Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att försvara sina teser. En uppsats ventileras. En disputation mellan respondent och opponent 1. Resp ges möjlighet att korrigera och komplettera. 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att försvara sina teser. En uppsats ventileras. En disputation mellan respondent och opponent 1. Resp ges möjlighet att korrigera och komplettera. 2."— Presentationens avskrift:

1 Att försvara sina teser

2 En uppsats ventileras. En disputation mellan respondent och opponent 1. Resp ges möjlighet att korrigera och komplettera. 2. Opp gör en saklig sammanfattning av hela arbetet (bakgrund och syfte, tillvägagångssätt och resultat). 3. Resp får möjlighet att kommentera sammanfattningen. 4. Disputation. 5. Opp sammanfattar sina synpunkter. Vilka svaga sidor har rapporten? Vad var särskilt bra? 6. Övriga seminariedeltagare ställer frågor och ger synpunkter. 7. Seminarieledaren (examinator) redovisar sin bedömning. (Punkt 1–3 ca 25% av tiden, punkt 4 50% och punkt 6–7 25%)

3 Den formella utformningen (Formalia) Informerar titeln om rapportens verkliga innehåll och är den slagkraftig? Innehåller abstractet en bra och lättfattlig redogörelse av rapportens innehåll i form av syfte, tillvägagångssätt och resultat? Är dispositionen och rubriceringen i innehållsförteckningen och rapporten informativ och överskådlig? Är språk och stil bra? För gammaldags, för mycket talspråk? Stav- och språkfel? Följs normala skrivregler för sakprosa? Används citat, referenser i texten och referenslista på korrekt sätt? Är alla viktiga påståenden belagda? Är tabeller och figurer relevanta och lätta att förstå?

4 Frågor på sakinnehållet (realia) Får läsaren inledningsvis veta varför författaren valt just detta ämne och varför detta ämne är intressant och viktigt? Definieras väsentliga och tvetydiga termer och begrepp? Är ämnet problematiserat och problemformulerat? Är syfte och eventuella frågeställningar motiverade och klart beskrivna? Har samtliga besvarats? Är ämnesområdet relaterat till tidigare kunskap, forskning och teorier? Tar litteraturgenomgången upp alltför lite eller inaktuell forskning på området? Tar den upp ovidkommande referenser? Är den välstrukturerad eller är forskningsreferenserna bara staplade på varandra utan förklarande och sammanbindande resonemang (”den röda tråden”)? Finns det en tydlig koppling till syftet?

5 Forts Realia Är tillvägagångssättet tydligt redovisat? Beskrivs till exempel metod och motiv bakom metodval och själva metoden? Metodens förtjänster och svagheter? Diskuteras alternativa metoder? Motiveras och beskrivs undersökningsgrupp, urvalsförfarande och bortfall på ett tydligt och kritiserbart sätt? Beskrivs det hur databearbetningen skett? Diskuteras undersökningens tillförlitlighet? Etiska aspekter? Är resultatredovisningen lätt att följa och förstå? Knyts resultaten ihop i ett logiskt resonemang? Redovisas även negativa och motstridiga utfall? Görs resultaten mer begripliga och intressanta genom sammanfattande tabeller och figurer?

6 Forts Realia Är resultatdiskussionen kopplad till syfte och frågeställningar? Till den teoretiska överbyggnaden och litteraturgenomgången? Är slutsatserna väl underbyggda? Innehåller rapporten självkritik där svagheter, generaliserbarhet och undersökningens begränsningar diskuteras? Beskrivs nyttan och användbarheten av undersökningsresultatet? Diskuteras de pedagogiska och didaktiska konsekvenserna? Ges det förslag till fortsatt forskning? Avslutas uppsatsen med en perspektivlyftande ”slutknorr”?

7 Summering av synpunkterna Sammanfattningsvis: vad anser du vara brister respektive förtjänster hos denna uppsats? Avsluta din opposition med att lyfta fram din huvudsakliga negativa kritik men ännu viktigare, glöm inte att avsluta genom att berömma och lyfta fram de goda sidorna.

8 Opponenten Ärlig, uppriktig, hjälpande ton Följ upp frågorna Ge konstruktiv kritik Glöm inte den positiva kritiken


Ladda ner ppt "Att försvara sina teser. En uppsats ventileras. En disputation mellan respondent och opponent 1. Resp ges möjlighet att korrigera och komplettera. 2."

Liknande presentationer


Google-annonser