Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEPARATIONSRÄTT Särskilt i konkurs REKON - Konferens i Madrid 26-29 september 2013 Göran Millqvist 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEPARATIONSRÄTT Särskilt i konkurs REKON - Konferens i Madrid 26-29 september 2013 Göran Millqvist 1."— Presentationens avskrift:

1 SEPARATIONSRÄTT Särskilt i konkurs REKON - Konferens i Madrid 26-29 september 2013 Göran Millqvist 1

2 Dagens program 1.Separationsrättens allmänna principer Äganderättens innebörd civilrättsligt och i samband med exekution. 2.Specialitetsprincipen Principiell betydelse inom sakrätten. 3.Surrogation Intressant rättsutveckling under senare år. 4.Lagen (1944:181) om redovisningsmedel Pengar och annan fungibel egendom 5.Separationsrätt enligt annan särskild lagstiftning Nyheter inom bl.a. skuldsanering och elhandel. 2

3 Separationsrätt Allmänt  Omfånget? Lämpligt att hålla isär separationsrätt från förmånsrätt.  Separationsrätt kan vara baserad på bibehållen äganderätt eller förvärvad äganderätt.  Sakrättsligt är separationsrätt ett konkurrensmedel vid insolvens.  Likabehandlingsprincipen inom konkursrätten medför presumtion mot separationsrätt. 3

4 Separationsrätt Allmänt Frågan om separationsrätt består av tre problemområden: 1.Äganderätt – Är separatistens krav baserat på hävdad äganderätt till egendom? 2.Specialitet – Är separatistens krav riktat mot identifierbar, specifik egendom? 3.Identitet – Är egendomen ifråga densamma som från början? 4

5 En test-ballong The Quistclose Trust A "Quistclose trust" arises when an asset is given to somebody for a specific purpose and if for whatever reason the purpose for the transfer fails, the transferor may take back the asset, also in bankruptcy. (Barclays Bank Ltd v. Quistclose Investments Ltd [1970] AC 567 (HL).) Är det möjligt att åstadkomma separationsrätt till utlånade medel på detta sätt enligt svensk rätt? 5

6 Obligationsrätt och separationsrätt Bibehållen äganderätt Den obligationsrättsliga relationen mellan separatisten och gäldenären är avgörande för om separationsrätt kan komma ifråga. NJA 2009 s. 182 – Misstagsbetalning grund för separationsrätt? NJA 2009 s. 79 – Leasing med fri förfoganderätt grund för separationsrätt? Finns det någon allmän princip? 6

7 7 NJA 2009 s. 182 Kan misstagsbetalning återkrävas från betalningsmottagarens bank sedan banken kvittat till sig beloppet? Kan pengar godtrosförvärvas genom kvittning? HD: Eftersom det är ostridigt att banken vid kvittningen var i god tro om betalarens misstag, skall betalarens krav på återbäring från banken ogillas.  Kvittning är betalning.  Kontobetalning ska jämställas med kontantbetalning.  Kontanter kan godtrosförvärvas, jfr 14 § SkbrL.  Kvittning eller betalning till mottagare i god tro måste stå sig på samma sätt som då kontanter använts. 7

8 88 NJA 2009 s. 79 Separationsrätt och fri förfoganderätt A har leasat ut demo- och lagerfordon till B och återtar dessa strax före B:s konkurs. Konkursförvaltaren anser återtagandet ogiltigt pga att leasetagaren hade rätt att sälja fordonen för egen räkning. HD: Det är en allmän princip att leasing kan kombineras med fri förfoganderätt. Återtagandet är giltigt. Det hade varit skillnad om det rört sig om ägarförbehåll med fri förfoganderätt. Sådant är inte giltigt, jfr NJA 1932 s. 292.

9 Obligationsrätt och separationsrätt Bibehållen äganderätt Klara fall:  Förvaring (deposition)– NJA 1994 s. 506  Saklån – Håstad, Sakrätt, s. 146  Uthyrning (leasing) – NJA 2009 s. 79  Pantsättning – Håstad, Sakrätt, s. 146  Kommission – 23 § KommL, NJA 2012 s. 419  Återtagandeförbehåll – NJA 2007 s. 501  Köpoption – Lindskog, Festskr. till Wennberg, s. 227  Tillgreppsbrott – NJA 2009 s. 500 Tveksamma fall:  Lager hos kund (konsignation)  Aktielån (saklån eller försträckning)  Pignus irregulare (fri förfoganderätt för panthavare)  Depositum irregulare (fri förfoganderätt för depositarie)  Ogiltighet – NJA 1996 s. 410 9

10 NJA 2012 s. 419 Förelåg kommission? Citroën hämtar hela lagret bilar strax innan återförsäljare försätts i konkurs. Förvaltaren stämmer på värdet av lagret. Ett kommissionsavtal fanns men var det verkligen kommission? HD: Den faktiska tillämpningen är avgörande. Har huvudmannen haft ett verkligt intresse i försäljningen? Har förvaltaren bevisbördan? Avgörande faktorer:  Returrätt och risk för returer?  Pris och villkor för försäljningen.  Vem står för försäkring, finansiering, lagerkostnad?  Hur redovisas lagret? 10

11 NJA 2010 s. 154 Kommission eller kreditförsäljning Kan kommission omvandlas till kreditförsäljning och tillbaka till kommission igen med sakrättslig verkan? HD: Nej, sedan kommission omvandlats till kreditförsäljning kan parterna inte återgå till kommission utan fysisk tradition. Sådan återgång utgör återförsäljning, som i fallet utgjorde betalning av skuld med icke sedvanliga betalningsmedel (4:10 KonkL). 11

12 NJA 2007 s. 501 Överlever återtagandeförbehåll misslyckad exekution mot köparen avseende kreditfordran? HD: ”Stöd för att kreditgivarens rätt att återta varan förfaller om kreditgivaren först resultatlöst sökt utfå hela kreditfordran från gäldenären saknas däremot i konsumentkreditlagen och en sådan ordning skulle snarast stå i strid med allmänna rättsgrundsatser. Den säkerhet för kreditfordran som återtagandeförbehållet är avsedd att utgöra oavsett storleken av den består således även i det fallet att kreditgivaren valt att först söka utkräva betalning för sin fordran från gäldenären personligen.” 12

13 NJA 1996 s. 410 Kan bristande förutsättningar för försträckningsavtal medföra ogiltighet och separationsrätt till utbetald lånevaluta i låntagarens konkurs? HD: Ogiltighet baserad på förutsättningsläran kan inte åberopas då åberopade förhållanden täcks av kontraktsvillkor och därmed utgör kontraktsbrott. Hävning pga kontraktsbrott kan inte medföra separationsrätt, särskilt inte då det rör sig om försträckning. 13

14 Specialitetsprincipen Specialitetsprincipen innefattar både rättslig och faktisk prövning: 1.Separationskravet ska från början vara inriktat på specifik egendom (med äganderätt). 2.Den specifika egendomen ska finnas kvar intakt då separation görs gällande, för att beviljas. Om det brister i någon del föreligger en fordran, inte en separationsrätt. 14

15 Tillämpningar av specialitetsprincipen  NJA 1994 s. 506 Spannmålsfallet – Deposition men sammanblandning.  NJA 1999 s. 812 Zambagars Resebyrå – Redovisningsmedel omedelbart tillgängliga för avskiljande? Måste inbetalda medel kunna spåras som flygbiljettspengar?  NJA 2009 s. 500 Saras pengar – En tjuv är skyldig att återlämna stulna pengar. Men fanns Saras pengar kvar identifierbara vid upptäckten? 15

16 NJA 1994 s. 506 Fråga om separationsrätt i konkurs avseende spannmål som lämnats för lagring hos gäldenären och av denne sammanblandats dels med spannmål tillhörig andra inlagrare, dels med gäldenärens egen spannmål. HD: ”I förarbetena till lagen påpekas, att förhållandena - oberoende av redovisningslagen - stundom kan vara sådana, att den redovisningsberättigade och sysslomannen bör anses ha samäganderätt till ett belopp, som är avskilt från sysslomannens övriga förmögenhet (NJA II 1944 s 411, se även s 419). I litteraturen har man i enlighet härmed varit benägen att antaga, att det kan föreligga samäganderätt mellan deponenten och depositarien, då sammanblandning skett med viss del av depositariens egendom. - - - Vad härefter beträffar den sammanblandning som skett med Swedcorns egen spannmål har den gjorts på sådant sätt att den spannmål Carl-Gustav R inlagrat kommit att ingå i en tydligt särskiljbar egendomsmassa. Spannmålen får därför anses tillräckligt identifierad.” 16

17 NJA 1999 s. 812 Separationsrätt har med hänsyn till omständigheterna ansetts föreligga för redovisningsmedel som varit tillgängliga för avskiljande men som inte avskilts under en tid av tre dagar. Lagen (1944:181) om redovisningsmedel. HD utgår genomgående från att det måste kunna konstateras ett faktiskt samband mellan de belopp som ska separeras och betalningar för flygbiljetter. Pengarna måste kunna spåras som utgörande biljettbetalningar. 17

18 18 NJA 2009 s. 500  Separationsrätt till kontomedel (stulna pengar)  B lyckas obehörigen överföra pengar från A:s konto först till ett konto och sedan till ett annat konto. Efter förvarstagande utmättes beloppet för B:s skatteskulder av C.  HD: Separationsrätten bortfaller om pengarna sammanblandas med andra, även om det sker på särskilt konto. Undantag gäller för brottsfallet då separationsrätt trots allt godtas.  Se även Stefan Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 524 ang. synen på besittning till kontomedel.

19 19 NJA 2009 s. 500 A 115 000 kr B C S.D. M.J.M Staten 95 000 kr (Skatt) FSB Nybro Beslag och 70 100 kr utmätning FSB Åkersberga 8 300 + 56 830 kr Sthlm-Dahabsh Uttag 8 300 kr 95 000 kr Netto 56 830 kr

20 Surrogation  Rättsutvecklingen (Hellner mot Walin, därefter Lindskog).  Äldre praxis.  Lindskog i NJA 2009 s. 500.  Innebörden idag?  Principiellt viktigt med försiktighet, annars riskerar systemet att kollapsa. 20

21 NJA 2009 s. 182 Löpande skuldebrev? Enligt HD i NJA 2009 s. 182 och NJA 2009 s. 500 ska kontopengar som regel behandlas som kontanter. 21

22 22 Lagen (1944:181) om redovisningsmedel  Lagen är analogt tillämplig men skall inte tillämpas motsatsvis, NJA 1994 s. 506.  Redovisningsskyldighet kan vara: - avtalsbaserad, NJA 2007 s. 599. - situationsbaserad, NJA 2009 s. 500.  Insolvens avgörande för avskiljandets rättsverkningar, NJA 2012 s. 391.  Sammanblandning av delmängd utesluter separationsrätt? NJA 1998 s. 275, NJA 2009 s. 500.  Dröjsmål inträder efter 3-4 dagar, NJA 1999 s. 812. 12 dagar utgör dröjsmål, NJA 2012 s. 391.

23 23 NJA 2007 s. 599 Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för mottagna biljettintäkter och om flygbolagen haft separationsrätt till utestående fordringar mot flygbolagens kunder. Jfr NJA 1999 s. 812. HD: Avtalsregleringen anger tveklöst redovisningsansvar. Därav följer separationsrätt för den redovisningsberättigade. Bevisbördan för avtalsändring till oskyddad kredit ligger på konkursförvaltaren till den redovisningsskyldiges konkursbo. HD: ” Genom C.-A.R:s vittnesmål är inte visat att IATA-bolagen vid avtalsförhandlingen år 1993 eftergav avtalstextens villkor om redovisningsskyldighet. I målet är inte heller visat att IATA-bolagen eller BSP därefter generellt godtagit att insolventa resebyråer förfogade över mottagna medel som sina egna eller gått med på detta vid avtalet med Gulliver. Gulliver skall därför anses ha varit redovisningsskyldigt mot IATA- bolagen för mottagna betalningar. Härav följer att IATA-bolagen inte gått miste om sin separationsrätt till fordringar som var obetalda vid konkursbeslutet.”

24 NJA 1998 s. 275 Förutsättningar för separationsrätt till medel på sambors gemensamma konto Som angetts ovan får den omständigheten att Suat D ensam står som kontohavare anses innebära att det åligger Inga-Lill A att visa att hon har separationsrätt till det omstämda beloppet. Inga-Lill A är också den av parterna som har haft de bästa möjligheterna att föra bevisning om vilka transaktioner som förekommit på kontot. Enligt HovR:ns mening har det i målet inte klarlagts vad Inga-Lill A och Suat D överenskommit om förfogande av medel på kontot och vad uttagen från kontot under den angivna perioden egentligen avsett. Inga- Lill A, som har påstått att uttagen skett för hennes och Suat D:s gemensamma räkning, kan därför inte anses ha visat att Suat D mottagit medlen för ett bestämt redovisningsändamål eller att medlen är behörigen avskilda. Det föreligger därför inte förutsättningar för s k separationsrätt enligt lagen om redovisningsmedel. 24

25 NJA 2012 s. 391 Dröjsmål med avskiljande; bevisning om obestånd Fader hjälpte barn med fastighetsförsäljning och tog emot köpeskillingen på privatkonto. 400 000 kr överfördes till annat konto för betalning av reavinstskatt. Utmätning av beloppet för faderns skulder. HD:  12 dagar är dröjsmål med avskiljande även i privata förhållanden.  Bevisbördan för solvens vid avskiljandet ligger på den som påstår detta.  Fadern hade fastställda skatteskulder om över 500 000 kr. Han har inte styrkt att han inte var på obestånd då avskiljandet skedde. 25

26 Två nya separationsrättsregleringar 1.Skuldsanering – Nya regler för genomförande av betalningsplanen innebär att KFM blir redovisningsgäldenär gentemot skuldsaneringsgäldenärens borgenärer. 2.Eldistribution – Distributören ska fakturera kunden för både den konsumerade elen och nätkostnaden samt redovisa till nätägaren. 26


Ladda ner ppt "SEPARATIONSRÄTT Särskilt i konkurs REKON - Konferens i Madrid 26-29 september 2013 Göran Millqvist 1."

Liknande presentationer


Google-annonser