Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges politiska system och hälso- och sjukvårdssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges politiska system och hälso- och sjukvårdssystem."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges politiska system och hälso- och sjukvårdssystem

2 Föreläsningens syfte - Ge en helhetssyn på politiska och offentliga system - Ge en förståelse för sammanhangen - Ge en beskrivning av Sveriges politiska system och hälso- och sjukvårdssystem

3 Disposition - Politikens bakgrund, centrala begrepp och modeller - Några relevanta samhällsvetenskapliga begrepp och teorier - Sveriges politiska och offentliga system - Sveriges hälso- och sjukvårdssystem - Institutionell förändring av hälso- och sjukvårdssystemet

4 Diskursbegreppet i samhällsvetenskap

5 Politiska ideologier Värdebaserad åskådningar om samhällens grundläggande drag och om hur samhällen bör utformas Nyliberalism Den fria individen ska inte begränsas av samhället Ingen Upp till individen Konservatism Hierarki, paternalism, tradition. Individen inordnad i samhället ”Uppfostrande” Liberalism Individen central. Individen i samhället, med eget ansvar Påverka individens livsstil Socialism Samhällsför- hållanden avgörande för individen. Individen i kollektivet Skapa samhällsförut- sättningar för hälsa Marxism/ Leninism Samhälls- strukturen avgörande. Individen underordnad partiet Regler, förbud, samhälls- insatser Folkhälso politik

6 Folkhälsodiskurser (utifrån samhällssyn) LivsstilspåverkanPåverka samhällsstruktur

7 Ideologier/värderingarReella samhällsförhållandenMaktförhållanden Politik ”Avgränsning, bestämmande och hantering av samhällsgemensamma angelägenheter” Alt. definition: Den fredliga hanteringen av samhälleliga intressemotsättningar

8 Demokrati Politisk jämlikhet. Formellt – Reellt Majoritetsstyre. Allmän och lika rösträtt. Medborgerliga fri- och rättigheter. Lagreglering, likhet inför lagen. Good governance (transparens, okorumperat etc) Tre modeller: Valdemokrati, Deltagardemokrati, Samtalsdemokrati

9 Samhällsarenor Offentligt systemMarknad CivilsamhälleEnskilda relationer

10 Institutionell teori

11 Institutioner: Organiserat och reglerat handlings-/ beteendemönster, utifrån en uppsättning normer och regler. Struktur, kultur. Institutionalisering, institutionell förändring: Hur samhällsfrågor uppmärksammas och hanteras i form av identifiering, problemlösning, hantering/organisering. Utifrån rådande diskurser, ideologier/värderingar, maktförhållanden, traditioner/tidigare lösningar (path dependency) Institutionell förändring inom hälso- och sjukvården: Från universell jämlikhetsmodell till New public management.

12 Titmuss vs Pinker/Le Grand Skilda socialpolitiska modeller, utifrån skilda värderingar Jämlik, gemensam, offentlig, enhetlig välfärd Den gemensamma omtanken om medmänniskan Offentliga resurser Behoven styrande Främja altruism och social integration Anpassning till individens behov Variation i utformningen Den fria individen. Individen som subjekt Individens oberoende/valfrihet Fruktbar kombination egoism/altruism Generell välfärd Pluralism

13 Författning, grundstadga Modell över demokratiskt styrda system Beslutande församling med valda representanter Beredande och verkställande styrelse, utsedda av församlingen Tjänstemannaförvaltning kopplad och underordnad till de politiska organen Under- och sidoordnade nämnder, styrelser, utskott för olika sakområden. Utsedda av församlingen

14 Dokument i politiska beslutsprocesser o Utredningsdirektiv, uppdrag att ta fram förslag o Ärendelista beslutsärenden, inkl. beslutsunderlag (rapporter, propositioner, betänkanden, tjänsteutlåtanden, förslag till beslut) o Beslutsprotokoll o Beslutade dokument (lagar, uppdrag, anvisningar, rapporter) o Uppföljningsdokument o M.m

15 Exempel politiska system och institutioner

16 Folkhälsoarbetare i systemet Folkhälsoplanerare Sundbyberg

17 WHO EU Riksdag/ Regering

18 Grundläggande WHO [2] Globalt  Konstitution  Världshälsoförsamling (WHA) – varje medlemsland (MS) 1 röst  Styrelse (EB; 34 MS) + beredande organ  Sekretariat, d v s WHO:s (huvud)kontor Regionalt – 6 regioner  Regionala kommittéer (RC)  Standing committee (SCRC) ~ styrelse

19 Internationella organisationer IGO, (international governmental organisations) mellanstatliga samverkansorgan med regeringsrepresentanter, ex FN, WHO, IMF NGO (nongovernmental organisations), frivilligorganisationer i civilsamhället för internationell samverkan, ex Röda korset/halvmånen, Rädda barnen, Amnesty

20 Sveriges författning, regeringsformen mm Nationell nivå Sverige Riksdagen Regering Statlig förvaltning Departement

21 Regeringsformen, Kommunallagen, Speciallagar Regional och lokal nivå Sverige Fullmäktige Styrelse Kommunal förvaltning och verksamhet Sakpolitiska nämnder och styrelser

22 Grundläggande - EU [1]  Fördrag (’grundlag’) - inkluderar folkhälsokompetens – Lissabonfördraget gäller sedan december 2009  Maktdelning - Kommission – initiativrätt och förvaltning - Rådet – ’regering’; representerar MS sittande regeringar i olika former - Parlamentet – folkvalda representanter  I vissa frågor ’co-decision’ process

23 Europaparlamentet EU:s centrala institutioner EU- domstolen Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Ministerrådet (Europeiska unionens råd) Europeiska kommissionen Europeiska rådet (toppmöte)

24 Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd Kommissionen: lägger fram formellt förslag Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar Hur antas EU:s lagar?

25 Sveriges politiska system

26 Politik handlar om att hantera våra samhällsgemensamma uppgifter och angelägenheter Som skola, sjukvård, välfärdssystem, försvar, kultur, folkhälsoarbete m m Olika ”huvudmän” för olika uppgifter (stat, landsting, kommuner) I valda beslutsförsamlingar (riksdag, fullmäktige) Med beredande och verkställande organ (regeringen, styrelser och nämnder) Med hjälp av oberoende tjänstemannaförvaltningar Utifrån politiska värderingar och reella förhållanden

27 Statsskick Enhetsstat / Federation Parlamentarism / Presidentstyre Demokrati / Auktoritärt styre Monarki / Republik

28 Sveriges statsskick Enhetsstat med stark lokal självstyrelse Parlamentarism: Regeringen beroende av riksdagen Demokrati: Allmän och lika rösträtt, medborgerliga fri- och rättigheter, proportionellt valsystem. Likhet inför lagen, lagbaserat offentligt system. Monarki, representativ. Riksdagens talman utför de politiska uppgifterna

29 Regeringsform SFS nr: 1974:152 1 kap. Statsskickets grunder 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).2010:1408

30 3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Lag (2010:1408).2010:1408 5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Lag (2010:1408).2010:1408 6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871). 7 § I riket finns kommuner på lokal och regional nivå. Lag (2010:1408).2010:1408 8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).2010:1408 10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).2010:1408

31 Politiska nivåer i Sverige Kommuner -Kommunbudget, Förordningar -Myndighetsutövning, lagtillämpning - Utbildning - Barn-/äldreomsorg - Miljö -Byggplanering -Renhållning, vatten, avlopp -Kultur, fritid -M.m Staten -Lagar -Ramar -Statsbudget -Föreskrifter -Tillsyn -Information, kunskap -Socialförsäkringar, Arbetsförmedling, Polis, Högre utbildningar, Planering mm Landsting och regioner -Landstingsbudget, verksamhetsplaner -Tillämpning av lagar och föreskrifter - Hälso- och sjukvård -Kollektivtrafik -Regionplanering -Regionkultur

32 Geografiska politiska nivåer i Sverige Kommuner Landsting och regioner Länsstyrelser Stat Lokala statliga verksamheter. Polis, AF, FK mm.

33 Sveriges författning, regeringsformen mm Nationell nivå Sverige Riksdagen Suverän under EU. Stor formell, men mindre reell makt Regeringen Ledande politiska organet. Initierar, föreslår och genomför politiska åtgärder Statlig förvaltning Ansvarig för implementeringen inom olika sakområden Departement Ansvarar för olika politikområden under resp minister samt viss myndighetsutövning

34 Politiska beslutsprocessen nationellt 1) Initiativ. Frågan kommer upp på dagordningen. Viktigt vilka som kan initiera frågor. 2) Beslut om utredning. Utredningsdirektiv fastställs. Kommitté tillsätts 3) Utredningskommitté arbetar och kommer med betänkande (förslag på åtgärder) 4) Betänkandet går på remiss till remissinstanser för synpunkter 5) Regeringen utarbetar och lämnar förslag på åtgärder och beslut till riksdagen i form av en proposition 6) Riksdagen bereder propositionen i utskott, som lämnar ett utskottsförslag (majoritetsbetänkande) för beslut i riksdagen. Alternativa förslag lämnas in av ledamöter. 7) Riksdagen voterar och beslutar om förslagen och uppdrag till regeringen. 8) Regeringen genomför uppdragen, inkl. utfärdande av lagar. 9) Ev. lagar och andra åtgärder kungörs och publiceras.

35 Regeringsformen, Kommunallagen, Speciallagar Regional och lokal nivå Sverige Fullmäktige Styrelse Kommunal förvaltning och verksamhet Sakpolitiska nämnder och styrelser

36 Landstingens obligatoriska åtaganden (regleras i speciallagar) ››Hälso- och sjukvård (HSL) ››Tandvård upp till 20 år (TvL) ››Kollektivtrafik (tillsammans med kommunerna) Exempel på frivilliga åtaganden (regleras i kommnallagen) ››Kultur ››Utbildning ››Turism ››Regional utveckling Landsting/regioner

37

38

39 Kommunernas obligatoriska åtaganden ››Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ››Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola ››Kommunal vuxenutbildning ››Svenska för invandrare ››Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg ››Omsorg om äldre och funktionshindrade ››Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende ››Stadsplanering och byggfrågor ››Hälso- och miljöskydd ››Renhållning och avfallshantering ››Räddningstjänst ››Vatten och avlopp ››Bibliotek ››Krisberedskap ››Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) ››Bostadsförsörjning

40 Exempel på frivilliga åtaganden ››Öppen förskola ››Fritidsverksamhet ››Byggande av bostäder ››Energi ››Hälso- och viss sjukvård i hemmet ››Sysselsättning ››Näringslivsutveckling ››Kultur

41

42

43

44

45 Förvaltningsorganisation landstinget Västmanland Kompetens centrum för hälsa

46

47

48

49 Nacka kommun

50 Hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige

51 Statlig styrning av hälso- och sjukvården -Lagar (HoS, PfL, LPT, YL, SsL mm) -Föreskrifter, förordningar, anvisningar -Statsbudget, statsbidrag -Tillsyn -Information, kunskap

52 Statliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet -Socialstyrelsen -Folkhälsoinstitutet -Läkemedelsverket -HSAN -Smittskyddsinstitutet -mm

53 Landstingets verksamhetsstyrning, genom -Budget -Verksamhetsplaner, handlingsplaner -Regler, reglementen -Särskilda beslut, uppdrag -Förhandlingar, Avtal -Uppföljning

54

55

56

57

58

59

60 HSN SLL

61 Vårdgrenar och vårdformer

62 Primärvård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Ex.vis husläkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, dietister, psykologer, kuratorer. Utgör bl.a. första linjens sjukvård,för ej livshotande tillstånd. Specialister: Allmänmedicin

63 Psykiatri omfattar allmän psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts - psykiatri och även beroendevård det vill säga vård av personer med missbruk av alkohol eller andra droger, matmissbruk, dator-, spel- eller sexmissbruk. Området omfattar även behandlingshem inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården Hemsjukvård Definition: Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Specialiserad somatisk vård omfattar all somatisk vård, alltifrån den som ges vid mottagningar hos organspecialister på eller utanför sjukhus till den mest högspecialiserade regionsjukvården. Området omfattar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

64

65

66 Statistikdatabasen SCB http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp Databaser SKL (Kommun och Landstingsdatabasen Kolada, Vårdbarometern mm) http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/databaser Statistikdatabaser Socialstyrelsen (Hur mår Sverige?, Dödsorsaksregister mm) http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas WHO:s europeiska hälsodatabas http://data.euro.who.int/hfadb/http://data.euro.who.int/hfadb/ UNDP International Human Development Indicators http://hdr.undp.org/en/statistics/ WHO Global Health Observatory http://apps.who.int/ghodata/ Databaser om hälsa och sjukvård

67 Extrabilder

68 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRAPPORT 2009

69

70

71

72


Ladda ner ppt "Sveriges politiska system och hälso- och sjukvårdssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser