Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT. Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret.  Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Vad gäller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT. Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret.  Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Vad gäller."— Presentationens avskrift:

1 När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

2 Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret.  Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Vad gäller om man vill bygga en Friggebod?  Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller anmälan? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller anmälan?  …men 4,5 meter? …men 4,5 meter?  Attefallshus, då? Attefallshus, då?  Är tillbyggnader också befriade från bygglov? Är tillbyggnader också befriade från bygglov?  …och takkupor? …och takkupor?  Får man inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus? Får man inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus?  Om man misstänker att något är byggt utan lov i ett hus man vill köpa. Om man misstänker att något är byggt utan lov i ett hus man vill köpa.  Avstånd till gränser och stränder samt takhöjder. Avstånd till gränser och stränder samt takhöjder.  När behövs det tillstånd? När behövs det tillstånd?

3 Man behöver oftast inget bygglov för att uppföra en friggebod. I omedelbar närhet av sitt bostadshus får man utan bygglov och anmälan sätta upp en eller flera friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av dessa får inte vara större än 15 kvm och nockhöjden på friggebodarna får inte överstiga 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och byggnaden ska vara anpassad till omgivningen. Obs! Om du vill bygga en friggebod närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken även om det inte krävs bygglov. Obs! Man får bygga en Friggebod även där detaljplanen säger att bebyggelse inte är tillåten men i vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra komplementbyggnader i värdefull miljö. Tillbaka

4 Man behöver varken bygglov eller anmälan för att måla om, byta fasadbeklädnad eller takläggningsmaterial om inte ändringarna väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär att bygga en uteplats med mur eller plank inom 3,6 m från bostadshuset. Muren eller planket får dock inte vara högre än 1,8 m eller placeras närmare gränsen än 4,5 m. att bygga skärmtak över uteplatser eller balkonger om den sammanlagda arean av alla komplementtak inte överstiger 15 kvm. Taket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m. Tillbaka

5 Om alla berörda grannar medger det, får man bygga mur, plank, skärmtak eller friggebod närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannarna nekar kan man söka bygglov och låta byggnadsnämnden avgöra frågan. Man måste också alltid ha bygglov för att bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Tillbaka

6 Om man äger ett en- eller tvåbostadshus får man utöver en friggebod på max 15 kvm också bygga en komplementbyggnad på max 25 kvm, ett så kallat Attefallshus. Det behövs inget bygglov men man måste anmäla till Byggnadsnämnden att man vill bygga och få ett startbesked innan man sätter igång. Man får själv avgöra om huset skall användas för att bo i eller om det skall fungera som komplementbyggnad. 4,5- metersregeln gäller som vanligt för placering, liksom gängse strandskyddsregler på 100 m avstånd till sjö, hav eller vattendrag. Nockhöjden på ett Attefallshus får vara max 4 meter och man får bygga flera hus men den sammanlagda arean får inte överstiga 25 kvm. Obs! om Attefallshuset skall användas som komplementbostadshus måste det vara byggt i enlighet med Boverkets byggregler och i enlighet med Europeiska konstruktionsstandarder. Tillbaka

7 Om man har ett en- eller tvåbostadshus får man göra högst en tillbyggnad med en maximal area på 15 kvm. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga husets nockhöjd. 4,5- metersregeln och strandskyddsregeln på 100 meter från sjö, hav eller vattendrag gäller som vanligt. Tillbaka

8 I en- eller tvåbostadshus får man utan särskilt tillstånd bygga takkupor så att det finns maximalt två sådana på huset. Kuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om bygget av takkupor berör byggnadens bärande delar måste man göra en anmälan till Byggnadsnämnden och få ett startbesked innan man börjar bygga. Om takkupan innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen krävs alltid ett bygglov. Tillbaka

9 Om man har ett enbostadshus får man inreda en ytterligare självständig bostad om man bygger i enlighet med Boverkets regler och Europeiska konstruktionsstandarder. Innan man börjar bygga måste man göra en anmälan till Byggnadsnämnden och få ett startbesked. Tillbaka

10 Det kan vara klokt att kontakta kommunen och kolla att det finns lov för åtgärder som utförts på ett hus man planerar att köpa. Om man har otur och den förra ägaren byggt saker utan lov eller på felaktigt sätt kan man bli skyldig att åtgärda detta som om man själv byggt fel. Man bör be säljaren skriftligen intyga att man haft lov för alla de åtgärder som utförts. Om ett svartbygge existerat i minst fem år utan att påtalas kan kommunen inte ta ut byggsanktionsavgift för den och om svartbygget funnits i minst tio år utan att någon påtalat det kan man inte heller åläggas att ta bort eller flytta det. Tillbaka

11 Huvudregeln är att man inte skall bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om man ändå vill göra det skall man fråga grannarna om det ändå är OK. Om grannarna säger nej kan man ansöka om bygglov och få saken prövad av Byggnadsnämnden. Man måste alltid ha bygglov om man vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Strandskyddsreglerna säger att man måste ha en strandskyddsdispens om man vill bygga närmare sjö, hav eller vattendrag än 100 meter. En friggebod får utan bygglov ha en maximal nockhöjd på 3 meter Ett Attefallshus får utan bygglov ha en maximal nockhöjd på 4 meter En tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus får inte vara högre än husets ursprungliga nockhöjd. Tillbaka

12 Man behöver oftast bygglov för att: bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till ny plats göra en tillbyggnad som är större än 15 kvm i ett en- eller tvåbostadshus ändra användningen av en byggnad från exempelvis från garage till bostad Strandskyddsdispens krävs för att bygga närmare sjö, hav eller vattendrag än 100 meter. Rivningslov krävs bland annat för att riva en byggnad som det krävts bygglov för att bygga. Marklov krävs bland annat för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget på en tomt eller annan mark. fällning eller plantering av träd i ett detaljplanerat område om kommunen så bestämt i detaljplanen Tillbaka


Ladda ner ppt "När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT. Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret.  Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Vad gäller."

Liknande presentationer


Google-annonser