Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västmanland. 2 Samordnad individuell plan 2015 - 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västmanland. 2 Samordnad individuell plan 2015 - 2016."— Presentationens avskrift:

1 Västmanland

2 2 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

3 Välkommen till utbildning i samordnad individuell plan ”den enskildes egen plan” Utbildningen ges till ca 2 000 medarbetare i Västmanland 3 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

4 4 Samordnad individuell plan ” Min samordnade individuella plan visar mig att dom förstår mina behov och jag vet vad jag får och av vem, samt vart jag vänder mig”

5 Har ni träffat Anna, Miriam och Olle som finns på Sveriges Kommuner och Landsting? 5 http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

6 Innehåll för dagen Inledning Presentation Var är vi nu? Hemsida SIP och SVPL/SPU SOU 2015:20 Överenskommelser kommuner och landsting Medicinska överenskommelser Delat beslutsfattande Tandvårdsstöd Fallbeskrivningar 3 – 4 grupper Måste man göra SIP? Vilka ska bjudas in? Vem kallar? Samordningsansvarig? Mål och aktiviteter? Uppföljning? Hur skapa ett bra möte? Kaffe 6 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Genomgång av IT-stödet Prator Inkl. utvärdering

7 7 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Konsekvenser Förslag: gälla från 1/7 2016 alt 1/7 2017 Betalningsansvarslagen upphör, 5 och 30d Betalningsansvar överenskommes el 3d SVPL/SPU upphör, ersätts av SIP SIP startar tidigt i vårdkedjan SIP proaktivt Skickas inom 24 timmar f slutenvård Berörda enheter tar kontakt m den enskilde och slutenvård f planering av fortsatta insatser Fast vårdkontakt utses i den landstingsfinansierade öppna vården Inskrivnings- meddelande Berörda enheter tar över ansvaret så snart som möjligt Fast vårdkontakt kallar till SIP inom 3 dagar efter underrättelse att patienten är utskrivningsklar Öppen psykiatrisk tvångsvård enl 7 a § LPT Underrättelse att patienten är utskrivningsklar Information överförs senast samma dag som patienten lämnar slutenvården till berörda enheter SIP genomförs när det är optimalt för patienten, kan ske i bostaden om patienten önskar Informations- överföring vid utskrivning

8 Innehåll för dagen Inledning Presentation Var är vi nu? Hemsida SIP och SVPL/SPU SOU 2015:20 Överenskommelser kommuner och landsting Medicinska överenskommelser Delat beslutsfattande Tandvårdsstöd Fallbeskrivningar 3 – 4 grupper Måste man göra SIP? Vilka ska bjudas in? Vem kallar? Samordningsansvarig? Mål och aktiviteter? Uppföljning? Hur skapa ett bra möte? Kaffe 8 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Genomgång av IT-stödet Prator Inkl. utvärdering

9 När ska en samordnad individuell plan upprättas? (3 f § HSL, 2kap 7§ SoL) När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Samordnad individuell plan 2015 - 2016

10 När ska en samordnad individuell plan upprättas? (2kap 7§ SoL, 3 f § HSL) När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Samordnad individuell plan 2015 - 2016

11 När ska en samordnad individuell plan upprättas? (3 f § HSL, 2kap 7§ SoL) Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979). Samordnad individuell plan 2015 - 2016

12 12 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Samordnad individuell plan - samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län avseende samarbete och gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst (VKL Q111-1-07) En tydlig situation när en samordnad individuell plan behövs är när insatser från andra huvudmän är nödvändiga för att den myndighet eller huvudman som gör bedömningen av planeringsbehovet ska kunna fullgöra sitt ansvar. Andra aktörer kan inbjudas vid behov och om den enskilde samtycker t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skolan. Vem kontaktas vid samordnad individuell plan: I de fall där det finns en pågående relevant kontakt med specialistvården t.ex. somatisk-, psykiatrisk sjukvård eller habiliteringsverksamhet, så kontaktar kommunen den verksamheten, i övriga fall och vid frågetecken är det alltid den enskildes vårdcentral som har grundansvaret. I de fall där det finns en pågående relevant kontakt med socialtjänsten t.ex. försörjningsstöd, hemsjukvård eller boendestöd så kontaktar landstinget den verksamheten, i övriga fall och vid frågetecken är det alltid socialtjänsten som har grundansvaret I de fall som ett beslut om insatser/åtgärder inte kan avlämnas under mötet, ska det i den fortsatta planeringen framgå vad som är möjligt att genomföra i väntan på detta.

13 Samtycke Inbjudan Anpassad plan till IT-stödet Prator Blanketter på www.vkl.se sök på SIPwww.vkl.se

14 Lika hemsidor stödjer införandet: vkl.se alt ltv.se, sök på SIP http://vkl.se/vi-arbetar-med/vard-och-omsorg/samordnad-individuell-plan-sip/ http://www.ltv.se/Vardgivare-och-samarbetspartners/samverkan-vardplanering-kommuner-och-landsting/ 14 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Frågor och svar om SIP: sip@ltv.sesip@ltv.se

15 Fall 1 Kvinna med invandrarbakgrund söker upprepat vårdcentral för somatiska besvär i hela kroppen. Grundligt somatiskt utredd inom primärvård och specialistvården. Söker akut på stora akuten men även på psykiatriska akutmottagningen flera gånger i veckan. Ses ibland på stan med ett utåtagerande beteende. Grannar ringer till vårdcentralen och meddelar att patienten skriker hemma. Anhörig orkar inte och till slut blir hon vräkt från hemmet. Förmodligen kontakt med kommunen som inte vårdcentralen känner till. Flera remisser och muntlig kontakt med bakjour till psykiatrin som avvisar men vid något tillfälle kommit till bedömning men utan åtgärd och hänvisad tillbaka till primärvård.

16 Fall 2 Äldre förvirrad man med hemtjänst, ekonomiskt bistånd. Har diabetes, lungsjukdom och går på hjärtmottagning samt kontakt med vårdcentral. Utreds på geriatriken. Mannen tycker inte själv att han har några problem. När hemtjänsten påtalar att olika saker inte fungerar händer det att han blir arg och höjer rösten. En del av hemtjänstpersonalen är rädda för att gå hem till honom. Bor med hustru och vuxen son. Sonen är arbetslös och har alkoholproblem. Sonen övertalar ofta fadern att ge honom pengar. Frun arbetar som boendestödjare inom kommunen och har hört talas om att det finns något som kallas SIP. Frun ber om att en samordnad individuell plan ska upprättas för maken då situationen upplevs som ohållbar.

17 Fall 3 Flicka 13 år med njurproblem och Aspergers syndrom. Nu deprimerad. Flickan går i en vanlig skolklass men har inte varit i skolan på ett par månader. Modern vill att dottern ska utredas igen för att få adekvat hjälp. Fadern är tveksam och tycker att man aldrig fått någon hjälp av myndigheterna. Han säger också att man bara vill sjukdomsförklara dottern. Föräldrarna ligger i vårdnadstvist och flickan bor nu varannan vecka hos dom. Flickan önskar själv bo hos pappan. Flickan går inte i skolan när hon är hos pappan och upplever att mamman är tjatig som vill att hon ska gå i skolan när hon är hos henne. Skolkuratorn tycker att man behöver göra en SIP och det säger hon till rektorn på skolan.

18 Fallbeskrivningar Måste man göra SIP? Vilka ska bjudas in? Vem kallar? Samordningsansvarig? Mål och aktiviteter? Uppföljning? Hur skapa ett bra möte? Fallbeskrivningar längst bak i lathunden 18 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

19 Samordnad individuell plan Ärendehanteringssystem Prator Västmanland 2015 - 2016 19 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

20 20 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

21 Samordnad plan vid utskrivning (SVPL/SPU) Samordnad individuell plan (SIP) Kallas i dagligt tal PratorFinns som särskild flik i kommunernas och landstingets IT-stöd Prator Utgår från organisationernas behov av planering Utgår från den enskildes behov samordning av vård och omsorg Avser utskrivningsklar patient. Sker utifrån betalningsansvarslagen Den enskildes samordnade individuella plan, utgår från den enskildes behov av samordning Sker i slutenvård vid utskrivning av patient från slutenvård Sker oftast i öppenvård, även i den enskildes hem Tre parter: primärvård, psykiatrisk öppenvård, biståndshandläggare/hemtjänst/hem- sjukvård slutenvård Ingen begränsning för vilka ytterligare parter som kan involveras, t ex: landstingets öppna specialistmottagningar och primärvård socialtjänst skola (Prator är inte tillgängligt) FK och AF (Prator är inte tillgängligt) Kallelse skickas från slutenvården inför utskrivning Den som ser behovet av samordning är sammankallande Biståndsbedömare leder ofta mötetSamordningsansvarig utses på mötet, kanske den som har mest kontakt med den enskilde Ansvaret för uppföljning hos primärvård /psykiatrisk öppv och/eller kommunal hemsjukvård, hemtjänst Samordningsansvarig ansvarar för dokumentation och för att uppföljning kommer till stånd Vårdplan justerasÖverenskommelse undertecknas

22 Processen i samordnad individuell plan i IT-stödet Prator Informationsmeddelande Initiativ Kallelse Möte, upprättande av SIP (inkl uppföljning) ytterligare möten och ny SIP Utvärdering Kallelse enhet enhet/person enhet enhet enhet/person Någon tar initiativ Utan dröjsmål/den enskildes behov 1 arbetsdag i god tid planen upprättas inom 2 arbetsdagar efter mötet Välkommen till SIP-möte Neka, var god kalla enhet …. Neka, har inte haft kontakt på ?? På varje enhet ska bevakning av initiativ och kallelser ske dagligen av utsedda personer Därefter fördelas ärendet till den som går på SIP-mötet Kvittera 22 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Kvittera

23 Rutiner som Ni behöver ha på enheten/verksamheten för att kunna hantera SIP på rätt sätt. Respektive enhet/verksamhet måste fatta beslut om hur organisationen av SIP- processen ska vara inom enheten/verksamheten Upprätta rutiner för hur bevakning av inkommande SIP-initiativ och –kallelser i IT- stödet Prator ska ske. Förslag: 2 - 3 personer på enheten/verksamheten bevakar inkommande initiativ och kallelser med avisering exempelvis per mail (kanske till funktionsbrevlåda) när något händer i lådan. Upprätta rutiner för hur SIP-ärenden fördelas ut på medarbetare på enheten/verksamheten. Förslag: ”Någon” med mandat. Upprätta rutiner för hur pågående SIP-ärenden bevakas. Förslag: Den som har ärendet bevakar manuellt, och vid frånvaro kanske de som bevakar initiativ och kallelser. Skapa rutiner för hur man sänder initiativ och kallelser i SIP-fliken av IT-stödet Prator Rutiner för kontroll av obehörig användning av IT-stödet Prator Rutiner för avvikelsehantering av IT-stödet Prator Rutiner för dokumentation i journal och hur IT-stödets information görs tillgänglig KVÅ-kodning för landstingets verksamheter XU045 vid färdig plan (fysiska möten) Lokala administratörer lägger upp behörigheter och svarar på frågor 23 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

24 24 Samordnad individuell plan 2015 - 2016 Mera filmer på SKL SIP, Pojke och pappa (pappa Thomas Thelin)

25 Mera att läsa 25 Samordnad individuell plan 2015 - 2016

26 Västmanland


Ladda ner ppt "Västmanland. 2 Samordnad individuell plan 2015 - 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser