Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-20 SIDAN 1 Reform för nyanländas etablering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-20 SIDAN 1 Reform för nyanländas etablering."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-20 SIDAN 1 Reform för nyanländas etablering

2 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd  Lagrådsremiss i september 2009  Proposition väntas i december 2009  Kompletterande statlig utredning om samhällsorientering för nyanlända, våren 2010  Beslut om etableringsreformen i riksdagen planerat till 2:a eller 3:e kvartalet 2010  Genomförande 1 december 2010 2016-09-20 SIDAN 2

3 Lagrådsremissen  Ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (motsvarande målgrupp som ingår i det nuvarande flyktingmottagandet - flyktingar och andra skyddsbehövande och deras anhöriga – i åldern 20-64 år)  Samlat statligt ansvar genom arbetsförmedlingen  Etableringsplan genom af  Valfrihetssystem med etableringslotsar genom af  Samhällsorientering och sfi genom kommunen  Individuell statlig etableringsersättning 2016-09-20 SIDAN 3

4 Arbetsförmedlingens samordnande ansvar  Etableringssamtal i samband med uppehållstillstånd (genomgång av möjlighet till boende och arbete inför bosättning)  Anvisa bosättning (individen rätt att bosätta sig i eget boende kvarstår). Möjlighet till ny bosättning inom 6 mån  Upphandla och etableringslotsar  Kontroll och administration av planens innehåll och att indivden följer planen  Besluta om rätten till etableringsersättningen (försäkringskassan verkställer beslut och utbetalar ersättningen)  Uppföljningsansvar 2016-09-20 SIDAN 4

5 Etableringsplan  Arbetsförmedlingen ska tillsammans med individen upprätta en individuell plan för att underlätta och påskynda etableringen  Etableringsplanen innehåller minst sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Även rehab-insatser kan ingå  Aktiviteter på heltid eller enligt hela individens arbetsutbud (minst 25%)  Tidsbegränsad etableringsperiod, max 24 mån (möjlighet till överhoppningsbar tid i samband med föräldraledighet eller sjukdom, max ett år)  Den nyanlände får välja en etableringslots  Planen förändras vid behov 2016-09-20 SIDAN 5

6 Etableringslotsen – en ny aktör  Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända.  Lotsen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen  Lotsen ska stödja den nyanlände och påskynda etablering i arbetslivet, vidareutvecklar etableringsplanen tillsammans med den nyanlände  Lotsen har det huvudsakliga kontakten med den nyanlände  Ersättningen till lotsen ska vara prestationsbaserad 2016-09-20 SIDAN 6

7 Etableringsersättningen  Generell ersättning som utgår till individen, ej behovsprövad  Kopplad till aktivt deltagande (25-100%)  Den nyanlände kan arbeta vid sidan av etableringsinsatserna utan att ersättningen minskar (upp till visst ”fribelopp”)  Barntillägg och bostadsersättning för indvider som ej har rätt till bostadsbidrag.  I normalfallet ska behov av kompletterande försörjningsstöd ej uppstå. 2016-09-20 SIDAN 7

8 Kommunens ansvar  Sfi och samhällsorientering för vuxna som har en etableringsplan genom arbetsförmedlingen  Mottagning och insatser för nyanlända som inte kan ingå i den statliga etableringen på minst 25 %  Samordningsansvar för barn, unga och äldre  Tillgång till förskola/skola, insatser för nyanlända elever.  Behov av kompletterande försörjningsstöd för individer som inte får full ersättning (etableringsplan på deltid)?  Nyanlända som inte blir självförsörjande på 24 mån 2016-09-20 SIDAN 8

9 Kommunens ansvar att erbjuda nyanlända samhällsorientering  En nyanländ som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering  En särskild utredare ska lämna förslag om innehåll och omfattning. Utredaren ska även utreda förutsättningarna för att även övriga nyanlända (t ex de anhöriga som inte omfattas av flyktingmottagandet) kan få del av samhällsorientering. Delbetänkande 1 mars, slutbetänkande 17 maj  Ska ta del av ett samverkansprojekt i Stockholms län - förstudie för en regiongemensam samhällsinformation  Riktlinjer, metodutveckling och förberedelser under 2010 (SAF i samverkan med sdn) 2016-09-20 SIDAN 9

10 Ett antal frågeställningar kvarstår..  Statlig ersättning till kommunerna  Gränsdragningsfrågor mellan kommun och stat och vilka som kan ingå i den statliga etableringen. Enligt regeringen beräknas cirka 5% av de nyanlända inte ingå pga fysiska eller psykiska hinder som medför att de inte kan delta i etableringsaktiviteter eller rehab-insatser på minst 25%  Nya samverkansformer med af och lotsar  Utformning och organisation för samhällsorienteringen  Mottagning och introduktion för barn och unga, sjuka, äldre?  Bostadsfrågan?  Tydligare analys och konsekvensbeskrivning efter proposition 2016-09-20 SIDAN 10


Ladda ner ppt "2016-09-20 SIDAN 1 Reform för nyanländas etablering."

Liknande presentationer


Google-annonser