Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? 2016-05-31

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? 2016-05-31"— Presentationens avskrift:

1 Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? 2016-05-31 www.arenaforinfrastruktur.se@arenainfra

2 Vad är Arena för infrastruktur? 2 Ett initiativ från fem företag Aktörer med kompetens inom alla delar av infrastrukturprojekt Aktörer med bred erfarenhet av internationella och svenska infrastrukturprojekt

3 Arenans syfte 3 Vi vill visa vilka förutsättningar och villkor som behövs för att näringslivet ska kunna möjliggöra att fler projekt kan genomföras snabbare, effektivare, med högre kvalitet och ge tidigare samhällsnytta Svensk infrastruktur behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut:

4 Arenans verksamhet 4 31 maj Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? Kan försäljning av befintlig infrastruktur ge bättre drift och mer resurser till nya vägar och järnvägar? Projekt som kan bli verklighet med alternativa lösningar 5 juli18 augusti 11.30 - 13.30 Setterwalls Advokatbyrå 15.00 – 15.45 Spegelsalen, Clarion Wisby (Almedalen) 11.30 – 13.30 Ramböll

5 5 Del 1Bakgrund Fokus nybyggnation Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? Del 2Sydneymodellen Del 3En modell för Sverige? Roslagsbanan som exempel Del 4Paneldiskussion

6 Bakgrund 6 1

7 Samverkan på agendan 7 Sverigeförhandlingen Unikt grepp på utbyggnad av transportinfrastruktur Medfinansiering som ledstjärna - bostadsbyggande i centrum Största infrastruktursatsningen på 150 år Roslagsbanan Förlängningen till T-centralen är del av storstadsförhandlingarna Ursprungligen privatägd, drivs idag av Stockholms läns landsting Omfattande upprustningsarbete och dubbelspårsutbyggnad för vissa sträckor pågår fram till 2021

8 Omfattande beslutsprocess - Exempel 8 Källa: Trafikverket

9 Dagens situation - upphandlingar 9 Projektering och design Anläggnings- arbeten Teknisk infra- struktur 1-5+ olika upphandlingar för järnvägsplan, design, stationer, projektering etc. 5-10+ olika upphandlingar, för olika delar av projektet; broar, tunnlar, stationer, rälsläggning etc. 5-10+ olika upphandlingar för exempelvis signalsystem, inköp av tåg, hissar, rulltrappor, etc. Drift och underhåll 3-5 upphandlingar för drift, infrastruktur- underhåll, tekniskt underhåll etc. med avtal om 4-10 år eller längre Totalt kräver ett nytt kollektivtrafiksystem 15-20+ enskilda upphandlingar

10 Dagens situation - finansiering 10 Traditionell anslagsfinansiering Investeringen finansieras med anslag i takt med att utgifter uppstår - förutsätter att ekonomiskt utrymme skapas i offentliga budgetar (kommun, landsting, stat) Stor initial byggkostnad samt underhållskostnader för den tid infrastrukturen används Kostnad fördelad på en lång rad aktörer inom olika avtal Staten bär ofta större delen av risken ILLUSTRATIV FINANSIERINGSPROCESS

11 Organisering av infrastrukturprojekt 11

12 Dagens situation - slutsatser 12 Dagens system skapar god konkurrens mellan små och stora aktörer… ….men innebär nackdelar som blir särskilt tydliga för stora projekt: Komplex besluts- och avtalsprocess Projekten tar lång tid från start till slut Stora risker för förseningar när ändringar hamnar i konflikt med ursprungliga avtal Projekten blir onödigt dyra, optimering tvärs över olika områden krävs och besparingar under arbetets gång är svåra att fånga Stora risker för kostnadsökningar vid oväntade ändringar Risk för en stor mängd överprövningsprocesser i projektets olika delar Nybyggnad och utbyggnad av infrastruktur måste vara enklare och snabbare för att kunna bidra till samhällsnytta tidigare

13 Sydneymodellen 13 2

14 Projektet – ny kollektivtrafik i Sydney 14 Metro North West 36 km tunnelbana 13 stationer 4 000 pendlarparkeringar 22 nya tåg Avgångar var 4:e minut Ca 46 mdr kr projektkostnad

15 Ett projekt i fyra delar 15 Förberedande arbete Anläggnings- arbeten, paket A Anläggnings- arbeten, paket B Tekniska system, tåg, drift och underhåll Metro North West Detaljplanering, rivningsarbete, miljöprövning etc. Tunnelborrning samt förberedande arbete för stationerna Byggnation av upphöjd spårdel och hängbro Helhetsansvar tåginfrastruktur, depåer, nya stationer, pendlarparkeringar, uppgradering av befintlig sträcka. Drift och underhåll i 15 år. Delstat och myndigheter ”inhouse” + traditionell upph. Delstat och myndigheter upphandlar traditionellt Offentlig-privat samverkan (DBOT) 18,6 mdr7,2 mdr1,8 mdr18 mdr 100 % offentlig finansiering 50 % offentlig + 50 % privat konsortium

16 DBOT-samverkan 16 D esign B uild O perate T ransfer En upphandling håller ihop projektets vitala delar Upphandlingen för det nya systemet omfattar infrastruktur, tekniska system samt drift och underhåll Framtida operatör tar risken och ansvaret för att färdigställa projektet i tid, på budget och leverera trafik med hög kvalitet, driftssäkerhet och kundnöjdhet från dag 1 Kostnader och designval kan optimeras över livscykeln och inte bara system för system Projekttiden kan minimeras då komplexiteten mellan olika avtalsparter minskas jämfört med vanliga upphandlingar Incitament skapas att färdigställa tidigare och optimera kostnader över livscykeln

17 DBOT - samverkan 17 Projektering och upphandling Design, anläggningsarbeten, teknik och systemintegration samt drift och underhåll Traditionellt upplägg Förberedande arbeten och arbete för att designa upphandlingen Nytt upplägg Projektering och design Anläggnings- arbeten Teknisk infra- struktur 1-5+ olika upphandlingar för järnvägsplan, design stationer, projektering etc. 5-10+ olika upphandlingar, för olika delar av projektet; broar, tunnlar, stationer, rälsläggning etc. 5-10+ olika upphandlingar för exempelvis signalsystem, inköp av tåg, hissar, rulltrappor, etc. Drift och underhåll Vanligen 3-5 upphandlingar för drift, infrastruktur-underhåll, tekniskt underhåll etc. med avtal om 4-10 år En upphandling med ett helhetsansvar för leveransen från start till slut, inklusive design, projektering, anläggningsarbeten, teknisk infrastruktur och drift och underhåll (eventuellt tillkommande mindre avgränsade upphandlingar (1-2) för anläggningsarbeten) Design Build Operate Transfer

18 Ansvar för finansiering stärker drivkrafter 18 Samtliga investeringskostnader under byggtiden Driftskostnader tas löpande Många aktörer under bygg- och driftsfasen, begränsade möjligheter till optimering mellan aktörer Sammanhållen process; kostnader fördelade på få aktörer Kostnader under driftstiden omfattar del av kostnaden för byggfasen Byggkostnader betalas vid färdigställande och milstolpar Incitament och möjlighet att optimera kostnader över livscykeln och färdigställa projektet i tid eller tidigare Traditionell anslagsfinansiering Alternativ konstruktion och finansiering

19 Kort tid från start till mål 19 Tilldelning DBOT-kontrakt Trafikstart Mindre än 5 år Sep. 2014 Q2 2019 Tilldelning kontrakt anläggningsarbeten Jun/Dec. 2013 Politiskt inriktningsbeslut 2008

20 Fördelar 20 En stor upphandling istället för många olika Minimering av gränssnitt och komplexitet Minskar risken för förseningar eller kostnadsökningar Förbättrar innovation 1 Överföring av tekniska risker och driftsansvaret efter färdigställande till leverantören Skapar starkt incitament för leverans av trafik Leverans enligt tidplan samt inom budget Starkare incitament att färdigställa hög kvalitet tidigt 2 Ökat fokus på slutleveransen och trafiken Incitament och förutsättningar att minimera kostnader till färdigställande skapas (livscykelkostnader kan beaktas) Förbättrad tids- och kostnadseffektivitet 3

21 Exemplet Roslagsbanan 21 3

22 Roslagsbanans förlängning 22 Roslagsbanan till T-centralen Tunnellösning Universitetet- Odenplan-T-centralen 2 nya stationer 100 000 fler arbetsplatser kan nås inom 45 min från Täby centrum Avlastar Röda linjen 6-9 mdr kr

23 Sydneymodellen för Roslagsbanan – organisering och ansvar 23 Förberedande arbeteEv. Anläggningsarbeten Tekniska system, tåg, drift och underhåll Roslagsbanan Offentliga aktörer ”inhouse” + traditionell upph. Offentliga aktörer upphandlar traditionellt Offentlig-privat samverkan (DBOT) Detaljplanering, järnvägsutredning miljöprövning etc. Tunnelborrning universitetet- odenplan-centralen samt förberedande arbete för stationerna Helhetsansvar tåginfrastruktur, depåer, nya stationer, uppgradering av befintlig sträcka. Drift och underhåll av hela Roslagsbanan under 10+5 år.

24 Sydneymodellen för Roslagsbanan – möjliga finansieringslösningar 24 Förberedande arbeteEv. Anläggningsarbeten Tekniska system, tåg, drift och underhåll Roslagsbanan 100% Offentlig finansiering Delad finansiering offentlig och privat Offentliga aktörer ”inhouse” + traditionell upph. Traditionell upphandling Offentlig-privat samverkan (DBOT)

25 Möjligt avtalsupplägg 25 Tekniska system, tåg, drift och underhåll Roslagsbanan Offentlig-privat samverkan (DBOT) Ett avtal för Design, och byggnation av hela det nya järnvägssystemet och integration med befintlig sträcka Idrifttagande samt drift och underhåll av fordon och infrastruktur under 10+5 år Re-investeringar och eventuella ytterligare uppgraderingar under avtalstiden Fastställda krav på punktlighet, kundnöjdhet och andra operationella KPI:er under driftstiden Delfinansiering av förlängningen som avbetalas vid milstolpar under byggtiden och under driftsfasen

26 Ansvarsfördelning, juridiska och regulatoriska överväganden 26 Inga oöverstigliga hinder – juridiken finns på plats 1. Inledningsfas: planering och projektering Beställaren ansvarar för politiska och juridiska processer, såsom Upphandling och (koncession) inklusive finansiering (eventuell separat upphandling av visst anläggningsarbete) Planprocess Mark- och miljöfrågor 2. Genomförandefas, inklusive drift och underhåll Utföraren ansvarar för Finansiering Avtalsfrågor Upphandling Konkurrensrätt

27 Summering 27 Sydneymodellen ger flera fördelar Snabbt färdigställande Tidigare samhällsnytta Kostnadseffektivt Teknikrisker förs över Anläggningens utformning optimeras för drift och underhåll Anläggningens kvalitet och underhåll långsiktigt säkrat Flera möjliga finansieringslösningar Markexploatering Privat finansiering Försäljning av tillgångar Juridiken Inget hinder

28 En möjlig modell för flera projekt i Sverige 28 Ingångsvärden som gör Sydneymodellen enklare att tillämpa: Befintligt avgränsat kollektivtrafiksystem med klara ägar- och ansvarsförhållanden för både infrastruktur och drift Planerad uppgradering, förlängning eller nybyggnation av ett system Risker möjliga att begränsa kring politiska och juridiska processer; detaljplan, miljöprövning, ersättning baserad på tillgänglighet etc.

29 Paneldiskussion 29 4

30 www.arenaforinfrastruktur.se @arenainfra 30 Kommande verksamhet: 5 juli: Kan försäljning av befintlig infrastruktur ge bättre drift och mer resurser till nya vägar och järnvägar? 18 augusti: Projekt som kan bli verklighet med alternativa lösningar


Ladda ner ppt "Sydneymodellen – en samverkansmodell för Sverige? 2016-05-31"

Liknande presentationer


Google-annonser