Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd 2015-11-04. Syfte: En möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans verksamhet som helhet Att vara en diskussionspart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd 2015-11-04. Syfte: En möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans verksamhet som helhet Att vara en diskussionspart."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd 2015-11-04

2 Syfte: En möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans verksamhet som helhet Att vara en diskussionspart till skolledningen

3 Föräldraråd 2015-11-04 Kvällens agenda: Verksamhetsmål, skolans organisation och verksamhet Likabehandlingsarbetet, representanter från skolans kamratråd deltar Info kring tillbyggnad Kommande föräldraråd övriga frågor

4 Vårt uppdrag

5

6 Barn/elever känner trivsel och trygghet Pedagog Arbetslag Skolledare Områdeschef Verksamhets- chef Förvaltnings- chef Utbildnings- nämnd Uppföljning Kommun- styrelsen Strategier Målgemenskap Kreativitet Engagemang Nyfikenhet Enhetens mål Verksamhetsmål Övergripande mål Arbetslagets mål Uppdrag Strategier BEHOVBEHOV

7 Utbildningsförvaltningen Växjö

8 Verksamhetsmål i internbudget ”Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.” Skolans värdegrund och uppdrag 2.2 Kunskaper 1,2 och 3 Skolans värdegrund och uppdrag

9 Ledardeklaration Syfte Att beskriva skolans struktur och organisation samt de olika roller som finns på skolan. Vision I vår verksamhet förvaltar och utvecklar vi elevernas nyfikenhet, lust och glädje genom att skapa trygga lärmiljöer så att eleven lämnar vår skola med en tro på sig själv och en inre drivkraft för sitt fortsatta lärande i livet. Mål Verksamheten på Östra Lugnets skola ska inom tre år planeras utifrån skollag, läroplan och Växjö kommuns verksamhetsmål. Målet med arbetet på skolan är att utifrån mål och kunskapskrav i Lgr 11 nå en hög måluppfyllelse där eleverna i en trygg miljö utvecklar sin kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Skolans ska även inom tre år ha skapat självständiga arbetslag som möjliggör för pedagogerna att skapa en trygg lärmiljö där eleverna utvecklar kreativitet, engagemang och nyfikenhet.

10 Östra Lugnets skola 2015/2016 Rektor Klas Persson F2A Förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare F2B Förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare F2C Förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare Åk 3 Förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare Åk 4 Fritidspedagoger, lärare och elevstödjare Åk 5-6 Lärare, elevstödjare, speciallärare och skolbibliotekarie Biträdande rektor Emma Linderholm Ledningsgrupp Skolledning, Arbetslagsledare, specialpedagog Elevhälsa Skolledning, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog

11 Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Lugnets skola 2015

12 Framgångsfaktorer i likabehandlingsarbetet är: Att eleverna och all personal är delaktiga och har möjlighet till inflytande i hela processen. Att arbetet sker systematiskt (där likabehandlingsplanen fungerar som ett verktyg) och är en prioriterad fråga på skolan. Att likabehandlingsgruppen ska ha fokus på främjande arbete. Att det finns ett gemensamt förhållningssätt. Att det finns en medvetenhet och att arbete sker utifrån ett normkritiskt perspektiv, dvs att synliggöra och förändra ojämlika normer som råder i verksamheten. Att inte ge upp för motstånd.

13 ”Vad gör du på nätet?” Detta är mobbning på nätet: Både verbal och psykisk mobbning kan ske digitalt, det som ibland kallas e-mobbning. Mobbningen sker då på internet eller mobilen. Det vanligaste är elaka kommentarer eller bilder i sociala medier samt kränkningar via sms. Att inte bjuda in en person till gemenskapen i en grupp är ett sätt att frysa ut någon på nätet. Spridningseffekten på nätet är en faktor som många inte tänker på och det finns risk att en elak kommentar eller bild når långt utanför den närmaste kretsen. Detta gör att det är svårt att göra någon gränsdragning mellan kränkning och mobbing, eftersom en delad bild kan spridas vidare. Detta gör att en kränkning som egentligen bara har utförts en gång kan upplevas som att den utförs igen och igen. I enkäten har vi därför valt att skriva, har du blivit kränkt/mobbad på nätet? 127 elever i åk 3-6 har svarat på enkäten

14 Vad gör jag på nätet?

15 Sociala medier?

16 Spel? VILKA SPEL ANVÄNDER JAG? 108 ELEVER Minecraft75 FIFA43 Clash of chans38 NHL30 Moviestarplanet28 GTA20 Battlefield14 CS11 Startable9 Momeo7 LOL7 WOW3

17 Jag har blivit kränkt på nätet:

18 Det händer: HUR OFTA SKER DET?39 ELEVER Dagligen1 Någon gång/vecka6 Någon gång/mån7 Någon gång/år23 Ej svarat2

19 Mål Utifrån resultatet av enkäten enades vi om två prioriterade mål: Alla elever i åk 3-6 ska få ökad kunskap om vad som är ok att lägga ut på nätet. Alla elever i åk 3-6 ska få ökad kunskap om vad man kan göra om man upplever något obehagligt på nätet. Kamratrådet har presenterat resultatet av enkäten i åk 3-6 Klasserna har fått två informationsplanscher som de har i uppgift att diskutera och arbeta med i klassen.

20 Fem tips till föräldrar! Visa dig nyfiken på vad ditt barn gör på Internet. Sitt tillsammans vid datorn och låt ditt barn visa dig. Spela ett spel tillsammans. Prata med ditt barn om hur man är en bra kompis på nätet. Prata med ditt barn om att du hjälper till om något obehagligt skulle hända på nätet. http://www.barnperspektivet.se/


Ladda ner ppt "Föräldraråd 2015-11-04. Syfte: En möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans verksamhet som helhet Att vara en diskussionspart."

Liknande presentationer


Google-annonser