Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLA BLIR VI ÄLDRE! VILL DU TA MAKTEN ÖVER DITT ÄLDREBOENDE? KOM PÅ INFOMÖTE I BYGDEGÅRDEN SÖNDAGEN 12 MAJ KL 1300-1500.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLA BLIR VI ÄLDRE! VILL DU TA MAKTEN ÖVER DITT ÄLDREBOENDE? KOM PÅ INFOMÖTE I BYGDEGÅRDEN SÖNDAGEN 12 MAJ KL 1300-1500."— Presentationens avskrift:

1 ALLA BLIR VI ÄLDRE! VILL DU TA MAKTEN ÖVER DITT ÄLDREBOENDE? KOM PÅ INFOMÖTE I BYGDEGÅRDEN SÖNDAGEN 12 MAJ KL 1300-1500

2 Ett värdigt boende på äldre dar

3 Syfte Informera Diskutera Engagera

4 Frågor att besvara Varför Gamlingbo? Hur långt har vi kommit? Ändamål och verksamhet? Vem kan bli medlem? Vad gäller för boendet? Var kommer Gamlingbo att byggas? Hur många lägenheter blir det? Hur blir jag medlem/ställer mig i kö?

5 Frågor att besvara Boendets insats och månadsavgift? Vilka fler avgifter kan jag behöva betala? Vad kommer min inbetalda medlemsavgift att användas till? Hur skall etablerandet av Gamlingbo finansieras? Vad tycker kommunen? När hålls första stämman? Finns det något jag kan göra nu?

6 Varför Gamlingbo? Vi vill medverka till att: ”Ta makten” över vår situation på ålderns höst Skapa ett attraktivt vård- och äldreboende i skärgården Skapa ett boende för Tynningöbon som vill bo kvar på ön, men som t ex känner sig för gammal eller oförmögen att klara sitt eget/nuvarande boende Genom en boendegemenskap fortsätta umgås och ha gemensamma aktiviteter

7 Hur långt har vi kommit? En förening är bildad – Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening En styrelse finns – Lars Röckert, Annika Åberg, Lars Werner, Helen Vallbo, Michelle Thöming Föreningen har i motion önskat markanvisning av TGEF Begäran om att bli inkluderad i kommunens översiktsplan 2030 – Positivt svar erhållet Bankkonto öppnat som möjliggör att ta emot medlemsavgifter mm

8 Gamlingbo: Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att – planera, bygga och driva ett boende för äldre Tynningöbor och därmed förenlig verksamhet. Boendet – är tänkt för Tynningöbor som förväntas bo i sitt boende största delen av året och är intresserade att aktivt delta i det gemensamma boendet. – ska tillhandahålla gemensamhetsytor för samvaro, sysselsättning och matservering. – utgörs av bostäder med tillgång till service, vård och omsorg Medlem deltar i verksamheten genom – kapitaltillskott, i form av köavgift och insatsbelopp, och eget arbete efter förmåga.

9 Vem kan bli medlem? Till medlem kan antas sökande som är fastighetsägare på Tynningö Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda årsavgifter, köavgifter samt boendeinsats vid inflyttning i lägenhet

10 Vad gäller för boendet? Boendet är reserverat för medlem som fyllt minst 70 år eller har ett funktionshinder Den medlem som har längst kötid erbjuds lägenhet när sådan blir ledig. Att avstå från inflyttning i erbjuden, ledig lägenhet, innebär ingen förändring av köplatsen. Ledig lägenhet erbjuds då nästa i kön. Förtur ges till fastboende (mantalsskrivna) på Tynningö

11 Var kommer Gamlingbo att byggas? ?

12 Hur många lägenheter blir det? Avsikten är att kunna erbjuda lägenheter i varierande storlek både i markplan och på ett våningsplan ovanför markplanet. Styrande blir bl a villkor för byggande, service- och vårdpersonal etc Bedömt antal lägenheter initialt: ca 20 Målet är att det på sikt skall bli plats för alla som önskar

13 Hur blir jag medlem/ställer mig i kö? Medlemsansökan görs till styrelsen som godkänner Din ansökan – efter det att Du betalat in insatsavgiften 2000:- Din plats i kön bestäms av när Du betalt Din insatsavgift

14 Vilka fler avgifter kan jag behöva betala? Tanken är att i ett senare skede – Varje medlem årligen till föreningen ska betala en årsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 6000;- – En köavgift ska erläggas årligen med belopp likaså beslutat av föreningsstämman – Köavgiften samlas till varje köandes boende och omvandlas till boendeinsats vid inflyttning. – Vid utträde ur föreningen betalas köavgiften tillbaka inom 6 månader efter utträde

15 Boendets insats och månadsavgift Boendeinsatsen vid inflyttning bestäms av föreningsstämma. Beloppet kan justeras på föreningsstämma. Boendeinsatsen återbetalas vid avflyttning. Månadsavgift för inflyttade medlemmar beslutas av styrelsen och ska inkludera kostnader för – den egna lägenheten – gemensamhetsytor – ett antal måltider per månad.

16 Vad kommer min inbetalda medlemsavgift att användas till? Utgående från att vi blir tillräckligt många medlemmar/erforderliga medel avser vi som ett första steg i samtal med kommunen bl a: – Informera om våra planer – Begäran om planbesked – Begäran om planändring – Ansöka om bygglov Vi kommer även kontakta andra organisationer med erfarenhet av senior-/äldreboende Kontakter med och ansökan om bidrag från bl a EU

17 Hur skall etablerandet av Gamlingbo finansieras? Detta är något som vi avser diskutera med kommunen Vi räknar med att kostnaderna för att bygga vårt Gamlingbo ligger på c a 25-30 000;-/kvm Byggandet kräver extern finansiering främst genom lån, men även visst bidrag (EU, Kommun, SLL m fl) – EU-bidrag!? – Sponsorer!? – Egen insats Driften avses finansieras främst genom boendes månadsavgifter, restaurangverksamhet mm

18 Vad tycker kommunen? Vi vet att kommunen just nu planerar för framtida äldreboende och vi har bl a fått följande respons från vår dialog: ”Vi arbetar för fullt med att slutföra utställningsförslaget för översiktsplanen. I förslaget har ett område kring Tynningö bygdegård pekats ut som förslag till en långsiktig och strategisk plats för samhällsservice. Vi utgick från de diskussioner vi hade under de senaste mötet med er på Tynningö. Genom att översiktsplanen är på en övergripande och strategisk nivå, så är det först i kommande planering som lämplig placering studeras. Vi föreslår även att det bör tas fram en fördjupning av översiktsplanen för Tynningö där detta är ett exempel på intressen och frågor som behöver studeras närmare. Sedan är det på mer detaljerad nivå som möjlig utformning m.m. studeras. Avsikten är att vi nu under våren ska ta upp utställningsförslaget för godkännande för att sedan få uppdrag att ställa ut det för granskning under vår/sommar. Då blir det återigen möjligt att lämna synpunkter. Men mer information om detta kommer när det närmar sig.”

19 När hålls första stämman? Årets ordinarie stämma har redan avhållits! Vår avsikt är att hålla en extra stämma under hösten 2013!

20 Finns det något jag kan göra nu? JA!!!


Ladda ner ppt "ALLA BLIR VI ÄLDRE! VILL DU TA MAKTEN ÖVER DITT ÄLDREBOENDE? KOM PÅ INFOMÖTE I BYGDEGÅRDEN SÖNDAGEN 12 MAJ KL 1300-1500."

Liknande presentationer


Google-annonser