Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013 Årsrapport för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP PowerPoint version för återkoppling till kliniken. För mer fullständig information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013 Årsrapport för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP PowerPoint version för återkoppling till kliniken. För mer fullständig information."— Presentationens avskrift:

1 2013 Årsrapport för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP PowerPoint version för återkoppling till kliniken. För mer fullständig information se GallRiks årsberättelse. 2014-10-18 Enochsson

2 Kolecystektomi Delkapitlet i årsberättelsen är skrivet av Gabriel Sandblom, Karolinska Huddinge

3 Figur 1. Andel elektiva ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik 2013. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

4 Figur 2. Andel elektiva ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik år 2013 i jämförelse med 2012. Landstingen är listade efter differensen mellan de två åren

5 Figur 3. Andel elektivt opererade patienter med en komplikation inom 30 dagar postoperativt registrerade. Inom parentestecken till vänster om y- axeln anges hur stor andel som haft en postoperativ vårdtid på minst fyra dagar, vilket är ett indirekt mått på andel patienter som drabbats av en postoperativ komplikation. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

6 Figur 4. Andel akuta ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik 2013. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

7 Figur 5. Andel akuta ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik år 2013 i jämförelse med 2012. Landstingen är listade efter differensen mellan de två åren.

8 Figur 6. Andel akut opererade patienter med en komplikation inom 30 dagar postoperativt registrerade. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

9 Figur 7. Andel elektiva och akuta ingrepp som fullordats med minimalinvasiv teknik 2010- 2013

10 Figur 8. Andel ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

11 Figur 9. Andel elektiva ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik år 2013 i jämförelse med 2012 (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts)1. Enheterna är listade efter differensen mellan de två åren.

12 Figur 10. Andel elektivt opererade patienter med en komplikation inom 30 dagar postoperativt registrerade (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Inom parentestecken till vänster om y-axeln anges hur stor andel som haft en postoperativ vårdtid på minst 4 dagar, vilket är ett indirekt mått på andel patienter som drabbats av en postoperativ komplikation. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

13 Figur 11. Andel akuta ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik 2013 (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

14 Figur 12. Andel akuta ingrepp fullbordade med minimalinvasiv teknik år 2013 i jämförelse med 2012 (enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Enheterna är listade efter differensen mellan de två åren.

15 Figur 13. Andel akut opererade patienter med en komplikation inom 30 dagar postoperativt registrerade(enheter där minst 25 ingrepp per år utförts). Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

16 Tabell 1. Fördelningen av operationsindikationer och postoperativ uppföljning 2011- 2013. Med komplett uppföljda kolecystektomier avses att man registrerat en postoperativ komplikation eller verifierat att ingen komplikation tillstött. Tabell 2. Fördelning av antal och ålder för de som opererats 2011- 2013

17 Tabell 3. Andel akut respektive elektivt opererade 2011- 2013. Tabell 4. Fördelning av operationsindikationer för elektivt opererade 2011- 2013. Med gallstenskomplikationer åsyftas komplikationer sekundärt till gallstenssjukdomen, inklusive kolecystit, pankreatit och konkrement i djupa gallvägarna.

18 Tabell 5. Fördelning av operationsindikationer för akut opererade 2011- 2013. Med gallstenskomplikationer åsyftas komplikationer sekundärt till gallstenssjukdomen, inklusive kolecystit, pankreatit och konkrement i djupa gallvägarna. Tabell 6. Operationsmetoder 2011- 2013.

19 Tabell 7. Operationsmetoder vid elektiv kirurgi 2011- 2013. Tabell 8. Operationsmetoder vid akut kirurgi 2011- 2013.

20 Tabell 9. Operationsmetoder vid akut kolecystit 2011- 2013. Tabell 10. Peroperativ kolangiografi vid elektiv kolecystektomi

21 Tabell 11. Peroperativ kolangiografi vid akut kolecystektomi Tabell 12. Fördelning av kirurgiska komplikationer 2011- 2013.

22 Tabell 13. Totalt antal kirurgiska komplikationer 2011- 2013. Tabell 14. Mortalitet inom 30 dagar efter gallstenskirurgi 2011- 2013. Tabell 15. Gallgångskador 2011- 2013.

23 Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP) Delkapitlet i årsberättelsen är skrivet av Lars Enochsson, Karolinska Huddinge

24 Figur 1 Antal ERCP

25 Tabell 1 Indikationer för ERCP Tabell 2 Patienter som genomgått ERCP Tabell 3 Kanyleringsfrekevens

26 Tabell 4 Peroperativa komplikationer (ERCP), 2009-2013 Endast komplett registrerade ERCP. Tabell 5 Postoperativa komplikationer (ERCP), 2009-2013 Endast kompletta ERCP och uppföljningar (30 dagar), Uppgift saknas är exkluderade.

27 Figur 2. Pancreatitfrekvensen ERCP 2009-2013.

28 Figur 3. Det finns ju två möjligheter till detta utfall: 1. Sjukhus med bättre uppföljning har fler komplikationer. 2. Sjukhus med sämre uppföljning registrerar inte alla sina komplikationer. Tabell 6. Komplikationer

29 Bägge alternativen i föregående bild är ju naturligtvis möjliga och det kan även finnas en kombination av dessa men blotta misstanken på att alternativ två är möjligt gör att vi i samband med nästa års redovisning kommer att be UCR att exkludera data som inte har uppnått 90 kompletta 30-dagars uppföljningar såväl vad gäller kolecystektomi samt ERCP samt även uppge vilka kliniker som inte uppnår 90 % uppföljningsfrekvens. GallRiks har ju ett ansvar från såväl patienter, Socialstyrelsen och SKL att då stora medel tillförts till registerforskning presentera så valida data som är möjligt. Vi har under 2014 påbörjat ett arbete med att ha en dialog med de kliniker som av olika anledningar har svårt att följa upp sina patienter för att på plats ha en dialog på hur vi gemensamt skall kunna hjälpas åt för att förbättra uppföljningen vid dessa kliniker.

30 Vilken inverkan har gallstenskirurgi på livskvaliteten? Delkapitlet i årsberättelsen är skrivet av Gabriel Sandblom, Karolinska Huddinge

31 Figur 1. Livskvalitet skattad enligt SF-36 innan kirurgi för gallstenskirurgi och 6-9 månader postoperativt. Den förväntade nivån beräknades utifrån en tidigare undersökning i Sverige med uppdelning på kön och ålder. Vilken inverkan har gallstenskirurgi på livskvaliteten?

32 Figur 2. Fysiskt summaindex innan kirurgi och 6-9 månader postoperativt. Inom parentes anges antal patienter som besvarat enkäten både före och efter operationen. Enheterna är listade efter differensen mellan utfallet pre- och postoperativt. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

33 Figur 3. Kroppslig smärta innan kirurgi och 6-9 månader postoperativt. Inom parentes anges antal patienter som besvarat enkäten både före och efter operationen. Enheterna är listade efter differensen mellan utfallet pre- och postoperativt. Felstaplarna anger 95 % konfidensintervall.

34 1. Nilsson E, Ros A, Rahmqvist M, Backman K, Carlsson P. Cholecystectomy: costs and health-related quality of life: a comparison of two techniques. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua. 2004 Dec;16(6):473-82. PubMed PMID: 15557357. 2. Ros A, Gustafsson L, Krook H, Nordgren CE, Thorell A, Wallin G, Nilsson E. Laparoscopic cholecystectomy versus mini-laparotomy cholecystectomy: a prospective, randomized, single-blind study. Annals of surgery. 2001 Dec;234(6):741-9. PubMed PMID: 11729380. Pubmed Central PMCID: 1422133. 3. Rosenmuller MH, Thoren Ornberg M, Myrnas T, Lundberg O, Nilsson E, Haapamaki MM. Expertise-based randomized clinical trial of laparoscopic versus small-incision open cholecystectomy. The British journal of surgery. 2013 Jun;100(7):886-94. PubMed PMID: 23640665. 4. Slater K, Strong RW, Wall DR, Lynch SV. Iatrogenic bile duct injury: the scourge of laparoscopic cholecystectomy. ANZ journal of surgery. 2002 Feb;72(2):83-8. PubMed PMID: 12074081. 5. Woods MS, Traverso LW, Kozarek RA, Tsao J, Rossi RL, Gough D, Donohue JH. Characteristics of biliary tract complications during laparoscopic cholecystectomy: a multi-institutional study. American journal of surgery. 1994 Jan;167(1):27-33; discussion -4. PubMed PMID: 8311137. 6. Tornqvist B, Stromberg C, Persson G, Nilsson M. Effect of intended intraoperative cholangiography and early detection of bile duct injury on survival after cholecystectomy: population based cohort study. Bmj. 2012;345:e6457. PubMed PMID: 23060654. Pubmed Central PMCID: 3469410. 7. Harboe KM, Anthonsen K, Bardram L. Validation of data and indicators in the Danish Cholecystectomy Database. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua. 2009 Jun;21(3):160-8. PubMed PMID: 19304994. 8. Rystedt J, Montgomery A, Persson G. Completeness and Correctness of Cholecystectomy Data in a National Register-- Gallriks. Scand J Surg. 2014 Apr 15. [Epub ahead of print] 9. Gurusamy K, Samraj K, Gluud C, Wilson E, Davidson BR. Meta-analysis of randomized controlled trials on the safety and effectiveness of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. The British journal of surgery. 2010 Feb;97(2):141-50. PubMed PMID: 20035546. 10. Johansson M, Thune A, Blomqvist A, Nelvin L, Lundell L. Management of acute cholecystitis in the laparoscopic era: results of a prospective, randomized clinical trial. Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract. 2003 Jul-Aug;7(5):642-5. PubMed PMID: 12850677. 11. Corazziari E, Attili AF, Angeletti C, De Santis A. Gallstones, cholecystectomy and irritable bowel syndrome (IBS) MICOL population-based study. Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver. 2008 Dec;40(12):944-50. PubMed PMID: 18406218. 12. Festi D, Reggiani ML, Attili AF, Loria P, Pazzi P, Scaioli E, Capodicasa S, Romano F, Roda E, Colecchia A. Natural history of gallstone disease: Expectant management or active treatment? Results from a population-based cohort study. Journal of gastroenterology and hepatology. 2010 Apr;25(4):719-24. PubMed PMID: 20492328. 13. Lundstrom P, Sandblom G, Osterberg J, Svennblad B, Persson G. Effectiveness of prophylactic antibiotics in a population-based cohort of patients undergoing planned cholecystectomy. Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract. 2010 Feb;14(2):329-34. PubMed PMID: 19902314. Epub 2009/11/11. eng. 14. Swahn F, Nilsson M, Arnelo U, Lohr M, Persson G, Enochsson L. Rendezvous Cannulation Technique Reduces Post- ERCP Pancreatitis: A Prospective Nationwide Study of 12,718 ERCP Procedures. The American journal of gastroenterology. 2013 Feb 19. PubMed PMID: 23419386. 15. Enochsson L, Thulin A, Osterberg J, Sandblom G, Persson G. The Swedish Registry of Gallstone Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (GallRiks): A Nationwide Registry for Quality Assurance of Gallstone Surgery. JAMA surgery. 2013 Jan 16:1-8. PubMed PMID: 23325144. 16. Persson G, Stromberg J, Svennblad B, Sandblom G. Risk of bleeding associated with use of systemic thromboembolic prophylaxis during laparoscopic cholecystectomy. The British journal of surgery. 2012 Jul;99(7):979-86. PubMed PMID: 22628016. Epub 2012/05/26. eng. 17. Palsson SH, Rasmussen I, Lundstrom P, Osterberg J, Sandblom G. Registration of health-related quality of life in a cohort of patients undergoing cholecystectomy. ISRN gastroenterology. 2011;2011:507389. PubMed PMID: 21991514. Pubmed Central PMCID: 3168850. Epub 2011/10/13. eng. 18. Enochsson L, Swahn F, Arnelo U, Nilsson M, Lohr M, Persson G. Nationwide, population-based data from 11,074 ERCP procedures from the Swedish Registry for Gallstone Surgery and ERCP. Gastrointestinal endoscopy. 2010 Dec;72(6):1175-84, 84 e1-3. PubMed PMID: 20970787. Epub 2010/10/26. eng. 19. The SF community: http://www.sf-36.org. 20. Sullivan M, Karlsson J. The Swedish SF-36 Health Survey III. Evaluation of criterion-based validity: results from normative population. Journal of clinical epidemiology. 1998 Nov;51(11):1105-13. PubMed PMID: 9817128. Referenser för fördjupning


Ladda ner ppt "2013 Årsrapport för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP PowerPoint version för återkoppling till kliniken. För mer fullständig information."

Liknande presentationer


Google-annonser