Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund."— Presentationens avskrift:

1 Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

2 Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan användas t ex för att informera om revisionen i fullmäktige och i nämnder. Bilderna belyser - revisionen i sitt sammanhang, - revisorernas förutsättningar och uppdrag, - god revisionssed med revisionsprocessen, - lekmannarevisionen. Användaren är fri att välja bilder och komplettera med egna. Läs mer: ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” SKL ISBN 978-91-7585-180-8 ”Fullmäktige och revisorerna” SKL ISBN 978-91-7164-806-8 ”Lekmannarevision i praktiken” SKL ISBN 978-91-7164-906-5

3 En demokratiskt förankrad revision ”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verk- samhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.” Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

4 Varför finns det revision?  När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår ett behov och intresse av att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs säkert och att det blir som det var tänkt.  Revision bidrar till att göra tydligt och synligt hur uppdrag genomförts samt att intyga tillstånd och processer i verksamheten.  Revision ger ytterst medborgaren/ägaren/medlemmen information att använda för att pröva och utkräva ansvar.

5 Revisionen i det kommunala ansvarssystemet. Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 1. 2. 3.

6 1. Fullmäktige är uppdragsgivare Fullmäktige är det beslutande organet  beslutar om visioner, mål och riktlinjer och övriga övergripande och principiella frågor  organiserar och fördelar uppdrag  bemannar/väljer ledamöter och revisorer  beslutar om budget och skattesats  följer upp, utvärderar, omprioriterar  prövar och beslutar om ansvarstagandet  fastställer årsredovisningen

7 2. Styrelse och nämnder är uppdragstagare Styrelser och nämnder är verkställande och beredande  förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och förordningar som gäller  fattar beslut inom ramen för sina uppdrag  bereder ärenden till fullmäktige  ser till att det finns en tillräcklig intern kontroll  återredovisar sin verksamhet och sina uppdrag till fullmäktige  verkar för samråd med de som nyttjar deras tjänster

8 Styrelser, nämnder och beredningar har ansvar  Som uppdragstagare har styrelse, nämnder och beredningar ett ansvar inför fullmäktige.  Fullmäktige prövar ansvaret årligen. Det sker med revisorernas granskning som grund.  Fullmäktige kan bevilja eller neka ansvarsfrihet. Fullmäktige kan också rikta anmärkning.

9 Vad innebär ansvaret? Ansvaret följer med det uppdrag som styrelser, nämnder och beredningar får av fullmäktige, alltså  genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut  arbeta efter givna förutsättningar, enligt lagar och föreskrifter  ha en tillräcklig intern kontroll i verksamheten  återrapportera till fullmäktige. Det är de förtroendevalda som har ansvar. Ansvaret är kollektivt, men kan i undantagsfall prövas individuellt.

10 3. Revisorerna är granskare Revisorerna  granskar verksamheten i styrelse, nämnder och beredningar  rapporterar resultatet av granskningarna till de som granskas och till fullmäktige  bedömer ansvarstagandet  avlämnar en revisionsberättelse med uttalande i ansvarsfrågan Lekmannarevisorerna har motsvarande uppdrag i de kommunala aktiebolagen.

11 Kort om revisionen ● Revisorerna är förtroendevalda. ● Fullmäktige utser minst 5 revisorer för varje mandatperiod.. Fullmäktige utser också ofta en ordförande/sammankallande. ● Ur gruppen revisorer utser fullmäktige också lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och verksamhetsstiftelser = samordnad revision. ● Varje revisor är självständig, men revisorerna samverkar enligt godo revisionssed. En enskild revisor kan inte röstas ner av de andra. ● Revisorerna utövar inte partipolitik i sin granskning.

12 Kort om revisionen ●Revisorerna ska anlita sakkunniga, som de själva väljer. ●Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver. Gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med in i revisorernas arbete. ●Revisorerna har initiativrätt i fullmäktige, styrelse och nämnder. ●Fullmäktige beslutar om revisorernas anslag/budget. ●Fullmäktige beslutar om revisionsreglemente.

13 Revisorerna ska anlita sakkunniga  ”… i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed” (Kommunallagen 9:8).  Sakkunniga anlitas - för förvaltningsstöd (administration, upphandling, processtöd mm) - för granskningsinsatser  De sakkunniga ska ha ”insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet”.  Olika modeller förekommer; upphandlade revisionsföretag och andra konsulter, revisionskontor, revisionskansli, mindre administrativt stöd.

14 Revisorerna har rätt till information  Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver för revisionsarbetet - av styrelse och nämnder, enskilda ledamöter samt anställda (kommunallagen 9:12).  Gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med in i revisorernas arbete.  Revisorerna kan också begära upplysningar av yrkesrevisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag och kommunalförbund – om upplysningarna behövs för uppdraget.

15 Revisorernas uppdrag Omfattning och revisionsobjekt Kommunallagen 9 kap. 9 § 1 st. ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 3 kap. 16a-18b §§, även verksamheten i de företagen.” Revisorerna granskar inte ärenden som avser myndighetsutövning, med vissa undantag. KL 9 kap. 10 §.

16 Revisorernas uppdrag Vad ska granskas och prövas? Kommunallagen 9 kap. 9 § 2 st. ”Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.” Revisorerna anmäler misstanke om förmögenhetsrättligt brott eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. KL 9 kap. 9 § 3 st.

17 Innebörden av att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt  Verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten.  Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser.  Styrelsen och nämnder har en styrning och uppföljning mot mål och beslut.  Revisorernas granskning tar sikte på såväl genomförandet som resultatetet av verksamheten. Fokus på uppdrag och mål. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

18 Innebörden av om räkenskaperna är rättvisande  Den interna redovisningen (budget, kontroll, uppföljning) fullgörs så att den kan ligga till grund för styrning och ledning av den verksamhet som bedrivs.  Den externa redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning; de finansiella rapporterna (delårsrapport och årsredovisning) är upprättade i enlighet med KRL och god redovisningssed (uttolkad av RKR).  Revisorerna granskar såväl intern som extern redovisning utifrån interna styrdokument, KRL och RKR. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

19 Innebörden av om den interna kontrollen är tillräcklig  Den interna kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, den förebygger, upptäcker och åtgärdar.  Arbetet med den interna kontrollen är strukturerat samt integrerat i organisation, system och det löpande arbetet.  Revisorernas granskning avser hur den interna kontrollen är uppbyggd och hur den fungerar i praktiken. Granskningen sker ur ett system-, redovisnings- och verksamhetsperspektiv. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

20 Revisorernas uppdrag Vad ska granskas och prövas, fortsättning Kommunallagen 9 kap. 9 a §. ”Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapport och årsbokslutet.” Detta är ett tillkommande uppdrag. Revisorerna gör en skriftlig bedömning av måluppfyllelsen i samband med delårsrapporten och i revisionsberättelsen.

21 Revisorerna ska granska enligt god revisionssed  Kravet på god revisionssed finns i kommunallagen. ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.”  God revisionssed syftar till gemensam utveckling, likartat arbetssätt och bedömningar. Revisionen ska vila på vedertagen praxis, inte vara godtycklig.  God revisionssed i kommunal verksamhet är dokumenterad 1995, 1999, 2002, 2006, 2010 och 2014. Revisionsdelegationen inom SKL fastställer den goda seden.

22 God revisionssed ”God revisionssed är de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer.” God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förutsättningar - offentlig insyn - förtroendevalda revisorer - det demokratiska uppdraget Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

23 Vad innehåller God revisionssed? 1.God revisionssed i kommunal verksamhet 2.Den kommunala revisionen i sitt sammanhang 3.Oberoende 4.Kommunikation och dialog 5.Helhetssyn och samverkan 6.Revisorernas uppdrag 7.Revisionsprocessen 8.Grunder för revisorernas kritik 9.Lekmannarevision och andra uppdrag… 10.Revisorernas förvaltning och arbetssätt + Ansvarsprövningsbanken + Revisorernas dokument finns på www.skl.se/revision

24 Oberoende  Oberoendet är centralt för trovärdighet och legitimitet.  Oberoende innebär att stå fri gentemot den som ska granskas och den som är uppdragsgivare samt att självständigt och objektivt granska och pröva.  Ett absolut oberoende finns inte, men oberoendet måste uppfattas vara tillräckligt. Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

25 Formella regler säkerställer och skyddar oberoendet Revisorerna agerande synliggör oberoendet Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

26 ”Att arbeta stödjande och framåtsyftande med synpunkter, råd och rekommendationer, står inte i strid med revisorernas oberoende. Ett effektivt revisionsarbete förutsätter dialog och förtroende mellan revisorerna och de som granskas” Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

27 Samordnad revision  Lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag (hel- och delägda) och revisorer i verksamhetsstiftelser som kommunen bildat, ska utses ur gruppen av kommunens revisorer, dvs med personsamband.  Avsikten är att den kommunala verksamheten ska kunna granskas och prövas med helhetssyn.

28 Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

29 Revisionsprocessen ”Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan.” Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

30

31 Planera  Samla kunskap och erfarenhet  Riskanalys  Aktiva val  Revisionsplan Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

32 Riskanalys  Inhämta kunskap - fullmäktiges mål, riktlinjer, uppdrag mm - interna och externa påverkansfaktorer - styrelse och nämnders egna analyser  Identifiera risker - i väsentliga verksamheter, funktioner och processer - med olika perspektiv  Bedöma och värdera - konsekvens - sannolikhet  Riskanalysen dokumenteras  Leder fram till revisionsplanen Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

33 Värdera risker Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

34 Granska  Årlig granskning - grundläggande - fördjupad - DR och ÅR  Planering  Genomförande  Rapportering  Uppföljning Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

35 Frågor och kriterier En gransknings syfte formuleras som en eller flera revisionsfrågor med utgångspunkt från revisionsplanen och analysen. Resultatet av granskningen värderas mot revisionskriterier som är referenspunkter/ramar att bedöma mot. Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

36 Pröva  Sammanfatta och samråda  Analysera och bedöma  Kommunikation  Revisionsberättelse  Behandling i fullmäktige Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

37 Revisionsberättelsen Revisorerna avger revisionsberättelsen till fullmäktige. De  redogör för resultatet av sin granskning  framställer eventuella anmärkningar, med motivering  uttalar sig om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller ej

38 Grunder för revisorernas kritik  Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller föreskrifter  Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll  Förtroendeskada eller annan immateriell skada  Ekonomisk skada  Obehörigt beslutsfattande  Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning  Otillräcklig beredning av ärenden  Ej rättvisande räkenskaper Om revisorerna riktar en anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet i sin revisionsberättelse ska de ange grunderna för detta. Ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

39 Fullmäktiges ansvarsprövning Fullmäktige ska - bevilja eller vägra ansvarsfrihet senast 30/6 - ta egen ställning till eventuell anmärkning från revisorerna - vid anmärkning från revisorerna inhämta förklaring - motivera sina beslut, om det inte är ”uppenbart obehövligt” Fullmäktige kan - rikta egen anmärkning, även om inte revisorerna gjort det - återkalla uppdrag (om ansvarsfrihet vägrats) - väcka skadeståndstalan (-”-)

40 Lekmannarevisor  Obligatorisk i helägda kommunala aktiebolag  Utses av fullmäktige  Väljs ur gruppen kommunens förtroendevalda revisorer  Civilrättsligt uppdrag/syssloman  Skadeståndsansvar Lekmannarevisorernas granskning syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.

41 Lekmannarevisorernas förutsättningar  Uppdraget regleras i Aktiebolagslagen  Direktiv och reglementen från ägaren  Finansieras av bolaget eller ägaren  Skall anlita sakkunniga – egna eller upphandlade  Har rätt till upplysningar från styrelse, VD, yrkesrevisorn och annan lekmannarevisor  Upplysningsplikt till bolagsstämma, yrkesrevisorn, annan lekmannarevisor och kommunens revisorer (vid dominerande offentligt inflytande)  Rätt att närvara vid bolagsstämma; ibland skyldighet  Tystnadsplikt - skadeståndsansvar – försäkring

42 Lekmannarevisorenas granskning  Granskar om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontrollen är tillräcklig (ABL).  Granskar inte räkenskaperna. Det gör bolagets yrkesrevisor (auktoriserad).  Granskning enligt god sed, genomförs på motsvarande sätt som kommunens revision.  Lekmannarevisorn avger en granskningsrapport till bolagsstämman och fullmäktige.

43 INTERN KONTROLL Granskar bolagets - årsredovisning och bokföring - styrelsens och VD:s förvaltning God revisionssed Revisionsberättelse Granskar om bolagets verksamhet sköts - ändamålsenligt - ekonomiskt tillfredställande - tillräcklig intern kontroll God sed Granskningsrapport Auktoriserad revisor ABL kap. 9 Lekmannarevisor ABL kap. 10 s. 57 Förhållandet mellan lekmannarevisorns och den auktoriserade revisorns uppdrag

44 Revisionsdelegationen inom SKL För revisionsfrågor finns inom Sveriges Kommuner och Landsting en Revisionsdelegation. Deras uppdrag är att  återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet,  vara samrådsorgan till förbundets löpande intressebevakning, utvecklings- och serviceinsatser inom revisionsområdet.  inom uppdraget ha ett löpande och nära samråd med dem som sakkunnigt biträder de förtroendevalda revisorerna enligt kommunallagen.

45 Revisionsdelegationen 2015-2018  Anna Wiklund, landstinget i Uppsala län ordförande  Bert Öhlund, Västerbottens läns landsting vice ordförande  Elisabeth Löf, landstinget Västmanland  Christine Högberg, Kramfors kommun  Carl-Olof Bengtsson, Växjö kommun  Jan Rönngren, Strömsunds kommun  Krister Stensson, Västra Götalandsregionen  Monica Brodén, Region Östergötland  Marianne Eriksson, Region Jönköping  Nils Westling, Söderhamns kommun  Hans Backman, Region Gävleborg

46 SKL:s ståndpunkter avseende den kommunala revisionen (AU jan 2014) Den form vi idag har för kommunal revision är bra. Kombinationen med den demokratiska förankringen och yrkeskunskap ger förutsättningar för en kvalitativ revision. Områden där SKL är beredda att driva på arbetet till förändringar inom ramen för nuvarande system: Stärka revisorerna och deras sakkunnigas arbete enligt god sed (kompetens, metoder, m.m.) Stärka revisorernas beställarkompetens (t.ex. synliggöra revisorernas behov av beställarstöd) Stärka revisorernas resurser (fullmäktige måste ge rimliga förutsättningar) Utveckla revisorernas dialog med fullmäktige och nämnder ytterligare SKL:s ställningstagande med anledning av Kommunallagsutredningens tilläggsdirektiv

47 Mer information … www.skl.se/revision www.skl.se/fullmaktige webbutik.skl


Ladda ner ppt "Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser