Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Göteborgs stift Stiftets fastighetsdag Stiftets fastighetsdag 2012-09-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Göteborgs stift Stiftets fastighetsdag Stiftets fastighetsdag 2012-09-17."— Presentationens avskrift:

1 1 Göteborgs stift Stiftets fastighetsdag Stiftets fastighetsdag 2012-09-17

2 2 Hållbar fastighets- förvaltning Matilda Dahlquist, stiftsantikvarie Elin Lif, stiftsantikvarie Jan Spånslätt, fastighetsingenjör Christina Bernérus, miljösamordnare

3 3 Vad kan stiftet erbjuda? Deltagande i nätverk – miljö och fastighet Råd och stöd Hjälp med upphandling Kyrkoantikvariska frågor - kyrkoantikvarisk ersättning, Vård och underhållsplaner för kyrkor och kyrkogårdar Olika bidrag Deltagande i projekt, t.ex energi- och klimat Fortbildning och inspiration Kyrkans miljödiplomering

4 Vad kan vi hjälpa till med på fastighetssidan? Råd, stöd och hjälp kring exempelvis  Byggprocessen i olika skeden av ny- om- och tillbyggnadsprojekt.  Bestämmelser (AB) eller olika myndighetsföreskrifter.  Utbildning  Inventeringar, kontroller, mätningar.  Nyckeltal för byggnader.  Utredningar klimat /energianvändning Lönsamhetskalkyler (LCC)  Utveckling av fastighetsförvaltning. Nya hjälpmedel Miljöklassning av byggnader etc. 4

5 Nätverk för fastighetsfrågor Mål: Främja samverkan med alla som arbetar med fastigheter i stiftet. 5

6 Nätverk för fastighetsfrågor Hur? Skapa kontakter mellan personer och enheter lokalt, regionalt och centralt i stiftet. –Register med kontaktuppgifter (till en början fastighetsansvariga) som kan användas av alla. –Informationsutbyte via intranät, mail, träffar, etc. 6

7 Nätverk för fastighetsfrågor Vad? Det som det finns behov av och som efterfrågas Maila in önskemål och synpunkter till Jan Spånslätt. Exempel på aktiviteter: * Fråga /svar * Studiebesök, seminarier * Tillgång till projektdatabas * Remissvar vid undersökningar 7

8 8 Lägesrapport från pågående klimat- och energiprojekt Marks- och Bollebygds kontrakt “Hela stiftet”

9 Resultat – Klimatprojektet Mark/Bollebygd Individuella åtgärdsförslag för varje kyrka  Klimatskalet.  Uppvärmningsformer – komplettering av befintliga alternativt nya.  Fukt/Värmestyrning.  Ljuskällor.  Användning.  ….. 9

10 Fortsättning på klimatprojektet i Marks- och Bollebygds kontrakt : Styr- och reglerprojekt En lönsam investering i förbättrat klimat i kyrkor (men även andra byggnader) Innebär: Minskad risk för skador på och ökad livslängd för byggnader och inventarier. Mindre underhållsbehov och därmed minskade underhållskostnader. Lägre energianvändning och lägre driftkostnader Mindre miljöpåverkan 10

11 Styr- och reglerprojekt i Marks- och Bollebygds kontrakt + Kinds församling Upphandling sker på totalentreprenad via centralt ramavtal (tecknat med GBG:s stift) vilket bl.a. innebär :  Genomtänkta gemensamma prestanda-och kvalitetskrav gentemot en part.  Lägre priser/installation pga. större total installationsvolym och upphandling i konkurrens.  Gemensam KAE-ansökan och hjälp med särredovisning av projektkostnader. 11

12 Genomförande 1 1.Församling/samfällighet lämnar anmälan om medverkan senast 2012-08-31. 2.Församling/samfällighet överväger vad man vill göra (med ledning av prislista enligt ramavtal) och en enkel förfrågan upprättas. 3.Upphandlad entreprenör Jeff Electronics AB lämnar anbud direkt i dialog med förs./samf. eller i enlighet med förfrågan. 4.Beställning enligt ramavtal skrivs senast 2012-10-31 5.Entreprenören lämnar tidplan och entreprenad- kontrakt med tillhörande AF-del för utförande upprättas av beställaren och undertecknas av parterna. 12

13 Klimatprojekt 2011-2013 Totalt drygt 60 kyrkor 64 övriga byggnader

14 Församlingar som ingår i projektet Foss-Sörbygden Svarteborg-Bärfendal Kville Bokenästet Södra Sotenäs Uddevalla Solberga

15 Församlingar som ingår i projektet Fuxerna-Åsbräcka Skepplanda Nödinge 5 kyrkor i Göteborg

16 Församlingar som ingår i projektet Lindberga Himledalen Vessige Falkenberg-Skrea Susedalen Dalstorp Kindaholm

17 Syfte med klimatprojektet Öka kunskapen om sambanden mellan uppvärmning inomhusklimat ekonomi kulturhistoriska värden i kyrkor yttre miljöförändringar

18 Syfte med klimatprojektet Översyn av samtliga fastigheter Leda till konkreta åtgärdsplaner –Klimatskalet –Uppvärmningsformer –Fukt/Värmestyrning –Ljuskällor –Användning

19 Genomförande Tre perspektiv Klimatmätning (logger) Inventering – ”kyrkotyp” + energi + användning idag och i framtiden kulturhistoriska värden + skadeinventering

20 20 Så här långt har vi nått 55 kyrkor inventerade – 7 återstår 27 församlingshem – 6 återstår 19 ekonomibyggnader – 0 återstår 10 övriga – 0 återstår Loggrarna tankas ner och skickas till högskolan på Gotland i november/december Antikvarisk undersökning pågår parallellt med inventeringen Slutrapporter kommer våren 2013

21 Visitationer i Göteborgs stift År 6 Biskopsvisitation År 3 Prostvisitation År 1 Biskopsvisitation

22 22 Före Dag 1 – 4 mån innan visitationsveckan Planering Genomlysning Under Dag 2 till 4 - Visitationsveckan Dag 2 Prost och stiftsteam Dag 3 Biskop Dag 4 Festhögmässa, fest och uppmuntran Efter Dag 5 – 2 veckor efter visitationen Uppföljning veckor

23 23 Vad ingår i genomlysning? Inventarier Fastigheter Ekonomi 0-18 Ev. något församlingen gärna vill få särskilt genomlyst Resultatet redovisas i en kortare och längre rapport

24 24 Sök bidrag! Kyrkoantikvarisk ersättning 2014 : ansök senast 31 oktober – beslut i september 2013 Vård och underhåll av kyrkobyggnader, inventarier, begravningsplatser, kyrkotomter Kontaktperson Matilda Dahlquist, Elin Lif Kyrkobyggnadsbidrag 2014 : ansök senast 28 februari – beslut i september 2013 Kostnadskrävande insatser på kyrkobyggnader Kontaktperson Jan Spånslätt Riktat församlingsbidrag : söks och beslutas löpande Samverkansprojekt mellan församlingar/pastorat/samf. Kontaktperson Hans-Eric Thylin

25 25 Nya villkor för kyrkoantikvarisk ersättning Översyn av regelverket pågår Reviderade villkor gäller fr o m KAE 2014 Beslutas av kyrkostyrelsen under hösten Kompletteras av en handbok som vägledning Tydligare vad KAE kan gå till Mer enhetliga bedömningar av stift och länsstyrelser Höjda ersättningsnivåer för nödvändiga vårdinsatser

26 26 SACER – gemensamt register för kyrkliga inventarier Digital inventarieförteckning för kulturhistoriskt värdefulla inventarier Ett av Svenska kyrkans gemensamma IT- stöd Kostnadsfritt att använda – kanslistöd i Uppsala ansvarar för förvaltning och support Samma behörighetshantering och säkerhet som KOB, KBR, Kbok Uppfyller Riksantikvarieämbetets nya föreskrifter för inventarieförteckningar Läs mer på Svenska kyrkans intranät: IT-system/KOB/Sacer http://internwww.svenskakyrkan.se/defa ult.aspx?id=734754 http://internwww.svenskakyrkan.se/defa ult.aspx?id=734754

27 Närhet och samverkan Förslag om att låta stiften svara för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna är återtaget och frågan ska utredas vidare. Frågan om samfälligheternas upplösande ligger fast. I Göteborg föreslås två års respit. Beslutas fattas i november av kyrkomötet 27

28 För mer information, kontakta Matilda, Elin, Jan, Christina.


Ladda ner ppt "1 Göteborgs stift Stiftets fastighetsdag Stiftets fastighetsdag 2012-09-17."

Liknande presentationer


Google-annonser