APT) Är ett forum där chef och medarbetare tillsammans arbetar med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Både arbetsmiljöfrågorna och hälsofrågorna skall vara en naturlig del av verksamheten. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

18 Samverkan på arbetsplatsnivå APT Minst 10 ggr/ år, obligatoriskt Skall i första hand ledas av närmaste chef Man tillhör den APT där man har sin huvudsakliga arbetsplats. Om APT sker på ledig tid ersätts man enligt avtal. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

19 Samverkan på arbetsplatsnivå Arbetsplatsträffar, APT forts Dagordning skall finnas tillgänglig i god tid så att man kan förbereda sig. Minnesanteckningar skall finnas där beslutspunkter tydligt framgår. Minnesanteckningar skall finnas tillgängliga även för de som är frånvarande. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

20 Samverkan på arbetsplatsnivå APT, att komma överens om: Syfte och innehåll Delaktighet och ansvarsfördelning Struktur och arbetsformer Beslutsprocessen; former/arbetssätt utifrån MBL, AML och samverkansavtalet Tidpunkt och frekvens Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Källa: Klokboken

21 Samverkan på arbetsplatsnivå APT, exempel på innehåll Uppföljning av föregående APT Löpande verksamhetsfrågor Fördelning av arbetsuppgifter Arbetsmiljöfrågor och hälsa Ekonomi och budget Övriga frågor Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

22 Samverkan på arbetsplatsnivå Information Diskussion Samtal Beslutsfattande Tema Problemlösning Förbättringar Lärande Planering Arbetslagsutveckling Utvärdering Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support APT, mötesmetodik Källa: Klokboken

23 Samverkan på representativ nivå Samverkansgrupper finns på divisionsnivå eller motsvarande och i många fall även på verksamhetsnivå. Samverkansgrupperna skall vara knutna till divisionernas beslutsnivåer. Varje division ansvarar för att samverkansgrupper finns i den utsträckning som verksamheten kräver. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

24 Samverkan på representativ nivå Skall ske minst 4 ggr/år, 10 ggr/år är ett riktmärke. Dagordning med beslutsunderlag och andra handlingar skall skickas ut minst 7 dagar i förväg. Mötena skall protokollföras och justeras av båda parter. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

25 Samverkan på representativ nivå Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet anses fullgjord om: -ärendet framgår av kallelsen -kallelsen är utskickad minst 7 dgr innan -man inte överenskommit om separat förhandlingstillfälle Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

26 Samverkan på representativ nivå Samverkansgrupperna består av både arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare som har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om: Verksamhetens utveckling Arbetsmiljö Hälsa Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

27 Samverkan på representativ nivå Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansgruppen utgör även skyddskommitté. De skall vara policyskapande i arbetsmiljö- och hälsofrågor samt planera, kontrollera och följa upp: -Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) -Företagshälsovårdsverksamheten -Anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten Information och utbildning om arbetsmiljö och hälsa skall integreras med de övriga verksamhetsfrågorna.

28 Samverkan på representativ nivå Landstingssamrådet är den samverkansgrupp som behandlar landstingsövergripande frågor. Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

29 Verktyg Klokboken FAS-verktygen Organisationskonsulterna Bemötandespelet Landstingshälsan Samverkansavtalet 2011 Chefsmaterial Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support


Ladda ner ppt "Till detta bildspel finns ett pratmanus som du får fram om du ställer dig i visningsläge ”anteckningssidor”. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben,"

Liknande presentationer


Google-annonser