Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten i gränsen mellan stad och land Tilla Larsson Jordbruksverket Vattenenheten i Alnarp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten i gränsen mellan stad och land Tilla Larsson Jordbruksverket Vattenenheten i Alnarp."— Presentationens avskrift:

1 vatten i gränsen mellan stad och land Tilla Larsson Jordbruksverket Vattenenheten i Alnarp

2 Sydsvenskan 2014-09-01

3 verksamhetsområde för dagvatten = huvudman VA

4 gällande rätt Dikningslagen 1879 Vattenlagen 1918 och Vattenlagen 1983 Miljöbalken 1998 (kap 11 och 9) Lag särskilda bestämmelser om vattenverks. Lagen om allmänna vattentjänster AL, JB, PBL, LFS

5 generell tillståndsplikt vattenverksamhet MB 11:12§ ”Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9a§ behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksam- hetens inverkan på vattenförhållandena.”

6 vattenverksamhet vattenanläggning vattenanläggningar utan tillstånd vattenanläggningar med tillstånd (jfr. naturliga vattendrag)

7 vattenanläggningar i odlingslandskapet t.ex. ”dikningsföretag”

8

9 avrinningsområde dimensionering av vattenanläggning markavvattning krav på fördröjning båtnadsområde förbättringsvärde vid tillkomst delaktighet underhåll - kfl

10 ”dikningsföretag” akt plan profil

11 arkivering Landsarkivet mycket gamla företag Lantmäterimyndigheten företag som prövats enligt 1879 års dikningslag eller äldre bestämmelser - företag före ca år 1920 Länsstyrelsen företag som prövats enligt 1918 och 1983 års vattenlag, -företag efter ca år 1920 ny markavvattning där länsstyrelsen tagit beslut Mark- och miljödomstol företag som om- eller nyprövats enligt miljöbalken

12 annan markanvändning exploatering och dagvatten 1914 2010

13 översiktsplan vattenvägar PBL

14 detaljplan bebyggelse v.o.d. Qdim

15 ansvar flöde in/ut

16 avloppsvatten ”Vatten som avleds för avvattning från detaljplanelagd mark som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning” enligt rättsfall vatten som avleds från verksamhetsområde för dagvatten

17 avloppsvatten får anslutas ”om väsentlig fördel” teknisk prövning ev. tillstånd

18 MB11:17§ underhåll odling – bebyggelse/infrastruktur - miljö

19 väghållare läge dimension

20 detaljplan tillgänglighet restriktioner i markanv.

21 ex. restriktioner i markanvändning ”För utförande och framtida underhåll av diknings- företagets anläggningar får disponeras ett område på tio meter på vardera sidan av diket. Inom detta område får markägarna inte ändra markanvändningen genom trädplantering längs dikena eller andra åtgärder, så att dikenas funktion äventyras och underhållet fördyras. Skulle markägare ändå vilja vidta sådana åtgärder ska han ersätta dikningsföretaget för det dyrare underhållet.”

22 enskilda diken/ledningar = fastighetsägare kontakt med dikningsföretag (df) olika förvaltning styrelse om det gäller underhåll (syssloman) kalla alla deltagare till sammanträde vid annan påverkan, eller om styrelse saknas överenskommelse /tillstånd för dagvattenutsläpp ev tillstånd

23 nya tillstånd omprövning omfattning markanvändning kostnadsfördelning dagvatten upphöra

24 bevaka vid bygglov och enskilda avlopp

25 bygglov täckdikning fastighets- reglering

26


Ladda ner ppt "Vatten i gränsen mellan stad och land Tilla Larsson Jordbruksverket Vattenenheten i Alnarp."

Liknande presentationer


Google-annonser