Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löf PATIENTSKADELAGEN, PATIENTFÖRSÄKRINGEN OCH LÖF – PELLE GUSTAFSON, CHEFLÄKARE 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löf PATIENTSKADELAGEN, PATIENTFÖRSÄKRINGEN OCH LÖF – PELLE GUSTAFSON, CHEFLÄKARE 1."— Presentationens avskrift:

1 Löf PATIENTSKADELAGEN, PATIENTFÖRSÄKRINGEN OCH LÖF – PELLE GUSTAFSON, CHEFLÄKARE 1

2 Löf PATIENTSKADELAGEN Pelle Gustafson –SFS 1996:799 –Rätt till patientskadeersättning –Skyldighet för vårdgivare att ha patientskadeförsäkring –Gäller all sjuk- och tandvård i Sverige –Socialförsäkringssystemet som bas –Försäkringen ersätter det socialförsäkringen inte ersätter, främst sveda och värk samt inkomstbortfall

3 Löf PATIENTSKADELAGEN Pelle Gustafson –Sprungen ur praxis, ”patientens rätt till ersättning” –I stora drag rättvis, viss skevhet finns –Historien kan skönjas i lagen (”sjukhussjukan”, patientens ställning) –Undvikbarhet centralt begrepp, ”facitresonemang” –Skuld och straff finns inte med i lagen –Ersättning enligt Skadeståndslagen (max 200 x prisbasbelopp) –”Självrisk” 5 % av prisbasbelopp

4 Löf Pelle Gustafson PATIENTSKADA – GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Patient (”vanlig”, donator eller frivillig frisk försöksperson) Personskada (fysisk eller psykisk, medicinskt påvisbar) Uppkommen i samband med hälso- och sjukvård Övervägande sannolikt (> 51 %) att skadan orsakats av vård eller behandling Patienten har bevisbördan

5 Löf PATIENTSKADELAGENS TEXT Pelle Gustafson // Rätten till patientskadeersättning 6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, 2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering, 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller 6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området. Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.//

6 Löf Pelle Gustafson OLIKA TYPER AV PATIENTSKADOR Patientskadelagen 6 § 1.Behandlingsskada 2.Teknikskada 3.Diagnosskada 4.Infektionsskada 5.Olycksfallsskada 6.Medicineringsskada

7 Löf Pelle Gustafson 1. BEHANDLINGSSKADA Skada som orsakats av behandling och som med facit i hand hade kunnat undvikas, givet att vårdbehovet kunnat tillgodoses Norm: erfaren specialist Exempel: felaktig tolkning av CTG under förlossning, ledande till hypoxisk skada

8 Löf Pelle Gustafson 2. TEKNIKSKADA Skada som orsakats av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning Förutsätter fel på, eller felaktig hantering av, produkten Exempel: fel på höftprotes som leder till behov av reoperation

9 Löf Pelle Gustafson 3. DIAGNOSSKADA Om skada uppkommit p.g.a. att iakttagbara symtom inte har tolkats på sätt som kan förväntas av en erfaren specialist Aldrig med facit i hand Exempel: Personskada p.g.a. fördröjd diagnos och behandling av fraktur. Fördröjningen ska ha lett till att: 1)den akuta sjukdomstiden förlängts eller 2)slutresultatet försämrades MERSKADA

10 Löf Pelle Gustafson 4. INFEKTIONSSKADA Infektion orsakad av att smittämne överförts i samband med vård/behandling Om smittämnet bedöms överfört vid behandlingen görs skälighetsbedömning Exempel: allvarliga infektioner vid ”rena” ingrepp

11 Löf Pelle Gustafson 5. OLYCKSFALLSSKADA Skada orsakad av olycksfall i samband med vård eller behandling Exempel: skada pga. fall från behandlingsbordet Ersättning lämnas inte om skada uppstår pga. att patient snubblar och faller (dagliga livets faror – kunde ha inträffat hemma) Komplicerad bedömning där många faktorer måste beaktas

12 Löf Pelle Gustafson 6. MEDICINERINGSSKADA Om skada orsakats av att medicinering skett i strid med föreskrifter eller anvisningar Exempel:skada när läkemedlet var kontraindicerat - ersättningsbart skada orsakad av överdosering – ersättningsbart Om biverkan/skada, men i enlighet med föreskrifter och anvisningar – till Läkemedelsförsäkringen

13 Löf Pelle Gustafson PATIENTFÖRSÄKRING Försäkringen är lagreglerad sedan 1997, dessförinnan frivillig försäkring Patientskadelagen ger förutsättningarna för att kunna få ersättning Försäkringen är ett, för kunden/patienten, bättre alternativ än process i domstol som är kostsamma samtidigt som få patienter ”får rätt” Obligatorisk försäkring för alla vårdgivare i Sverige (skyldighet enligt patientskadelagen) Kommuner, staten och privata vårdgivare tecknar patientförsäkring i annat bolag än Löf Privata vårdgivare kan omfattas vid vårdavtal med landsting/region eller om patienten remitterats dit från landstingsfinansierad vård

14 Löf Pelle Gustafson ANSVARSFÖRSÄKRING En ”drulleförsäkring” som landsting/regioner tecknar i Löf Täcker landstingens/regionernas ansvar vid skadeståndsskyldighet – ej Patientskadelagen Culpösa fall där fel/försummelse/vållande anses föreligga

15 Löf LÖF (F.D. PATIENTFÖRSÄKRINGEN LÖF) Vi försäkrar vårdgivarens ansvarighet gentemot patienter som undvikbart skadats i offentligt finansierad sjuk- och tandvård Vi dömer inte, och vi straffar inte Vi täcker ≈ 92 % av all sjuk- och tandvård i Sverige Vi ägs av landsting/regioner som ett ömsesidigt försäkringsbolag Verksamheten styrs av Patientskadelagen Premie via landstingsskatten ca 120 kr/invånare/år Pelle Gustafson

16 Löf ÄGARDIREKTIVET GER OSS 3 UPPDRAG 1.Löf ska bedriva försäkringsverksamhet enligt lagar och regelverk 2.Löf ska utreda och lämna ersättning till patienter som drabbats av skada inom vård 3.Löf ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar Pelle Gustafson

17 Löf Pelle Gustafson UTREDNING - EN ANMÄLAN INKOMMER Hur anmäler man? Digitalt via ”mina sidor”. E-legitimation krävs Pappersvariant Vem/vilka kan anmäla utöver patienten? Anhörig/ombud Föräldrar till barn under 18 år, i undantagsfall kan även barn under 18 år själva anmäla en skada God man eller förvaltare (bifoga förordnande från tingsrätten) Dödsbodelägare Fullmakt krävs

18 Löf Pelle Gustafson UTREDNING - SKADOR SOM AVBÖJS DIREKT, UTAN MEDICINSKT UNDERLAG Ej Löfs försäkring Trafikskador Läkemedelsbiverkning Klara preskriptionsärenden Ej hälso- och sjukvård Understiger klart självrisken Ej patient Ej personskada

19 Löf Pelle Gustafson UTREDNING - REKVISITION AV MEDICINSK UTREDNING Journalanteckningar, röntgenbilder och annan medicinsk utredning Läkarutlåtande från vården Komplett journalunderlag inom tre veckor i 70% av ärendena

20 Löf Pelle Gustafson UTREDNING – FÖRSTA HANDLÄGGARSTEGET Den anmälda skadan definieras Sjukdomshistorik och orsak till vård och behandling granskas Händelseförloppet gås igenom och sammanfattas Behov av medicinsk rådgivning bedöms

21 Löf Pelle Gustafson UTREDNING – TJÄNSTEMANNABEDÖMNING Droppfot efter höftledsplastik, recurrenspares vid strumakirurgi Djupa infektioner vid höftleds- och knäledsplastik Ulnarispåverkan orsakat av läge på operationsbordet Kvarglömt material Ca 20 % av våra förstagångsbeslut är tjänstemannabedömningar

22 Löf Pelle Gustafson UTREDNING – MEDICINSK RÅDGIVNING Cirka 180 medicinska rådgivare kontrakterade Alla specialistområden Största flödena inom: Ortopedi Handkirurgi Kirurgi Tand Gynekologi

23 Löf Pelle Gustafson UTREDNING – MEDICINSK RÅDGIVNING Frågorna varierar beroende på vilken del av 6 § som ska tillämpas

24 Löf Pelle Gustafson VID AVSLAG ”Vi har beslutat att du inte kan få någon ersättning” Vi motiverar varför ersättning inte kan lämnas ”Om du inte är nöjd med vårt beslut”

25 Löf Pelle Gustafson VID ERSÄTTNING - GENERELLT Ersättning beräknas enligt reglerna i skadeståndslagen från 1972 Utgår från Trafikskadenämndens tabeller – accepterade av svenskt rättsväsende Ca 37 % har rätt till ersättning Max ersättning 200 x prisbasbeloppet = 8 900 000 kr för 2015 Lagstadgad självrisk avräknas från ersättningen, 2 225 kronor för 2015 Utbetalningar under 2015 ca 630 miljoner kronor (2,7 miljoner per vardag….)

26 Löf Pelle Gustafson ERSÄTTNING – I PRAKTIKEN Den godkända skadan definieras Ersättning lämnas för poster som kan beräknas vid förstagångsbeslut Aktuella ersättningsposter beskrivs som senare kan bli aktuella Ersättning lämnas enbart för den merskada patientskadan orsakat. Vi ersätter inte de besvär som grundskadan/sjukdomen ändå hade medfört

27 Löf Pelle Gustafson ERSÄTTNING – OLIKA POSTER Sveda och värk Ersättning för lidande och obehag under den akuta sjuktiden (själva läknings/behandlingsprocessen). Fysisk smärta och andra fysiska obehag, oro och ängslan, kompenseras med ersättningen Går att förhöja eller reducera Skattefri Bestående men Ersättning för kvarstående besvär Invaliditetsintyg oftast nödvändigt Graden av medicinsk invaliditet styr ersättningens storlek (1-99 %)

28 Löf Pelle Gustafson ERSÄTTNING – OLIKA POSTER …forts bestående men Om du arbetar (20-åringen) Ej i arbete = 117 000 kr I arbete = 200 000 kr Kapitalisering Ärr Samma princip som ovan vad gäller ålder Inkomstförlust Kostnader

29 Löf Pelle Gustafson ERSÄTTNING – SÄRSKILDA POSTER Ersättning vid dödsfall Till dödsboet Begravningskostnader 45 000 kr (schablon) Kostnader i samband med resa och inköp av kläder till begravning Ev. underhållsförlust Till närstående (make, maka, registrerad sambo, förälder, barn eller syskon med hushållsgemenskap) Närståendeersättning 40 000 kr (presumerat psykiskt lidande – svov ca 16 mån) Ev. mer ersättning om psykisk pålagring kan visas därefter

30 Löf Pelle Gustafson OM KUNDEN INTE DELAR VÅR BEDÖMNING Kunden har tre alternativ: 1.Intern omprövning (ca 800 per år) - Ärendet utreds på nytt/ses över av Klagomålsfunktionen på Löf som lämnar besked 2.Överklagan till Patientskadenämnden (ca 1 500 per år = 10 %) - Klagomålsfunktionen sammanställer ett PM med bilagor som senare skickas till PSN. - Gratis - Rådgivande yttrande - Ändrar knappt 8 % (2014) 3.Stämningar (drygt 20 per år) - Förlikningar (8-10) - Domstol (10-15)

31 Löf ANTAL ANMÄLNINGAR TILL LÖF / ÅR Pelle Gustafson

32 Löf ANMÄLNINGAR OCH ERSATTA SKADOR LÖF / ÅR Pelle Gustafson

33 Löf Pelle Gustafson MER INFORMATION: www.lof.se


Ladda ner ppt "Löf PATIENTSKADELAGEN, PATIENTFÖRSÄKRINGEN OCH LÖF – PELLE GUSTAFSON, CHEFLÄKARE 1."

Liknande presentationer


Google-annonser