Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vice riksbankschef Lars Nyberg Svensk ekonomi i en orolig omvärld Fastighetsägarna 28 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vice riksbankschef Lars Nyberg Svensk ekonomi i en orolig omvärld Fastighetsägarna 28 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Vice riksbankschef Lars Nyberg Svensk ekonomi i en orolig omvärld Fastighetsägarna 28 januari 2011

2 Tillväxten i omvärlden är delad Källor: IMF och RiksbankenBNP, årlig procentuell förändring. IMF:s oktoberprognos för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC)

3 Världshandeln växer starkt Worlds trade monitor index, 2000 = 100, säsongsrensade data Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

4 Statsfinansiella situationen i EU skapar osäkerhet Källa: Reuters, EcoWinSpreadar för 10-åriga statsobligationer jämfört med Tyskland, procentenheter

5 Snabb återhämtning i Sverige Källa: SCBBNP, årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsdata

6 Indikatorer pekar på fortsatt hög tillväxt Källa: KonjunkturinstitutetKonfidensindikatorer, nettotal

7 Uppgången i ekonomin är bred Nivå, index 2007 = 100, säsongsrensad kvartalsdataKälla: SCB

8 Arbetsmarknaden utvecklas starkt Arbetslöshet. Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Växelkursen stärks (TCW) Index, 1992-11-18 = 100 Källa: RiksbankenAnm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt.

10 Hushållen fortsätter att låna Källa: SCBUtlåning från monetära och finansiella institut, årlig procentuell förändring

11 Men hushållen sparar också Årlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

12 Inflationen runt målet Källor: SCB och RiksbankenÅrlig procentuell förändring

13 Räntebanan – en prognos inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

14 Sverige i finanskrisen

15 Lägre kreditförluster i bankerna Diagram 4:1. Resultat före kreditförluster och kreditförluster netto, i de svenska storbankerna. Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, september 2010

16 Kreditförluster uppdelat på geografiskt område Miljarder kronor, kvartalsvis Källor: Bankernas resultatrapporter

17 BNP stiger i Baltikum Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWin

18 BNP – några förlorade år Index, 2005 kv1 = 100 Källa: Reuters EcoWin

19 Bankerna välkapitaliserade i ett internationellt perspektiv Källa: Riksbanken Diagram 4:7, De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelation idag och i stresstestet. Procent

20 Klarar även Basel III Procent av riskvägda tillgångar Källa: BISDiagram R9

21 De svenska bankerna efterfrågar ej längre lån från Riksbanken Riksbankens utestående lån, miljarder kronor Källa: Riksbanken Diagram 1:10

22 Ett stort banksystem kan medföra risker… Banktillgångar i förhållande till BNP i respektive land, 2009 Procent Diagram 1:1 Källor: ECB, Schweiz centralbank (Swiss National Bank) och Riksbanken

23 Bankernas finansiering i utländsk valuta har ökat Diagram 3:15. De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag uppdelat på svenska kronor och utländsk valuta. Miljarder kronor Källor: SCB och Riksbanken

24 Riksbankens rekommendationer Bankerna bör bibehålla eller öka de kapitalnivåer de har idag Bankerna bör fortsätta att förlänga löptiden i sin finansiering Bankerna bör ta ökad hänsyn till refinansieringsrisken i sin utlåning för bostadsändamål Tydligheten i bankernas offentliga likviditetsrapportering behöver förbättras

25 Ingen bostadsbubbla - men riskerna ökar

26 Hushållen fortsätter att låna Källa: SCBUtlåning från monetära och finansiella institut, årlig procentuell förändring

27 Skulderna stiger Källor: SCB och RiksbankenProcent av disponibel inkomst

28 Reala huspriser Index, 1995 kv1 = 100 Källor: Reuters EcoWin, SCB och RiksbankenReala huspriser. Index, 1995 kv1 = 100

29 Reala huspriser Index, 1980 kv1 = 100 Reala huspriser. Index, 1980 kv1 = 100Källor: Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

30 Reala huspriser Index, 1952 = 100 Källor: S&P Case-Shiller (1986-), OFHEO (-1986), U.S. Bureau of Labor Statistics, SCB och Riksbanken

31 Bostadsinvesteringarna låga i Sverige Procent av BNP Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

32 Antal påbörjade bostäder ökar igen Källor: SCB, Reuters EcoWin och Riksbanken Anm. Skuggade staplar avser Riksbankens prognos. För år 2010 avser prognosen årets fjärde kvartal..

33 Tobins q större än 1 Kvot mellan kostnad för befintliga hus och kostnad för att bygga nytt Källa: Institutet för bostads- och urbanforskningAnm. Avser hela riket.

34 Reala priser på kontorslokaler i citylägen Index, 1981 = 100 Källor: Newsec och Riksbanken

35 Direktavkastningskrav för kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Newsec, Reuters EcoWin och Riksbanken

36 SLUT

37 Svenska och internationella bankers kapitalrelationer Procent Källor: Standard & Poor'sDiagram 3:16


Ladda ner ppt "Vice riksbankschef Lars Nyberg Svensk ekonomi i en orolig omvärld Fastighetsägarna 28 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser