Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI (Addiction Severity Index) ASI-intervjun Beslut på bättre grunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI (Addiction Severity Index) ASI-intervjun Beslut på bättre grunder."— Presentationens avskrift:

1 ASI (Addiction Severity Index) ASI-intervjun Beslut på bättre grunder

2 ASI – Ett bedömningsinstrument ASI-metoden är ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter/patienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem, missbruk eller beroende. Utvecklades av McLellan i USA på 70-talet och började användas i Sverige på 90-talet.

3 Strukturerade intervjuer som täcker 7 livsområden Fysisk hälsa Arbete och försörjning Alkohol Narkotika Rättsliga problem Familj och umgänge Psykisk hälsa Grundintervju innehåller 180 frågor. Informationen samlas in utifrån 2 tidsperspektiv, livstid och de senaste 30 dagarna.

4 Skattning/Återkoppling Klienten/patienten skattar under intervjun sin egen oro samt behov av hjälp i varje livsområde och när intervjun är färdig gör även intervjuaren en skattning utifrån den information som framkommit. Intervjuaren återkopplar alltid resultatet av intervjuerna till den intervjuade.

5 ASI uppföljning ASI uppföljningsintervju med 150 frågor ger återkoppling till klient/patient om positiva/negativa förändringar över tid. Ger stöd till professionen inför uppföljning av insatser/vårdplanering. Ger beslutsstöd till verksamheter och ledning samt återkoppling av resultat i arbetet.

6 ASI-net ASI-net är ett webbaserat datorstöd som underlättar arbetet med ASI-metoden. Databas som kan användas i behandlingsplanering, rapportering, forskning och statistik Personkänslig information behandlas med samma säkerhetsrutiner och teknik som hos banker.

7 ASI i Bergs kommun Utbildningssatsning i ASI Bred satsning, både socialsekreterare och behandlare i öppenvård, (missbruksteamet och socialpsykiatri), 10 utbildade i ASI Utgå från socialtjänstens personal och minska sårbarheten! Börja använda ASI grundintervju direkt efter utbildning på alla vuxna personer som ansöker om vård eller behandling för sitt missbruk! Utse ASI-ansvarig och ASI-samordnare! Bilda en liten arbetsgrupp med chef och några ASI- utbildade som arbetar med genomförandeplan och håller ASI levande!

8 Genomförandeplan för ASI i Bergs kommun Arbetsprocess i arbetsgrupp med att skriva fram en genomförandeplan Titta på exempel från andra kommuner! Hur vill vi använda ASI i vår kommun? Förankra i hela arbetsgruppen! Fördel med Politisk förankring! Hur ska ASI hållas levande och aktuellt?

9 Innehållet i genomförandeplan för ASI i Bergs kommun Urval: Bör göras på alla vuxna personer som ansöker om vård, behandling eller annan insats för missbruks- eller beroendeproblem. ASI-intervjun skall fungera som ett utredningsunderlag och genomföras så tidigt som möjligt i ärendet. ASI bör även göras på personer som redan är beviljade insats för missbruks- eller beroendeproblem samt personer aktuella för ett andrahandskontrakt. Personens skriftliga samtycke viktigt och vilka andra myndigheter som vid behov får ta del av den samt tidsperiod för samtycket. Uppföljningsintervjuer: Uppföljningsintervju bör om möjligt göras av samma person som grundintervjun. Ansvarig handläggare ansvarar för att uppföljningsintervjuerna blir gjorda. Första uppföljningsintervjun bör göras 6 månader efter grundintervjun och därefter var 6:e månad om personen fortfarande har en insats. Uppföljningsintervjun görs innan uppföljning/omprövning av insats sker. Bortfall: Skäl till bortfallet diskuteras med enhetschef och dokumentera i ASI-net.

10 Fortsättning innehåll i genomförandeplan ASI Metoden: ASI får utföras av personal som gått ASI-utbildning och blivit godkända. ASI-ansvarig är enhetschef på IFO. Det ska finnas en ASI-samordnare och det ska vara en person som gör ASI-intervjuer. Diskussion och uppföljning av metoden sker minst 4 gånger per år. Om en ASI-intervju skall göras kan handläggare ta kontakt med ASI-samordnare för att få hjälp med intervjuns genomförande. Vi har 10 personer som behöver upprätthålla sina kunskaper i metoden! ASI – net: Alla med ASI-utbildning ska ha kunskap i inmatning av intervjuer i ASI-net och varje person som genomför ASI-intervjun tar ansvar för det! Minst 2 personer på enheten ska ha tillgång till inloggning i ASI-net. ASI och rättssäkerhet: ASI- intervjuerna avidentifieras i ASI-net och ersätts med kod som antecknas på ASI-intervjuformulär och textsammanställning. ASI och statistik: När vi använder ASI på ett systematiskt sätt kan vi i förlängningen få ut statistik. Därför bör minst en person i kommunen ha kunskap om hur statistiken tas fram och dess användningsområden!

11 Forts genomförandeplan ASI i Bergs kommun Genomförandeplanen gäller tills vidare men ska diskuteras och revideras vid behov! OBS! Socialtjänsten i Bergs kommun har beslutat att ASI aldrig får ställas som villkor för att bistånd skall beviljas.


Ladda ner ppt "ASI (Addiction Severity Index) ASI-intervjun Beslut på bättre grunder."

Liknande presentationer


Google-annonser