Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrationsinitiativet - Nybyggarkommunen Skellefteå Andreas Löwenhöök Oppositionsråd Skellefteå kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrationsinitiativet - Nybyggarkommunen Skellefteå Andreas Löwenhöök Oppositionsråd Skellefteå kommun."— Presentationens avskrift:

1 Integrationsinitiativet - Nybyggarkommunen Skellefteå Andreas Löwenhöök Oppositionsråd Skellefteå kommun

2 - Skellefteå (politiskt utgångsläge) - Lokalt förnyelsearbete - Integrationsinitiativet - Frågor

3 Skellefteå Yta: 7 174 km² Folkmängd: 72 136 invånare

4

5

6

7 Lokalt förnyelsearbete

8 Integrationsinitiativet: Nybyggarkommunen Skellefteå

9 Bakgrundsfaktorer: Omvärldsanalys – osäkerhet i omvärlden – flyktingkris Skellefteå 2030 Dålig styrning och ledning av Skellefteås integrationsarbete Migrationsöverenskommelsen Identifierade möjligheter och utmaningar för Skellefteås

10 Skellefteå 2030 Tillsammans för 80 000 invånare

11

12 Skellefteås kommuns mottagande: Ca 1300 platser Ca 245 ensamkommande flyktingbarn Tillfälligt evakueringsplatser; 150 platser Ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn

13

14

15 Revisorerna kritik: Det är svårt att utläsa om integrationsarbetet har försetts med tillräckliga resurser. Organisationen för arbetet är inte ändamålsenlig. Det saknas mål och handlingsplaner baserade på integrationsstrategin. Ansvarsfördelning på politisk och förvaltningsnivå är inte tydlig. Samverkan internt inom kommunen är inte tillräckligt god. Uppföljning och utvärdering av resultat och effekter bedöms vara otillräcklig.

16 Revisorerna rekommendationer: Ta fram en förnyad nulägesanalys. Utveckla styrningen med integrationsstrategin som utgångspunkt. Tydliggör roll- och ansvarsfördelningen kopplat till strategin. Förbättra samordningen. Utveckla uppföljning och utvärdering.

17

18 Nybyggarkommunen Skellefteå Jobb – Språk – Bostad

19 Arbete och sysselsättning: Moderaterna vill att Skellefteå kommun ska:  Utveckla en arbetsfokuserad kontakt med Migrationsverket med syfte att kartlägga de asylsökandes kompetenser och yrkeskunskaper.  Inarbeta krav i avtalet med Migrationsverket om att svenskundervisning, obligatorisk samhällsorientering och kartläggning av kompetenser ska ske redan under asyltiden.  Införa snabbspår för nyanlända med specifika kompetenser och yrkeskunskaper där kommunen tar ett samlat grepp kring validering, yrkesinriktad språkundervisning, praktik och studiebesök.  Ordna fler praktikplatser till utlandsfödda personer inom kommunorganisationen.  Ha som mål att andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund ska öka med minst 12 procent i kommunorganisationen under mandatperioden.  Sätta igång mentorsprojekt för yrkesintroduktion för nyanlända, där man möts genom sitt yrkeskunnande.  Utarbeta tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd i likhet med den modell som finns i Trelleborg.  Underlätta framväxten av arbetsintegrerade sociala företag i form av uppstartsstöd och undvikande av konkurrens om den arbetskraft som dessa företag vänder sig till.  Stärka samarbetet mellan de parter som ingår i Samordningsförbundet med fokus på att fler kvinnor som stått utanför arbetskraften en längre tid ska ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

20 Utbildning och språkkunskaper: Moderaterna vill att Skellefteå kommun ska:  Införa yrkesinriktad Svenska för invandrare (SFX eller SFY).  Etablera fler öppna förskolor, i t.ex. Jörn, Lövånger, och Skellefteå, för att underlätta kvinnors deltagande i svenskundervisningen och etableringsprocessen.  Erbjuda SFI-undervisning med barnpassning nära hemmet för nyanlända småbarnsföräldrar.  Tillföra mer resurser till skolan för att lyfta det pedagogiska arbetet med fokus på att eleverna ska lära sig att läsa och räkna – medel för alla skol- och utbildningssatsningar tas från kommunstyrelsens budget för EU-projekt, 10 miljoner årligen, och kan ytterligare växlas upp genom EU:s fonder kopplade till flyktingsituationen. Bostäder: Moderaterna vill att Skellefteå kommun ska:  Lyfta området bostäder för nya svenskar i bostadsförsörjningsprogrammet.  Peka ut tomter samt erbjuda SKEBO och privata byggherrar möjlighet att bygga modulbebyggelse som Migrationsverket därefter får hyra på långa kontrakt i enlighet med Västerviksmodellen.  Genomföra åtgärder för att generellt underlättar framväxten av ett varierat utbud av bostadsbebyggelse, t.ex. stärkt planeringsberedskap, flexiblare detaljplanering, införande av bygglovsgaranti, reviderad parkeringsnorm, framtagande av produktionsplaner för allmännyttan, exploatering av nya egnahemstomter, öppna upp för byggherreplaner, mm.

21 Kollektivtrafik: Moderaterna vill att Skellefteå kommun ska:  Träffa en överenskommelse tillsammans med Migrationsverket, Region Västerbotten och Länstrafiken om busskort för asylsökande. Civilsamhället: Moderaterna vill att Skellefteå kommun ska:  Avsätta medel för att förstärka kommunens samordning av civilsamhällets olika insatser.  Stärka och stödja civilsamhället och de ideella krafter som bedriver integrationsarbete som läxläsning och språkstöd, trygghets- och sociala insatser, samhällsorientering, vägledning, mentorskap och fadderverksamhet.

22 Integrationsinitiativet: Ett brett politiskt samtal om den lokala integrationspolitiken, inom ramen för kommunens samrådsgrupp, som syftar till att: 1.Aktualisera integrationsstrategin. 2.Ta fram en konkret handlingsplan som innehåller mål, styrmedel, roll- och ansvarsfördelning, utvecklad samordning samt en tydlig uppföljning och utvärdering för Skellefteå kommuns integrationsarbete. 3.Kommunfullmäktige får ta ställning till en aktualiserad integrationsstrategi och tillhörande handlingsplan senast i juni 2016.

23 Frågor?

24 Integrationsinitiativet: Nybyggarkommunen Skellefteå


Ladda ner ppt "Integrationsinitiativet - Nybyggarkommunen Skellefteå Andreas Löwenhöök Oppositionsråd Skellefteå kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser