Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PATientskadelagen SFS 1996:799 Rätt till patientskadeersättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PATientskadelagen SFS 1996:799 Rätt till patientskadeersättning"— Presentationens avskrift:

1 Patientskadelagen, Patientförsäkringen och löf – Pelle Gustafson, chefläkare

2 PATientskadelagen SFS 1996:799 Rätt till patientskadeersättning
Skyldighet för vårdgivare att ha patientskadeförsäkring Gäller all sjuk- och tandvård i Sverige Socialförsäkringssystemet som bas Försäkringen ersätter det socialförsäkringen inte ersätter, främst sveda och värk samt inkomstbortfall Pelle Gustafson

3 PATientskadelagen Sprungen ur praxis, ”patientens rätt till ersättning” I stora drag rättvis, viss skevhet finns Historien kan skönjas i lagen (”sjukhussjukan”, patientens ställning) Undvikbarhet centralt begrepp, ”facitresonemang” Skuld och straff finns inte med i lagen Ersättning enligt Skadeståndslagen (max 200 x prisbasbelopp) ”Självrisk” 5 % av prisbasbelopp Pelle Gustafson

4 Patientskada – grundläggande förutsättningar
Patient (”vanlig”, donator eller frivillig frisk försöksperson) Personskada (fysisk eller psykisk, medicinskt påvisbar) Uppkommen i samband med hälso- och sjukvård Övervägande sannolikt (> 51 %) att skadan orsakats av vård eller behandling Patienten har bevisbördan Pelle Gustafson

5 Patientskadelagens text
// Rätten till patientskadeersättning 6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, 2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering, 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller 6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området. Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.// Pelle Gustafson

6 Olika typer av patientskador
Patientskadelagen 6 § Behandlingsskada Teknikskada Diagnosskada Infektionsskada Olycksfallsskada Medicineringsskada Pelle Gustafson

7 1. Behandlingsskada Skada som orsakats av behandling och som med facit i hand hade kunnat undvikas, givet att vårdbehovet kunnat tillgodoses Norm: erfaren specialist Exempel: felaktig tolkning av CTG under förlossning, ledande till hypoxisk skada Pelle Gustafson

8 2. Teknikskada Skada som orsakats av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning Förutsätter fel på, eller felaktig hantering av, produkten Exempel: fel på höftprotes som leder till behov av reoperation Pelle Gustafson

9 3. Diagnosskada Om skada uppkommit p.g.a. att iakttagbara symtom inte har tolkats på sätt som kan förväntas av en erfaren specialist Aldrig med facit i hand Exempel: Personskada p.g.a. fördröjd diagnos och behandling av fraktur. Fördröjningen ska ha lett till att: den akuta sjukdomstiden förlängts eller slutresultatet försämrades MERSKADA Pelle Gustafson

10 4. Infektionsskada Infektion orsakad av att smittämne överförts i samband med vård/behandling Om smittämnet bedöms överfört vid behandlingen görs skälighetsbedömning Exempel: allvarliga infektioner vid ”rena” ingrepp Pelle Gustafson

11 5. Olycksfallsskada Skada orsakad av olycksfall i samband med vård eller behandling Exempel: skada pga. fall från behandlingsbordet Ersättning lämnas inte om skada uppstår pga. att patient snubblar och faller (dagliga livets faror – kunde ha inträffat hemma) Komplicerad bedömning där många faktorer måste beaktas Pelle Gustafson

12 6. Medicineringsskada Om skada orsakats av att medicinering skett i strid med föreskrifter eller anvisningar Exempel: skada när läkemedlet var kontraindicerat - ersättningsbart skada orsakad av överdosering – ersättningsbart Om biverkan/skada, men i enlighet med föreskrifter och anvisningar – till Läkemedelsförsäkringen Pelle Gustafson

13 Patientförsäkring Försäkringen är lagreglerad sedan 1997, dessförinnan frivillig försäkring Patientskadelagen ger förutsättningarna för att kunna få ersättning Försäkringen är ett, för kunden/patienten, bättre alternativ än process i domstol som är kostsamma samtidigt som få patienter ”får rätt” Obligatorisk försäkring för alla vårdgivare i Sverige (skyldighet enligt patientskadelagen) Kommuner, staten och privata vårdgivare tecknar patientförsäkring i annat bolag än Löf Privata vårdgivare kan omfattas vid vårdavtal med landsting/region eller om patienten remitterats dit från landstingsfinansierad vård Pelle Gustafson

14 Ansvarsförsäkring En ”drulleförsäkring” som landsting/regioner tecknar i Löf Täcker landstingens/regionernas ansvar vid skadeståndsskyldighet – ej Patientskadelagen Culpösa fall där fel/försummelse/vållande anses föreligga Pelle Gustafson

15 Löf (f.d. patientförsäkringen Löf)
Vi försäkrar vårdgivarens ansvarighet gentemot patienter som undvikbart skadats i offentligt finansierad sjuk- och tandvård Vi dömer inte, och vi straffar inte Vi täcker ≈ 92 % av all sjuk- och tandvård i Sverige Vi ägs av landsting/regioner som ett ömsesidigt försäkringsbolag Verksamheten styrs av Patientskadelagen Premie via landstingsskatten ca 120 kr/invånare/år Pelle Gustafson

16 Ägardirektivet ger oss 3 uppdrag
Löf ska bedriva försäkringsverksamhet enligt lagar och regelverk Löf ska utreda och lämna ersättning till patienter som drabbats av skada inom vård Löf ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar Pelle Gustafson

17 Utredning - en anmälan inkommer
Hur anmäler man? Digitalt via ”mina sidor”. E-legitimation krävs Pappersvariant Vem/vilka kan anmäla utöver patienten? Anhörig/ombud Föräldrar till barn under 18 år, i undantagsfall kan även barn under 18 år själva anmäla en skada God man eller förvaltare (bifoga förordnande från tingsrätten) Dödsbodelägare Fullmakt krävs Pelle Gustafson

18 Utredning - Skador som avböjs direkt, utan medicinskt underlag
Ej Löfs försäkring Trafikskador Läkemedelsbiverkning Klara preskriptionsärenden Ej hälso- och sjukvård Understiger klart självrisken Ej patient Ej personskada Pelle Gustafson

19 Utredning - Rekvisition av medicinsk utredning
Journalanteckningar, röntgenbilder och annan medicinsk utredning Läkarutlåtande från vården Komplett journalunderlag inom tre veckor i 70% av ärendena Pelle Gustafson

20 Utredning – första handläggarsteget
Den anmälda skadan definieras Sjukdomshistorik och orsak till vård och behandling granskas Händelseförloppet gås igenom och sammanfattas Behov av medicinsk rådgivning bedöms Pelle Gustafson

21 Utredning – Tjänstemannabedömning
Droppfot efter höftledsplastik, recurrenspares vid strumakirurgi Djupa infektioner vid höftleds- och knäledsplastik Ulnarispåverkan orsakat av läge på operationsbordet Kvarglömt material Ca 20 % av våra förstagångsbeslut är tjänstemannabedömningar Pelle Gustafson

22 Utredning – medicinsk rådgivning
Cirka 180 medicinska rådgivare kontrakterade Alla specialistområden Största flödena inom: Ortopedi Handkirurgi Kirurgi Tand Gynekologi Pelle Gustafson

23 Utredning – Medicinsk rådgivning
Frågorna varierar beroende på vilken del av 6 § som ska tillämpas Pelle Gustafson

24 Vid avslag ”Vi har beslutat att du inte kan få någon ersättning”
Vi motiverar varför ersättning inte kan lämnas ”Om du inte är nöjd med vårt beslut” Pelle Gustafson

25 Vid Ersättning - Generellt
Ersättning beräknas enligt reglerna i skadeståndslagen från 1972 Utgår från Trafikskadenämndens tabeller – accepterade av svenskt rättsväsende Ca 37 % har rätt till ersättning Max ersättning 200 x prisbasbeloppet = kr för 2015 Lagstadgad självrisk avräknas från ersättningen, kronor för 2015 Utbetalningar under 2015 ca 630 miljoner kronor (2,7 miljoner per vardag….) Pelle Gustafson

26 Ersättning – i praktiken
Den godkända skadan definieras Ersättning lämnas för poster som kan beräknas vid förstagångsbeslut Aktuella ersättningsposter beskrivs som senare kan bli aktuella Ersättning lämnas enbart för den merskada patientskadan orsakat. Vi ersätter inte de besvär som grundskadan/sjukdomen ändå hade medfört Pelle Gustafson

27 ersättning – olika poster
Sveda och värk Ersättning för lidande och obehag under den akuta sjuktiden (själva läknings/behandlingsprocessen). Fysisk smärta och andra fysiska obehag, oro och ängslan, kompenseras med ersättningen Går att förhöja eller reducera Skattefri Bestående men Ersättning för kvarstående besvär Invaliditetsintyg oftast nödvändigt Graden av medicinsk invaliditet styr ersättningens storlek (1-99 %) Pelle Gustafson

28 Ersättning – Olika poster
…forts bestående men Om du arbetar (20-åringen) Ej i arbete = kr I arbete = kr Kapitalisering Ärr Samma princip som ovan vad gäller ålder Inkomstförlust Kostnader Pelle Gustafson

29 Ersättning – Särskilda poster
Ersättning vid dödsfall Till dödsboet Begravningskostnader kr (schablon) Kostnader i samband med resa och inköp av kläder till begravning Ev. underhållsförlust Till närstående (make, maka, registrerad sambo, förälder, barn eller syskon med hushållsgemenskap) Närståendeersättning kr (presumerat psykiskt lidande – svov ca 16 mån) Ev. mer ersättning om psykisk pålagring kan visas därefter Pelle Gustafson

30 Om kunden inte delar vår bedömning
Kunden har tre alternativ: Intern omprövning (ca 800 per år) - Ärendet utreds på nytt/ses över av Klagomålsfunktionen på Löf som lämnar besked Överklagan till Patientskadenämnden (ca per år = 10 %) - Klagomålsfunktionen sammanställer ett PM med bilagor som senare skickas till PSN. - Gratis - Rådgivande yttrande - Ändrar knappt 8 % (2014) Stämningar (drygt 20 per år) - Förlikningar (8-10) - Domstol (10-15) Pelle Gustafson

31 Antal anmälningar till löf / år
Pelle Gustafson

32 Anmälningar och ersatta skador löf / år
Pelle Gustafson

33 Mer information: Pelle Gustafson


Ladda ner ppt "PATientskadelagen SFS 1996:799 Rätt till patientskadeersättning"

Liknande presentationer


Google-annonser