Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentationstitel Månad 200X Sida 1 SamPlan För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst Syftet med projektet är att utveckla och pröva en modell för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentationstitel Månad 200X Sida 1 SamPlan För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst Syftet med projektet är att utveckla och pröva en modell för."— Presentationens avskrift:

1 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 SamPlan För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst Syftet med projektet är att utveckla och pröva en modell för samverkan mellan Försäkringskassan och kommunerna i första hand, men där även vården och Arbetsförmedlingen ingår.

2 Presentationstitel Månad 200X Sida 2 Bakgrund En av tio inkomster ligger under gränsen för sjukpenninggrundande inkomst, SGI; 10 700 kr/år. Fyra av tio av dem som saknar SGI ett år är i samma situation fyra år senare. Av den arbetsföra befolkningen i åldern 20–64 år är det omkring 4–5 procent som varaktigt uppskattas sakna tillräcklig förvärvsinkomst för att få sjukpenning..

3 Presentationstitel Månad 200X Sida 3 Vissa grupper är överrepresenterade; Kvinnor Personer äldre än 50 år Ensamstående med myndiga hemmaboende barn Ensamstående män utan barn Personer med bara grundskoleutbildning, Utrikes födda (skillnaderna minskar med vistelsetid)

4 Presentationstitel Månad 200X Sida 4 Målgrupp Medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärvsaktiv ålder, som är sjukskrivna men saknar SGI och som är i behov av samordnad rehabilitering. De personer som är aktuella inom kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd och ansöker/ansökt om sjukersättning har varit särskilt prioriterade. Under andra hälften av 2015 har fokus lagts på dem som bedöms ha förutsättningar att klara arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser.

5 Presentationstitel Månad 200X Sida 5 Inventering visade att det finns ca 450 individer som är sjukskrivna och är i behov av samordnad rehabilitering. Underlagen som har funnits i ärenden har inte varit tillräckliga för att bedöma arbetsförmågans nedsättning. Vissa individer har tidigare haft en sjukpenninggrundande inkomst men förlorat den.

6 Presentationstitel Månad 200X Sida 6 Nyttomål Att genom tydliga kanaler och god samerkan effektivisera Försäkringskassans ansvar att samordna rehabilitering för målgruppen. Att skapa effektivare stöd till individer som saknar SGI för återgång i arbete. Att förbättra samverkan till stöd för kommunerna, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården i arbetet att bedöma rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsutredningar.

7 Presentationstitel Månad 200X Sida 7 Projektets mål är Att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt på strukturell nivå när det gäller samverkan kring individer utan SGI som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Att det på individnivå – resulterar i ett utrett rehabiliteringsbehov och samordnade aktiviteter så att individen får förutsättningar och möjligheter att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden. Eller få den ersättning som personen har rätt till.

8 Presentationstitel Månad 200X Sida 8

9 Presentationstitel Månad 200X Sida 9 Behov Kontaktvägar mellan de olika aktörerna för att gynna samverkan. Högre kvalité i de medicinska underlagen för att underlätta handläggningen. Generell kunskap om välfärdssystemet. Specifik kunskap om lokala förutsättningar för att öka möjligheterna för individer att bli självförsörjande. Förståelse för varandras uppdrag och samsyn kring begreppet arbetsförmåga.

10 Presentationstitel Månad 200X Sida 10 Aktiviteter Regelbundna möten på kommunerna med socialsekreterare och handläggare från Försäkringskassan/SamPlan. Det finns ett fortsatt behov av kunskapsutbyte mellan samtliga aktörer

11 Presentationstitel Månad 200X Sida 11 Avstämningsmöten med individen, Försäkringskassan, vården, kommunen (försörjningsstöd och biståndskansliet) och arbetsförmedlingen. Det finns ett fortsatt behov av att effektivisera processen som gör att personen kommer tillbaka/inträder på arbetsmarknaden

12 Presentationstitel Månad 200X Sida 12 Generell information kring målgruppen på Kommunerna, Arbetsförmedlingen, Work for You, Huddinge öppenvårdspsykiatri, vårdcentraler och Samordningsförbundet HBS. Det finns ett fortsatt behov av generell kunskap kring sjukförsäkringen och specifik kunskap kring målgruppen

13 Presentationstitel Månad 200X Sida 13 Huddinge kommun har under andra hälften av 2015 anställt en metodutvecklare/gruppledare som har granskat ärenden där det finns individer som är sjukskrivna och har upprättat rutiner för hur handläggningen skall ske i ett ärende där personen är sjukskriven. Det finns ett fortsatt behov av metodutveckling och rutiner kring målgruppen för att kunna förhindra att personer inte fastnar i bidragsberoende.

14 Presentationstitel Månad 200X Sida 14 SamPlan har uppvaktat Södertörn högskola för att uppmärksamma dem på målgruppen och att det till viss del saknas vetenskapliga metoder som kan motverka att gruppen sjukskrivna som saknar SGI inte kan komma ut i självförsörjning. Det finns ett behov av evidensbaserade metoder som kan skapa förutsättningar för målgruppen att bli självförsörjande genom förvärvsarbete.

15 Presentationstitel Månad 200X Sida 15 Avslutsanledningar Arbete eller Studier Sjukersättning/aktivitetsersättning att det inte finns behov av samordnad rehabilitering att det inte finns en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom

16 Presentationstitel Månad 200X Sida 16 Projektet ska 2016 Skapa rutiner hos Försäkringskassan lokalt kring hantering av ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser. Skapa underlag för en fungerande arbetsprocess hos kommunerna för personer som saknar en arbetsförmåga på grund av sjukdom där nedsättningen inte är klarlagd. Hantera pågående ärenden


Ladda ner ppt "Presentationstitel Månad 200X Sida 1 SamPlan För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst Syftet med projektet är att utveckla och pröva en modell för."

Liknande presentationer


Google-annonser